C« VAN IJ PEREN. Schoolpenning. 1IBAKEL-PABBIEK. 4 FRANKEN 'S JAARS IV 548. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Aerscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklaraen: 25 centimen. ZONDAG, 24" SEPTEMBER 1872. 7 Bijkeet. Dixmudcstraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Inschrijving geopend in het bureel der Toekomst. STORTINGEN De Redactie. ~5-00 Een nietgenoemde. 20-00 M. C., tot ondersteuning van 'l lager onderwijs. 20-00 A. V. (vriend van B....) 5-00 M. De Creus en Cie. 3-00 Inschrijving E. B. 10-00 63-00 JAARLIJKSCHE INSCHRIJVINGEN Het Nieuwsblad bezit zich zelve niet van woede omdat wij uil de geschiedenis eenige streken van het orde der Jesuiten in een onzer laatste nummers hebben herhaald; het beticht ons van leugens, als of de gezegde aanhalingen door ons zouden uitge vondenzijn! noglans al de geschiedenisschrijvers zijn eenparig om de daden die wij medegedeeld hebben te bevestigen. Maar de geschiedenis gaat het Nieuwsblad tegen, en met te beletten dat de onnoozelaars, voor wij het schrijft, andere nieuws bladen, en bijzonderlijk andere boeken lezen, clan degene door de Bisschoppen goedgekeurd, de partij kan aldus de geschiedenis op haar gemak verval- schen. Bij voorbeeld, zij tracht Philippus de II te verschoonen en zijne gruweldaden te loven, en een bewijs dat zij alles durft, hoe belachelijk het ook mochtezijn: Pater Loriquet schreef en onderwees dat Napoleon een generaal van Bodewijk de XVIII was Maar wat zij ook doen of zeggen mochten, het- gene door zoo veel schrijvers van den ouden tijd is bestaIigd behoort aan de geschiedenis en is niet af- liegelijk, ten anderen, indien het aan dc schrijvers van het Nieuwsblad aangenaam kan zijn, wij zul len ons verhaal andermaal hernemen, en daarbij voegen uit welke geschiedschrijften wij onze inlich tingen putten; onze tegenstrevers zullen zien dal wij onzen toevlucht niet moeten nemen bij de ge zegden van eenen hervormde. Als men een verken bij zijne ooren trekt de ge- heele, trop schreeuwtliet is ook zoo met de kinde ren van Loyala, wanneer men klaarlijk aantoont dal al de omwentelingen die van sedert hun be staan, de wereld hebben onderdrukt, of door hun of tegen bun zijn bevrocht geweeest, hunne ver trouwde schrijvers houden staan dat het al leugens zijn, en nogtans wij moeten uit ons land niet gaan om voorbeelden te zoeken. De omwenteling van 1788 was wel door de jesui terij opgestookt, en het is lieden gekend dat de jesuiten in -1829 merkwaar dige sommen aan de geestelijkheid van ons land hebben doen geworden om de omwenteling van 1830 te bewerken; dal liet bij middel van die gel den is dat zij in meest al de steden werktuigen vonden om de bevolking tegen bet beheer op te hit sen. terwijl van den anderen kant de vrienden van vrijheid en rust zich in de zestiende eeuw, om zich te bevrijden van de inkwisilie en ander spaansehe onderdrukkingen, het vaandel des opstands onder de zinspreuk van Geuzen hadden opgeheven en met moed verdedigden. Wanneer men de kalholijke nieuwsbladen leest men zou waarlijk gelooven dat de schrijvers en de partij welke zij verdedigen niet anders zijn dan zuiker en zeem, en dat de liberalen waarlegen zij al hun venijn uilsponwen de slechtste, de afschuw- lijksle gedrochten zijn die God eens geschapen heeft Die mannen gaan heel onvoorzichtig te werk, want wij zullen bewijzen, met cijfers die nooit lie- I DE TOEKOMSf IJZEREN-WEG. Naar KORTRI.TK. 5-40. - 9-39. - 11-41- 2-35. - 5-55. Naar POPERINGHF.. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-30. - 11-43.- 3-40. - (5-32. Naar ROUSSELAERE. 7-53. - 12-35. - 6-40 Frankrijk verheft zich. Om weêr grool te worden, om weêr le cerveau du monde te zijn, organiseert het groote bedevaarten naar de valsche Lieve Vrouwen van Lourdes en Salette. Die beévaarten vinden weéigalm in Belgie. De zwarten meenen waarachtig dat ze nog ir. de midden eeuwen leven, en ja op den buiten is er al weinig veranderd sintsdien vermaledijde!) dwangtijd. 't Is een dure plicht voor de liberalen t bedrog te ontmas keren. 't Blind gelooven kan niet meer zijn, bovenal wanneer de gerechtshoven er zich mede bemoeien. Zulks is liet geval geweest voor de mirakels waar men nu weêral geld meé wil slaan. Daarom ververschen wij de memorie van eenieder en geven M ij hier de echte historie van een dier mirakels. Die er dan nog aan gelooven zullen zot zien en die zullen wij in hunne godzalige domheid laten. Leest hier en oordeelt Dit is een opstel welk den 2<> September 1808 het licht zag en dat door niemand kon weersproken worden en ook niet Wtêrsproken werd. Dit is dc schoonste, klaarste en duidelijkste veroordeeling van al die diefachtige poessenellerijen. Wij dringen niet verder aan. Die wil weten, le2e I SALETTIANA. DE NAGEL VAN' HARE DOODKIST In 't laatste koepleelje staat alles. De bisschop vaü Grenobel, nog al slap dooi- ziekte en ouder dom, had aan eene geestelijke kommissie het Salet mirakel doen onderzoeken. Deze kommissie besliste tegen. Ja maar, men maakte al die tegenstrijdige geestelijken van kant, en (dat en kon niet missen) de tweede kommissie knikte ja. Edoch, om van neen tot ja te komen, moest men eenige mise en scène maken. Hoor nu Yictorine Sauvet, 20 jaren oud, dienstmeid le Marseille, scheen op een, twee, drij, het gezicht te verliezen. Zij deed eene no)ene in de St-Nikolaas-kerk, waar men water verkoopt even als in vele keiken. Maar bij geval, de pastor en was niet l' huis, en zij vertrekt naar Salette, waar zij van den eersten dag genas!.,, 't Is ten minste pastor Rousselot die dat verze kert; maar die zelfde pastor had hetzelfde verteld van Maria Gagnaid, en 'l wierd herkend als volle leugen. Een brave pastoor, M. Cartelier, verzekert dat Yictorine Sauvet, van Salette terug gekomen, eenige visioenen en ver- keeren met Maria uitvond, en dat zij, om geld le krijgen, be loofde in de lucht te vliegen, en :t Salette-gras verkocht waarop Maria gewandeld had. M. Cartelier werd in !t eerste door 't bisdom verstooten, maar dan 30 September 1850 kreeg men eene schriftelijke verklaring van Yictorine Sauvet, bekennende dat hare visioenen maar onrioozele inbeeldingen waren 1 ie zottinne had ook beweerd dat zij met den duivel ver keerd had. De justitie schreef daarover aan den bisschop van Grenobel, maar deze antwoordde daarop alleenlijk: Er valt hier maar (e weten of die nachtduivel incube of succubemet mannelijke of vrouwelijke gedaante verschenen is... Later is Yictorine Sauvet in de bergen op nieuw gaan loo- penZij hield zich 't meest le Aspremont, waar zij gehaarde nooit honger te hebben. Zij zegde dat zij met 't brood der en gelen leefde. Maar in den stal heeft men brood, kaas en sau cissen ontdekt Later nog heeft zij verklaard dat zij ecnen borstkanker aanveerd heeft, om eenen pater uit 't vagevuur te helpen. Niemand tot hiertoe heeft dien kanker gezien maar als de boerenkinders haar omringen, dan In kt zij wormljes uit haar kleed. Men heeft erkend dat het kaasvvormtjes waren. Zij loont aan zekere kwezels eenen stigmate of uilverkoren teeken boven haren boezem. Zij gaat van dorp tot dorp preê- k( n dat de Salette de eerste 0. 1.. V. van de wereld is. Er is een bisschop van Gap die deze boerin huiten zijne kerk gesteld heeft maar niettemin hei ft Yictorine Sauvet het meest gehol pen tot de Saletproclamatie in 1851. M

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1