Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. voor 't Nieuwsblad. macht in te toornen, en die volgens ons moeielijk zullen kunnen ter uitwerking worden gebracht. Alles dit zal voor gevolg hebben dat er eenen twist zal blijven bestaan lusschen de beide overmachten waarvan de gevolgen niet kunnen voorzien worden. Inmiddels al de jesuitieke nieuwsbladen zullen schrijven dat den Godsdienst in Zwitserland ver volgd wordt, terwijl het zij zelfs zijn die door nieuwigheden in te brengen die voor doel hebben hun meesterschap uit te breiden, tot wedervraken aanleiding hebben gegeven. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. De dienaren Gods en de Professors uit de geestelijke ge stichten die zich met de redactie der CATHOLIJKE nieuwsbladen onledig houden, hebben ten hunnen dienste een zeker getal dibben en dibbaars dan nog eenen hoop slaminetbezoekers die aangesteld zijn om alles wat er omgaat in het huisgezin, in beslotene sociëteiten en in herbergen, af te spieden en over te dragen. Deze soort van mouchaars zijn slecht, diet alleen omdat zij afspieders zijn, maar omdat, uit overmaat van ijverzucht of om meer gewicht aan hunne diensten te geven, de eenvou digste gesprekken, de beuzelachtigste kluchten, de nietsbe- duidendste voorvallen verdraaien en soms geheel het tegeno vergestelde gaan vertellen van hetgeen er gebeurt; wat zeg gen wij, er meest altijd de in gang stekers van zijn 1 Als zulke menschen aanzien worden als het rebut der wereld, wat zijn dan de mannen die zulke machienen ten hunnen dienste hebben? Het artikel waarin wij over de onbeschofte uitvallen van het Nieuwsblad tegen onzen uitgever spraken, moet die heer- kens niet goed bekomen zijn, daar er van 's anderendaags een kerkbediende, op bevel van den grootmeester, bij zulk eenen mouchard is geweest om inlichtingen te namen. Als 't gevolg daarvan, zie hieronder het artikel, dat wij onze le- zeren mededeelen, opdat zij zich zouden kunnen oordeelen over de manier van liegen en lasteren eener stichtende redac tie, zoogezegd 0111 't Geloove en God zelve te verdedigen Lees met aandacht en oordeelt «c De affaire van de Cour de Bruxelles maekt geruchte 1 De Toekomst geeft geheel het tooneel ('t is een ivk in de u Vlaemsche Ster). De weerdinne heeft bot geweest omdat men slechte praat sprak, en de uitgever der Toekomst heeft willen bc- leefd antwoorden met 10 centiemen te leggen in plaets van 12. Dat is 't korlbegpyp van de historie!... Maer wat er niet instaet, 't is dat er van diegasten meenden dat zy daer 11 t'huis waren, dat zy naer boven gingen waer de bruiloft 11 vergaderd was en dat zy daer hunnen dontbonden al ii tyd heuscher en beleefder wyze!..- Natuerlykl... En dat de ii bazinne hun daerorn de buitenwacht heette.... 'T is 'tgene 11 schvnt uit de Toekomst zelve: zy peisden op dans, zy spra- ii ken vuile praet, zegt ze, natuerlyk de uitgever niet, maer 11 hy was toch mèe; een beetje verachteed met den stok, maer ii mèe was hy 1 Maer daeruit krygt 't Nieuwsblad eene lesse, en 'kbe- ii kenne geerne dat zij verdiend is, te weten dal het niet li hoffelijk is van den uitgever aen te vallen! 11 'T is waer, de arme sukkelaer van een uitgever en is ii toch niet velehy drukt voor zyn geld, en in de polemiek u en politiek en rekent hy toch voor niet!... President op of <1 president nêere,'t en is toch geen politiek man. Kunnen ii cyferen of niet, 't en is waerlyk de moeite niet om hem be- 11 kreund te zyn. Daerorn bekennen wy onze misse. Nog- I'. thans die misse en is geheel en gansch de onze nietwant it meer of eens heeft de uitgever zich uitgegeven voor eentwat i: by faute van eentwie te kunnen zyn, en lvkEd. Bieswai li van Veurns, door zijn ontzagwekkend uiterlijk zou hy 11 meer als een mensch doen missen als Phietje ton van Ant- 11 werpen komt en politiek kout, men zou genegen zyn nog ii een keer, van te peizen dat er daar eentwat is 1 ii Nu, de Toekomst zegt het en wy gelooven t, dat de uit- t: gever buiten de polemieke moet blyven by en is zyn zelfs li niet. 1: Noch bril, noch stok, noch imperiael en maken den po- ic litieken man li Noch Phietje en de geuzenfeeste en kunnen daer iets 11 by voegen. i: Noch de cyfferkunste zelve en kan iemand doen gelden, li En al ging hy honderd keeren tien cenlimen leggen in 1 plaets van twaelve, in de Cour de Bruxelles. 11 En al trok by honderd keeren zvnen witten foulard uit, 1; in de Koornblem, 0111 zyn neuze te snuiten. 11 En al kreeg hy duizend keeren den vierpot in de plaetse van zijn broek waer hy den foulard uithaelde. it En al moest hy nog zoo dikwyls de herberg uitvlugten li 0111 zyne schoone menschenmanieren 11 Niet en kan dien man eentwat maken, en daerorn moet 'i hy allyd uit de polemiek blyven.'T is ons gedacht!... i: Maer hy blyft allyd uilgever van de zeedbare en memchen- manierachtige Toekomst1... ii Een heerke met een jonge baerd, een paer kapleer- zen, een kane en een garibaldi, bleeke kaken en een lor- gnon A*t komt toch een beetje af Yan hem, liberael zyn, 11 al is 't dat het nog niet en is. Een gestatige en ge- 11 strenge grysde en dikke heer, een man van orde en geza- 11 pigheid, eene van die treffelyke, enfindie liberael is, 11 't steekt meer tegen; meer een vrouwe die liberaal is, een 11 dame die libre-penseuse of vrypeizeres is, een dame die op 11 op 't konvooi roept te Sotteghem: De machien is gebro- ii ken en 't is de kalijolieken hunne schuld, dat is monster- 11 achtig en ik voor my, 'k zou peizen op een andere woonste ii voor zoo eene Want... Maer de Voorzienigheid is groot, ii zulke damen vinden heereu die zoo verre niet en peizen!...» OufGod zij geloofd, 't is uit!... Ifewel, lezer, wat zegt gij er over?... 't is subliem, he?... Peist gij ook niet, dat de schrijvers van het fameus artikel, met een bitje protek- tie, nog te Van Eyde 's zouden kunnen geraken?.. Maar bedriegt u niet lezer, al dien zoo gezegden zotten- praat zijn Jesuïtenstreken, van over lang tegen de Toekomst en haren uitgever, op het getouw. Nogtans mogen wij op de stelligste wijze verzekeren dat alles wat eenigzins verstaanbaar in dit artikel voorkomt louter leugen en laster is, en wat aangaat de onverstaanbare aaneen- flansing van den ellendigen rimram..., valt er natuurlijk niets op te zeggen. Wat gij en wij er uit verstaan kunnen, is dat er een wachtwoord gegeven is om onze uitgever belachelijk, klein en hatelijk te maken, om daardoor eenigzins de uitgave van hun ne nachtmerrie, de Toekomst, te belemmeren of te onder drukken. Maar mannekens toch! weet gij wel dat die taak welke gij daar aangegrepen hebt, boven uwe maoht is. De Toekomst zal al uwe bespottingen met lachernijen beantwoorden, waarvan gij verre zijl den sleutel te raden. Onze uitgever klein maken?... Allo, toe dan!. Die mannen denken omdat Bazijn hebreeuwsch, spaansch grèiksch, italiaansch, latijn, engelsch, duilsch, fransch, lot zelfs... Vlaamsch zegt te kennen en er les in te geven, zij een eerlijk man kunnen vernederen, met artikels (neen ten zijn geen artikels, het doet het zijn er toch) te schrijven in een blad dat nen maagdelijken geur heeft, nen geur!... Zij den ken, toen men cijferen kan op zijn Langrands of op zijn In- gelmunsters, men den zoon van eenen policieagent kan min- achtig maken met te zinspelen op zijne nederige afkomst Ter contrarie, mannekens Het strekt hem tol eere en het mag aan anderen ten voorbeelde en ten lesse dienen. Die man, bij gebrek aan eentwie, wenscht geenszins om eentwat te zijn. Hij houdt zich te vrede met zijne positie van eerlijke burger en overtuigde liberaal, twee zaken waartegen al uwe samengespande krachten zich zullen bot vieren Ha gij wilt het volk verlagen, door den spot te drijven meteen zijner kinderen!... Maar weet, onnoozele sullen, dat het volk zich meer en meer onlslaafl door bet onderwijs, en dat gij weleer met dit nu door u bespot volk zult te tellen hebben En hem hatelijk maken!... Bij wie?... Bij uwe kliek!.. Merci, gij doet hem veel plezier. Hij is te vrede met de achting zijner vrienden met de vriendschap van dat gedeelte der ijperlingen, zijne medebur gers, die weten wat het is van mensch te zijn van de liberale inwoners van JJperen, die de Toekomst lezen en daardoor altijd zullen ingelicht zijn over uwe duistere werkingen waar mede gij, onder den dekmantel der religie, de menschen fopt en pluimt. Weg uit onze politiek!.. Weg uit onze beurzen En nu, verschooning lezer, omdat wij u met personali teiten over onzen uitgever bezig hielden. Voortaan, en om te bewijzen hoe Weinig hunnen laster hem maar hindert, zullen wij hun gezeever onbeantwoord laten ten ware zij met het strafwetboek zouden af te rekenen hebben 1 IJperen, 2" November 1872. fönelïeis. - Seder ecnige weken van hier, hoorde men niets anders dan van dieften van konijnen en alle andere voorwerpen eenigzings verdraagbaar. Zondag laatst, gmg sieur Vanderhaghe, landbouwer te Vlamertinghe, klachten indienen bij de policie als dat hij 40 kilos tabak ontvreemd wasden Dinsdag daarna was het de beurt van Yanhaverbeke en vrouw Gruson, die hunne konijnen ontstolen waren, de eene 14 en de andere 11. Onze policie die niet slaapt, was al gouw op het speur. In een huis in de schottelaarstr.bij zekerenP.Despiegelaer,gingen zij op zoek en ontdekten er, al naar de konijnen zoekende den tabak gestolen bij Vanderhaghe. Een paar schoen zijn insgelijks aangeslagen als zeer wel passende op de inprintin- gen welk men op den grond bestatigd heeft. Dit alles doet vermoeden dat men op het speur der plichti- gen is,zooveel te meer,daar Despiegelaer en zijne bij woonster sedert dien verdwenen zijn en niet meer terug komen doch wij zullen ons verder onthouden, daar moeder justicie er aigouw zal in klaar zien. kooniiaafscEittppij. - Donderdag laatst hebben de eere-leden een puik concert bijgewoond in het lokaal des Gouden Arends. De heeren liefhebbers die de kooren, d romancen,de kluchtliederen,de drijzangen uitgevoerd hebben, geven blijken van veel kunde; maar wat het meest behaao'd heeft waren de drij stukken sijmphonie die gegeven zijn ge weest met een samenhang en eene juistheid welk men maar bij artisten-liefhebbers aantreft. ïrauseb Theater. - M. Ch. Andraud, de be stuurder van het Theater van Roubaix, heeft Woensdag laatst den ijperlingen een alleraangenaamsten avond laten doorbren gen, met hun te vergasten op eene vertooning waarin het stuk Séraphine van Sardou meesterlijk werd voorgedragen. Wij hebben op ons Tooneel nog wel goede akteurs en aktricen gezien, maar zelden trof men een troep aan waar al de spelers op dezelfde hoogte van talent kunnen geschat wor den. Hetgeen zooveel bijbrengt tot het algemeen wel afloopen van een stuk. Woensdag, 13 dezer, komen deze artiesten ons terug. Concorde. - Het muziek van het 1° linie-regement, onder het bestier van M. Simar, zal van de toekomende week afin de Concorde den Dinsdag of den Woensdag de gewone concerts geven ten 7 1/2 ure 's avonds. g. Van den 25" October tot den 1" November. GEBOORTEN Vrouwelijk"65'»011J) te zamen> Stekelorum, Guillielmus, schoenmaker, en Verbrugghe, Camelia, kantwerkster. Geluck, Elizabeth, 69 j., kantwerkster, ongehuwd, Meenen straat. Mich iels, Maria, 72 j., zonder beroep, weduwe van Joannes De Ridder, Elverdingstraat. Viane, Maria, 89 j., zonder beroep, echtgenote van Jacobus Mesure, Schuttelaar- straat.Vanderbrecht, Petrus, 75 j., olieslager, echtge noot van Rosalia Beun, Gaspar-Konijnstraat. Tyteca, Ma ria, 10 j., Meenenstraat.Dewulf, Joannes, 75 j., werk man, echtgenoot van Sophia Lecomte, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 1. Vrouwelijk geslacht, 1te zamen 2. v Woesten, 29 October 1872. OVERSCHOT VAN PANNEKOEKEN De geboorte van het kind gesproten uit den Evangeliestok heeft zooveel last bijgebracht aan onzen eerweerden heer pastoor en heeft dien man in zoo een groot geweld gesteld als of hij zou te doen gehad hebben met de komst van eenen tweeden Messias. Wij waren nogtans slecht ingelicht toen wij zegden dat den doopaènstonds plaats gehad heeft bij den warmen oven. Dit was maar eene voorloopige verzekering te gen een schielijk overlijden, die, even als het doopsel van be geerte, het kind moest bevrijden van het voorgeborchte der hel. Den heer pastor, niets willende doen op zijn eigen chef, heeft zich den Donderdag naar het bisdom begeven om van zijne Hooveerdigheid het bevel wegens de noodige plechtig heden en wegens het plaatsen en de opvoeding van het kind te ontvangen. Na zijne terugkomst heeft den doop plaats ge had in de kerk, in den nacht van den Vrijdag tot den Zaterdag, met geslotene deuren en met warm water op dat hel schaap ken geene verkoudheid zoude rapen. Dit alles in de tegen woordigheid van Pieter Tackoen, voorzitter van den Kerk raad, als peter, en van de overste van het klooster,presidente der congregatie, als meter. Er is in het bisdom besloten geweest dat dit kind den eigen dom zal zijn vaa de H. Kerk, als voortkomende uit eene hei lige bron dat het zijne opvoeding zal ontvangen ten koste van den vastenblok,en zal geplaatst worden tot 11a zijne eerste Communie onder de directie van Monseigneur den kanonik Morel die een model van deugden en zuiverheid is. De kerkgang van de moeder is vastgesteld op 8 December, zijnde den feestdag der Onbevlekte Ontvangenis van O. L. Vrouw, welke plechtigheid zal uitgeoefend worden door den heer deken van Poperinghe die voor een tweede maal het poortje der bakkerij heeft doen toemetsen uit vrees dat er nog andere evangeliestokken op dat poortje zouden verliefd zijn. De mis zal bijgewoond worden door al de leden der congre gatie met elk eene brandende keers in de hand en opgeleid door den eerweerden heer pastor, stichter van dit schoon ge nootschap. Na deze plechtige feest zal men zich vergaderen in de Meis jesschool om chocolat te drinken met warme koeken en al te samen den allullewia lezingen. Lof zij aan den heer pastoor Vandérmeersch over al de weldaden en de schoone werken waarmede hij deze gemeente beguntigd heeft, 't Is bijzonderlijk sedert het oprechten der congregatie en het veranderen van het kerkhof in een bloe menhof dat alles hier groeit en bloeit. Ook als hij predikte

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 2