Stads Nieuws. Briefwisseling dep Toekomst. overdrevenheid van eerzame en schrandere perso nen die de bclangens van het arrondissement he grijpen te zien vervangen door onkundige heersch- zuchlige sukkelaars, die geheel en al vreemd aan de administratieve Zaken, onmachtig zijn om de zelve te verdedigen. De Koster. Dit is geene hinderpaalde Bis schop is daar om te bevelen hoe zij zullen moeten stemmen. Jan. Het is zoo, maar het ware even zoowel dat men de Kamers en de Provinciale Baden af schafte en de Bisschoppen alleen het land liet be stieren. De Meester. Zeg de jesuiten want het zijn zij die de Bisschoppen in hun bedwang houden en die hun meesterschap 'op het land uitoefenen. De Koster. Waar is het kwaad. De Meester. In het voorgaande dezer machtige en gevaarlijke maatschappij. Sederd haar bestaan zij heeft alle landen in verwarring gebracht en beurtelings om hare kuiperien, uit dezelve moeten gebannen worden, des te meer dat volgens hare grondstelsels en gelijk onzen jesuitieken Bisschop Malou het heeft aanbevolen alle middels, zelfs de oneerlijkste, goed zijn om hun doel te bereiken. Jan. Hel is zekerlijk in uitvoer van dit grond- stelsel dat zij, gelijk de geschiedenis ons leert, Paus Clement XIV, die in het belang van den waren Godsdienst het order had afgeschaft, met eenc hostie hebben vergiftigd De Meester. Indien men al de gruweldaden die zij begaan hebben moest beschrijven het zou niet eindigen. De Koster. Er zijn toch ook wel, tegen hun, gruweldaden begaan geweest. De Meester. Een spreekwoord zegttoen men wind zaait men doel tempeesten op, en wanneer de matige liberalen alle pogingen aanwenden om de verslaafde dweepers en de werktuigen van de socië teit der jesuiten te bevechten het is om omwente lingen te voorkomen en den Godsdienst te redden uit de overdrevenheden van de driftige geestelijk heid. Het schouwspel waarvan wij Maandag laatst ge tuige waren overtreft alles wat wij tot heden van de zwarte mannen gezien hebben. De middelen die zij gebruikt hebben zijn ongehoorddie mannen waren zooveel te stouter daar zij bij de liberalen niet de minste tegenwerking ontmoet hebben. Zij zijn zoo ver gegaan van door bedreigingen, door beloften de eenvoudige kiezers van buiten naar hunnen kant te halen, en eenmaal in hunne macht van dezelve te behandelen als vee, door ze tot de kiezing te brengen in geslolenc rijtuigen onder de bewaking van drij of vier geestelijken, die hun be letleden uit te stappen en hun alzoo naar het eene of andere klooster onzer stad voerden tot het uur der kiezingmen geleidde het vee alsdan naar het kiesbureel en slreng bewaakt ontving ieder man, eenige minuten voor zijne naamrocping zijn bricf- ken Bestaat er dan geene wet meer? Neen. voor die mannen is de wet Gods (wel door hun gemaakt) boven alle wetten Maar men zal er wel weten een einde aan te stellen Veel mensehen gelooven dat in de Provinciale Kiezingen de stad IJperen haren liberalen geest verloren heeft; zij zijn grootelijks mis, daar na ernstig onderzoek, het bewezen is dat de liberale stemmers eene meerderheid van 165' stemmen op geleverd hebben. Het getal kongrooter zijn zou men zeggen, het is mogelijk; doch hel bewijst ons dat er voor onze stad, niet tegenstaande eenige on dankbaren en eenige kazakkekeerders, er niet de minste hoop verloren is voor de stedelijke kiezihgen. Ons bladjen is te klein om de algemeene uitslag der Provinciale Kiezingen van ons land mede te deelen. Wij zullen alleenlijk een kort verslag doen overdo kiezingen in de Provincie West-Vlaandercn. Brugge, Korlrijk, Rousselare,Veurne, Dixmude, Thourout, Meencn, Poperinghe, Thielt, Wervicq, Hooghlede, Tngelmunsler, Meulebcke, Ruysselede, Avelghem, Harelbeke, Moorseele, Rousbrugge en Passchendaele hebben in hunne kiesdistriekten 52 clericalen gekozen. Oostende, Nieuport, Ghistellen en Mcesscn, hebben 7 liberalen gekozen. Ardove heeft i elerieale -n I liberale gekozen. Dus 55"clericalen tegen 8 liberalen Nochtans zouden de clericalen ongelijk hebben al te luid viktorie te kraaien. Eh alhoewel het bewezen is dat de jesuiten over het platte.land en in de kléine stadjes heersehen, doch durven zij het hoofd niet oprichten in de groole steden cn middenpunten van beschaving en verstand, zoo als Gent, Brussel, Luik, Bergen, enz. Antwerpen krijgt den klop van 500 nieuwe boe- renkiezersmaar in stad wint de liberalen partij merkelijk veld. Namen die sinds S jaren sliep heeft ditmaal ten strijde getrokken en redelijk veel gewonnen. In Charleroi houdt men 6 liberalen. In Verviers hebben de liberalen geheel de jesiii— te-bende weggeschopt. Voor wie aldus zonder haat nocht vrees de zoo gezegde triomf van Maandag laatst nagaat, men mag de algemeene staat van Belgie als uitmuntend aan zien, hetgeen een verblijdend voorleeken is' van de aanstaande algemeene vergruizing der clericalen. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. 1 IJperen, 1 Juni 1872. Provinciale Riczingcn van 27 itlei 187%. KANTONS IJPEREN. 1* b'. "2". 5è. 4*. total. Ingeschrevene 481 489 495 522 1983 Stemmers 440 443 445 481 1811 Geldende briefjes 45.5 444 441 478 1797 Volstrekte meerderheid 900 Tileca 240 247 179 202 808 G. de Stuei-s 248 259 109 190 800 Vanhoiile. 247 249 172 193 805 24ü 245 185 189 801 249 107 185 851 Surmont-De Gheus 184 193 209 292 940 Malou, Ildefonse. 185 195 200 290 952 187 192 270 285 952 Iweins-Storm 191 194 .200 280 925 Breyne-Devos 180 187 20! 274 902 Pensioen. - Bij koninklijk besluit van 21 Mei is M. J. Hanssen», bewaarder der hypotheken te IJperen, op zijne vraag toegelaten zijne rechten op pensioen te doen gelden*. Biefsfal. - Tusschen Dinsdag en Woensdag der ver. ledene week, omtrent I i ure 's nachts, heeft een dief getracht in te breken in de pastorij van S' Jan, bij IJperen. Een slag venster was opengebroken, en eene ruit met slijk bestreken, ingeslagen, toen de pastoor wakker werd. Hij schuift zijn venster op, en ziet een groeten kerel op zijn voorhof staan. <f Wat doel gij bier was de vraag van den pastoor maai de schelm antwoordde niet. Dan nam de pastoor eene groote oude orgelpijp, die hij bij der band bad, en blaasde zoo hard mogelijk, 't geen de dor pelingen deed ontwaken en hunne herder ter hulp snellen. De booswicht, het hazenpad kiezende, riep den pastoor toe Ik zal een andermaal wederkeer-en. Toen de parochianen bij menigte toegekomen waren, begon men alles te onderzoe ken, en men bemerkte dat er servetten, enz. die op den bleek lagen, reeds bijeen vergaderd waren om medegenomen te worden. Van den 24" tot den 31" Mei 187%. rrnnnnTT-M Mannelijk geslacht 2) GEBOORTEN V|.ouwejijk° -j te zamen, o. Dehouck, Henricus; apotheker, en Desagbër, Leonia, z. b. Limet, Carolus, professor, en Reynaers, Joanna, z. b. - Verfaille, Hippolitus, greffier van het vredegerecht van het kanton Meenen, en Haerinck, Philomena, z. b. Delhaye, Toussaint, (iii j., gepensioneerde militaire, echt genoot van Adelia Delannoy, Rijssëlstraat. Demoor, Carolus, 47 j., koopman, echtgenoot van Rosalia Ameel, Re. collettestraat. Huvghe, Stephanie, 28 j., z. b., echtgenoote van Aloisius Allaer, Weninckstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, fi, Vrouwelijk geslacht, 8. tezamen 14. Uit Langemarck wordt ons een schrijven toegestuurd, die, alhoewel wij gebrek aan plaats hebben, wij toch niet willen verzuimen over te nemen, omdat onze lezers zouden kunnen oordeelen wat de mannen van WRAAK al zullenfuitrechten toen zij eens meester over de liberalen zullen zijn Langemarck, 28 Mei 1872. LOON NAAR WERKEN. In mijn wandelenden levensloop is 't mij nogal somwijlen gegeven geweest zonderlinge voorvallen te ontmoeten en hij. zonder, in't politische wezen, echt verstommende gebeurte nissen te dagboeken, ziet er bier nog eene schets van Op Vrijdag 10 Mei laatst beeft hier te Langemarck eene treffelijke kiezing plaats gehad onze welverlichte Plaatselijke Overheid heeft dén heer Skis tot gemeente-ontvan ger gekozen Proficiat, heeren van 't gemeente-huis, nog een perel te meer aan uwe kroon in den Hemel Kent gij M. Seys niet? M. Seys is de lieveling van M. Pas tor, dat wil alles zeggen Commissaris van politie, reeds ont vanger van den disch, agent van assurantiën, schatbewaarder van 't oude-manhuis, en nu nog ontvanger der gemeente, waarlijk dat begint te tellen I nu ziet gij wat dat het is van den Pastors beste vriend te wezen! hoe nuttig bet komt zoo lang en zoo wel eenen masker te kunnen dragen - Gij moet we ten dal de welgekende en welgeëerde heer Van Biesbrouck, onlangs overleden, onze gemeente-ontvanger was zijn zoon, M. Arthur, een jongeling begaafd met eene schoone geleerd heid, met een goed karakter en een onberispelijk gedrag, vervulde sinds langen tijd deze bediening en verwachtte, met recht, de plaats zijns vaders te hekleeden Ja maar dat was bet gedacht niet van onzen heer Pastor De Burgmeester en de meerderheid orizer Raadsheeren waren zij onafhankelijk en hadden zij naar niemand moeten luisteren, zouden hem zonder twijfel genaamd hebben, maar de zwarte herder was daar om het te beletten! Gedurend den liberalen levensloop van den beer Van Biesbrouck had de Pastor zich altijd te klein gevonden om dezen laatste stoutmoedig in bel oog te zien; somtijds had hij moéten hukken 'onder het vernuftig en verstandig karakter van den Kantonalen Schoolopziener, en daarom, had zich allengskciis, zijn godvruchtig en nujnschlie- vend hart met goddelijken 'haat en nijd tegen deze en zijne geheele familie vervuld; dit was hem zoo natuurlijk te bin nen gekomen, al mediterende en eerbiedigende de groole lessen van Onzen Goddelijken Zaligmaker. Haat binnen zijn vijands leven, Ii.'int na zijne dood, vervolging tegen zijn nakomelingschap is dit niet waardig eens dienaars des Hee ren? Zoo als de vuige slang moest hij wachten van zijn venijn uit te spuwen tot dat bij machtig en stoutmoedig genoeg was En nu wreekt hij zich! Wraak Wraak.'bonst n 't harte niet van blijdschap in den boezem bij het galmen van dien zoeten kreet, o menschjievende herder? De telg van de zen dien gij baat kunnen vernederen, wal zoete vreugde, niet waar? Op het kille en jonge graf van uwen vijand is u wellicht dit liefkozend gedacht geboren /.ij 'l zeker, om uwe christelijke liefde en uwe broederlijke weldadigheid, zal (Ie Heer, wiens vertegenwoordiger gij nu zijt op deze aarde, u beloonen daar boven na uwe heilige dood Vergeef mij u deze mijne gelukwenseben toe te dragen, ik kan het niet la ten, immers: iedereen loon naar werken, t is ook uwe lens Heer Van Biesbrouck, leefdet gij nog wat zoude uwe edel moedige ziel verwonderd staan te blikken op zoo schoone da den de beer Seys welken gij eertijds beschermde, de heer Seys dien gij met weldaden overlaaddet, de heerSeys die door uw toedoen alleen zijn tegenwoordigen toestand geniet, de heer Seys welken gij ineendet tot vriend ais» erkentelijk man te mogen tellen, die zelfde heer, (o dankbaar hart van zoo edele zielen) stelt zich tegen uwen zoon, en vleit zwarte dingen en vuile harten om de plaats die gij zoo deftig hebt bediend aaiv uw kroost te bestrijden. Brave lieden, wiens hart en vriendschap gij u gewonnen hadt door uwe bewezenc diensten en verplichtend karakter, zien zich door vuige dwing- landij en lafhertige pressing gedwongen tegen u, en legen uwen zoon te werken Uw graf is pas gesloten en reeds barst wraak en haat, rondom uw huisgezin uit, vraag eens aan den Heer hier boven, in wiens gezelschap gij nu stellig11 bevindt, wat zijn gedacht is van bet edel doen zijns makke dragers hier beneden, vraag hem eens of het zoo is dat zijne leering het vereischt en laat ons welhaast des Heeren ant woord kennen, terstond maak ik het over aan onzen welheiligen heer Pastor, en 't is zeker, zijne ziel zal van verwondering in blijdschap zwemmen 'k Wensch u geluk, lieer Pastor, alsook dat gij later krijge loon naar werken. Poperinghe, 30 Mei 1872. Dc Boeren en de heeren landbouwer». In den goeden ouden lijdwanneer men noch van burger recht noch van kiezingen, boorde spreken, en wanneer geen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 2