TAN IJPEREN. Schoolpenning. 4 FRANKEN ?S JAARS Nr 552. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12ccntimen den regel. Reklamen: 25 een timen. ZONDAG, 20" OCTOBER 1S72. BcREEtDixmudestraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN aan de overeenkomst getrouw blijvende, hij en zijne Krachtens de wet van 1842 zijn de priesters in vrienden op den gezegden Godtschalck deden De Insehrijvingslijsten heden gesloten zijnde hebben wij het bedrag derzclve, 't is te zeggen de somme van Drij-en-zeslig frankenin handen van den heer Dedeyne, Bestierder der kostelooze gemeente-school onzer stad overgegeven om er over te beschikken zoo het behoort. De Redaktie. Toen men voormaals een Burgmeester koos, men trachtte den verdienstelijkste, den eerzaamste en den achtingwaardigste der Gemeente zoo veel mogelijk uit te kiezen; het schijnt dat het heden geheel anders is. Van de aanbevolen grondstelsels van Bisschop Malou gebruik makende, men houdt gecnc hoegenaamde rekening, noch van de middels, noch van de eerlijkheid, noch van de gedane dien sten. Het is aldus dal men de achtbare heer Ricquier, die scderd vijftien jaren de stad Waasten op eene schrander wijze en ter voldoening der inwoners heeft bestuurd, door oenen Godtschalk, buiten de verwachting van ai wat eerlijk is, heeft vervangen. De bijzonderste hoedanigheid van den nieuwbe- naamdc beslaat in zijne onderdanigheid aan den wil van M. den Pastoor. Maar hoe is dus M. Godtschalk aan het burg meesterschap gerocht? het is hetgene ons de mate geeft van de grondstelsels die de kopstukken van ons kleriealismus overheerschen. Een invloedhebbende persoon van de bovenge noemde stad, verlangende alle twisten te voorkomen, had de hoofden der heide partijen bij zien geroepen, en er werd aldaar overeengekomen over de lijst op welke men zou stemmen; hulde werd den aftre denden Burgmeester toegewezen, en M. Godt schalck verklaarde dat, of ware hij in vervanging van M. Ricquier genaamd, hij de plaats niet zou aanvaarden maar daags vóór de kiezing hij werkte omdat men voor den ouden Burgmeester niet zou gestemd hebben, terwijl dezen laatste vrijmoedig stemmen. Deze werking is de eenigste oorzaak waarom den eerste meer stemmen dan den aftre dende heeft hekomen. Niet genoeg daarmede, hij deed des anderendaags een smeekschrift: door eenige sukkelaars teekenen om in vervanging van M. Ricquier genaamd te worden. Wij laten thans de hcoordeeüng van dien man aan onze lezers over. Voor wat het Ministerie betreft, iiel is waar schijnlijk dat het voorgaande hem onbekend was, en dus de verachtelijke gevoelens welke de vervan ging van den achtbaren heer Ricquier in het arron dissement heeft opgewekt, weegt uitsluitelijk op de Pantaléonsclie Camarilla van ons IJpercn De klerieale nieuwsbladen vinden geene woorden sterk genoeg om de afstelling van vier stadsbeamb- tcn van Antwerpen te beknibbelen, en indien het uitsluitelijk ware om hunne politieke overtuigingen dat de Regering van aldaar dien strengen maatregel genomen heeft, wij zouden ons vervoegen bij onze tegenstrevers om zoo eene vraakzuchtige daad te schandvlekken; maar indien het waar is, gelijk men verzekert, dat zij sedert vier jaren meer dan 2600 burgers van hun kiesrecht beroofd hebben met dc kieslijsten te vervalschen, alsdan hebben zij méér dan eene afstelling verdiend; Ten ware de aftredende leden hunne stellige bevelen zouden verklaren dat het op is dat hunne onderdanen deze deugenieterij hebben begaan, in allen gevalle zij zijn volgens het zeggen der nieuwsbladen, of plichlig, of onbevoegd. Anders is het met de achlbaarste Burgmeesters en Schepcns dat dc Boonsche en Panlaléonsehe Camarilla doet vervangen door sukkelaars, die geen andere verdiensten hebben dan hunne onder werping aan den wil des Pastoors, en die, wij ge- looven het geern. het Ministerie nooit zou vervangen hebben indien het niet ware bedrogen geweest; nogtans al de bisschoppelijke gazetten zingen den lof dezer benamingen. Het is altijd zoo met de klericalen, zij zien een strooi in de oogen hunner politieke vijanden terwijl eenen balk de hunne verblindt. Hoe klaarder wij alle treffelijke menschcn kunnen doen zien, hoe liever wij onze dagelijksche plicht vervullen; waarheid en volksgeluk, ziedaar liet doel van al ons streven. Daarom, voeren wij zulk een hardnekkigen oorlog tegen alles wat be drog is en wat volk en burgerij van hei. bad in "t voetwater helpt. de staatsscholen toegelaten en maken er eene zeer vlijtige propagande voor alles wat den zwarten winkel aangaatS4 Pieterspenning, Nieuwjaar van den Paus. onbevlekte ontvangenis, heilige kindschheid, voortplanting van 't geloof, en wat weten wij, nogal geldstrooperijen. Wij vinden voor ons liggen een klein boeksken, dat in de scholen des aartsbisdoms van Mcchelen rondgedeeld is geworden, dat ons leert, zegt de Stad Gentdat de klerikalcn tol zelfs in de minste, plaatsen in een jaar GO duizend 550 fr. rondgchaald hebben voor... Voor den belgischen arme? Neen toch voor de kleine chinecskens Weet gij wat sedert zijne stichting, 't is te zeggen in twintig jaar, het Werk der Heilige Kindschheid in dat zelfde aartsbisdom opgebracht heeft, fr. 756,789,-55!.. Let wel op dit cijfer: Zeven honderd zes-en- vijftig duizendzeven honderd negen-en lachcn- tig frank en vijf-en-vijftig eentimen!!!!! Drij vierden van een miljoen op 20 jaar.... om kleine chinecskens te doopen Hoeveel beigischc kinderen zijn er op die 20 jaar gestorven omdat men hun de noodige zorgen niet kon geven, en die dikwijls te verhelpen waren met een arm stuk van 5 frank Maar die zwarte aftroggelarij blijven duren en dat nogal in de scholen van den Staat Komaan, alwie 't hert op de rechte plaats hebt, is dat geen echte dieverijgeen echte onmen- schelijkheid Weihoe! Burgers en volk klagen en wel met reden over den dieren tijd. en die zwarte spot vogels, die mannen zonder hert of ziel. die noch voor vrouw, noch voor kinderen te zorgen hebben, die eten voor den kost en slapen voor de huishuur, prceuwen' onze centen, zoogezeid voor de kleine chinecskens Alio dc zwarte bende is goed gedoopt. B338P5T3 DE TOEKOMST Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGIIE-HAZEBROtfCK. G-50. - 11-43.- 3-40. - 0-52. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 0-40 KEER.ICA.EE ONPARTIJDIGHEID DE VRIENDEN TAN T BORDEEESEABJE. Wilt gij weten wie de vrienden zijn van 't Nieuwsblad? Bewel, kijkt de wereld rond en als er ievers een lasteraar tegen al wat eerlijk is, een basser legen de liberalen, een schijnheilige leugenaar, dit is de vriend van 't eerlijk Nieuwsblad Is er ievers een groote dief die door den Paus graaf wordt gemaakt en bij honderden miljoenen steelt, een aftrochelaar

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1