VAN IJPEREN. oe Steers, 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 530. Elfde Jaar Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vcrschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. BERICHT. LIBERALE EN GRONDWETTELIJKE VEREENÏGING voor dc Provinciale kiezing Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fk. 4-uO VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Rcklamen25 centimen. ZONDAG, 19" MEI 1872. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KOMRIJK. 5-40. - 9-39. - 41-40. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-30. - 9-38. Naai-POPERINGHE-IIAZEBROUCK. 6-50. - 11-45.- 3-39. - 6-32. Naar ROUSSELAERE. 7-53. - 12-35. - 6-40. Wij ontvangen langs alle kanten reclamatien over liet onregelmatig ontvangen of niet ontvangen van de Toekomst. Wij verzoeken deze onzer abonnenten die in het geval zijn er ons dagelijk kennis van te geven opdat wij zouden kunnen eene klacht indienen waar het behoort. VAN 'T ARRONDISSEMENT IJPEREN. GANOÏI) A TEN VAN 27 MEI 1872. R A I ART RABAT, TITECA, VANIIEELE, aftredende leden. Koning Leopold heeft Zondag een bezoek afge legd aan lord Russell, te Richmond. De definitieve uitslag der stemming voor de her ziening der zwitsersche grondwet is 239,000 ja en 223,000 neen. Maar daar er zich 13 kantons tegen verklaard hebben is het ontwerp der grondwet ver worpen. Het spaanseh gouvernement heeft een wetsont werp in de Kamer neergelegd, volgens welk er 40,000 man onder dc wapens worden geroepen. Zou de opstand nog niet geheel geëindigd zijn De bissehop van Breslau heeft den grooten ban uitgesproken over de professoren Reinkcns en We ber, den aartspriester Lie. Buchmann en de pries ters Hassler en Hirschwalder, welke beide laatsten te Munchcn reeds sinds geruimen tijd voor dc be langen der oud-katholieken werkzaam zijn geweest. M. d'Arnim, gezant van Duitschland, is te Ver sailles aangekomen. De Nationale Vergadering heeft de discussie voortgezet, strekkende tot de afschaffing van art. 291 tot 294 van het strafwetboek van 10 April 1854, op het vereenigingsrecht. Uit Spanje verneemt men dat er eene bende van 500 carlisten in dc provincie Tolède is verschenen. De franschc Nationale Vergadering heeft dc post- conventie met Duitschland aangenomen. Versailles, 17 Mei. M.von Arnim heeft giste ren aan M. Thiers de depeche medegedeeld, be- trekkelijkde onderhandelingen nopensjdc bevrijding van het fransch grondgebied. Eenfransch bijzonder afgeveerdigde zal zich naar Berlijn begeven, om onmiddelijk de ontruiming te regelen, De beweging der geestelijkheid om stemmen voor de aanstaande kiezing te werven, is uitnemend geweest; kappellaans en kosters zijn Vrijdag den l0n dezer op het grondgebied IJperen van hofstede tot hofstede gegaan ont dc landbouwers te bewilli gen van hun tot de vergadering van S' Laurent te begeven, alwaar een sermoen van de overdrevenste klericalen hun was voorbereid; men trachtte bun te doen gelooven dat dc belastingen reeds vermin derd waren, dat den Godsdienst bedreigd was, cn dat zonder twijfel de Belgen met de onvcrdragelijk- ste dwinglandij zouden onderdrukt worden indien de vijf liberale leden, die de kantons van IJperen inden provincialen Raad vertegenwordigen, moes ten hernaamd worden. En zeggen dat niet een dei- aanwezigen het woordt beeft genomen om te doen opmerken dat, verre van te verminderen, de belas tingen reeds van 5 per zijn verhoogd, dat gedu rende de 23 jaren de liberalen het land hebben beheerd, de belastingen, door het afschaffen der barrière rechten, van deze op het zout en op de octroijen, waarlijk zijn verminderd geweest; dat gedurende dien tijd de Godsdienst nooit tegenge- vrocht is geweest cn dat nooit in geen tijden eenie der van zoo eene uitgestrekte vrijheid bad genoten; dit allen waren beweegredens om de leugenachtige aanhalingen der listige jesuitieke kopstukken te wederleggen, maar neen, geen mensch heeft den mond geopend, hetgeen bewijst dat de vergadering samengesteld was uit twee of drie schalke verleiders en uit eene menigte domkoppen. Het Journal d'Ypres van Zaterdag jl: zegt dat de kenspreuk zijner patronen is: vrijheid in de eerlijkheid, twee woorden die hun den mond moeien kwetsen, ten ware dat in hunnen mond dc beduidenis vrijheid veranderde in leugens en bedrog waarmede men hel geld van duizende en duizende ongelukkigen heeft mogen afpersen, en dan, -na zoo veel ongelukkigen ten onderen te hebben gebracht, te eindigen met bankroet te maken, om rijker dan te voren, hunne scbuldcisclicrs op eene onbetame lijke wijze te mogen trolsceren. Dc Minister van Financien verwittigt de deelne mers in de leening van 51 millioenen 4 p- dat de vierde storting moet plaats hebben den I" Mei 1872; 51 millioenen en 80 millioenen die beschik baar bleven wanneer hel liberaal ministerie werd omgeworpen, dat maakt 451 millioenen boven de gewone inkomsten die opgeëten zijn; voegt daarbij de verhooging van 5 p. °/0 op de grondbelasting en gij zult overtuigd zijn dat al de beloften van ge- spaarzaamheid waarmede zij de kiezers in 1870 ia slaap wiegden, ijdel beloften waren om hun te be driegen. De klerikale besturen die zich opvolgden, hebben bij hunnen val steeds een tekort in dc staatskas gelaten, terwijl dc liberale Ministers cn Frère in het bijzonder niet tegenstaande dc afschaf fing der octroijen, der barrieren, van dc rechten op bet zout, wanneer zij hun ontslag gaven den linan- cieclcn toestand van het land in den blocicnsten staat hebben gelaten: al wat dc kiezers voor de aanstaande kiezing in diepe overweging zouden moeten nemen. RIECIIT VAN EEN EN KIEZER. De Kiezer. Vader, ik beschuldig mij De Kapellaan. Zijt gij Kiezer? De Kiezer. Ik beschuldig mij De Kapellaan. Voor wie hebt gij dc laatste maal gestemd De Kiezer. Voor de kandidaten die mij door mijnen proprielaris aanbevolen waren. De Kapellaan. Zeker voor agenten van den duivel. De Kiezer. In geener wijs. Voor achtbare mannen die bezield zijn met het algemeene welzijn. Dc Kapellaan. Dus, voor liberalen?!.... De Kiezer. Ja. Dc Kapellaan. Daar is geenc zaligheid meer voor u; ten ware gij mij beloofdet van in het toe komende voor onze kandidaten te stemmen. Dc Kiezer. Indien het moet zijn om den Hemel te verdienen, ik beloof het u. De Kapellaan. Ik geef u dus de absolutie. De Kiezer. Maar, ik heb nog niet gebiecht De Kapellaan. Dat doet er niets aan. Stem altijd voor de kandidaten van den Bisschop en de Hemel verwacht u. Men heeft M. Malou gedwongen het wetsontwerp op het bier in te trekken in een kiesbelang, omdat men vreesde de brouwers in de aanstaande kiezingen tegen te hebben. En dat M. Malou, indien de kie zingen voor zijne partij goed uitvallen, nadien de brouwers en de stokers wel zal vinden, dat is meer

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1