VAN IJPEREN. Schoolpenning. MIRAKEL-FABRIEK. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 549. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 29» SEPTEMBER 1872. Bureel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Inschrijving geopend in het bureel der Toekomst. STORTINGEN Bedrag der vorige lijst. fr. 65-00 JAARLÏJKSCHE INSCHRIJVINGEN Onze zuiderlijke geburen zijn bezig met onder den naam van vrijheid, wapens in de handen der jesuiterij te geven, om met ter tijd al de vrijheden te laten uitdooven. Napoleon III heeft, om den steun der geestelijkheid te bekomen, den invloed der universiteit op het onderwijs afgeschaft, en M. Thiers, om de zelfde reden, schijnt het klerikaal onderwijs ook te willen bevorderen; het is een ser pent dat hij verwarmd, zonder zich te hekommeren of zijne opvolgers, Presidenten, Koningen of Kei zers, ervan zullen gebeten worden. Het gaat zoo verre, dat men in verscheide sleden de tijdelijke onderwijzers door broeders heeft vervangen, onder voorwendsels dat het wereldlijk onderwijs godde- looze omwenlelaars, onzedelijke en onbeleugelijke bevolkingen maaktdit is wat de klerikale nieuws bladen dagelijks herhalen en het voorwerp is van meest al de sermoenen der klerikale geestelijkheid. En noglans het wereldlijk onderwijs in Engeland, in Amerika, in Holland en in meest al de staten van Duitschland, heeft een tegenovergestelden uitval hekomen, men heeft aldaar geen der gevol gen bestaligd welke de jesuiterij er aan toewijt. In tegendeel te Rome, in Italiënin Spanje, alwaar het onderwijs uitsluitelijk in handen der geestelijkheid is, de bevolkingen hebben op ver scheide malen hunne gouvernementen omgewor pen en hunne vorsten weggejaagd. Het kroost, dat 1789 heeft bewerkt, was door alle slag van cotfgreganisten gevormd geweest, en te Parijs het lager onderwijs is bijna uitsluitelijk, sederd 1850, aan de broeders van liefde toever trouwd, zij zijn in bezit van 155 scholen en ont vangen meer dan 1,200,000 franken subsidie van de stad. En het zijn de kweekelingen van die scholen welke drie opvolgende Vorsten hebben onttroond, en die de wanschepsels, dat men de Communaars noemt, hebben voortgebracht, waarvan in geene landen, alwaar het wereldlijk onderwijs uitsluitend is, voorheelden kunnen aangehaald worden omdat de wereldlijke onderwijzers, niet uitsluitelijk goede kristen, maar telkens ook goede burgers trachten te vormen. Het klerikaal onderwijs Iaat ook veel4e verlan gen onder betrekking van zedelijkheid. Wij zullen niet spreken der menigvuldige daden waarvan de assisen, zoowel in Frankrijk als in ons land, weer galmen ten aanziene der broeder-scholenmaar het is bestaligd dat er in geene steden meer onge bondenheid dan te Rome en in geheel Italieu beslaat; in Frankrijk en tot in Belgie toe groeit de onzedelijkheid ook van meer tot meer aan, en over treft, onder alle heirekkingen, hetgeen deswege in de duilsche staten beslaat, en waarom? omdat het lager onderwijs aldaar wordt gegeven door perso nen, die vooral de eigenwaardigheid en het eerbesef aan de jeugd niet genoegzaam inboezemen en zich meest bekommeren om de kinders door valsche mirakels en congregatiën, onder den invloed van het geestelijk te plaatsen. van het Geuzenverbond, aangeboden aan den Voorzitter M. Ferd. Van der Taelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. IN aar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45.- 3-40. - 6-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40 BA.NKET Zaterdag heeft het banket plaats gehad, welk het Geuzen- verbond zijnen voorzitter, M. Ferd. Van der Taelen, te Antwerpen heeft aangeboden. liet gansche liberalism van het land was op dit feest uitge- noodigd, en door de naamlijst der notabele personen, die er aan deel genomen hebben, zal men zien dat de oproep der Antwerpsche Geuzen weerklank heeft gevonden in het gansche land. Vervolg en slot. VONNIS TEGEN DE SALETTE. Het tribunaal van Grenobel heeft in April 1855 verklaard 1° l)al priesters Cartelier en d'Eléon geschreven hadden alleenlijk om de waarheid te zoeken, en geenszins om MUe La- merlière te beleedigen 2° Dat al wat zij van MUo Lamerlière gezegd hebben, bewezen is 3° Dat dit boek met de grootste zorg gemaakt was, en zoodanig dat er geen getuigen meer noodig zijn: 4" Dat M"° Lamerlière dus niets te eischcn had, maar dat men dit vonnis in de gazetten niet zou stellen. Inderdaad noch in Frankrijk noch in Belgie, geen klerikaal heeft daar een woord van gelost. Mejuffer Lamerlière, van haren kant, en heeft tot geene hoogere rechtbank haren toe vlucht kunnen nemen. Alleenlijk heeft de deken van Laroche (Luxemburg) aan den Observateur durven antwoorden dat, aangezien M"e Lamerlière dus niet tot boete veroordeeld is, zij geene escroquerie had begaan, 't Is waar, maar zij heeft comedie, gespeeld, en dat en straffen onze burgerwetten niet. Iedereen mag zich voor Josef of Anna doen passeren, en nie mand zal ooit voor een mirakel vervolgd worden. IIKT SPELLEKEN (1) Na verscheidene jaren in Sint-Pieters-kiooster te Grenobel gewoond te hebben onder religieuze direklie van pastoor Eousselot. trad juffer Constance Lamerlière de Saint-Ferréol in 't Providp.nce-klooster ten jare 1822. Rijk en wel opgevoed, M"° Lamerlière werd welhaast de meesteresse der novicen. Zij had eene vurige inbeelding en moest in alle hoeken en kanten kapeilekens en beeldekens hebben. Zij sprak uitermate welen deed al wat zij wilde met al die bie boerenkinders die ter nauwernood lezen konden. Hare uitleggingen van den Kate- chismus werden allengskens zoo bnitenspoorig en ongerijmd, dat de overste Mmo Chantal haar deed door den aalmoesenier bewaken. Dat en stond haar niet aan, en eensklaps, na acht jaren kloosterleven, vraagt zij om in volle retraite te mogen gaan. Zoo gevraagd zoo bekomen. Diij maanden lang, blijft zij in hare cel opgesloten. Eensklaps, zonder iemand te ver ft) Letterlijk gelrokken uil 'I boek der priesters Carlelier en d'Eléon, rechlzi ennign reclitveerdig door 'l tribunaal verklaard. willigen vlucht zij naar een eenzaam dorp en beget ft zich te voel naar Marseille. Op haren langen weg bezoekt zij al de kerken, beziet al de schilderijen, zegt aan iederen pastoor wat er ontbreekt en hoeveel het zou kosten. Overal schrijft zij in voor eene aanzienlijke som. Nooit heeft zij iets betaald. Te Marseille leeft zij in betrekking met een goeden pastoor. Dan leeft zij met eenen anderen te Valence. Zij is altijd bezig met de congregatiën, relikwiën, kappellekens en ounoozele kwezelarijen. Daarna komt zij te Grenobel en aanveerdt pastoor Rousselot als eersten direkteur en pastoor Bouvoir als tweeden direkteur van hare concienlie. Dat moest iets zijn Zij verteert zoodanig veel geld, zij schrijft zulke ongerijmde brieven, dat, op de vraag der familie, het tribunaal, Mej.. Lamerlière onder rechterlijke voogdij stelt. Dit wordt gelee- kend den 5 September 1846. M.Ue Lamerlière wordt nu zot van spijt en wraakzucht. Zij kon zeer fijn borduren. Zij maakt een luchtsloffig kostuumke. Hel is een wit kleed met zilveren bloemen aan den boord en aardige teekeningen en fautazijen lot aan haar taille. Op de borst ziet men een blinkend kruis in spaansch naalde- werk, en ge zoudt zeggen dat dit geborduurd kruis aan eene zilveren ketting hangt. Links en rechts, is er geborduurd een hamer cn eene nijptang, werktuigen der passie Cluisli. Zij

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1