VAN IJPEREN. PROVINCIALE KIEZING. 4 FRANKEN 'S JAARS Nf* 530bis. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliiliige Tijd i Bi« etsMark tenRek end ma kii i «en BÊRIGHT. Boy art. G. de Si sicrs. Ra ban. Titeca. "Vanlieöië. May art. G. de Stoers. Ra bau. Titeca. A aiilieule. VOOR ÏJPËREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. DONDERDAG, 25» MEI 1872. Bureel: Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN 1JPEREN Wij ontvangen langs alle kanten reclamatien over het onregelmatig ontvangen of niet ontvangen van de Toekomst. Wij verzoeken deze onzer abonnentcn die in het. geval zijn er ons dagclijk kennis van te geven opdat wij zouden kunnen eene klacht indienen waar het behoort. Kiezers der kantons van ÏJpcrcn, gij zijl geroe pen. Maandag27 Mei. om de vijf leden van den Provincialen Raad te kiezen, die de bclangens der stad en van bel arrondissement aldaar moeten gaan verdedigen. De aftredende leden zijn de liccren Deze hebben in alle'gelegenheden onze bclan gens Ier harte genomen en dezelve weten voor te staanziet rondom u. de stad en al de gemeenten zijn onder bun met steenwegen verecnigd, welke zooveel aan den bloei, van den landbouw bijbren gen kerken en pasjoreeibuizen zijn alom. of nieuw gebouwen, of hersteld geworden; do ge meenten zijn met prachtige schoollokalen beguns tigd, en onder alle beirekkingen kan men geen een verwijlsel aan die achtbare mannen ioeslieren; niet te min, de partij die het doe! bewerkt van onze vrijheden ten haren behoeve aanieslnan en te doo- digen, stelt vreemde en overdrevene dwccpéfs of sukkelaars voor, die nooit irr geene besturen ge weest zijn, om de aflredende leden ie vervangen. Dat eenieder dus de vergelijking maakt itissclion de mannen die tot nu loc hunne bclangens met schranderheid hebben verdedigd en deze arglistige werktuigen van het elericalismus. Kiezers, laat u niet door alle slach van valsche aanhalingen misleiden en stemt voor de aftredende leden, de heeren m DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-40. - 2-55. - 5-53. Naar POPERINGHE. !)-Ó5. - 8-50. - 9-58. Naar POPÈRINGHE-IIAZEBROUCK. 6-50. - 11-45.- 5-59. - 6-52. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-55. - 6-40. Het Progrès van 1 9 Mei beval een artikel over de Provinciale Kiezingen dat wij meenen onze lezers te mogen mededeelen. Volgens het Journul tVpres ware de overwinning reeds zeker; maar het scheelt nog veel. Er waren in de laatste ver gadering der clerieale maatschappij meer dari 200 stemmers tegenwoordig, en, een groot nieuws, men heeft er in het vlaamsch gesproken!.... 200 is gauw gezegd, maar neem dat er 500 personen zou den geweest zijn, het zou waarachtig niemand moeten ver wonderd lubben om de wijze op welke men hel aangelegd heeft. Meer dan 1200 personen zijn uitgenoodigd geweest om de namen der kandidaten te gaan hooien afroepen die door den Bisschop aangewezen waren, en eemge nieuwsgierigen, anderen die er toe gedwongen waren, bevonden er zich tegen woordig onder dit getal kennen wij er veel die niet tegen staande dit, voor onze kandidaten zullen stemmen Nu liet wonder: Me-n heeft, er vlaamsch gesproken Maar is hel zoodanig wonderbaar dat uwe vrienden eene taal kennen? Bij de liberale vergaderingen werden bijna altijd vlaamsche redenaars gehoord, en M. Van Biesbroiick gebruikte nooit geen andere laai hebben wij daar ooit aan gedacht om dit op mu ren en daken uit te hellen Maar het Journal d'Ypres is gouw in bewondering zelfs over zijne kandidaten, hetgeen iedereen die ze kent, sterk ver wonderd, want dé beschrijving dat het er van geeft is maar eene poets dat liet spelen wil aan degenen die ze niet kennén. M. I erlynde is een volkomen rechtschapen man die achting hij zijne tegenpartij inboezemt.» En toen? De schrij ver spreekt alsof-hij vewonderd ware een treffelijk man onder zijne vrienden nan te treffen. Wat waar is, is dm M. Veriyn.de een nlledaagsche advokaat is, zonder de minste ondervinding van bestuurlijke zaken, en die met moeite kan kouten, hetgeen zeer nadeelig is als men zich aan het hoofd plaatst van eene deputatie in eene beraadslagende vereeniging. M. Sur mokt is het schrikkiird der partij; hij is meer prapsch dan de Fans zelve en aanveerdl den Sijllabus met ge heel zijnen nasleep. De middeleeuw ware voor hem de hoogst maatschappelijke volmaaktheid, en hij zou voor niets achter uitwijken om tot daar te komen. Bij gebrek aan beters, het Journal d'Ypres geeft hem alle soorten van administratieve kennissen, die hij reeds op eene nuttige wijze in de gemeente Voormezeele zou toegepast hebben. Wij Weten waarachtig niet waar zij hel uithalen; want het is algemeen gekend dat Yoonnezeele een der minst goed ge administreerde gemeenten is, niet alleenlijk van het arrondis sement maar van geheel de provincie. Alles wat men dus te verwachten heeft van de bestuurlijke kennissen van M. Sur- monl ware dal hij al de administratie!! op de laagte van deze van Voormezeele zou brengen. Een schoon vooruitzicht voor de toekomst onzer provincie. 31. Malou nu, die men voor M. Iweins-Storme plaatst, wij weten niet waarom. Is liet misschien omdat hij meer be vriend is met de grammaire dan den andere; wij twijfelen er aan doch in alle geval weten wij dat M. Malou maar een lager onderwijs antvangen heeft en dat hij niets bezit der hoedanig heden van zijnen achtbaren cn betreurden vader. Opgevoed huiten de handelszaken, hij heeft, hij het af sterven van zijnen vader, gepoogd deszelfs belangrijken han del voort te zetten, maar, daar liet hem aan kennis en bekwaam heid ontbrak, hij heeft moeten eindigen met alles te laten steken. Hij is altoos in aanraking geweest met de buitenlieden, zegt men. Dat kan waar zijn, maar hij heeft nooit hij hun de wederzijdsche toegenegenheid kunnen vinden. Zonder ge leerdheid en van eene grenslooze onderwerping aan de gees telijkheid, hij gehoorzaamt blindelings aan hare hevelen. Zoo dat dit de eemge aanbevelingstijlels tot zijne kandidatuur zijn, hetgeen aanzien wordt als eenen kaakslag gegeven aan al de mèhschen van verstand en goed oordeel.» M. Iweins-Storme heeft sedert lang aan grootheid ge droomd. Hij moest,kost wat kost,in eene openbare bediening treden, gelijk dewelke, of wel kapitein van de Garde Civiek of wel Volksvertegenwoordiger, alles was voor hem welhoe kleiner manneken hoe grooter pretentie. Gedurig in ruzie met Noé'l en Chapsal, hij heeft in zijne lange rustdagen niet eens gepood om met die heeren in vriendschad (e treden, want wij hebben een brief van hem gezien waar er maar veertien fou ten in tien regels te vinden waren Wij weten wel dal men zijne grammaire niet moet kennen om in den Hemel te gaan; maar wij weten ook dat het belachelijk is naar openbare be dieningen uit te zien wanneer men noch kouten noch schrijven kan cn geen de minste bestuurlijke begrippen heeft. Het is waar, M. Devos van Poperinghe is wel Provinciaal Raadslid Men ziet het, slechte voorbeelden zijn redelijk. Er is nog een andere tijtel vol roem voor JJ. Iwejns, en deze is nog de bijzonderste: hij is het liefdadig werk van den H. Regis zeer genegen. Nochtans wij verslaan niet dat er veel kunde steek aan onwettige kinderen eenen vader te verschaffen die de helft van den tijd den hunne niet is; zelfs wij vinden liet niet zeer stichtend en nog min zedelijk. Maar nu komt de pompon van de In nde: een molenaar Zij zochten eenen cijferaar en zij vonden een die goed (likke ren kan Laat ons eens:onderzoeken Wat duivel zou it/. Breyne naar den Provincialen Raad gaan doen Hij heeft een pralische geest, zegt men. Wij ne- m; n het aan, maar het ts om koorn te malen, en iedereen he-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1