VAN IJPEREN. 4 FRANKEN *S JAARS N» 523. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 51 MAART 1872. Bureel: Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij Londen, 25en maart. De Daily-News verze kert dat M. von Bismarck de uitnoodiging heeft ontvangen lot een Internationaal Congres om de post overeenkomsten voor geheel den aardbol te discuteoren en het daarstellen eener Post-Vereeni- mer te bevestigen dat hij nooit geene afstellingen Londen 25en maart. Koning Amedcus van Spanje heeft verklaard dal hij nooit van den troon zal afstand doen en de kroon zal verdedigen. De koningin zal te Madrid blijven. De kalholijke bisschoppen van Duitschland zul len zich in april vereenigen heeft gedaan. om gezamentlijk te beslissen welke houding zij tegenover het gouver nement zullen aannemen. De Nationale Vergadering heeft de wet op de sterke dranken aangenomen. De absinthe is met den zuiveren alcohol gelijk gesteld. De begrooting van het zeewezen is met 50 miljoen verminderd en de minister verklaart dat die bagatel aan het zee wezen geen kwaad zal doen. De fransche Nationale Vergadering heeft beslist, in overeenstemming met M. Thiers, dat de vakan- lien zullen beginnen op 51 Maart om den 15 April te eindigen. Het Nieuwsblad van If)e" maart geeft een arti kel onder den tijtel Geene politieke beambten meer om te doen gelooven dat, tijdens het libe raal ministerie, de Staatsbedienden gehouden waren in de kiezingen voor de liberale kandidaten te wer ven, terwijl, onder hel thans bestaande ministerie, het aan alle fonctionarissen streng verboden is zich met de kiezingen te bemoeien zoodanig, zegt het, dat de denkwijze van het land onbedwongen moet uitgedrukt worden. Die goede apostelen! zij zouden willen doen gelooven dat het beheer onzijdig en matig is. Wel nu, wij zeggen en houden staan dat het willekeurig te werke gaal tegen de ambtenaren die verdacht zijn aan de liberale partij toe te be lmoren. Wanneer zij hun niet ruwelijk afstellen, zij kwellen dezelve op alle wijzen, tot dat zij ge noodzaakt zijn hun ontslag te vragen. Wij bevesti gen dus dal de drukking van het Gouvernement op eene bezwarende wijze weegt op de ambtenaren hetgeen wat nooit gebeurd is onder het ministerie Frère-Bara en er zijn geene voorbeelden dal een ambtenaar alsdan voor zijne politieke gevoelens ■werd afgesteld, en het is eenieder bekend hoe, hier in onze stad zelfs, een achtbaren ambtenaar voor zijne onveranderlijke denkwijze spotswijze toege laten werd om zijn recht en zijn pensioen te doen gelden: hetgeen den onbeschaamden heer Ivervyn (zonder Lettenhove) niet heeft belet van in de Ka llot is waarachtig zeer aardig te hooren bevesti gen dat de beambten van den Staat zich met de kiezingen niet mogen bemoeien, ten einde de gevoe lens van het land door de denkwijze van het volk vrijelijk zou kunnen uitgedrukt wordenindien bet zoo ware, wij zouden er uit ter harte aan toejuigen; maar zijn de Pastors en Kapellanen ook geen be taalde beambten van den Slaat! en laat men aan deze de volle vrijheid niet van op eene onbeschofte manier van hunnen godsdiensligen invloed misbruik te maken om de kandidaten, door de Bisschoppen voorgesteld, te doen benoemen? Het is niet genoeg van door hemel en hel, alsof zij de sleutels derzelve in handen hadden, de sukkelaars te verplichten, zij durven nog degene die wederspannig zijn aan hunne bevelen, in hun bestaan vervolgen.En niette genstaande dit dagelijks gebeurt, men durft houden staan dat men de kiezingen vrij wil laten Het zijn dusdanige snoode bevestigingen die bewijzen dat men noch listen noch bedrog spaart om de ver- dweepte bevolking te misleiden. In de Kamer heeft de heer Bara, en met reden het ministerie beschuldigd van partijdigheid in de benamingen door hetzelve gedaan. Het Nieuwsblad de beschuldiging willende afwenden, heeft aan den belichter het zelfde feil ten laste gelegd. Het is de gewone handelwijze der klerikalen van aan hunne politieke vijanden, de schanddaden die zij zelfs begaan, toe te wijlen; inderdaad, wij hebben on langs benoemingen van burgemeesters en notaris sen zien doen die de openbare gevoelens van alle eerlijke lieden hebben geschokt; wij hebben zien burgemeesters en notarissen benoemen die daarop geen andere aanspraak konnen maken dan hunne ijverige werkingen tegen den invloed der liberalen, en dit, ten nadccle van kandidaten die zoowel door hun gedrag, hun voorgaande, als door hunne we tenschappen, alle recht op diebenoemingen hadden. Wij zeggen en houden slaan dat nooit in geen om standigheden, noch onder geen ministeriën, de partijdigheid zoo eene nadeelige rol heeft gespeeld als heden. Wij zijn niet alleenelijk terug gekeerd tol die jaren korts na de omwenteling', toen men om eene plaats te bekomen zich moest voorzien van een bichtbrieflje, maar men eischl heden dat men bewijzen levere van al wat liberaal is versloot en vervolgd te hebben. is, eene uitvloeiing der Godheid is; in tegendeel, degene wiens zending is de twisten te middelen en de verzoeningen te bewerken in plaats van dit, las ter, twist en haatzucht aanprcekt, moet een werk tuig van den duivel zijn. Dit zijn ook de gevoelens van alle achtbare lieden wiens geloof niet geheel vernietigd is door de overdreven uitvallen en de baatzuchtige werkingen van sommige dienaren des altaars, die hunne zending dikmaals te buiten gaan en zeer zeldzaam hunne dwalingen herkennen. Doch, eenige dagen geleden, liep het gerucht te Proven dat de kapellaan voornemens was, met den heiligen lijd van Paasschen zijne dwalingen te her roepen. Een kluchtcnaar had den dag aangeduid en nooit zag men in de kerk zoo eenen toeloop van menschen. Nauwelijks had de predikantden eersten voet op den trap des preêkstoels gezet of al de harten gaven zich tot de blijdschap over; van heden af, dachten zij geene tweedracht meer in onze parochie, van heden af, zal de Stoel der waarheid nooit meer bezoedeld worden met laster en leugen taal. de heer kapellaan gaat hulde toewijzen aan wie cr verdient, de weldaden van onzen burge meester zullen herkend worden, men zal niemand meer vervolgen of zijne pralieken afloopen omdat hij den burgemeester bemint en aangekleefd is, in een woord, de aangekondigde herroepingen moes ten van de gemeente Proven een waar paradijs maken; gedoogzaamheid, eendracht en vriendschap moesten aldaar van nu af blijven hcersehen; de kapellaan ging aankondigen dat hij hulde aan wien zij toekwan ging bewijzen en aan al zijne dwalin gen een einde ging stellen, maar helaas! nauwelijks had hij een kruis gemaakt of hij begon nogmaals te donderen tegen de slechte gazetten en tegen de li beralen, zoodanig dat de menigte teleur gesteld in bare verwachting met het gemoed vol de kerk verliet al zeggende Wanneer toch zal den bis schop de parochie verlossen van zulk een twist- zaaier uitslag derzelve het Wij naderen met rasse schreden tot de drijdub- bele kiezingen waarvan den geluk of het ongeluk van Belgie afhangt. De provinciale kiezingen zullen plaats hebben den Maandag 27 Mei De gemeente kiezingen in de maand Juni of Juli. De wetgevende kiezingen den Dijnsdag 11 Juni in de vijf volgende provinciën: Brabant, Antwer pen, West-Ylaanderen, Luxemburg en Namen. De provinciale- en gemeente kiezingen, ter ge legenheid der ontbinding, zal plaats hebben geheel het land door. Een vermaarde philosoof heeft gezegd dat de mensch die den weldoener van zijnen evennaasten DE TOEKOHSÏ «XwWGHSb png. Door geheel Nord-N"eder!and wordt op morgen I April, de drijhonderdjarige herinnering gevierd der verovering van den Briel door een klein hoopje onverschrokken zeelieden (de

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1