G toss» MAVAUT-ALLAEYS, 111 MATH. POL zooi) en J. DELE MOTTE, D LOODMERK f I. P. D. E. PEIRSEGAELE, Jules VANBEN BEKGHE, wxw, VENTE PUBLIQUE A PLOEGSTEÉRT. Theatre d'Y-pres. Sommaire du numéro du 17 Février, de YIllustration Européenne. Blijspel met zang in één bedrijf. EEN GEFOPTE SCHOONVADER, Blijspel in één bedrijf. Alle slach van NAAI- EN BREIMACIlïENEN, van Er.iAS Howe, Junior, (Niet te confondecrcn met het systême IIowe die maar een namaaksel is). Nota. De machienen bij bent gekocht zijn gewaarboreht voor vijftien jaren, en men leert de bewerking voor niet. Gemak van betaling. IEerkwijnkel voor herstel li n ge n J I Deze GUANO is in Frankrijk en in Belgie aller- voordeeligst gekeurd. Verscheide proefnemingen hebben reeds in 'tjaar 187 i gedaan geweest door de Landbonw-Maatsehappij van Rousselaere welke zoo voldoende zijn geweest dat zij in hare alge- meene vergadering van 26 December 1871 heslist heeft deze GUANO aan hare leden ter hand te stel len. PRIJS 53 franks p. kilo betaalbaar comptant. KOOPMAN BIJ DE STATIE. Agent voor 't arrondissement IJperen. Nota. De landbouwers die zich zullen waarlijk vereenigen om gezamenllijk eene hoeveelheid van ten minste 5000 kos te nemen, zuilen de Guano bekomen a 52 fr. per k° op waggon genomen. Le Nolaire ESTATE, résidanl a Messines, exposera en vcnle publique, au plus olTranl el en deux séances, avec Gains de Wise a Prix et bénéfi- ces d'enchères, les Biens Immeubles donl la desi gnation suil COMMUNE fesE FEOEGSTEERT MISE A PRIX, Jei;»i 7 m 1879 ADJUDICATION, Jeudi 21 ;,iALS ib/I' cliaque fois a 4 heures de rclevée, au cabaret Les Trois Amis, tenu par les enfants Cocqueel, a Ploegsteert. Le cahier des charges et les plans et litres de propriété, sonl déposés a Linspeelion des amateurs, en I étude du Nolaire MJTAYE, a Messines. Aujourd'lmi MAR Dl 20 FÉVRIER I872,repré- senlation donnée paries ArlistcsRéunis dn Theatre de Roubaix. Lever du ridèau a 6 1/2 heures. audeville en 5 acles de MAI. Grange et Deslandes. Comédie en 1 acte de M. Octave Feuillet. Comd.-vaud. en 1 acte de M. Labichc. On peut se procurer a l'avance des cartes chez Degroote, concierge du theatre (a Teslaminet Parnasse). Rogge Veemarkten. tie Verecnigde Sla ten van Nood-Amerika 022, in het overig Amerika 131, in Azië 57, in Afrika 50, in Australië 75. Hen meldt de aanstaande verschijning eener brochuur, gericht legen den graaf Langrand-Dumonceau en zijne mede helpers. l)ie brochuur is geschreven door M. Emiel Verhulst, gewezen orider-vooizilter vandenkatholijken kring te Brussel. MENGELINGEN Het was op een vastenavond van het jaar 184..: In eene herberg te IJperen, stapte een peerdenkoopman af. Ilij stelde zijn peerd (een allerschoonste pommelé,) in den stalbevool den knecht goed voor zijn beest te zorgen en ging de gelagkamer binnen. Het was koud, hij nam een verkwikkende déjeuner, poetste zich neten ging in stad wandelen. 'S voormiddags keerde hij terug met eenige andere peerdenkoopmans, want het was 's anderendags groote feest (Aschdag). Hij bestelde een lekkere diner, eenige Juffers verluisterden het bijeenkomstjeop, en de wijn en Champagne werden er niet gespaard. Alles was voor Mijnheer. 'S avonds item, ribot met eenige omstandigheids- vrienden. De baas was inlusschen den stal binnen gegaan met eenige. kenners en allen waren eens om liet peerd van den vreemden heer te aanzien als een beest van groote weerde. De baas was gerust en zou Mijnheer in niets willen misdaan heb ben ten andere de knecht had order het peerd uit den stal niet te laten dan op toelating van den baas in persoon. 'S anderdaags 's morgens ging Mr té voet naar de peerden markt, doch alvorens was hij naar den stal gegaan en vondt dat de knecht goed gezorgd bad en gaf hem 5 fr. drinkgeld... Omtrent den middag keert hij terug met twee andere Schoone peerden en stelt ze ook in denstal. Welhaast komen heeren van stad en van 't omliggende zich aanbieden om de peerden te koopen, zoo dal men ze uit den stal haalden, ze deed loopèn, probeercn, enz., en eindeling den koop toesloeg. Onnoodig te zeggen dat een fijne diner door al die kooplie den genomen werd. Over tafel werd er gesproken over het schoon peerd van Mijnheer. Op het aandringen van eenigte koopmans stemt hij toe, na het eten, hel peerd eens uit den stal te'halen. Men nam nog eenige flesschen, men dronk kafé, cognac, men rookte cigaren en het peerd werd ten voorschijn gehaald, op heete kolen De vreemde Mijnheer vraagt aan den baas of hij rijden kan, ja, zegt de baas, en hij wordt vriendelijk verzocht er op te stijgen. Het peerd draaft, galopeert, gaat den slap, alies naar wenschen iedereen was het eens om te bekennen dat men nooit schoonder beest gezien had. Het is een beest die mij 2000 fr. kost in de 'manége van Franconi en het kent de schoonste toeren die men peizen kan, valseeren, polkeeren. Gij moest het ons eens laten zien. Met plezier. Mijnheer springt te peerd en doet het beest wonderen ver richten. Ilij vraagt den baas of hij wil een polka schuifelen. De baas begint te schuifelen, het peerd polkeerde dat het een plezier was, zoodanig wel dat al de omslaanders begonnen te applaudieren het peerd dooi' het gerucht verschrikt, recht de ooren, springt zijdelings, werpt bijna zijn meester uit den zadel en als een pijl uil den boog ijlt hel de üixmndepoort uit. Sedert heeft men van M. den peerdenkoopman (die niemand kende) nog hooren spreken. En kijken dal de baas deed! De herberg beslaat thans niet meer. In ile plaats is er nu een peeriiensmis. Wat magnifiek beest! De baas stond Mos Giiavures Les conseils malernels. - Hotel de Gérard- le-Diable, a Gand. - L'armurier. - Episode de la famine de 1339, a Gand, d'après Ie tableau de Ferdinand Pauwels. Texte: Causerie. L'homine au bonnel vert. - Une devinette a l'usage des dames. - Journal d'un excursionniste. Excur sions dans les llautes-Pyrénées. Suite. - Ea fugue du chat. Fanlaisie historico-musicale. Suite et fin. - Miscellanées Vegetation des graines submergées. - Les go belets de nos pères'. - I/industrie et l'élève des aulruches. - La pierre li— tho.graphique remplaeée. SCHOUWBURG VAM MIEREN. OP ZONDAG 18" FEBRUARI 1872, luisterlijke vertooning te geven door het tooneelgezelschap van den Nederlandscben Stadsschouwburg van Gent, onder directie der lirc" Faiiconoicr es» ff. Van Doeaelaei*. DE ECHTGENOOT AAN DEN NAGEL, Blijspel met zang in één bedrijf, naar liet fransch. ZONDER LIEFDE GEEN LEVEN, Blijspel meizang in één bedrijf, door P. Geiregat. DE WEG NAAR 'T HART, TE BEKOMEN BIJ DIXMÜDE-STRAAT, N° 27, IJPEREN, DUIN KERKE Secretaris der Landbouw-Maatschaupij Agent voor 'l arrondissement Thielt-Rousselaere. D'UNE BONNE I)' ORIGIN E P AT1UMON IA LE Section de la Hutle. 'tw Lot. Le lieu Manoir comprenahil Maison d'habitation, Ecuries, Etables, Grange ét dépendances avec 70 arcs 50 ccn- liares de Fonds, Cour el Püture. 21" Lót. - - üne bonne parcelle de Labour de la conlenance de 30 ares (50 eentiaces. 3C et dernier Lot. Urn: excellente Prairie au versant meridional du mout de la Hutle, d'une conlenance de 25 ares 25 cenliares. Reprise des Arbres 00 francs. Ces 5 lots, formant ensemble une petite FERME d'une con lenance de 1 hectare 50 ares 15 cenliares, occupée par Louis Lefebvrefermier a Ploegslterlsans droit de bail, a raison de 200 francs i an outre lVmpot, seront aussi presences en masie. SÉANCES. LES DOMESTIQÜES, UN CHEVEU BLAMC, LES DEUX TIMIDES, EJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 10 Febr. 17 Febr. verkoclHlc kwantiteit. middenpr. I>. iOUkilu. verkochlle kwantiteit. iniddenpr. 1>. 100 kilo. Tarwe 48,000 53-00 Ol O' O 1 51-50 0,900 19-75 0,800 19-75 Haver 2,100 17-75 4,900 17-75 Erweten 2,700 21-00 2,900 20-02 Boontjes 5,800 21-25 9,000 21-50 Aardappelen 0,000 8-75 5,000 9-00 Boter 320-00 540-00 De prijs van bet menagie-brood, voor de week van den 18" tot 25" Febr. is gesteld aan 30 c. per kilo. Vcnrne. Per hectoliter.' Tarwe (nieuw) Tarwe van fr, Rogge Suenoen Haver Boonen Lenven Nieuwetarwe fr. 55 Oude tarwe a Rogge 22 75 a Boekweit 20 a Haver 10a R9ti$seliu>c. Zaai-larwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Rogge Koolzaad-olie p. 103 kilo. Koolzaad-olie, fr. 95 Geul. Tarwe, fr. Rogge, llaver, 10 a Peerdeboon. 17 50 it Koolz. 100 k 50 a Lijnzaad. 58 a 40 7 Febr tot 52— 23 19 13 25 Per a - 25-50 22 10—- 27 100 kilo Aardapp. fr 14 Febr. tot 36-50 25— ao 23 20-50 15 25 12 Febr. 8 50 a 21-50 15~— 20-'— 'ffSHcie. Boter, de kilo 2 56 a Fiers, de 2ü 2 70 a Koolzaadolie 92 a Lijnzaadolie 82 a Per 100 kil. 13 Febr. a Haver TG a 18 52 50 a 54 Boonen, fr. 22 a 23 aAardap. 100 k. 7 50 a 8 50 32 a 55 Boter p. kilo 5 45 a 5 72 20 50 a 21 Lijnzaad-olie p. 105 kilo a 84 a Per hectoliter. 1.6 Febr. aKenipz. 100 k. 29 a 16 a 16 50 Koolz. olie, gold 95a '3 -Lijnolie, 8G a - - Lijnkoeken, fr. 27 a 29 - Kco.zaadkoek. 20 00 a 21 50 - Kempkot'ken. 17 a Tarwe, fr. 20 a Rogge, 10 a Haver, 8 82 a Boonen, a Fceleo. Tarwe, fr. 20 a Rogge, 15 45 a Haver, 7 15 a Aardap.100 k. 9 10 a Per hectoliter. -- 15 Febr. Vlas, 5 k. fr. 5 45 it Boter, de kilo, 5 50 it Eieren, per 20, 0 a Aardap, p 100k. 5 50 a Per hectoliter. 15 Febr. Boter, p. k. fr. 5 25 a Eieren, p. 25, Lijnzaad, fr. Koolzaad, 2 20 a a a 15 Febr. 19 a 9 a 2 10 a 2 1)4 a Jé' Nikolaas. Per hectoliter. Tarwe, fr. 27 00 aLijnzaad, Kogge, 10 a Aardap. 100 k. Haver, 12 50 alluvv vias, p. k. Koolzaad, aBoter, Korti'ijk, 12 Febr. - 302 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 273 zijn verkocht geweest. Brugge, 13 Febr. - Ter veemarkt van heden telde men 249 hoornbeesten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 3