VAN IJPEREN. 4 m ANK EN \S JAARS rgMÜI I Nr 542. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmajdngen. Po 1 itieke berichten Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centiinen den regel. Reklamen: 25 centiinen. ZONDAG ,11» AUGUSTI 1872. Büreei. Dixmudestraat. 50.Alle inzendingen vrachtvrij. - liet te Rome verschijnende blad Fanfulla meldt dat de Pans eene kommissie benoemd heeft, be staande uil bisschoppen en welke moet beraadsla gen over een dekreet, waarbij bet heilig hart van Jesus a's algemeeneo schutspatroon der Kerk er kend wordt. Dit dekreet vindt zeer vele voorstaan ders onder de fransche en belgisehe prelaten, die liet als middel willen aanwenden lot wijziging van het vatikaansche koncilie besluit, houdende benoe ming van den H. Joseph tot oppersten schutspa troon der Kerk, welke laatst besluit inzonderheid doorzuid-ilaliaansche bisschoppen verdedigd wordt. Zoodat de tjeefkens hunnen patroon gaan kwijt geraken. Zij kunnen nu den H. Laber nemen, dat za! hun niet misstaan. Europa geniet eene diepe rust; alle politieke beweging is stil gevallen. Het eenig groole feit is de onderschrijving der fransche nationale leening van 3 milliards, bestemd voor de gelieele uitbetaling der fransphe oorlogsschuld aan Duitschland. Die onderschrijving levert een bewijs van bijna ongelooflijke trouw, dat Europa in den rijkdom en solvabiliteit van Frankrijk stelt: inderdaad dat land vraagt aan Europa in leening 5 duizend miljoen en in eenige dagen tijd bieden al de landen van ons werelddeel eene som van 45 duizend millioen aan. Belgïe alleen heeft voor 9 duizend millioen inge schreven. Volgens tijdingen uit Berlijn en Weencn zullen de keizers van Rusland, Oostenrijk en Duitschland in de maand .September aanstaande bijeenkomen. Keizer Alexander zal den 4 September in de duilsche hoofdstad aankomen, op het tijdstip der groote krijgsverrichtingen, aan welke juist keizer Frans- Joseph beloofd heeft tegenwoordig te zijn. De goedkeuring der gemeenlekiezingen van Me- chelcn en Antwerpen werd met eene algemeene tevredenheid vernomen alwie de Antwerpsche rnetingisten kende en de overdrevenheden waar over zij beschikten om den invloed dien zij van sedert negen jaren, ter schande van die bclanglijke stad en van het land hebben uitgeoefend, te blijven behouden, vreesden dat zij zonder recht noch rede de bedoelde kiezingen zouden vernietigd hebben, in hoop van door hunne listige bewerkingen en die der klerikale geestelijkheid, de stad hij voortduring onder hunne klauwen te kunnen houden; hetgeen een begin van omwenteling ware geweest, wiers gevolgen niet konnen berekend worden. Gelukkiglijk de uitkomst van de beraadslaging der bestendige Deputatie heeft met vier tegen twee stemmen het recht doen zegepralen. Aan welken invloed het land de beslissing der Deputatie te danken heeft, is nog niet wel gekend; toch men weel dat de Gouverneur eenige dagen te vooren te Brussel werd geropeu, waarschijn el ijk om hem te verklaren dat hij geval men de wettig heid der kiezingen van Mechelen en Antwerpen moest miskennen, de Koning zoo eene beslissing zou afkeuren; indien deze veronderstelling de ware is, lof zij den Vorst, die in deze gelegenheid de wet en de billijkheid heeft doen eerbiedigen. Men zag zondag op de groote markt een liedje zanger met een groot opschrift dragende Romance van Provenhij was omringd door eene menigte nieuwsgierigen die hunne beurt afwachtten om een liedeken te koopen dat het voorgevallene, ter gemeentekiczipg, uitlegde en den gelegenheid der krommen en haatzuchligen kapelaan het zijne gaf. Het is betreurlijk om zien hoe dienaren van God. wiers zending is de vrede onder hunne schapen te bewerken, door hunne politieke overdrevenheid zich, ter verachting van alle eerlijke lieden, op markten en feesten te doen uitschelden Wij vra gen op welken eerbied dergelijke geestelijken nog kunnen aanspraak maken ook men verzekert ons dat telkens de driftige kapellaan den preekstoel of den autaar beklimt een gedeelte der aanwezigen de kerk verlaten, Men verwacht zich dat kapeliaan Lampc wel haast eene sehoone pastorij zal bekomen, maar dit zal hem niet ontlasten van de verachting welke hij op zich heeft getrokken, en de verwensehing der Provenaars, die hij bedrógen cn dweepgek heeft gemaakt, zullen hem vervolgen tot na zijn dood De Pair ie kan liet spijt, dat de goedkeuring der gemeentekiezingen van Antwerpen en Aecheien in haar opwekt, niet verduiken De Uien Public en het Journal de Bruxelles zijn voorzichtiger, zij nemen de gelegenheid waarom de onpaarlidig- heid der bestendige Deputatie van Antwerpen te loven, en het is wijzelijker dan de strekking en 'Se hoop der partij, gelijk de P air ie liet doet, te luien kennen; volgens haar het is aan de achtbare per sonen welke den koning omringen dat men die goedkeuring te danken heeft, en zij zal slechts de pen nederieggen wanneer, hetgene zij het zevenste ministerie naamt, zal verpletterd zijn. Die vordering is stouten onbetamelijk; indien de Vorst onder zijne vertrouwden, mannen lelt die met de gevoelens van het land bekend zijn en hem de waarheid durven zeggen, dezen zijn de ware vrienden van den koninklijken stam en van het land, en het ware een ongeluk indien de Patrie eens haar doel moest kunnen bereiken. Indien, in deze gelegenheid, de wet cn billijk heid, had moeten wijken voor de listige bewerkin gen der Jesuiten, zou het een begin van onwente- ling geweest zijn die het land in verwarringen zou gebracht hebben en groote ongelukken had kunnen voor gevolg hebben. Het is hetgene wat de overdrëVensten d'er ptirlij verlangen; wij hébben doorkenen bewonderaar der Patrie hooren zeggen, dat er eene onwentèling noodig en te verlangen is, al had zij de commune van Parijs ten gevolge om eindelinge de maat schappij op hare voormalige grondstelsels te kun nen hervormen. OÜÖLM IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 3-40. - 9-39. - 11-41. - 2-3». - 5-33. Naar POPERTNGHE. 9-03. - 8-4». - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. (5-30. - 11-45. - 3-40. - (i-32. Naar ROÜSSELAERE. 7-33. - 12-33. - 6-40 IJperen, 10enAugusti 1872. I.'[if5'C!i-Thüiint:iï. - De kermis van IJperen is zeer weinig begunstigd geweest door het schoon weder. De eerste dag niet tegenstaande dreigende wolken, deed men de processie uit trekken, men hoopte zonder twijfel op een mirakel, maar de tijd is voorbij schijnt het, want t' halver weg gekomen moest iedereen het op een loopen stellen wilde men niet doornat zijn Het vuurwerk, is uitgesteld tot Zondag l l°"Het veldfeest in de Concorde (buiten) heeft maar half gelukt, daar dansers en danseressen zich moeten verschuilen hebben in de zaal om het Bal te voleinden. Het is maar de luchtbal van BI. Glorieux alléén die het ge lukt heeft. Het is lang geleden dat er alhier geen luchtbal kon nen opstijgen is in goede voorwaarden maar Dinsdag laatst was het geheel anders, 's Namiddags ten 3 I/2 ure, gedureud een stil en aangenaam weder steeg hij omhoog in de rechting van 't Noord-noord-ooslen, en is gevallen bij Poeleappelle langs den boschkant. Ten 10 ure 's avonds was M. Glorieux alhier terug, zeer levrede over zijne luchtreis. Den Maandag, alhoewel het regende, was de vertooning der Viaiimsché Ster druk bezocht. Wel 3000 menschen woon den dezelve bij en men mag zeggen dat er werd gelachen. De gemoedelijke voorvallen in het stuk van Siska van Itooze- niaal, zijn het volk wel bevallen; en de Ajuinboer, met het stuk Ogarita, vielen beiden ook in den smaak der aanschou- wers, die, zeer voldaan, de acteurs der Viaamsche Ster loe- juigden en telkenmale terug riepen: ook zij verdienden liet want zij hebben iiuti best gedaan en bewezen dat zij geen verschil maken tusschen eene vertooning gratis en eene an dere, zij spelen ten allen tijde tv el Gedurend den optocht der schijfschieting werd den stoet ook met eene vlaïg overgoten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1