TA N IJPEREN. ALPHONSE VANDENPEEREBOOM. Alphonse V andenpeereboom, 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 533. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. KIEZERS t Geene patenten meer Afslag van contributiën Geene loting meer Weg met het soldatenspel KIEZERS van 't arrondissement IJperen, li uk hen ze êdaan? Niebedolle VOOR IJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12centimen den regel. Reklamen: 23 centimen. ZONDAG, 9" JUNI 1872. Bcreel Dixmudestraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Het is Dinsdag aanslaande dat gij geroepen zijt om uwe vertegenwoordigers te kiezen. Herinnert u dat degenen die er u willen naartoe geleiden niet eene hunner gedane beloften gehou den hebben Tien jaren lang schreeuwden zij En hoe hebben zij hunne beloften gehouden Met 10 opcentiemen de patent op te slagen; Met van 5 de grondlasten teverhoogen Met 5 opcentiemen op het personeel te leggen. KIEZERS Vergelijkt uwe contributie-biljetten van dit jaar met deze van 1870 en gij zult zien dat alles opge slagen is En in plaats van de soldaterij af te schaffen, zij gaan eene wet stemmen die iedereen zal dwingen soldaat te zijn. En wanneer de laatste uwer zonen zal opgetrokken zijn, dan zal men komen om uwe peerden af te halen tegen eenen prijs die zij zelf mo gen vaststellen! De wet ligt gereed. En gij zoudl stemmen voor die mannen die u zoo schandelijk bedrogen hebben KIEZERS Rukt u los uit den klauw van die roofvogels en stemt als vrije en onafhankelijke mannen voor Mr De werktuigen van de partij die onze vrijheden willen te niete doen, teneinde den ouden tijd met al zijne misbruiken te kunnen doen herleven, stellen eenen Slruye voor, om onzen achtbaren en dienst- willigen representant, M. Alphonse Vandenpecre- boom, te vervangen. Onze geweze Minister, wier schranderheid en matige gevoelens door eenieder bekend zijn en die zoo menigte diensten van allen aard, zoo aan het arrondissement, alsaan veel dcszelfs inwoners heeft bewezen, wordt door de geestelijkheid bevochten alsof hij hunnen vijand ware, en dat ten voordeele van een overdreven dweeper die min belangstelt in 's lands welzijn dan in dat der klerikale partij, en die met de noodwendigheden der omstrek onbekend is en onmachtig zou zijn om dezelve in de Kamer te verdedigen. Kiezers, hetgene de thans bestaande omstandig heid vereischt is van na de Kamers personen te zenden die door hunne welsprekendheid en de ach ting waarvan zij genieten, de overdrevenheden der meerderheid te kunnen tegenhoudenzoo dus, stemt voor M. zijn voorgaande verantwoordt voor zijn toekomen de hij meer dan alle ander zal uwe belangens verdedigen en zich waardig toonen van het ver trouwen waarmede gij hem zult begunstigen. Iets welk alle inbeeldingen te boven gaat, is de slechte trouw waarmede de schrijvers van het Nieuwsblad te werke gaan om de Kiezers te bedrie gen het is aldus dat zij de zaak der Lamotte-School in het werk stellen om haat en nijd te zaaien onder de bevolking, bijzonderlijk om tegen de kandidature van den achtbaren Mr A. Yandenpeereboom te werkenzij zeggen dat het de gewezen Minister is, die de oorzaak is dat de Lamotte-School zal gesloten worden, dat de religieusen zullen op straat gesteld worden, enz., terwijl de waarheid is dat M. Yan denpeereboom hem nooit, noch van verre, noch van bij, met de zaak der Lamotten heeft bemoeid, en nog meer, dat volgens de bepalingen van de wet, waarvan de rechtbank van IJpcren geene rekening heeft gehouden, noch volgens de inzichten der re geering die aan de voorschriften van die wet gevolg heeft moeten geven, dal er nooit geene kwestie is geweest, noch van de nonnen op straat te stellen en noch min van dit gesticht te sluiten Wij herhalen het voor de honderdste maalhet eenigsle dat de wet en de regering willen, het is dat het gesticht worde gewettigd, het is te zeggen, dat het gelijk de ander openbare gestichten, zooals de Belle, het Hospitaal en Sl Jans-Godshuis, enz., onder het toezicht der stad worde beheerd. Indien deze fondatie, gelijk veel anderen, sedert lange jaren aldus ware bestierd geweest, haar inko men zou nooit verminderd hebben en de 40 a 30 duizend franken, die met het overlijden der laatste overste verdwenen zijn, hadden nooit kunnen ge stolen worden. Yolgenshet zeggen van svclonderichte personen, het schijnt dat de poging gedaan om de Lamotte- School onder het beheer der regering niet te laten overgaan is om te voorkomen dat, gelijk de fondatie het voorschrijft, er aan de ouders nauwkeurige re kening zou worden gedaan van den opbrengst van het werk hunner kinders. De kandidature van M. Vandenpeereboom is door alle eerlijke personen, die het Vaderland toegenegen zijn en niet vreemd zijn aan alle gevoelens van erkentelijkheid, gunstig aangenomen zij herinne ren zich de menigvuldige diensten die den gewezen Minister in zijne verschillige betrekkingen aan de stad, aan het arrondissement en tot aan sommige zijner politieke vijanden toe heeft gedaan, de her haling derzelve zou te lang zijn om ons bladje te vervullen, maar wij verhopen dat dezelve in de Kiezing van den li" niet uit het geheugen der Kie zers zullen gaan. Men vraagt aan wien de openbare besturen en ook de bijzonderen zich nog zouden kunnen wen den om iets van het gouvernement te bekomen, indien M. Vandenpeereboom van de Kamer moest verwijderd worden. Is het tot eenen Biebuyck die het mandaat van representant slechts heeft aan vaard om van zijnen schoonzoon een rechter te kunnen maken, of aan eenen Struye wiers eenig inzicht is van de ullramonsche vorderingen te gaan ondersteunen? Ongetwijfeld neen, maar M. Van denpeereboom door zijne schrandere welsprekend heid en zijne voormale betrekkingen is in slaat om ons nuttig te kunnen zijn en zijn dienstwillig karak ter is eene waarborg dat hij daartoe nooit eenige gelegenheid zal laten voorbijgaan. Onder al de leugens waarmede men de sukke laars bedriegt, is deze van te zeggen dal de gewezen Minister van deze is die de Priesters uit de scholen willen steken, de snoodste Zij weten het nochtans zoowel als wij dat M. Vandenpeereboom het Minis terie verlaten heeft omdat hij het toezicht der gees telijkheid in de scholen van volwassene behouden wilde. Van sedert dat de kandidatuur van eenen Struye is voor den dag gekomen, men spreekt veel van eene bankbreuk van zekeren Ïweins-Kalf, waar door eene menigte ongelukkigen in de armoede, zijn gedompeld geweest: hol Nieuwsblad zou wel doen van de herbergklappers door eenen uitleg den mond te stoppen. De kalholijke kiesdravers roepen op muren en daken: De liberalen hebben niets gedaan En eenige gaais:«zen hènnooit niebedolle êdaan En het is toch waar, wat hebben zij gedaan? DE TOEKOMST ni.i Qa3-o«—

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1