eerga lm der Vcrscliillige gen. Sommaire da numéro du 15 Juin, de 1 Illustration1 Européenne. Proven tien 12 Juni 1872. Hoe meer de dag der Gemeentekiezing nadert, hoe meer ik overal in de omliggende gemeenten in liet aanzicht gespou wen word. Elk verstandige mensch vraagt mij, indien de Pro- venaars den kop verloren hebben, en waarlijk ik weet niet wat antwoorden op zulk eene gegronde vraag, dewijl ik wel over tuigd ben dat zij bezig zijn met dwalen, en dat ik hen zoo zeer niet wil beschuldigen, hopende dat zij, na rijpe over denking van hunne zotte gedachten zullen weerkomen. Ik moet ze zotte gedachten noemen, omdat zij voortkomen van eenen jongen, hoogmoedigen sukkelaar, die beter in een tuchthuis dan als onderpastor eener parochie gesteken zou zijn. Daar zou men dat manneke goede en zedelijke manieren opleggen om hem in het gezelschap van eerlijke menschen te leeren leven. En dat zou hem van veel nut zijn, want hij heeft zijne onbeschofte tong zoo dikwijls gebruikt, dat, indien hij met geenc tricorne of zwarte robe gedekt ware, voorzeker, niet door straatjongens, maar door al de treffelijke Prove- naars van de gemeente schandelijk weggejaagd zou zijn. En ware dit zonder redens Wie durft zeggen van ja is een valschaard of beter een laffaard. Inderdaad wat heeft hij hier gedaan of wat wil hij hier doen, want, wij hopen nog met moed, ofschoon er zijn die ons verlaten hebben, dat hij niet lukken zal, wat hij wil, is den steun van alle burgers en neeringdoeners, de bron van alle winst, de hulp van alle tegenspoed, de hersteller van alle ongeluk en bijzonderlijk de vader der armen uit Proven ver drijven. In een woord hij wil eene gansche gemeente in on heil brengen om zich zeiven eene betere plaats te verschaffen, want, indien hij gelukt in zijne schrikkelijke listen, zal hij in de gratie van den Bisschop staan en naar een ander dorp ge zonden worden om zijne kristelijke taali voort te zetten. Wie zal er dan den aap van het spel zijn? Hij voorzeker niet, maar ik, en gij burgers en arme menschen, die meesten deels ons bestaan moeten aan den weledelen Heer Baron Maze- man, dewelke hier talrijke huisgezinnen geholpen en bijge staan heeft. Die de ontelbare diensten van dezen achtbaren burgemeester durft loochenen is een leugenaar. Maar hoe zoet is niet dat woord leugenaar Is het toepasselijk aan deze die zeggen dat den eerlijken Baron Mazeman, den recht- schapenen sekretaris Vander Meersch en andere, dieven zijn die hel geld van het Bureel van Weldaad aan slechte en on godsdienstige werken besteden? Neen, zulke menschen zijn meer of leugenaars, ze zijn booswichten. En het zijn zij die ons willen verleiden? O neen! voor het geen mij aangaat, veracht en verstoot ik zulk volk. Ik heb liever (en mijn plicht gebiedt het mij) te strijden voor het ge luk mijner medeburgers en bijzonderlijk voor onze behoeftige Provenaars, dan hel wederspafinig hoofd van eenen dwazen vreemdeling te helpen uitwerken. En gij, geliefde vrienden, toont dat gij waarlijk Provenaars zijt, laat 11 niet bedriegen door onteerende scheldwoorden, vraagt aan uw geweten voor wie gij stemmen moet. Overweegt onpartijdig indiener een is op geheel Proven die gedaan heeft als M. Mazeman, of die iels doen l;an zonder hem. Neen, niemand. Daarom hoop ik dat gij met mij zult werken om onze oude bestierders aan het roer te blijven houden. Eene oprechte Provenaar. Poperinghe, 15 Juni 1872. O. «J Het is bijna onnoodig t» zeggen welken gelukkigen indruk de herkiezing van M. Vandenpeereboom hier gemaakt heeft op de gemoederen van alle weldenkende burgers. Wanneer men de brieschende woede zag waarmede eene middeleeuw- sche barbarenbende den minnelijksten der menschen aan randde wanneer men de inkwisitiemiddels aanschouwde welke deze bende in de I 9° eeuw durfde toepassen aan de nog ongeleerde en redelooze kiezers; wanneer men getuig.: was van al die politieke sermoenen en benauwdelijke bede vaarten waardoor men de boeren het hoofd deed draaien, en wanneer men dijnsdag morgen, Seis H/t mee, de klokken hoorde luiden om, door gezongene missen, den oorlog on der de menschen van eenen God van vrede af te smeeken, alle bedachtzame mensch zegde met bevreesdheid Waar ben ik? in wat oord? mag ik mijn oog betrouwen? Zal men op Belgie's grond 't versleten Rome herbouwen En zal ons vrije land, welks lot elk volk benijdt, Herzien het kerkbewind dat heerschte in Alva's lijd? In zoo een gevaarvollcn toestand deze vrees was niet onge grond. Maar weldra werden al die sombereen rampspoedige bekommeringen door ren straal van heilzame hoop schielijk doorbliksemd, en de uitroeping van den naam van M. Van denpeereboom als lid der Kamer stortte de blijdschap in alle vaderlandsminnende herten onder de toejuiching van Huizen de monden. De liberale kiezers van Poperinghe waren niet min gevoe lig aan dezen zegenpraienden uitslag dan die van Uperen, en, overtuigd dat zij aan denzelven volkomentlijk het hunne bijgebracht hadden, zij wilden ook weerdiglijk deze overwin ning vieren. Aanstonds zonden zij op den electrieken draad deze blijde tijding naar Poperinghe met bevel van de Vader- 'andsche kleuren boven hun lokaal te doen wapperen, en ver gaderden zich in het Hotel dn Nord waar zij, rond eene welbediende tafel, zich aan de eerste verrukkingen van hun vrcugdcgevocl overleverden. Weldra begaven zij zich in korps naar het huis van M. Vandenpeereboom om dezen elf maal herkozen representant geluk te wenschen, en, ongedul dig om, na dit bezoek, hunne vreugd te Poperinghe te doen weèrgalmen, zijn zij alhier, onder het geroep van: Leve M. Vandenpeereboom, met het konvooi van 4 ure aangekomen. Om enkel een gedacht te geven van den geestdrift waarmede de poperingsche liberalen bezield waren, het vergenoege ons te zeggen dal de champagne in hunne vergaderplaats bij stroomen gevloeid heeft, en dat, terwijl de lichtsteking van hun lokaal gansch de markt verlichtte, al de liberale eslami- nets tot laat in den nacht proppend vol waren. Hoewel de overwinning aan de liberalen was, dewijl de worsteling maar op ('énen man plaats had, de katholijken hadden van hunnen kant ook hunne vlaggen uitgestoken en beweerden zelve gezegepraald te hebben omdat M. Herten liet meeste getal stemmen bekomen had; maar wij zullen hun deze voldoening laten. Deze omstandigheid is niet ver van de sombere bekomme ringen waarvan wij hierboven spraken te verrechtveerdigen, want 1,022 stemmen geven aan een mensch die nooit aan niemand noch dienst noch deugd gedaan heeft en slechts 925 stemmen aan een man wiens gansch leven eene aaneenscha keling van weldaden is geweest, is een teeken dat wij reeds leven in de verkeerde wereld. De katholijke partij van Poperinghe, willende zich wreken over de onderlaag die zij ondergaan heeft in hare worsteling tegen M. Vandenpeereboom, belooft zich eene schitterende revanche te nemen in de communale kiezing. Reeds hebben de Bijtende Grenadiers eene lijst van kandidaten opgemaakt waarmede zij hopen de liberalen een harden klop te geven. Zie hier, volgens men zegt, deze fameuze lijst MM. Felix Herten, Petrus Policy, Charles Devos, Franciscus Baeckeroot, Henri üewulf, Pieter Vandenberghe, Amatus Yanwtberghe, Drlbaere-Caura, Vallaevs-Floor, Degryse-Bed- deleem, Berrevoel-Platevoet, Louis Gerber en Vincent Rou- seré. De liberalen hebben tot nu hunne gewensehte kandidaten nog niet gevonden; maar wij hopen nogtans hunne lijst bin nen kort te kunnen kenbaar maken. X. N. B. Uit Leysele en Kemmel zijn ons brieven ter in- plaatsing toegekomen door overmaat aan materie is hel ons onmogelijk deze week onze inzenders tc voldoen. 'lli<sls>g «ïea* Kscassageva voor «Sc Kamer van VoIksvcriegCHwoorcligcrs. WEST-VLAANDEREN. Brugge, 5 katholijken. Kortrijk, 5 kalh. Uperen, 2 kath. en 1 liberaal. Oostende, I lib.Rouselare, 2 kath. Thielt, 2 kath. Veurne, 1 kath. Dixmude, 1 kalh. ANTWERPEN. Antwerpen, 0 kandidaten der Meeting. Mechelen, 3 kath. Turnhout, 3 kath. BRABAND. Brussel, 15 lib. Leuven, 5 kath. Nijvel, 2 kath. en 2 liberalen. LUXEMBURG. Arlon, 1 lib. Bastogne, 1 kath. Marche, 1 kalh. Neufchaleau, 1 kath. Virion, 1 kalh. NAMEN. Namen, 4 kath. Dinanl, 2 kath. Philippeville, 1 lib. Eene gevaarlijke gebeurtenis, die tot waarschouwing moet dienen aan de landbouwers en hunne werklieden, heeft over eenige weken plaats gehad te Poperinghe. Een boerenwerkman, dalende in een grooleu bouwdkelder die onlangs geruimd was en van geene luchtgaten voorzien was, werd zoo schielijk getroffen door de vergiftige uitwaze- mingen van dien stankpoel dat hij sprakeloos ten gronde g\ - vallen iseen tweede werkman, hem willende ter hulp komen, werd insgelijks als van den bliksem geslagen, en een derde arbeider, die zonder het gevaar te kennen, de andere opvolg de, onderging hetzelfde lot. Dank aan de spoedige en loffelijke pogingen van M. Siocn- Gaillarde en zijnen dienstknecht en van M Ch. Delbaere, de ongelukkigen zijn met rakels en haken halfdood uitgetrokken geweest, en het is maar door de aanhoudende zorgen van drij geneesheeren dat die drie werklieden, na drij uren ademioos- lieid, een weinig tot kennis gekomen zijn. Een van hen is na korte dagen genezen, een ander is gestorven en de derde is nog MENGELINGEN. Er is onlangs, bij gelegenheid eener processie, eene aardige klucht voorgevallen. Een der kopstukken van de Tjeefkens- maatschappij te Bissy, was op de gedachte g. komen om, ter wijl de pastoor op het rustallaar de benedictie gaf, ccn regen van bloemen op zijn hoofd te doen neervallen. Hij nam daartoe eene mande met een gat in en schikte de bloemen op wat groen dat op den bodem lag. Toen de pastoor op het altaar stond, begon het tjeefken de mande te schudden, bij middel eene koorde, die hij achter het altaar vasthield. De bloemen vielen goed en iedereen stond versteld over die schoone uitvinding. Maar op het einde van de plechtigheid, had ons tjeefken zeker wat te dapper geschud, want de koord brak en de mande viel op den pastoor, die er met het hoofd doorslak, juist op het oogenblik dal hij de benedictie gaf. Hveliklrees'iMifge fstt'isf. De wraak is niet enkel een genoegen die aan God toebe hoort. Een groot getal inwoners van Lessines, hebben op dit voorrecht der Voorzienigheid inbreuk gedaan. Het is in den nacht, op de Provinciale Kiezingen volgende, dat die heiligsfchendnis werd gepleegd. Den dag voor de kiezingen, op eenen overwinning met de stembus rekenende, hadden de klerikalen van Lessines, gevolgd van een grooten stoot, met eenen strooien man den liberalen burgemeester verbeeldende, door de stad gewandeldna er alle soorten van poetsen met uitgesteken te hebben, zijn zij met den gemaakten man naar de Gemèenteplaals gegaan en al de weldenkende voeten hebben met geestdrift op het afbeeldsel van den burgemeester gestampt. Nu wat gebeurt er? l)e burgemeester wordt des anderen daags gekozen De klerikalen trekken beschaamd en woedend lang om wegen naar hunne woning. Maar daar ook vonden zij geene rust: des avonds is een groote stoet, uit werklieden bestaande, brandende flambeeuwen en zwaarte vaandels dragende, naai de woningen getrokken van de meest gekende klerikalen, die den dag te voren met den strooienman hadden rond geloopen en zongen daar een luidruchligen De profondis. Dit heeft tot vijf ure 's morgends geduurd. Ziedaar wat er van komt als men het vel van den beer voor op verkoopt. Zelfs als ge klerikaal zijt, straft de goddelijke rechlveerdigheid u. Nos GravuresRome. Vuc du Tibre. Un paysage aux environs de Waulsort. Le baiser de Judas. Vercingetorix. Texte: Causerie. Excursion en Hollande. Correspondan- ce de Bohème. Souvenirs de l'Eifel. Lc maitre du Chateau Sombre. Moeurs féodalcs. L'héroïne du mal. Troisième partie. MiscellanéesCe que Ton entend par un homme qui a la vie dure. UPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 15 Juni. 8 Juni. verkoclitte kwantiteit. mlddcnpr. p. lüükilu. vci'kochltc kwantiteit. middenpr. p. lUOkilo. Tarwe 25,500 55-00 52,700 52-87 Rogge 5,800 19-25 6,900 20-25 Haver 400 18-50 1,800 17-75 Erweten 600 19-75 500 19-87 Boontjes 1,500 18-75 2,800 18-75 Aardappelen 5,000 11-50 5,600 11-50 Boter 250-00 260-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 10" lot 23" Juni is gesteld aan 52 c. per kilo. Venrne. Per hectoliter. 12 Juni. 5 Juni. 5558 Tarwe (nieuw) Tarwe van fr, Rogge Sucrioen Haver Boonen Kortrijk. 12— 20- 14— 22- 54 24 1 9 12 19 57-25 14 21-50 Per hectoliter. 10 Juni. Witte tarwe fr. 24 07 a 2C> <i7 Roodea. 100 k 10 all Roode tarwe5 -Boter p. 1/2 k. 1 17 a 1 56 Rogge 14 54 ii 14 67 Eieren per 25 1 90 a 2 09 Haver 8 67 a 0-Peerdb.p.h. a— Eïoussclace. Per 100 kil. 11 Juni. 17 50 a 18 50 1 9 50 a 20 50 aAardap. 100 k.10 all 51 50 a 52 50 Boter p. kilo 2 72 a 2 90 18 50 a 19 50 Koolzaad-olie p. 105 kilo. Rijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 82 50 a 84 50 a SLewveJS. Per 100 kilo 10 Juni. Zaai-tarwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Rogge a Haver a 55 Boonen, fr. Nieuwe tarwe fr. 51 50 a Aardapp. fr. 10 a Oude tarwea Boter, de kilo 2 50 a Rogge 20 25 a Boekweita Eiers, de 26 2 a Koolzaadolie 82 a Haver 16 a Lijnzaadolie 83 a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 3