VAN IJPEREN. Schoolpenning. ZWARTE BEURZENSNIJDERS. 4 FIVANKEN 'S JAARS Nr 544. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR IJPEREN. F». 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklaraen: 25 centimen. ZONDAG, 25" AUGUSTI 1872. Bcreel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Inschrijving geopend in het bareel der Toekomst. STORTINGEN De Redactie. 5-00 Een nietgenoemde. 20-00 M. C., tot ondersteuning van 't lager onderwijs. 20-00 45-00 JAARLIJKSGHE INSCHRIJVINGEN VERTREKUREN VAN IJPEREN De clerikale zamenrotling, anders gezegd het verbond tusschen de Bisschoppen en de Antwerp- sche meelingislen. tot stand gebracht om al wat naar liberalismus riekt uit den weg te ruimen, om zonder tegenzeg hun meesterschap te kunnen vesti gen, had uilgevonden den Koning en het Ministe rie zelfs onder den invloed van eenige hoofdbeamb ten van 't Hof te doen wijken, onder de benaming van liet zevenste Ministerieal de maatregelen, hoe billijk en hoe geschikt dezelve mochten zijn, waren aan den invloed van deze mannen toegewe ten en hun ten kwade aangeduid. Het was een wapen welke de partij zich voorstelde langen tijd te gebruiken om hel Gouvernement hatelijk te maken. Maar M. Malou, gekwetst over eene veronder stelling die min of meer beledigend was voor den Vorst en voor hem, en die voor doel had de matige leden der kalholijke partij om te werpen, heeft een brief gezonden, zoo gezegd aan eenen vriend van Namen en medegedeeld door l'Ami de VOrdre, bij denwelke hij de beschuldigingen der kalholijke nieuwsbladen leugenachtig maakt. Hij bevestigt er in dat het Ministerie nooit den invloed der perso nen, van het Hof afhangende, heeft ontmoet, maar dat hij zelfs in zommige gelegenheden gelukkig is van personen, die veel ondervinding hebben, te kunnen raadplegen. Deze brief, die de beschuldigingen der overdre- vene katholijke omwentelaars ongegrond verklaard, is een merkweerdig voorvalliet is eene bevesti ging dat de mannen die het Ministerie uitmaken, de vooruitgaande partij in hare overdrevenheden niet willen volgen noch ondersteunen, wat voor gevolg kan hebben in de katholijke partij eene scheuring te veroorzaken als onder de liberalen en dat deze partij zich zal verdeelen in achteruilkrui- pende en katholijke doctrinairen. Wat ons sedert langen tijd bekend was, komt door het Nieuwsblad bevestigd te worden. Antwoordende op de verwijtselen aan den ka pellaan Lampe gedaan, het zegt: dat hij slechts zijne plicht heeft vervulddus, volgens dat vuilblad, de plicht der kapellanen bestaat van in den preêkstoel de trefïelijkste en achtbaarste per sonen, wanneer zij liberaal zijn, te honen en te. beledigen, en in geval van kiezingen, de kiezers te trachten te verbeesten, zoodanig dat zij alle gevoel van erkentelijkheid van onafhankelijkheid en zelfswaardigheid verzaken om voor de bisschoppe lijke kandidaten te stemmen uit vreeze voor hel helsclie vuur Er volgt uit de bevestiging van het Nieuwsblad dat al de eerlooze en listige bewerkingen van zom mige pastors en kapellanen aan de bevelen van de Bisschoppen toe te wijten zijn, en dat het zij zijn DE fOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05.-- 8-45. - 9-58. Naai' POPERINGHE-HAZEBROUCK. 0-50. - 11-45.- 3-40. - (1-52. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40 'SEM-SSSS (VERVOLG F.S SLOT.) Weldra vond men hemdens, pantoffels en jakken van de Maagd Maria En al die bncht deed mirakels met vollen ker- ren Men bracht genoeg doekskens van Jesus voor den dag- om er een heel klooster dikke, vette capucienen in te buuseien. De menschelijke rede komt in opstand als men in de Heili ge Legenden leest hoe het christendom in bezit geraakt is van een deel van het bloed Christi. Ziehier hoe dit opgedischt wordt door de aartsleugenaars Nicodemus had dit bloed met zijne eigen handen opge vangen en had het, slim genoegop volgende wijze aan de bloedige boosheid der joden onlfoefeldhij. nam den bek van eenen vogel, stak er het bloed in met een bWefken dat er de echtheid van verzekerde en wjierp dan alles de zee in. De bek, wel gecalfaterd, dreef eeuwen lang op de golven en werd ein delijk op de kunsten van Normandie geworpen, juist op het oogenblik dat een gezelschap goede christenen op de herten jacht was. Eensklapswaren honden en hert verdwenen. Men zocht... en men vond de dieren vriendelijk ondereen nedergeknieid voor eenen vogelbek. Op de plaats waar dit mirakel voorviel liet de hertog van Normandie een klooster houwen, dat men Dek heette en de paters deden kolossale affairens met het bloed Christi, te meerdere eere'en de glorie God.sEN VAN HUN KASSE En dat werd geloofd. En onze voorouders geloofden nog a! andere dingen. Men zou twijfelen, ware dit niet allemaal in Katholijke boeken devolelijk opgeschreven. Want als de katholieken het zeiven niet opgeschreven hadden, hoe zouden icij liet dan weten Men aanbad aldus De broek van S' Jozef. Een der penningen, waarvoor Christus verkocht werd. De koord waarmeö Judas zich ophing. Een sport van de ladder van Jacob. Een graantje van den appel van Eva Een hair van den ezel van Balaam. Den haard van den hok Israels. Het voorsloofken prépucevan Abraham De staak waarop de fameuze haan zat, die de verloochening van Petrus aankondigde. De schouw uit de arke van Noac'n. De gebeenderen van den ezel waarop Jcsus zijne intree deed binnen Jerusalem. Den mantel dien Joseph bij Putiphar's vrouw liet. Een horen van den ós en den steert van den ezel, die bij de geboorte Christi tegenwoordig waren. Het kaaksbeen van den ezel van Sainson. Den vuurwagen van Elias. Steenen waarmede Sint-Stefanus dood geslagen werd, enz. Let wel Hat de Pausen dit alles voor echt, onvervalscht en authentiek waarborgden. Ge meent zeker dat de lijst nu ten einde is. Wat zijl gij mis Naarmate de handel in relikwiëen gedijdde, naarmate vond men er meer cn meer uit. Men legde weldra de hand op het stoksken en de horens' van Mozes. Den baard van Noach. Een twaalftal dorens van het brandend bosschelken, enz. Ais eindelijk de pauselijke bedriegers niet meer wisten van wat hout mirakuleuze pijlen maken, vonden zij nog eene andere reeks relikwiëen uit. Hier is het weêral de plus en plus fort gelijk bij Philippe, den escamoteur Meu vond uit Den ponjard en het harnas van den aartsengel Michael. De maagdelijkheid van Judith Een deel adem van Christus, zorgvuldig in een doosken be waard, enz. enz. Te zot om te melden. Voegt daar nu bij dat de beschermling van M. d'Anelhan, de achtbare Retsin, konijnebeenljes voor heilige relikwiëen verkocht, geeft acht op het Salettewater, op de grot van Eourdes, op Louise Lateau, op nog duizend andere godter gende geldexploitaliën en zegt tot u zeiven dat, indien de domme schepselen waarop paters- en pnestersdwang weegt, nog altijd blijven bestaan het onderwijs en de vrijzinnige beginselen toch een groolen stap vooruit hebben gedaan. Want thans, beste vrienden, staat het ons vrij met dat boe renbedrog gerust te lachen en over 500 jaar en nog min moesten wij daar voor gefolterd en gepijnigd worden, den kop af of hangen en branden!

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1