VAN IJ PEREN. 4 FRANKEN '8 JAARS Ar 528. Elfde Jaar. ZONDAG, 5" MEI 1872. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. BERICHT. Politieke berichten. Wat volgens de klerikalcn de wet van God is. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 eenlimen den regel. Reklamen: 25 eenliincji. Buueëi. Dixmudcslraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 1 1-40. - 2-33. - 5-33. Naar POPERINGHE. !)-0ö. - 8-50. - 9-38. Naar POPER1NGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45.- 3-39. - 0-32. Naar ROUSSELAÉRE. 7-53. - 12-35. - 6-40. Wij ontvangen langs alle kanten reclamatien over liet onregelmatig ontvangen of niet ontvangen van de Toekomst. Wij verzoeken deze onzer abonnenten die in het geval zijn er ons degelijk kennis van te geven opdat wij zouden kunnen eene klacht indienen waar het behoort. Rome, 50''n april. De Kamer der Gedeputeer den heeft het eerste artikel goedgekeurd van het wetsontwerp, defakulteit der godsgeleerdheid in de universiteiten van Italic afschaffende. M. von Arnim, gezant van Pruisen is te Parijs aangekomen en heeft er een voldoende onderhoud gehad met M. Thiers. Al de geruchten die de en- gelsche bladen verspreid hebben, nopens het ulti matum van Pruisen aan Frankrijk zijn van grond ontbloot. De intrekking der onrcchtslreeksche reclamatien, door de Vereenigde Staten, is olïiciëclijk te Was hington aangekondigd. Volgens de laatste lijdingen uit Spanje zou de opstand bijna geheel gedempt zijn. Generaal Rada, het voornaamste opperhoofd der opstandelingen, is verslagen en wordt zeer vlijtig door de spaansehe troepen achtervolgd. Hij begeeft zich naar Frank- rijk. Uit Navara verzekert men dat de opstand overal mislukt is. Koning Leopold der Belgen, die zich op dit oo- genblik te Londen bevindt, heeft een bezoek aan M. Gladstone afgelegd en vervolgens aan den her tog van Chambridge en aan den prins en de prinses Teek. De keizerin van Duitschland is Donderdag te Windsor aangekomen. Zij werd aan de standplaats door de koningin en verscheidene persoonaadjes van het hof ontvangen. Er is niets zoo gemakkelijk om alles te kunnen overmeesteren dan van a! waar aan men houdt en wat den invloed doet aangroeijen of de beurse vul len wetten van God te verklarentelkenmale de Gouvernementen iels verrichten die de belangens der geestelijkheid kwetst of hare oude misbruiken willen hervormen of onweltelijkheden willen her stellen de geestelijkheid verzet zich daar tegen, altijd met de wet van God in te roepen. Wil men een voorbeeld, zie de Lamolte-schooldit geslicht wierd ingericht door jonkvrouw Van Zuidpecne eii was bestemd om door vier stille dochters het kos teloos onderwijs te geven en het kantenwerk aan arme kinderen te leerende localen ontbraken, en na de afschaffing van het klooster genaamd de Nonnen ten Bossche, de keizerin Maria-Theresia, op het verzoek van het Magistraatstond dezelve gebouwen toe aan deze fondalie en wettigde haar heslaan, op voorwaarde, dat het getal der meeste ressen nooit de zes zon mogen overtreffen en dat het nooit, onder geen voorwendsel, een klooster zou mogen worden. En ten gevolge der heilzame wet welke al de liefdadige gestichten onder de kommis sie der Hospicen plaatste, de Lamotte-school werd, gelijk alle andere gestichten, onder het beheer der Hospicen gesteld, dat na twee jaren geld te hebben moeten toedragen, hel bestuur dezer school op het verzoek der Overste, aan haar overliet. Van dezen oogenblik nam de geestelijkheid, zonder recht noch rede, bezit van het gesticht en maakte er in tegenstreving van de voorwaarden der fondatie, niet alleenlijk een klooster van, maar vervulde hetzelve met 26 nonnen! Welnu omdat de regeering, onder wiens beheer deze school vol gens de wet moet overgaan rekening der inkom sten vraagt, niet om dezelve aan hunne bestemming te onttrekken of het gesticht af te schaffenmaar integendeel om de inkomsten van valsche beslem ming te redden en aldaar verbeteringen te kunnen inbrengen, de geestelijkheid weigert wedertegeven dat waarvan zij zich wel ten onrechte in bezit beeft gesteld, en slaat in den ban der li. Kerk al degenen die de eischen der stad hebben ondersteund, onder voorwendsel dat zij tegen de wet van God hebben gehandeld. Hoe hier de wet van God te passe koomt is niet verstaanbaar De geestelijkheid heeft zich in bezit gesteld van een gesticht buiten haar toedoen ingericht, en zij weigert de sacramenten aan degenen die het bestaan der fondalie willen wettigenaltijd omdat zij zoo gezegd de wet van God hebben overtreden; dus telkens iemand zijn recht zal doen gelden in eene zaak die de belangens der geestelijkheid tegengaat men zal hem de wet van God opwerpen; leest libe rale nieuwsbladen, weigert van in S'-Pielerspen- ning te geven, stemt voor anderen dan voor de bis schoppelijke kandidaten, en gij zult altijd van Godswege uit de gemeenschap der H. Kerk gesteld worden. Ilet ware gemakkelijk, maar het is niet aannemelijk voor al wie de gezonde rede bezit. De wet van God zegt bemin u den eene den andere; en gij, gij zaait gedurig haat en nijd, gij Jaslerd en hoont dagelijks in uwe nieuwsbladen en in den preekstoel al wie de jesuilicke eischen legen- werkt, omdat gij niet gevoelt dat de pogingen dier gevaarlijke maatschappij strekken om den Gods dienst tot hare arglistige werkingen te doen dienen. Het Nieuwsblad tracht de liberale partij ver antwoordelijk te maken van de diefstallen door Oscar Spreux te Doornik begaan ten nadeele van het Bureel van Weldadigheid, ten gevolge hij tot eenige jaren dwangarbeid werd veroordeeld. Die ongelukkige die meer dan een miljoen rijk is, is plichtiger dan een armen duivel die de zelfde mis daad zou begaan hebben; daarom, indien het van ons zou afgehangen hebben, wij zouden hem de grootste straffe opgelegd hebben; maar om van do benoeming van Spreux een bezwaar tegen den cer- zamen heer Bara te willen maken is bclaehlijk in dien het niet hatelijk ware men moet eenieder eer lijk achten zoo lang als hel niet anders bewezen is, iedereen kan zich bedriegen, en wij kennen zelfs namingen van geestelijken (thans overleden) dooi den bisschop gedaan die zich aan cvengelijk mis daden als den ecrloozen Spreux hadden pliehlig gemaakt en later lol hoogere plaatsen werden ver heven. Het Nieuwsblad zegt dat den Paus weigert iets te ontvangen van de 3 rnillioenen 225,000 franken rent op den grootboek van Italië tón zijnen behoeve ingeschreven, en heeft liever, zegt hel, arme te leven met de aelmoesen der geloovigen, liet is te zeggen, met den opbrengst van Sl-Pieterspenning, waarvan het beloop in liet geheele krislendom dooi de eenen wordt begroot op 50 rnillioenen en dooi de anderen op het dubbel. Dit bewijst dat den 11. Vader zijnen barëme zeer goed kent! EERi MILJOEN VOOR DE SCHOLEN. Minister Delcour heeft een wetsontwerp neerge legd waarbij een miljoen houwen van scholen' gevraagd wordt voor Heel wel. Maar voor geen broerkens-scholcn LASTEN» Overal rijzen er klachten op legen de ongehoorde vermeerdering der lasten. Niet alleen de grondlasten DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1