VAN IJPEREN. Kiezers 4 FRANKEN *S JAARS N' 532. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vcrschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Rcklamen: 25 centimen. ZONDAG, 2n JUNI 18.72. Bureei. Dixmudcstraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. IJpEREN, DEN len JüNI 1872, Wij hebben de eer u te melden dat M. Alphons Vandenpeereboom toegevende aan het dringende verzoek zijner vrienden, wel heeft willen toestem men tot het blijven behouden zijner kandidatuur in de aanstaande Iviezing voor de Kamers. Wij welen niet wat de beslissing zal zijn welke de libe rale vereeuiging van heden kan nemen, maar wij verklaren, in naam onzer politieke vrienden en in den onzen, dat wij uit al onze krachten de aangeno- mene lijst zullen ondersteunen. Men zal ligt den afkeer begrijpen die M. Van denpeereboom had om nog eene nieuwe kandida tuur te aanveerden. Na dertig der schoonste jaren zijns levens aan de politiek geslachtofferd te heb ben, en na zeven volle jaren op den pijnbank van t Ministerie van Binnenlandsche Zaken gezeten te zijn geweest, wensehte hij vuriglijk in het bijzon der leven terug te kunnen keerenmaar in tegen woordigheid van hel dringend verzoek zijner vrienden, stelde hij zijnen afkeer ter zijde en deed zijne eigene goesting zwijgen om zich teenemaal over te leveren aan het belang zijner partij en aan hel welzijn en den voorspoed van de stad en het arrondissement. Ook wij durven hopen dat al de stemmers, uit dankbaarheid, zijnen naam op al de stembriefjes zullen stellen. Hel is onnoodig hier de talrijke blijken van bc- bekwaamheid aan te halen, die onze welbeminde Volksvertegenwoordiger gegeven heeft gcdurend zijn langen politicken levensloop. In de veel verbe teringen die wij in de 25' laatste jaren zien inbren gen hebben, is er niet eene waaraan zijn naam niet gehecht zij. En hoeveel familjen heeft hij niet diensten be wezen? Kiezers! gaat in uw eigen en onderzoekt of gij of uwe naastbestaanden niet eens van zijne goede diensten genoten hebt. Iedereen kent zijne minzaamheid en hoe geerne hij zoowel aan kleinen als aan groolen dienst be wees. Iedereen weet met wat zorg en volhcrding hij de maatregels verdedigde die zooveel geholpen hebben om den welstand en het geluk onder ons allen te verspreiden. En men zou zulke diensten kunnen vergeten men zou zijne eigene belangens kunnen miskennen met in de plaats van eenen man van vernuft, werktuigen te kiezen waarvan hun besluur-talent door niets werd veropenbaard en die als het er op aankomt eene redevoering te doen, met hunnen mond vol tanden zouden staan Wij zijn verzekerd dat de Kiezers beter over hunne eigene belangen zullen oordeelen en voor de geheele liberale lijst stemmen. De achtbare Minister van Staat, M. Alphonse Vandenpeereboom, die geern van het mandaat van Representant had afgezien, heeft, op aanhoudende pogingen der ledeii van het kiezersgezelschap en van zijne vrienden, eindelijk toegestemd zich als kandidaat te laten voordragen in de stemming van dln Juni. De welbekende schranderheid van den kandi daat, de ontelbare en belanglijke diensten die hij aan het arrondissement en aan menigvuldige inwoners van hetzelve heeft bewezen, strekt tot plicht aan al degeene, van welke partij zij mochten wezen, die aan het welzijn van het land en der om streek houden en niet ondankbaar willen zijn, van aan den gewezen Minister hunne slem te geven. Ook hebben wij veel van die nieuwe Kiezers zien geleiden door Pastors of Kapellancn gelijk men een trop schapen leidt, hun van alle aanspraak ver wijderen en hun lot bij de kiesbus in het oog hou den. Zij hebben gezegepraald, maar er zijn zegerjpra- lendie erger dan onderlagen zijn de geestelijkheid heeft in macht niets gewonnen en in achting nog maals veel verloren, het gene een ongelukkigen weerschijn op den Godsdienst uitoeffenl. De onderlaag van Maandag jlofschoon wij er ons aan moesten verwachten, is gevoelig voor de partij die met hel welzijn van het land bezield is en die gedurende 24 jaren het geluk en den voorspoed van hetzelve heeft weten te bewerken, niet omdat het de meerderheid in den Provincialen Raad ver plaatst, maar dat het eenmaal te meer bewijst dat de geestelijkheid, in hare verblindheid, geen ande re kandidaten zoekt dan dweepers die de Grondwet door den, Syllabus zouden willen vervangen, of on wetende werktuigen om alles te stemmen wat de Jesuilerij hun voorhoud. Om tot daar te geraken heeft er nooit, in geene gelegenheid, van wege de Pastors en de Kapellaans, zoo eene schandelijke drukking plaats gehad; hier heeft men de vaders bedreigd van hunne kinders de Ie Communie niet te laten doendaar zijn er Pastors die aan neering- doende hebben gezegd dat zij al hunne kalanten gingen afwerven, en wat meest aan hunnen zege praal heeft geholpen, is het stelsel van onbeschofte leugens waarmede zij veel kiezers hebben bedrogen. Wijders de vermindering van den kiezerscents, wij hebben het meermaals voorzegd, moesten die gevolgen hebben hel is thans het onwetende ge deelteder bevolkingdieover "t beschaafde heerseht. Zaïiienspraak tussciieu den Scboolmcc.drr, den Kaster en .Hun Gocdgcbctir. De Koster. Wel, Meester, wat zegt gij nu is de zegepraal dien wij in de Provinciale Kiezing behaald hebben, niet beslissend? De Meester. De uitval is gelijk wij er ons aan verwacht hadden de jesuiten zijn meester van het land en het is onmogelijk te voorzien waar wij naartoe gaan. De Koster. Tot de uitbreiding der godsdien stige gevoelens. Dc Meester. Gij bedriegt u, Koster, gelijk meest al de lieden zich bedriegen die met de ge schiedenis onbekend zijn de godsdienstige gevoe lens der jesuiten zijn geld en overheers,chingS1 Pictcrs-Penning, de Kindsheid, de testamenten, enz., verzorgen hun het eene, terwijl de domheid der menigte hun het andere voor eenen tijd verze kerd. De Koster. Wat kwaad, indien zij met matig heid en voorzichtigheid voorts handelden. De Meester. Geen, indien uwe veronderstel ling zich verwezend ijkt. maar het is onmogelijk; gedurende de eerste eeuwen na de geboorte Christi al degenen die het kalholiehismus hadden aange gaan weiden vervolgd, en wanneer Keizer Con- stantin Rome aan eenen Bisschop overliet die den naam van Paus aannam, van dien oogenblik af werd alles aangewend om de overheersching op de maatschappij aan hem te verzeken bloedige oor logen zijn ontslaan en de macht der Pauzen werd zoo groot dat zij Keizer Ilenricus de IV voor hun op zijne kniën in zijn hemde vergiffenis deden vra gen, zoodanig dat gedurende de middeleeuwen zij alles overheerschten, toen eindelinge zij van hunne macht misbruik maakten, en de volkeren, om van hun jok verlost te worden, de hervorming aan namen. Jan. Het is wat nog zou kunnen plaats hebben indien niemand meer hunne overdrevenheden zou kunnen tegenhouden. De Koster. Ik zie die overdrevenheden niet. De Meester. Bij voorbeeld is het niet eene 5—SBMH' DE TOEKOMST füT^T' (SK5H£H&S-€y5*^n

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1