VAN IJPEREN. Geineenle-Kieziira vail I Juli 1872. 4 FRANKEN >S JAARS Nr 537. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Be k en d ma k i nge s i VOOR IJPEREN. Fr. 4-o0 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 een timen den regel. Reklamen25 centimen. ZONDAG, 7» JULI 1872. Bureel: Dixmudestraat, 59.-Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN 4 is Lof zij de Kiezers van IJperen, zij hebben bewe zen dat de gevoelens van vrijheid en onafhankelijk heid bij hun nog levendig in hunne herten gebleven zijn. Noch de valsche beschuldigingen, noch de lasteringen waarmede men de bevolking heeft wil len misleiden, hebben op de Kiezers onzer stad den minsten invloed gemaakt; het vaandel van T Libe- ralismus is hij ons, zoowel als te Brussel, Gent, Doornik, Antwerpen, Mechelen, Namen, enz., onbevlekt gebleven Wat geeft er aan dat de gees telijkheid hier of daar zou kunnen inbreken heb ben het verlichtste gedeelte der belgische bevolking heeft de klerikale overheersching afgekeurd. Antwerpen, de hoofdstad van onzen koophandel, heeft bijzonderlijk een schitterende zegepraal be haald. Uit oorzaak der opbouwing der vesting had aldaar een hoop klerikale-metingisten door de gees telijkheid geholpen, zich van het stadsbestuur meester gemaakt. Welnu, de antwerpenaars heb ben recht over het huis van Antwerpen gedaan; van de dertig is er slechts één in gelukt, en nog onder balloleering, in den stederaad te kunnen wederkeeren De uitkomst der kiezingen van den I" Juli is een bewijs dat de liberale gevoelens in ons land nog levendig zijn en bijzonderlijk in onze stad IJperen, alwaar de bevolking blijkens van hare deelneming in de algemeene tevredenheid heeft gegeven. In meest al de gemeenten van ons arrondisse ment is de worsteling hevig geweestPastors en Kapellaans hebben gewedijverd om uit de regeerin gen te verdrijven alles wat naar liberalismus rook of wiers hofsteden aan liberalen toebehoorden maar in het algemeen zijn hunne pogingen mislukt en hebben geen andere uilkomst gehad dan de al gemeene verontwaardiging op zich te trekken. Wanneer de uitslag der Kiezing gekend was borsten overal vreugdekreten los die onmogelijk zijn te beschrijven De houra's die men binnen 't stadhuis hoorde werden door de menigte die hui ten stond herhaald als op een tooverslag werden veel huizen met vlaggen versierd, men drukte zich dc hand in de straten, en een gevoel van voldoening blonk op alle aangezichten. Ongelukkiglijk de algemeene tevredenheid werd opgeschorst toen men de onderlage vernam welke onzen achtbare Senaleur Baron Mazeman te Proven kwam te ondergaan, een algemeene kreet van verontwaardiging ging op tegen den ongelukkige» kappellaan die de gemeente Proven door zijne uit zinnige werkingen in eenen poel van onrekenhare ellende kwam te dompelen Onze stad was sedert een jaar als overrompeld door een hoop aardige kerels. De eene waren vreemde schavuiten die met het uitzicht van roof vogels zich alhier kwamen nederzetten de andere, nog te vooren vrolijke knapen en geestige kom- pagnons, keerden u den rug en bezagen u als dui vels; nog anderen, waren mannen die door oppassen lot iets gekomen zijnde, de glorie in den kop staken en door den geest van hoogmoed bezield, alle treffe lijke gevoelens vergaten om maar lucht aan haat en ondankbaarheid te geven. Al die menschen samen maakten alzoo eene kliek uit die waarlijk voor de kalmte onzer stad begon onrustwekkend te wor den. Spottend was hunnen lach toen zij u ergens ont moetten christelijke dochters, maakten een kruis of mompelden scheldnamen kinders, die met moeite eenige woorden stamelen konden,wisten iels tc roepen, welk zij door hunne onverstandige ouders opgegeven werden ifitdagend werden hou ding en gesprekken, en ware het niet geweest der kalmte en bedaardheid de liberalen in het algemeen, dikwijls zou men gehoord hebben van twist of nog erger Aan wie was dc schuld van alles? Aan hun die aan de eenvoudige of ongeleerde, menschen wijsgemaakt hadden dat de liberalen slecht volk was, tegen God en geloof, die vloekten, den Vrijdag vleesch eten, de priesters aanranden en duist andere onnoozele praats, die belachelijk zijn ware het niet dat zij het volk opruien tegen een deel ordentelijke burgers! Maandag in den vroegen inorgend nog, bleef dien staat van zaken slaande, en eene zekere triomf kon men lezen op al de wezens der kleri kale kiezers. Toen de uitslag alom hekend was en onze stad ontwaakte onder het spelen van 't karillon, het schieten van 't kanon, het ontrollen van vlaggen en vaandels,dan, o dan, was liet een ander paar mou wen Eenigen war^n als verstomd, anderen razend, allen verpletterd! l)e liberalen, als beschaamd voor hunne politieke vijanden, fluisterden elkaar in het oor: wat eenen neus Zullen de onverstandige IJperlingen, die zich laten misleiden hebben door beloften of bedreigin gen, nu beginnen klaar zien Zullen zij eindelijk, beginnen hegrijpen waarden hond gebonden ligt Ja, nu zullen zij voorgoed begrepen hebben dat de Belgen, alhoewel zeer christelijk, daarom niet min liberaal zijn, en zij allen even gelijk willen dat de Pastor meester zij in zijne kerk en de Burgmeester op het Stadhuis, iets wat geheel het liberalismus uitmaakt; zij zullen nu wel begrepen hebben dat men kristen mensch kan zijn, de plichten ervan vervullen, zonder zich te laten ontpluimen onder den vorm van alle slach van schooierijen en bijge lovigheden die maar dienen om de eenvoudige menschen hunne oordjes af te droogen. Ons ge- DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar KORTRIJK. 3-40. - 9-39. - 4 1-40. - 2-33. - 3-33. Naar POPERINGHE. 9-03. - 8-30. - 9-58. Naar P0PER1NGHE-HAZEBR0UCK. 6-30. - 11-43.- 3-59. - 6-52. Naar ROUSSELAERE. 7-53. - 12-33. - 6-40. STAD IJPEREN. lb. 2 b. 3b. 4 b. total Ingeschreven. 231 228 226 226 911 Stemmers. 224 217 218 206 863 Geldende stemmen 219 211 217 203 832 Meerderheid 427 Kandidaten tlci* Liberale Vcreeuigin S- MM. Bcke, Pieter 128 138 142 139 347 Vanheule, Advokaat. 129 156 140 137 342 Ridder Aug. Hynderick. 126 142 142 140 330 Bccuvve, Charles 125 153 138 134 350 Van Alleynnes-Schockeel 124 154 137 138 335 Beaucourt, August 120 123 124 126 495 Ridder Gustaaf De Stuers -122 159 141 157 559 Babau, Louis. 158 156 156 555 Verschaeve, Alplionse 124 134 153 158 551 Brunfaut-Liebaert 120 154 157 135 524 Bossaert, Advokaat 127 153 159 159 540 Botickenaere, Eric 128 156 140 156 540 Gornette, Geneesheer 123 157 158 157 555 Socnen, Vrederechter 123 157 140 138 558 Vanden Bogaerde, Aug. 128 138 139 136 541 Nolf, Emiel 8 7 19 8 42 ïlcrlcalc kandidaten. MM. Biebiivck, Pieter. Verlynde, Seraphijn. Iweins-Storm. Breyne, Désiré Angiitis', Victor Angloo, Pieter Begerem, Bené Meersseinan, Napoleon Pyssonnier, Theodore Vandenpeereboom, Léon VandersticheleAmédée Poupart, Antoine Terrier, Lotiis Mulle, Léon Vandermeersch 94 77 75 66 512 98 75 78 68 519 97 78 80 67 522 96 74 75 66 511 94 73 78 65 510 93 68 72 63 298 96 79 77 65 517 94 75 75 67 511 91 74 73 63 305 94 74 74 65 307 96 78 77 69 320 16 20 17 13 66 15 20 17 13 65 16 22 17 13 68 17 18 17 13 65

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1