VERHALEN. De straten van Antwerpen, MM. GOUBAU Fils et Cie, ENCRE BILGE PERFECTIONNÊE Ce Jongen van Ruiselede, Bibliotheek van Fraaie Letteren Th. Deuninck -Vanderguchten illustration qq Q s PQ qq 6 qq pq qq M m a e Maximiiiaan van Oostenrijk te Brogge Tegenwoordig: Oude-Kleêrmarkt, W 1. M AVAUT-A L L A E S VOLKSUITGAAF BE DIENSTMAAGD (roman), BRIGITTA DE ARME DICHTER. HET RAD DES FORTUINS A MESSINES. Chez in. L. VERGRACHT-COlIfOIS, Entrepreneur, EERSTELINGEN. BLIK-, KOPER- ZINKWEÏSER, EUROPÉENNE. Cfj K O) O O Alle slach van NAAI- EN BREIMACHIENEN, van Elias Howe, Junior, (Niet te confondeercn met het systême Howe die maar een namaaksel is). Nota. De machienen bij hem gekocht zijn gewaarborcht en men leert de bewerking voor niet. Gemak van betaling. IFerkwijnkel voor herstellingen. PROSPECTUS. Voorwaarden van Inleekening. KRONIEKEN EN LEGENDEN, Pannes et Faitières rouges et plombées, Tuyaux de drainage et Tuyaux a collet pour Cheminées, Pouts, Egoüts cl Acqueducs; Briques moulées et pour voütes; Briques ereuses; Carreaux et Bri quettes pour fours; etc., etc. Pres la1 Porte de Menin. VERENSCHEN Schetsen uit het leven van eenen Ivweekcling der Hervormingschool, OUDE-KLEÊRMARKT, N° I, heeft de eer Uld. te berichten dat hij zijne woonst komt te veranderen Hij vermeerdert zijnen sfiel cn vergroot zijne magazijnen die gestadig zullen voorzien zijn van alle slach van Blik-, Koper-, Zinkwerk en ver schil! ige soorten van Lampen. Hij verhoopt door de geringheid zijner prijzen en de uitmuntende hoedanigheid zijner goederen den voorkeur en het vertrouwen van eenieder te ver dienen. On s'abonne au bureau de ce journal d L'Illustration Européenne, journal hebdoma- daire illustré. Publication in-folio, conlenant 8 pa ges de texlc et 4 magnifiques gravures dans le nu méro de chaque semaine. Ceux qui s'abonncnt, pour un an, a partir du 18 Novembre 1871, recevront gratuitement douze gravures manifiques tirées a part. Prix de l a- honnemenl: fr. 10 Bruxellesfr. 10-50 pour la province. Le ir volume, renfermant plus de 400 pages de texte et plus de 200 gravures, se vend chez tousles libraires broché fr. 10-30 et relié avec luxe 15 fr. C'est l'ouvrage le mieux clioisi qui puisse êlre donné en cadeau d'étrennes. E-« f=cq EÖ P=Ë3 PQ O Q rJj P^ «ccS CO CO e s a V PQ TE REKOMEN BIJ DIXMÜDE-STRAATN° 27, IJPEREN. BIBLIOTHEEKVOOR ALLE STANDEN. EEN.ÉR REEKS NIEUWE EN BOEIENRE R©»3 AST IS EIIE ïe beginnen met den eersten Zondag der maand November aanstaande, zal de uitgaaf begonnen worden eener reeks ro mantische en historische VERHALEN EN NOVELLEN, waar op de bijzondere aandacht van het publiek ingeroepen wordt. Het zal niet eene uitgaaf zijn, zooals men die gewoonlijk te zien krijgt, dat is te zeggen: nevens eenige lezenswaardige verhalen eene menigte onbeduidende vertelsels; de uitgaaf zal integendeel eene verzameling zijn van Wat waarlijk schoons in de Moedertaal geschreven wordt en gedeeltelijk eene keus lusschen de romantische perels, die vreemde litte raturen zoo talrijk opleveren. Eiken zondagmorgen verschijnt eene aflevering. Elke aflevering bevat 16 bladzijden. Men zal bemerken dat ééne bladzijde méér tekst bevat dan twee van eene gewone uitgaaf. De prijs is slechts 15 ccEiticmeia per afleveriasg, betaalbaar telkens wanneer ze te huis bezord wordt, of, in dien men zulks verkiest, nadat la afleveringen verschenen zijn. In de gemeente nogtans waar de uitgever geene betrek king heeft zal over het bedrag der inschrijving gedeeltelijk beschikt wórden, na het verschijnen van 15 afleveringen. Met 26 afleveringen is een deel volledig en ontvangen de inschrijvers omslag en titelblad. Alwie inteekent verbindt zich voor niet meer dan 2G afle veringen. L. DE CORT. De reeks zal geopend worden met een werk, dat in elk Antwerpsch huisgezin zijne plaats verdient, met door Sleeckx. Daarna zullen opvolgentlijk de hoogst verdienstelijke werken het licht zien door Carolina Craviere, NOVELLE van Ad. StÊfies*. VERHAAL door fraus de Polier. eene geschiedenis onzer dagen door Vrouwe Coartinans, geboren Bcrdiutans. door Paeter Gèiregat. VerderKroasickcEj des- Kasteelen vtaaa Gent, door Frans de Potter. Nieuwe Verhalen eas NoveHeaa, dooi- Mevr. Joossen, geboren Delcroix E. Van Driessche G. .1. Dodd, enz., benevens vertalingen naar de beste Engelsche en Duiische schrijvers. cl DÉPOT A A PILES, d'un trés beau noir en écrivant, d'une Iimpidité inaltérable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et iToxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. MET EENE PLAAT, BOOK A.-C. VAN BÏEEÏ CKUYSSEN. In ons land beslaan vei;scbiliige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en lol betere gevoelens opgeleid worden .Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke voorooi deelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaal die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. Bij den uitgever, L. ®e Cort, te Antwerpen, Markgra venstraat, 9, en verder hij alle boekhandelaars des lands, kan men inschrijven op de uitgaaf getiteld BEVATTENDE Romancen, verhalen, novellen, gedichten, enz., des* beste vIaam$Qfoe csï bditcnlandsclic schrijvers. Reeds zijn verschenen 1ESc SckeepstiiïBïnerliëden, een verhaal door Sleeckx (96 bladz.) 2. Twee Rijnlandschc Novellen, door Tony, (G8 bladz.) 5. Nieuwe gedichten, door G. J. Dodd,(80bladz.) 4. BHeven ssit Zuid-Nederland, door Max. P.ooses,(88 bladz.) 5. Jtoiian de Boeteling, een Roman. De Gc aflevering is verscheenen en bevat: GEDICHTEN door luitenant Victonen Vande Weghe (80 bladzijden). Alle maanden verschijnt een boekdeel van minstens 64 bladzijden en kost, per aflevering, slechts Go centimen. TE IJPEREN TE TOREN, STERRESTRAAT, N° SA, M I «Tv p* 4-» O A m wt fcf!

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 4