4 FRANKEN JAARS Nr 520. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdinjjen. Markten. Rekendmakin^en Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamcn: 25 cenlimen. ZONDAG, 21 APRIL 1872. j Bureel: Dixmudestraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naai KOHTRIJK. 5-40. - 0-39. - 11-40. - 2-35. - 5-33. Naar POPKIUNGUE, !)-05. - 8.-50. - 9-38. Naar POPER1NGHE-HAZEBROUCK. G-50. - 11-45.- 3-39. - (i-32. Naar ROUSSELAERE. 7-33. - 12-35. - «-40. Londen, 18" april. De Daily Telegraph zegt dat de lotbestemming van Frankrijk zal afhangen van de beslissing die AI. Thiers deze week zal nemen. Het zelfde blad zegt ook dat AL d'Arnim, pruisi- sebe gezant te Parijs, maandag aanstaande Berlijn zal verlaten, drager eener mededeeling, die een ul timatum is en vaststellende dat Duilschland, in de wel op het legeren in de redevoeringen van Al. Thiers eene openbare bedreiging ziet van wraak en een programma welk de uitslag van den oorlog ver sloot. waarvoor Duitschland de oogen .niet mag of kan sluiten. AL von Bismark wil van die wraaknemings-poli- liek niet hooren en vraagt de vermindering der wapeningen, eene groole vermindering van krijgs- niagt, zoo niet zal hij voldoende waarborgen nemen voor de betaling der oorlogskosten en opdat de bekomcne vrede niet aan eenen onvenvachten aan val zou zijn blootgesteld. AL d'Arnim beeft bevel ontvangen geene poging tot verzachting te aanveerden Indien Frankrijk aarzelt of zich geneigd toont eene uitdagende taal te voeren, zal bet duilscbe leger spoedig gemobili seerd zijn, bet. zal op de fransche steden rukken, no >dig om de schuld te waarborgen of op de punten die gepast geoordeeld worden en hel land beheer- schen. Indien bet tegenstand ontmeet, zal de eerste vijandige daadzaak aanzien worden als eene oor logsverklaring. London 15" april. De onderhandelingen tot bet betalen der 5 miljaard fransche schuld aan Duilschland zijn nog opgeschorst. De Temps van Parijs en de onderrichtsbond hebben lot hiertoe zeven honderd duizend bandtee- kens verzameld voor het verplicht onderwijs. Dat maakt, met de drij honderd duizend, door Al. Jules Simon bijeen gebracht, een miljoen handfeekens. De klerikale partij van haren kant beeft ook een petitionnement ingericht tegen het verplicht onder wijs men weet wat hare overluigings-middelen zijn dwang en bedreiging. Alen meldt dat de heer minister van openbaar onderwijs de bewijzen in handen heeft, dal de kinderen op de klerikale peti tie hebben geleekend. Overigens hebben 54 departementale raden len voordeele van bel verplicht onderwijs wenschen uitgedrukt en men zal moeilijk kunnen laten van daar geen gevolg aan te geven. In de dagbladen wordt Ihans de aanschrijving openbaargemaakt van lietdislriktsbcstuurin Posen aan de gemeentelijke autoriteitbetreffende de uitzetting van buitenlandsche Jesuiten. Blijkens dit stuk heeft de Begeering lol die uitzetting last gege ven, wegens de agilaliën, door de buitenlandsche leden van deze en andere geestelijke orden in die provincie te weeg gebracht. Zij verlangt dal met de uitzetting van zoodanige vreemdelingen zal worden voortgegaan. Madrid, l(i" april. Ministeriële senateurs ge kozen Te Madrid, MAI. Espartcro. Galvo, Alon- talvan Carilo Avares. Tot hiertoe zijn er I 18 mi nisteriële senateurs en 29 lot de oppositie behoo- ren de, gekozen. Het gouvernement zal op 145 stemmen in den Senaat mogen rekenen tegen 50 aan de oppositie gegeven. De benden carlistcn verdwijnen. Zaïucnspi'n.ik tusscheii den Selioolieecsfei', den Küstta1 en .Wan ftocdgebeiiii*. De Meester. Koster, ik heb u de laatste maal beloofd van mijne gevoelens te doen kennen wegens den inhoud van den brief van den eerwaarden Pastor van S' Pieters afgékondigt door bet Nieuws blad van den 7" dezer. Voor eerst, het verwijtsel dal hij toestuurt aan M. Iweins is ongegrond, de brief was niet verlrou- De Koster. Was bet eene reden om daar mede de gazetten te bemoeien De Meester. Hij beeft hel ook niet gedaan. W anneer bij den eersten brief van den Pastor ontving, was liet in tegenwoordigheid van twee zijner vrienden, en zijne verontwaardiging niet kunnende beloomcn gaf hij bun denzelve te lozen, zoo is bet dat de inhoud werd voorlverleld. De Koster. En waarom Alonseigneur daar mede bemoeien De Aïeester. De Prokurëtir des Köh'ings beeft zijne plicht vervuld met den maatregel door de geestelijkheid genomen aan den Minister van Jus- tieie kenbaar te maken. Deze laatste heeft onver wijld aan den Bisschop daarover geschreven, die de zaak van zijnen rug heeft geschud. Jan. Er zijn geene waarheden die niet aflïe- gclijk zijn. De Koster. En gij zoudt Monseigneur durven betichten ja voor veen te zeggen Jan. De nieuwsbladen, onder zijnen invloed of bescherming gesebreven, zijn met niet anders dan met valsche aanhalingen vervuld. De Aïeester. Tot daar- bol is voor mij stellig bewezen dat de Pastor aan bevelen van honger hand beeft gehoorzaamd, helgene wat er dies aangaande geen twijfel kan overlaten, is de zelfde weigering van absolutie die de leden van den Raad, (die in de zaak der Lamotleschool zijn bemoeid geweest), ook hebben ontmoet. Nog meer, de woorden zelfs van den bedoelden brief die duidelijk zegt: dat bel op last is der bevoegde overheid dat de weigering van absolutie moet plaats hebben zoo lang de Pro cureur des Konings zijne woorden niet zal herroe pen en eene schadeloosstelling zal uitbetaald hebben. De Koster. Heeft de Pastor zijn eersten brief niet herroepen en bevestigd, gelijk bij het nog doet, in dengene die hel Journal d'Ypres ons doel ken nen, dat bij beklaagt den zelve gesebreven te heb ben zoo dus dat bij zijn ongelijk bekend. De Meester. Inderdaad, bij heeft zijn eersten brief herroepen en verklaard dat hij alles uit eigen beweging gedaan had, maar deze verschooning is niet aannemelijk. Voor eerst, de bedoelde herroe ping heelt slechts plaats geluid twee of drij dagen ra dal de Bisschop vnnwegeden Minister van Juslieic reeds verwijlselen bad ontvangen; en ten tweede, de uitdrukking dat de weigering der absolutie op last der bevoegde overheid gedaan was, is een stellig bewijs dal bij van dezelve bevelen ontvangen bad, want niemand die Al. Besmedl kenl. zou een zoo waardigen, maligen en achtingswaardige Pries ter kunnen aanzien waarheid Ie vervalscben. De Koster. Alaar Al. Desmedl beeft den brief, die hij geschreven had, al zijne dwaling herken nende. gaan terugvragen. Jan. En indien AL Iweins hem denzelve bad wedergegeven, de kopstukken der partij hadden er het bestaan van afgeloocliend en do liberalen van lastertaal beschuldigd. van door eigene beweging de De behandigd Meesier. De brief was aan den Minister en dus M. Iweins kond hem niet meer wedergeven. Voor wat nu de onaangenaamheden betreffen die op den Pastor wegen, zij zijn in gee- ner wijze de daad van AL Iweins. liet grondstelsol van de II. Sacramenten Ie weigeren aan de ambte naren die de wellen van bel land loepassen of ver dedigen, is zoo gewichtig dat de Prokureur des Konings niet kon noch mocht nalaten hel. aan den Minister Ie doen kennen, en indien op de verwijlse len van denzelve de Bisschop den Ras tor heeft he iast van zijn goze-? ie Ie herroepen, lu i, was omdat men de schuld op de hooge geestelijkheid niet zou kunnen leggen. Het is ongelukkig voor den achtbaren Priester, maar Al. Iweins is voor niets lllWl '1 iRlli*

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1