VAN IJPEREN. 4 FRANKEN S JAARS Nr 52#5. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 14 APRIL 1872. Bureel: Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Eene nota van den fransehen Journal officiel meldt dat M. Thiers Versailles niet zal verlaten, welke zijne offieieële verblijfplaats is. De voorzitter der Republiek zal vier of vijf gastmalen in den Elysées geven aan de voornaamste staats-korpsen, die in de hoofdstad verblijven. Op die wijze wordt er eene kwestie opgelost, die de gemoederen te Pa rijs en te Versailles veel heeft bezig gehouden. De vacature in het ministerie der Fransche re publiek is verplaatst door de definitieve benoeming van den minister van koophandel, den heer de Goulard, tot minister van financiën. Frankrijk gaat de paspoorten afschaffen. Men vraagt zich te vergeefs af waarom Frankrijk de paspoorten weer in voege gebracht had. "I Is ge kend dat de dieven en moordenaars altijd wel zeven paspoorten in bun bezit hebben, als een eerlijk man die op al die bullen van vroeger niet meer peist, zonder paspoort bevonden wordt en zich aan de ergste politic-kwellingen onderworpen ziet. De kroatische bisschop Slrossmayer heeft, gelijk bekend is, lot dus verre hardnekkig geweigerd het dogma van 's pausen onfeilbaarheid tc herkennen. Thans is hij door de roomsche kurie aangeschreven binnen zes weken de verklaring in te zenden dat hij zich aan het koneilie-bcsluit van 1870 onderwerpt, zullende hij bij gebreke daarvan afgezet en geëx- kommuniëerd worden Aan de katholieke geestelijkheid in Lillhuen en in de zuidwestelijke gouvernementen is het voor taan verboden op de openbare straat processien fe houden, bij bezoek aan zieken of stervenden de hostie opelijk te dragen en daarbij eene bel te doen luiden om de voorbijgangers te doen knielen, in eene andere dan hunne eigen kerk mis te houden, of andere geestelijke functiën uit tc oefenen, enz. Volgens de tijdingen tot heden uit Madrid ont vangen, zijn 230 ministerieele en 121 der oppositie gekozen. De ministerieele meerderheid in de Cortes zal ongeveer van HO stemmen zijn. De benden Carlislen zijn uil de proviutie Gerone verdwenen, die in de provintie Barceloune worden vervolgd. Het land is rustig. Zamcnspraak tusschcu ilcn Schoolmeester, den Koster en Jüui Goedgehenr. De Meester. Wel, Koster, wat zegt gij nu is de zaak van onzen Procureur des Konings niet een bewijs dat ik gelijk had, wanneer ik u zegde: dat de geestelijkheid de maatschappij tot aan de middeleeuwen wilde achteruit slooten, het is te zeggen, tot aan de tijden wanneer zij almachtig was en lot de Vorsten foe afstelde die op hunne knicn de vergiffenis hunner ongehoorzaamheid van den Paus moesten afsmeeken. De Koster. Ik heb wel iets of wat van die zaak hooren ronken, maar ik ken er het fijne niet van. De Meester. Gij kent het proces door het stadsbestuur tegen de overste der Lamoltezusters ingespannen om rekening der fondalie te bekomen, en gij wed dat M. Iweins ambtshalve de toepassing der wet heeft moeten vragen welnu, de Pastor van S4 Pieters, die reeds een jaar geleden moeilijk heden had gemaakt om dezen achtbaren ambtenaar de absolutie te verlcenen, heeft hem den Zaterdag voor Palme Zondag een brief toegezonden, bij wel ken bij hem, op last der bevoegde overheid, ver wittigt dat hij zijne paaschelijke plicht niet zal kunnen vervullen vooraleer hij de uitdrukkingen van zijn requisitoir in hei proces Lamotte niet zal herroepen hebben en eene vergoeding voor de aan bet geslicht toegebrachte schade zal uitbetaald heb ben. De Koster. De Pastor, na alle waarschijnlijk heid, heeft dit uil zijn eigen beweging niet gedaan; hij moet deswege bevelen van hooger hand ontvan gen hebben. De Meester. Gewis, de brief zegt het duide lijk, maar dat belet niet dat de Minister van Justicie aan wien de Procureur den inhoud van den brief heeft medegedeeld en die daarover aan den Bis- Schop opmerkingen heeft gemaakt, voor antwoord gekregen heeft dat er geen bevelen dies aangaande waren gegeven geweest, en dat het gebeurde uit— sluitelijk moest toegeweten worden aan den buiten- matigen ijver van den Pastor. Jan. Het is te zeggen dat, om de verwijtselen te ontgaan, die zoo eene zware zaak in de kamer en in de drukpers zou opgeworpen hebben, inen dien ongelukkigen en achtbaren Pastor zal slachtofferen. De Meester. Het zijn ook mijne gevoelens, maar zij zullen aan niemand kunnen doen gelooven dat den Pastor dit buiten de kennis van zijne over sten heeft gedaan, des te meer, dat voorafgaande lijk een lid van den gemeente raad ook eene schriftelijke verwittiging van wege een anderen bichtvader heeft ontvangen, behelzende dat hij ter oorzaak van zijne slem in de zaak Lamolle geene absolutie kon bekomen, en dat dit jaar aan nog an dere leden van den Raad, om de zelfde reden, door een derden Priester de absolutie geweigerd werd. De Koster. liet is mogelijks door een misver staan of door eene valsche toepassing van den sijllabus dat ecnige geestelijken aldus hebben ge handeld. De M cesier. Deze verschooning is niet aanne melijk. Hel blijkt uil den brief zelfs aan den acht baren Procureur des Konings geschreven en ook uit het zeggen van andere bichtvaders dat het een bevel van hooger hand is aan de geestelijkheid medegedeeld, en afschoon de Bisschop de verant woording daarvan zal afschudden er kan, voor alwie die den goeden zin bezit, daarover geen twijfel overblijven. Jan. Het is niet anders dan eenen stap voor uit gedaan om het tijdelijk onder het geestelijk ge zag te versmachten. De Meester. Zoo is het, en indien men aan deze bewerking voor goed geen palen weet te stel len, alles zal van nu af aan den willekeur der Bis schoppen worden overgelaten, en telkens er eene wet de heerschzucht der geestelijkheid zal tegen gaan, de Koning, de Ministers, de Leden der kamers en al degenen die de hand aan de uitwer king der zelve zullen geleend hebben, zullen in den ban der II. Kerk geslagen worden. Onze zoo gezegde kerkvoogden eene verslaafde meerderheid in de Kamer bezittende, durven alles ondernemen, en indien er geen orde daarin wordt gesteld zij zullen de magistraten, de leden der ge meenteraden en al de ambtenaren, die getrouw aan de wellen en aan hunnen eed blijven, de H. Sacra menten weigeren. De kiezers die voor de bisschoppelijke kandida ten niet zullen stemmen, de vaders des huisgezins die eenen afkeer hebben, en voor redens, van hunne kinders naar de broederscholen te zenden, de bestuurders der fondatien die dezelve van hunne bestemming niet zullen laten afwenden, degene die liberale nieuwsbladen lezen of van bij of van verre in de grondstelsels derzelve deelen. zullen buiten het gemeenschap der H. Kerk gesteld worden. De Burgmeesters en Schepen, voor aleer eene wet of een besluit te nemen of uit te voeren, en de Rechters in plaats van aan hun geweien te gehoor zamen, zullen eerst en vooral de toelating van M. den Pastor moeien afsmeekendaarenboven de jesuiterij zal hetgene baar door de goede reden wordt geweigerd door bedreiging trachten te ver krijgen, en na den vuilhoek in de kerkhoven her steld te hebben, zij zal de lijken dergenen, die zich aan een dusdanig regiem niet willen onderwerpen, als honden doen begraven. De Koster. Omdat de Paslor van Sk Pieters door overvloed van ijver zich bedrogen heeft, is het eene reden om daarvan zulkdanige opspraak te maken0 zijn brief die in bet Nieuwsblad van 7" dezer staat, is eene zegenpralende verschooning en bewijst dat dc geestelijke overheden er voor niets in zijn. De Meester. Koster, het is te laat om mijne gevoelens op den inhoud van den gezegden brief te ontwikkelen, maar indien het u kan aangenaam DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1