VAN IJPEREN. 4 FRANKEN -\S JAARS Nr 535. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillijjc Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. BERICHT. Liberale Vereeoiging der stad IJperen. llekc, Pierre. Vanheule, advokaat. Ridder Auguste Hynderiek. Becuwe, Charles. Van Alleynnes-Schoekce! Beaucourt, Auguste. Ridder Gustave de Stuers. Rabau, Louis. Ver scha eve, Alplionse. Br un fa ut-Liebaert Ilossaert, Advokaat. Bouckenaere, Eric. Cornet te, geneesheer. Soenen, Vrederechter. Vanden Bogaerdc, Auguste. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen25 centimen. ZONDAG, 23" JUNI 1872. Bcreel Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. De personen die een abonnement nemen op de TOEKOMST, voor den 3" trimester, zullen van heden tot 1" Juli het blad gratis ontvangen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. S-40. - 9-59. - 11-40. - 2-55. - 5-35. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-50. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROÜCK. 6-50. - 11-45.- 3-59. - 6-52. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-55. - 6-40. NAMEN DER KANDIDATEN voor tie Gemecnte-Eiiezlugen van S" JUiIï 1872. Zaaucnspraak tnssclicn den Schoolmeester, den Kitster en Jan Goedgebeur. De Meester. Wel, koster, noch al de leugens waarmede men de menigte heeft trachten te mis leiden. noch al de dreigementen waarmede men de Kiezers heeft afgeschrikt, niets heelt er kunnen aan doen; de naam van M. Vandenpeereboom is zegen- pralend uit de slembus gekomen. De Koster. Het is le verwonderen, na al de bezwaren die men hem verweet, dal de stad zelf, hem eene meerderheid van 200 stemmen heeft gegeven. De Meester. Dat verstaat zich, de stadslieden zijn meest al geleerd, en in het algemeen luisteren zij weinig naar al de kwaadtrouwige en listige bewerkingen der jesuitische geestelijkheid, wiens walgelijke handelwijze bezig is met den Godsdienst te doodigen en nog min naar de pogingen door heerschzuchtige kwezelaars, om bet meesterschap in de stad te kunnen bekomen, ten einde alles om- verre te kunnen werpen, kollegien, scholen, aca demie; alles die eene medestreving zou kunnen maken aan het bisschoppelijk kollegie of aan de broederschool is in hunnen weg. De Koster. Zij zouden in zoo een geval slechts doen hetgene de liberale regering, zou willen doen met de Lamolteschool. De Meester. Dit is eene beschuldiging waar mede men veel Kiezers heeft bedrogen cn die voor de gemeentekiezing van den len Juli nogmaals in het werk zal worden gelegd om de mannen die van sedert dertig jaren de stad op eene eervolle wijze hebben beheerd, hatelijk te maken, en men zal nietwaardige greppedansers onder de bescherming der geestelijkheid zonder dewelke zij nooit iets zouden kunnen geworden, nogmaals van deur tot deur zien gaen om de gevoelens van erkentelijkheid uit de harten te dooven en de Kiezers te bewilli gen of door dreigementen, of door beloften van voor hun eigen of voor hunne dweepende vrienden te stemmen. De Koster. Niet te min, mijnen Pastor heeft mij verzekerd dat hij geval de Regering moest aan blijven, de Lamolteschool zou afgeschaft en de religieusen op straat zouden worden gesteld. De Meester. Uwen Pastor weet zoowel als iemand dat de wet, ik zegge de wet, want de Rege ring doet hierin niet anders dan hetgene de wet haar oplegt, dat de wet, zeg ik, in gecner wijze voor oogwit heeft van de Lamolteschool af te schaffen en nog min van de religieusen buiten te stekenhet eenigsle wat zij wilt en wat de Regering moet betrachten, is van het gesticht een wettelijk bestaan te geven ten einde het zou kunnen be heerd worden gelijk de Belle, het Gasthuis, Sinte- Godelieve, enz. Jan. Ware het aldus van sedert vijftig jaren beheerd geweest, vcrscheide kapitalen, thans ver loren, en bijzonderlijk de 50,000 franken die bij het overlijden der laatste overste zijn weggeblon- den, hadden nooit kunnen gestolen of verdwaald zijn. De Meester. En de gehouwen die zich in slechten staat bevonden en nimmer voor hunne bestemming waren geschikt, hadden sedert langen lijd hersteld cn vergroot geweest. De Koster. Zoodanig dat gij veronderstelt, Meester, dat, in geval de Begering hernaamd ware, dat dit gesticht niet zou afgeschaft worden, noch dat de nonnen op straat niet zouden worden gesteld. De Meester. Voorzeker van neen, het zou in het geval verkeeren van al de andere gestichten door het bestuur der Hospicen beheerd en die zon der tegenzeg op een volmaakten voet zijn ingericht; de inkomsten van het gesticht zullen aan hetzelve besteed worden, en verre van het af te schaffen, de Stadskas zal in het te kort moeten voorzien. De Koster. Ja, maar het godsdienstig onder wijs zal daar uit worden gebannen. De Meester. Niet meer als uit al de andere liefdadige gestichten, en indien hetzelvein zommige onderwijs-geslichten door geen priester wordt ge geven, het is, gelijk in stadskollegie, omdat de Bisschop geweigerd heeft aan de vraag der Regering in te willigen. De Koster. Indien het zoo is, ik kan niet ver staan waarom er zich zoo eene hevige tegenkanting opdoet. Jan. Omdat men spreekt van aan de ouders rekening te doen der winst van hunne kinderen. De Meester. Niet alleenlijk hierdoor, maar omdat de inwoners der stad dit gesticht toegenegen zijnde, het eene gunstige oorzaak was om met leu gens en lasteringen de gemoederen in gisting te brengen. De Koster. Het ware laag en hekelwaardig. De Meester, Het doet er niets aan, de laatste kiezingen hebben ons bewezen dat alle middels, zelfs de oneerlijke, goed zijn om hunne heersch- zucht te bewerken. KLERIKALE ZEDELIJKHEID. De Pastor van eene naburige parochie heeft in de laatste kiezing pogingen gaan doen om eene stern te werven voor M. Struye; hij vraagde: P voor wien schikt gij te stemmen? Wel, M. de Pas tor, ik haarzel niet, ik stem voor M. Vandenpee reboom.Voor dien Godshater! en waarom? Omdat dien heer mij diensten heeft gedaan en daar cn boven omdat mijn huismeester het mij gevraagd heeft cn er schijnt aan te houden.Wat doet het er aan, stemt voor onze drie kandidaten en zeg aan uwen proprietarisdatgij voor M. Vandenpeereboom hebt gestemd, en omdat hij het zou gelooven. ga eten op zijnen kerf Wij hadden ongelijk toen wij zegden dat er niets kon ingebracht worden om de stemming van M. Vandenpeereboom van geener weerde te doen ver klaren. De klerikalen hebben toch iets gevonden om tot hun gewenscht doel te geraken. Zie hier wat ons La Gazette van Brussel, ons daaromtrent mededeelt DE TOEKOMST i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1