VAN IJPEREN. 4 FRANKEN "S JAARS j\' 521. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Po I iti cke bet*ichten. VOOR IJPEREN. Fit. 4-80 V001Ï RUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG, 17 MAART 1872. Bureei. Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. In het kanaal kruisen aohl sloornhooten en zes zéilvaarluigen om de l'ransche kust le bewaken voor cene gebeurlijke landing van den rentenier op Cbisleburst. Dood van Mazzini. Eene depeche uit Piza meldt het overlijden van Mazzini, een der grootste liguren van den legenwoordigen tijd. Jozef Mazzini is le Genua den 2S Juni 1808 geboren; bij is de zoon van eenen professor in de heelkunde bij de hoogeseliool, die hem eene schitterende opvoeding deed geven. Doktor in de rechten, verliet hij de halie om zich met de politiek bezig te houden. De Kanier der gedeputeerden van Italië heeft met etkiparigheid een voorstel aangenomen, de droefheid uitdrukkende der natie over het verlies welk liet italiaanseh vaderland heeft gedaan. Voor die stemming had de voorzitter, ondei1 toejuiching der Vergadering, de groote diensten doen uitschij nen, die Jozef Mazzini aan zijn land heeft bewezen. De graaf de Chambord is Maandag morgend nil Breda naar Keulen vertrokken. Londen, 12 Maai'. De stad Madrid heeft eene leening van 20 miljoen aangegaan met. de Rank van Parijs aan 8 p. h., uilkeerbaar binnen de 20 jaar; taks van uitgave 80. In de Godeputcerden-Kamer van Saksen onder zoekt men de wet op liet lager onderwijs. De Kamer heeft aan het gouvernement de keus der school-opzieners opgedragen. De pastoors en dc- mine's waren dit tot hiertoe van rechtswege. Dat recht is hun ontnomen. Meer nog, met 85 stemmen tegen 52 heeft zij verboden dat pastoor of domino in het beheer der scholen zal tusschenkomen ais overheidspersoon. Waar zitten wij nu te koekeloeren in Belgie. in dat voorbeeldelijk land van alle grondwettelijke vrijheden De zaak is afgedaan; onze stad wordt geslachtof ferd. en na 550.000 franken te hebben uitgegeven om kazeernen, scholen en manegen op te houwen en in te richten, de Kamer komt. een eerste krediet van 400.000 franken le stemmen om de Rij-sehool met de Militaire-school te vereenigen en te Ter Kameren, het is te zeggen aan de poorten van Brussel, te plaatsen .IJperen is le triestig, men moet aan de jongelingen die zicii lot den militairen slaat beslommen de gelegenheid verschaffen van zich beter te kunnen vermaken en gemakkelijker het geld hunner ouders le kunnen verkwisten. Hel verplaatsen der Rij-school is den ondergang voor onze stadde opofferingen door de gemeente kas gedaan om de stad met deze instelling te begun stigen is nog het ergste niet; veel inwoners heb ben stallingen doen bouwen en hunne woningen ingericht om kamers le kunnen verhuren, en, nevens het verlies dat de stadskas zal doen, moet men dat voegen welk zooveel inwoners zal treffen. Ons liberale representant,M. Yandcnpeereboom, heeft in cene welgepaste reden voering deze beweeg reden ontwikkeld, en het was de plicht onzer kle- ricale representanten van de gegronde bedenkingen van hunnen ambtsgenoot ernstiglijk te ondersteu nen. Indien zij het hadden gedaan zou het waar- schijnelijk geweest zijn dat zij nog andere kleri kale representanten hadden kunnen bewilligen om tegen het ontwerp te stemmenmaar neen, zij zijn zpo stom als karpcls gebleven Daar is bet treurig gevolg van representanten le kiezen die door de bisschoppen zijn voorgesteld, het welzijn van hun arrondissement bekommert hun weinig, zij weten dat hunne zending maar beslaat in de wetten te stemmen die hunne patronen goed keuren op straffe van niet meer hernoemd te worden. Dit zou moeten aan de kiezers voor les dienen, maar helaas! met hun geen andere gazetten te laten lezen dan de schendschriften die dagelijks lasteren en beliegen al wat eerlijk en waarlijk godvreezende is men weet hun zoodanig le verbeesten dat zij hlindelinge alles, wat M. pastor hun beveelt vol brengen. liet schijnt dal in sommige gemeenten, waar de burgmeesters als liberalen gekend zijnde bis schoppen kapcllanen plaatsen die door hun woe dend en baatzuchtig karakter dezelve welen te be vechten het is aldus dat de genaamde Delancker, na de parochie van Zonnebeke door zijn toedoen in verwarring te hebben gebracht, naar Proven ge zonden werd om aldaar den invloed van den eerza- men burgmeester, die zoo veel diensten aan de gemeente heeft bewezen, te bevechten; de zaak is niet gemakkelijk, daar M. Mazeman door zijne dienstwilligheid en zijn minzaam karakter de vriendschap van al zijne parochianen had welen te verwerven daarom worden cr noch listen noch lagen gespaard, om den Baron hatelijk te maken; biecht- en preekstoel zijn werktuigen hijzonder- lijk het laatste waarvan den haatzuchtigcn kapel- laan dikmals gebruik maakt om de parochianen legen hunnen burgmeester op te hitsen: het is be- klagelijk dat men geestelijken ontmoet die zulke lage rollen willen spelen, en het is van onze kennis dat treffelijke lieden na een van zijne overdreven sermoenen gehoord te hebben, bevestigde dat. de schandelooze lasteraar erger dan eenen vrijdenker was, daar bij bewijzen kwam te geven dat hij zelfs noch aan God, noch aan den duivel geloofde. moderatie! i a&Mb II 11^. ;\waü f-AÉi ex ci m fA f. ra fOEKOMST sa3SSj»<8iBSiS'CS7— Men weet dat de bisschoppelijke partij godsloochenaars naai de Kamer gezonden heeft, MJI. d'IIane-Sleenhuyse, Brasseur, enz.; men weet dat de onzedelijkheid geen beletsel is om kandidaat der christelijke partij te zijn; men weet dat de zoogenaamde goede gezindheid voor God en de religie, over tijd te Luik, een man als kandidaat voordroeg, die publiek leerde dat het menschdom van een apengeslacht afstamde en dat er geen toekomstig leven wasmen weet dat de kleri- kalen en de Internationalisten in de kiezingen Hakke met zijn makke zijn om tegen de liberalen te strijden... Dat zijn de daden, de onbetwistbare daden der klerikalen, der goede partij F.hwelziellier nu hunne woorden. Wij lezen in een kleri kaal blad het volgende, luistert met open ooren Is het geené schande voor eene gemeente van bestuurd ii te worden door mannen zonder godsdienstige princiepen, ii terwijl het meeste deel, de algemeenheid harer inwoners i> kristen zijn en hunne kristelijke plichten kwijten li 't Is eene vraag die in menige stad niet ten onpasse zou komen. Et voild! zou de Franschman zeggen. Fn intusschen nij pen de klerikalen het katje in den donkeren, geloven nocii aan God noch zijn gebod en hangen den dibbaard uit om eet postje te krijgen. Komedianten zijn 't, anders niet Vergelijk hunne woordet met hunne daden, datzegt alles. 't Is uit moderatie dat de klerikale partij niet voorstelt de wet op de studiebeurzen af te schaffen zegt oud-minister Cor- nesse in de Kamer. Integendeel, wij zeggen 't is uit onmacht, uit vrees van den liberalen geest des lands. Gij toont u in het publiek gematigd, maar als de haanstroper beloert gij uwe slachtoffers achter de hagen en op eenzame wegen. Te Brussel zijt ge Jan Goedzakken, maar in de kleine steden en de dorpen de geweldigste tij rans. Gij ondergaat de liberale wetten, zegt-ge. Neen gij voert ze niet uit, maar ontduikt ze op alle wijzen. Wat geeft het dat iemand zegt Lees mijn uithangbord en oordeelt dan? i> Want het uithangbord is valsch langs binnen is alles be drogen fopperij. Had Langrand geen schoon uithangbord genoeg? Pans, edellieden, geestelijken, harons, niinislt i s, staatsmannen, lij ken prijkten er op m'ct schilden en blazoen»n. Zijn de arme hoeren er minder om gefopt en bestolen ge weest? Ter koutrarie nog meer. Neen! het klerikaal bestuur te Brussel is niet wat het zegt te zijn. Daarom moet het weg! en hoe eerder hoe liever. Weekblad van Dïxmiate.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1