VA> IJPEREN. INKWIS1TIE EN DES BLÖEDRAADS. de Steers rab VI, 4 FRAKKEN 'S JAARS N* 529. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen, BERICHT. LIBERALE EN GRONDWETTELIJKE VERENIGING voor de Provinciale kieziug VAN 27 MEI 1872. Politieke berichten. Aankondigingen12 centimen den regel. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. li! ZONDAG, 12» MEI 1872. Reklamen: 25 centimen. Bcreel: Dixmudestraat, 51).— Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-40. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-03. - 8-50. - 9-38. Wij ontvangen langs alle kanten reclamatien over het onregelmatig ontvangen of niet ontvangen van de Toekomst. Wij verzoeken deze onzer abonnenten die in het geval zijn er ons dagelijk kennis van te geven opdat wij zouden kunnen eene klacht indienen waar het behoort. BATART, Volgens eene korrespondentie uit Parijs wordt de tijding bevestigd, dat don Carlos, door de spaan- sche troepen krijgsgevangen is genomen. Generaal Rada, een der partijgangers van don Carlos, heeft hem op het laatste oogenblik verlaten en is naar Frankrijk gevlucht. De spaansche over heden hebben zijne verdrijving van het fransch grondgebied gevraagd. Op die wijze schijnt de carlistische opstand in Spanje geëindigd te zijn. Het ware te wenschen voor dat land, dat het nu wat rust mogt genieten, om den tijd te hebben zich te herstellen, want zijne finantien zijn i.n eenen bcdenkelijken toestand. De ongelukkige Paus, die te Rome gevangen zit en voor wiens verlossing onze kwezels ook bede vaarten gaan doen, heeft wederom tien bisschoppen in Italië benoemd en bisschoppen te Ajuccio en te Constanline. Hoe ongelukkig is dien duts toch, zoo in de kluisters te zitten in een paleis dal schittert van goud en diamanten en maar 5'0 miljoen fr. inkomen te hebben om te verteeren De kwestie van het afschaffen der jesuitcn in Pruisen is nog altijd aan de dagorde. Kiezers, de toestand is dringend; wie gij zijt, aan welke partij gij toebehoort, er is een gevoel dat al andere moet overtreffen, het is het welzijn van het arrondissement; het is in den provincialen Raad dat de belangcns van al de streken der Pro vincie worden overlegd, en dus het is hoogst noo- dig dat gij aldaar wordt-vertegenwordigd door acht bare personen die inet de noodwendigheden dei- zelve bekend zijn. Onze politieke vijanden zien dezelve over het hoofd, voor hun moeten zij goen andere hoedanigheden hebben dan van verslaafde werktuigen der klerikale partij te zijn, en het is aldus dat zij kandidaten voorstellen die vreemd zijn aan de kantons, en die, of onverschillig zijn aan hun welzijn, of onmachtig zijn de belangcns der zei vc te verdedigen. Kiezers laat u niet misleiden, de mannen dat het kiezersgezelschap aan uwe naming voordraagt, hebben allen blijkens van matigheid, ijver, schran derheid en belangstelling in uw welzijn gegeven, en darrom aarzelt niet om uwe stem te verleenen aan de achtbare heeren BAY ART. DE STUERS, I RABAU, aftredende leden. TITECA, l VANHEULE, Het kiezers gezelschap van IJperen heeft in de algemeene vergadering van den 4" dezer overge gaan tot de naming der kandidaten voor de kiezing der leden van den provincialen Raad om de twee kantons van IJperen te vertegenwoordigen. De aftre dende leden de heeren Bayart. de Stuers, Rahau, Titeca en Vanheule zijn met bijna eenparige stem men aan de naming der kiezers voorgedragen als op eene eervolle wijze hunne zending vervuld te heb ben. aftredende leden. Dl TÖEKOMSÏ IJZEREN-WEG. Naar POPERlNGHE-IIAZEBItOUCK. 0-50. - 11-45. - 3-39. - 0-32., Naar ROUSSELAERE. 7-53. - 12-35. - 0-40. VAN 'T ARRONDISSEMENT IJPEREN. CANDID ATEN TO EC VANIIEELE, EENIGE KLEINE SCHETSEN UIT HET TIJDVAK DER ■■mis cat.- «J Een arme hervormde, die gcene andere misdaad tot zijnen last had dan deel le maken van een vervolgde geloofssektë, werd ter dood veroordeeld. IIij nam de vlucht achtervolgd van eenen gerechtsdienaar, en liep een toegevrozen meer over. Het was op het einde van den winter en het ijs was reeds ge deeltelijk gedooid. Het bewoog zich, en kraakte onder zijne voeten, nogthans bereikte hij vrij en ongehinderd de andere z;jde. Degene die hem achtervolgde was minder gelukkig, het ijs brak en hij zonk onder het slaken van eenen noodkreet het meer in. Niemand was daar om hem te helpen, tenzij degene die hij vervolde. Thierrij Willems'zoon, zoo was de naam van den hervormde gehoorzamende aan eene ingeving zijner grootmoedige natuur, kwam op zijne stappen terug waagde zich met levensgevaar op het zwakke en bedriegelijke ijs, stak zijnen vijand de hand loc en redde hern van eenen onvermij- delijken dood. Ongelukkiglijk voor de eer van de menschelijke natuur kunnen wij niet eindigen met te zeggen, dat deze edelmoedige daad met denzelfdenheldenmoed beantwoord werd. De gerechtsdienaar drukte wel het verlangen uit zich met de foltering van degenenen die hem gered had niet te gelasten, maar daar de burgemeester van Asperen heni met strengheid zijnen eed herinnerde, zoo hield hij den vluchteling aan en werd deze den l(j Mei daaropvolgende te midden der schrikkelijkste pijnen verbrand. Het gebeurde dikwijls dat de slachtoffers tot den brandstapel veroordeeld zich met de kerk verzoenden, dat is te zeggen van den voet van het schavot hunne biecht spraken en zich be schuldigde van misslagen en wandaden die zij niet begaan had den. In die gevallen voelde de heilige Inkwisitie hare moeder lijke snaren trillen, en zij schonk aan de veroordeelden de gunst verwurgd te worden alvorens men hun verbrande. In 1559 werd te Valladolid in een groot brandstapelfeest, in tegenwoordigheid van den prins Don Karlos en de prinses Joanna, de beenderen en de beeltenis eener dame genaamd Eléonora de Yilbero y Cazalla verbrand deze was als eene goede katholieke gestorven en werd slechts ua haren dood, door getuigen aan wie men de bekentenis op de pijnbank ontrukt had, beschuldigd van ketterij of daartoe haar huis ge leend te hebben. Daarop werd deze vrouw als in ketterij gestorven verklaard, hare kinderen en bloedverwanten werden tot den dood gemar teld, hare goederen ten voordeele der Inkwisitie verbeurd verklaard, want deze familie was onnoemelijk rijken het huis dat zij bewoond had tot in den grond afgebroken. Iedere persoon op bevel der heilige inkwisitie aangehouden, verloor daardoor al zijne titels en waardigheden, al zijne bur gerlijke rechten, en bekwam dezen niet terug dan na totale ontslaging van alle vervolging, iets walzeer zelden gebeurde. Aldus het eerste gevolg van het inkwisitoriaal onderzoek was het verval en de oneer der familiën En nogthans noemden zich de inkwisiteurs de ware verdedigers van den katholieken godsdienst. De kasteelen der inkwisitie waren onderaardsche gewelven, ware grafkelders van dertig voeten diep. In eiken kerker, twaalf voeten lang en acht voeten breed, bevond zich eene brits van vier voeten breed of twaalf lang. Elke cel bevatte zes of acht gevangenen, waarvan de vier kloeksten op den killen grond en de anderen op de planken konden slapen. De pot waarin zij hun gevoeg deden werd slechts alle acht dagen soms alle twee weken geledigd, zoo dat de lucht warrin deze ongelukkige!) veroordeeld waren te leven, totaal bedorven was. Ziehier den eed die men van de personen eischlte die zich aanboden om vertrouwelingen of dienaars der heilige inkwisi tie te worden «i Zweert gij u met lijf en ziel aan onzen heiligen katholijken, apostolijken en roomschen godsdienst toe te wijden?

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1