Stads Nieuws. Briefwisseling dei' Toekomst. 13URGERSTAND GEBOORTEN ^^Sijf 4) te zamen' S' Huwelijken. Sterfgevallen. IJperen, 12° October 1872. Gcmeentc-Bcstaui*. - De heeren Gemeente- Raadsleden van IJperen hebben Donderdag laatst, in het Gouden Hoofd hotel, een diner opgedragen aan den heer Burgmeester om hem over zijn vriendelijk onthaal van den 2 September laatst te bedanken. Het feest was heel hoffelijk en de toasten en redevoeringen liepen allen uit op den bloei en het welgelukken der stedelijke belangen. Gheluvelt. - In ons laatste nummer zegden wij dal het muziek van Becelaere het feest te Gheluvelt ter inhul diging des Burgemeesters en zijn Gemeente-Baad opgeluis terd heeft; wij waren abuis, het was dat van Zonnebeke welk zoo eervol medegeholpen heeft om de gemeente Gheluvelt. te vereeren in den persoon van de heeren Burgemeester, Sche penen en Raadsleden. De heer J. De Laveleve, Schepene dezer gemeente, heeft Maandag laatst een banket den heeren Burgemeester en Raadsleden aangeboden als een blijk zijner hooge voldoening en erkentelijkheid over de afgeloopene feesten zijner ge meente. Schietlng Brussel. - Volgens den Moniteur van 10 October heeft M. D. Criem, onder-luitenant bij de 1/2 batterij artillerie onzer stad, een prijs behaald in de vrije schijf der Internationale schieting van Brussel. Policiebeeichten. - Maandag laatst is er een persoon aangehouden en vastgezet voor het afkappen van boomkens in stadswandelingen. Sieur Deschepper, Felix, oud 47 j., aardewerker, gebo ren en wonende te S' Michiels, bij Brugge, is den 10 October alhier in zijn logement schielijk overleden. Hij was in bezit van 130 fr. De belanghebbenden worden verzocht zich ten bureele der politie te vervoegen. Heden, 12 October, werd de heer Policie-Commissaris getelegraphieerd dat er verleden nacht een groot haaide peerd, oud 7 j., gestolen is ten nadeele van sr Jacobus Vande Walle, te Iluiste, bij Kortrijk. Vlsschepskriug. - Heden Zondag, ten 4 ure na middag, zal er een groote prijskamp voor het vissollen gege ven worden in den Kom der Kaai door den Kring der Ware Visschers, onder de bescherming van S' Pieter. De koningsprijs zal onmiddelijk na den kamp den winnaar overhandigd worden. Een uitgelezen orkest zal gedurend het feest schoone stukken uitvoeren. 's Avonds volksbal en algemeene verlichting. De bewoners der Kaai zijn verzocht de voorgevels hunner woonsten te bevlaggen of te versieren. Voor de behoudene plaatsen, kan men zich bevoegen bij Mijnheer'Meute, konstabel der maatschappij, in zijn hotel gelegen ter Kaai. Oczwooinicn. - Zie hier de lijst der heerén die als gezwoornen moeten zetelen in de zittingen van het assisen hof te brugge (4en trimester), beginnende op maandag 4 No vember 1872. 1Donck, Amand, brouwer, te IJperen. 2. Elleboudt, Henncus, burgmeester, te Langemark. 5. Vanderstichelede de Maubus, grondeigenaar, IJperen. 4. Struye-Yandenpeereboom, Auguste, id. id. Li. Lambin, Auguste, notaris, IJperen. 6. Butaye, Benoit, id. Meessen. ScEjrtsjïolcm*. - Reeds twee vertooningen werden alhier in Stads Tooneelzaal gegeven door den heer ANTONIO LASSUBEZ. In het eerst is het publiek op zijne hoede, omdat het te dikwijls gebeurt dat de ronkende aankondigingen maar poe der in de oogen is en de wezentlijkheid uitloopt op niet. De heer Lassubez vermaakt zijn publiek met echt wonderbare voorstellen, en dezen die reeds een of tweemaal het geluk ge had hebben dezelve bij te wonen zijn ééns om te zeggen dat M. Lassubez er toe gekomen is zijn publiek te vergasten met kunst en wetenschappelijke bewerkingen die tevens het oog- en den geest boeien. Heden zondag, voor die de gelegenheid wil waarnemen, wordt er eene allerlaatste vertooning gegeven in stads too neelzaal, ten 0 1/2 open om ten 7 ure juist te beginnen. ïSoUïcs'sssïMaiscBaisppij. - Een schrijven ten on zen adresse zerzoekt ons de ruchtbaarheid te willen geven aan het volgende, hetgeen wij onder de verantwoordelijkheid der inzenders laten. Mijnheer Sirou, baas in de herberg den Dolfijnalhier, heeft lot verder order en zonder dat zij kunnen raden waar- om, de maatschappij bolders, in zijne herberg zetelende, ont zegd. Deze maatschappij bestond uit MM. Vantroyen, hoofd man. Geldhof, onderhoofdman. Vasseur,koning. J. Robaeys, gouverneur. Dekeerle, keizer. Sirou, zoon, gerffier. J. Philip- paert, bailluw. E. Slembrcuck. En nog veertien andere leden. Va sa cJess 4" t®4 «less MB" ©ctofoei*. Slaehn, Karolus, wever, en Bertier, Maria, Kleermaakster. Roo;e, Isidorus, metselaar, en Neveler, Sophia, kantw'. Morel, Edouardus, timmerman, en Vallaeys, Maria, strijkster. Bergeman, Franciscus, rondleurder, en Wer- brouck, Amelia, kantwerkster. -Desagher, Ludovicus, ver- zekerings-agent, en Vanleene, Hortentia, zonder beroep. Taccoen, Emma, 26 j., kantwerkster, echtg. van Alexander Deboeck, Meenenstraat. -Tracoen, Maria, 84 j., zonder beroep, weduwe van Jacobus Saen, S' Jans-Hospilaalstraat. Maerlen, Maria, 57 j., zonder beroep, echtgenote van Karolus Bruneele, S' Jan-nevens-Ypre. Bonverne, Philip pine, 77 j., koopvrouw, weduwe van Petrus Deruelle,Peter straat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, I. Vrouwelijk geslacht, -1. te zamen 2. irriF'&x^sitii&aS'nTi Poperinghe, 9 October 1872. K-VT II OLIJKE FILOSOFIE. Te Poperinghe had men gepredikt dat de liberalen niet an ders wilden dan de vernietiging der religie en dat zij, door middel van hunne slechte gazetten, dagelijks den Godsdienst, liet Geloof, het gezag der II. Kerk en de goede zeden be streeden. Aanstonds hebben wij tegen dit sermoen geprotesteerd, zeggende dat «I die vertellingen uitgekraamd op den stoel der waarheid vrijwillige leugens waren. Inderdaad nooit hebben wij de liberale dagbladen de religie of hare zedelijke princiepen weten aanranden nooit hebben wij in die zoo- gezeide slechte gazetten artikels gevonden die de mijsterien van het geloof in discussie stelden die, bij voorbeeld, de H. Drijvuldigheid, de menschwording van God den zoon, de maagdelijkheid van O. L. Vrouw, de passie van Onzen Heer, de gemeenschap der Heiligen, de verrijzenis des Vleeschs of andere geloofspunten bestreeden. Wij hebben integendeel de liberalen altijd de verhevene leering weten prijzen van den Hervormer van het menschdom die zeide bemint uwen even- in ensch gelijk u eigen zeiven, en geeft aan Cesar t geen aan Cesar toekomt, terwijl zij van een anderen kant zich heviglijk verzetteden tegeri de handelwijze der politieke priesters die deze leering met hunne voelen schoppen en die van de religie eene kwakzalverij maken om des te beter zich de rechten van Cesar te kunnen toeeigenen. Dit belet nogtans het Kieuwsblad niet van ons toe te roe pene O ooiijke fiiosoof, gij beweert dat de liberalen nooit de misterien van het geloof betwist hebben, en in 't ii zelfde blad waar zij zoo schijnheilig zijn staan er geheele >c fuillelons tegen rehkwien, mirakels en bedevaarten! Maar, weet gij niet, fijnaard, dat uwe relikwien, uwe mirakels en uwe bedevaarten geene mijsterien zijn, en ziet gij niet dat gij de geloofsleer verwart met de kwakzalverij waarvan wij komen te spreken? of is deze verwarring misschien een der princiepen van de kathulijke filosofie? Als wij nog zegden dat dc liberalen nooit het gezag der H. Kerk miskend hebben, wij verstonden hierdoor het geestelijk gezag van den Paus en de bisschoppen, en het bestuur dat zij, krachtens de constitutie, in volle vrijheid uitoefenen over de kerkelijke of godsdienstige zaken. Maar indien het gezag der II. Kerk bestaat, gelijk het Nieuwsblad het le verstaan geeft, in de wereldsche en heerschzuchtige driften der politieke priesters, wij verklaren plat uit dat wij geen zulke Heilige Kerk herkennen. Maar.... maar, Nieuwsblad, waar is uwe antwoord op de maxiemen van den bisschop van Perpignan?... Waar zijt gij?.. Kruip uil uw kot, of durft gij niet? Neen, valsch en oriweerdig priestertje, gij durft niet gij hebt liever van ver eene afgerukte brok van onzen artikel, gansch besmeurd met uwe gal, naar ons hoofd te werpen en te roepen ooiijke filosoof, dan uwe lezers de verhevene filo sofie van dien hoogweerdigen prelaat te laten kennen; gij hebt liever die schoone maxiemen te verzwijgen dan dezelve in vergelijking te stellen met de uwe. Uwe evennaasten ver volgen en verdrukken den neringdoener en den werkman temmen met hem honger te doen lijden den geest der boe ren verstompen door het fanalismus de geleerde, rechtscha pene en achtingswaardige burgers vernederen en door den modder slepen de domheid verheffen boven de rede en het versland tot uwe hulp schijnheilige en medeplichtige spe- kulaleurs roepen de christelijke liefde vervangen door haat en wraakzucht met een woord liet menschdom tot ver- beesting of kindschheid brengen en met leibanden omwinden om des te gemakkelijker over de wereld te kunnen heerschen en gebieden, daar is uwe'filosofie, daar is uwe religie. Poperinghe, 10 October 1872. Dc verledene week is M. de notaris Berten, burgmeester der stad Poperinghe,katholijke ridder van het Leopold's orde, volksvertegenwoordiger van het arrondissement IJperen, een der rijkste Crésussen der streek, en die noch kind noch kraaie te kweeken heeft,' bij de geestelijke stadsoverheden ontboden geweest in hunne vergaderingzaal van het bisschoppelijk kol- legie, en heeft van hun het bevel ontvangen alle de winkeliers of neringdoende lieden te verlaten welke, tijdens de gemeente- kiezing, de minste teekens van liberalismus zouden kunnen gegeven hebben. Hij heeft ootmoediglijk uit de handen van den heer Deken, voorzitter der commissie, de volgende lijst ontvangen der persoonen bij de welke hij in het toekomende zich zal moeten voorzien van zijne lichamelijke behoeften, te weten 1° Kledingstoffen,bij M. Schabaillie-Bossue, dischmees- ter en lakensnijder. 2" Hoedjes en klakken, bij den snoffelaar Vanwtberghe, sekretaris der Hospicen. 5° Leerzcn en dansschoen, bij de Piese Annoot. 4° Stoven en keukengerief, bij 't strootje Gervoson. 5° Koflij, suiker, peper, zout, mostaard en saijelte, bij den klokluider Ch. Baert. 6° Melk, bij M. Lebbe-Beernaert, kerkmeester. 7° Bengen- en kalfvleesch, bij den zooger Decorte. 8° Schapenbouten en ander schapenvleesch, bij den gei- tenvladder Wijs Dedrie. 9° Verkenvleeseh, balgbeetjes,hammen, pooten en ooren, bij zijne boeren. 10° Kiekens, konijnen, duiven en ander pluimgedierte, bij zijne boeren. '11° Boter, smout en eieren, bij zijne boeren. 12° Koorn en andere granen, idem. 15° Aardappels en rapen, idem. 14° Appels, peeren en ander boomgaardfruit, idem. 15° Patrijzen, roksneppen en ander wild, bij den achtba ren L. V 16° Wijnen en sterke dranken, bij de sleppe Vanwtberghe, 17° Bessert, bij den bekeerden Sansen-Roy, groote markt. 0. Q. Wij geven hieronder twee brieven uit Wervick, welke wij in hunne zuivere eenvoudigheid overnemen Wervick, 9 October 1872. DE BURGEMEESTERS VAN WERVICK. Het is gelukt, Wervick heeft een nieuwen Burgemeester en twee oude Schepenen Was het niet door den invloed van ze ker geestelijk man die noch moeite noch reizen gespaard heeft, het zoude nog lang kunnen duren hebben geen won der dat hij zich gehaast heeft om te kunnen zijne benoeming verkrijgen, want van de nieuwe gekozene Raadsheeren, drie wilden Burgemeesters zijn en wie weet hoe het zijn zalZul len zij overeenkomen?... Men was van over lang nieuwsgierig om te weten wie er Burgemeester zou benoemd zijn, toen eensklaps de klokken gingen in vollen gang, geen twijfel meer of er was iets nieuws en onze briefdragers verzekerden ons dat de Moniteur de benoeming mede had van Vermeersch tot Burgemeester, en Ostyn en Ryckewaert tot Schepenen. Het was geene blijde tijding voor de Wervikanen deze benoeming te hooren, want zij spraken aldus Een Franschman, genaturaliseerde Belg, voor een sommeken geld, komt meester maken in onze stad een waal die geen vlaamsch spreekt en w ij, die vla- mingën zijn, moeten onder het beheer slaan van eenen a vreemdeling, van eenen die onze laai niet spreken kan Heeft de Minister het reeds vergeten, wanneer hij in eene re devoering lot Dixmude zeideIn Vlaanderen vlaamsch »,en dat dien zelfden heer een waal tot het beheer eener vlaamssche stad kom te noemen Men moet stomblind zijn om zulke misgreep te begaan. Het is misschien door zijn verstand van kerkmeester, bewarend lid van Vincentius, bestierder van den arme, koopman in kolen, kalk, guano, pannen, tegels, enz., dat hij met bijzondere gratie het postje komt te verkrijgen? Hewel, proficiat! Vele eer magu toegewezen worden in uwe intrede; maar mits de Wervikanen maar weinig liefde en genegenheid voor u getoond hebben in uwe benoeming en dat er maar vijf a zes vaandels uitgesteken werden Het zou geheel anders gegaan zijn indien de eerste Schepene (aan wie het toekwam) tot de plaats van Burgemeester ware benoemd geweest, geheel de stad zou hem met blijdschap ontvangen hebben en iedereen zou, zonder onderscheid van partijen, medegeholpen hebben in het versieren der straten en huizen het moet zijn dal den arm van den pastor langer is dan dien van den deken (Laat dat potje nu maar gedekt, Marianne, Marianne!)» Men was reeds wel te vrede geen Burgemeester te bekomen; het publiek was er mede bezig en er was alle Zondagen een buitengewoon feest. Men stemde voor eenen Burgemeester par w ijk en par straatde eerste werd gekozen door de in woners der Leege Kruisse en een kolossalen kuirassier werd benoemd! Hij werd ingehaald een halve uur verre met voilu- ren, camion en peerden, bekleed en bevlagd en eene menigte menschen achter met vaandels. Er was eene estrade gemaakt binnen de achterplaats van Waterloo, versierd met bloemen en vlaggen en hij werd daar ontvangen door eene Commissie die hem den wijn van eer aanboodt. Men bemerkte in den stoet de volgende heeren M. Cv, gemiste raadslid, baron Grimlach en Suisse Generaal. Men dronk een goed glaasje en men vertrok te vrede een zulk schoon feest bijgewoond te hebben. Den Zondag daarna was het de beurt van de Ilooge Kruisse men stemde lot Felins en de stemmen werden met eenparig heid gegeven aan Cornard die het aanveerdde; van zoo gauw hel gekend was de klok der fabriek luidde eene halve uur, men kwam geloopen, denkende dat er brand was, maar het was feeste in de Molenstraat Zondag stemde men voor eenen Burgemeester in dé Niéuw- straat, den deken der straat werd gekozen (een verschen ge-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 2