VAN IJPEREN. Schoolpenning. Yersche oliekoeken van 't Nieuwsblad 4 FRANKEN ?S JAARS Nr 556. Elfde Jaar. Politiek. Stadsj- Kunst- en Letternieuws. Aerschiliige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 ccntimen den regel. Reklamen: 25 eentimen. ZONDAG, 17" NOVEMBER 1872. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Vriendelijke bijeenkomst in de keuken van het Gouden Hoofd, fr. 4-00. Het Nieuwsblad, bij gebrek van onze aanhalin gen door gegronde redens te kunnen wederleggen, beantwoordt ons immer met schimpredens, en door met de klaarste bewezend aanhalingen voor valsch te doen passeeren, en ten slotte, in hoop van ons hatelijk temaken, naamt ons GODDELOOZE, en waarom? Hebben wij ons ooit de minste zinsnede tegen God of' zijne geboden toegelaten? In het geheeleniet; hetgeen wij bevechten, het zijn de strekkingen van de jesuitieke geestelijkheid, die alles aanwendt om rijkdommen te verzamelen en een uilsluitelijk meesterschap te bekomen; lol dat einde zij redeneeren gelijk Bodewijk XIV die zeide de Staat is ik. Zij ook zeggen, schrijven en handelen alsof zijzelfsden Godsdienst zouden zijn. Toen wij die listige en oneerlijke bewerkingen beknibbelen, zij zeggen dat wij legen den Godsdienst schrijven toen wij de onbetamelijkheid van hunne geldafstro- perijen doen kennen, het zijn goddelooze lasterin gen, en wanneer wij de valsche mirakels, gelijk dat van Salette, enz., in het belang van den Godsdienst doen kennen, zooals een arrest van het hof van beroep van Grenoble heeft bewezen en heeft besta- tigd dat de rol van Onze Lieve Vrouwe in die ge legenheid is gespeeld geweest door eenc weggejaagde Nonne met naam Lemarliere,- zij schrijven dat wij den Godsdienst willen te nietedoen. De ongelukkige verstaan niet, of willen niet verstaan, dat indien dergelijke veronderstelde mirakels de dweeperij van sommige sukkelaars opwekt en de beurzen helpen vullen, dal van den anderen kant zij veel te denken overlaat aan degene die nog niet geheel verbeest zijn; sommigen stellen de zoo gezegde mi rakels in vergelijking met degenen van vroegere tijden, en worden eindelinge vrijdenkers. Wij twijfelen in geener wijze of deze bedenkin gen zullen nogmaals den spot van het Nieuwsblad opwekken, maar spotterijen zijn geen bewijzen, en het zal dus onze strekkingen, die zijn van alle overdrevenheden in te toornen, niet vernietigen. Nog een die uil de klauwen der justitie niet heeft kunnen ontsnappen dit maal is l Broeder Arcl.au- gius, onderwijzer in de broedersschool der Bou- lardstraat te Parijs, en zijne slachtoffers zijn een zeker getal kinders van min dan zeven jaren oud. Volgens de Parijsche nieuwsbladen de overste van het gemeente heeft getracht de ouders te bewil ligen van aan de zaak geen gevolg te geven; het is altijd zoo, men tracht, in het belang van het kleri- caal onderwijs dusdanige gruweldaden uit te doo- ven, en niet te min er gaan geene maanden, zoo niet geene weken, voorbij of er zijn dergelijke schanddaden die door de Assisen gestraft w orden, het geene onze klericale nieuwsbladen nietbelet ons te lasteren wanneer wij de ouders ontraden van te onderzoeken aan wien zij hunne kinderen toever trouwen. Over acht dagen dischte het zaalhof-bladje zijne lezers de volgende oliekoeken op 1° Een artikel over de waarheid, waarin het door niet anders dan leugens wil wijsmaken dat voltraire op zijn sterfbed gehuild en getierd heeft! Dat de karoten van Salette. Lourdes en de andere karote Louise Lateau, mirakels zijn dat degenen die ge loof hechten aan de slordige historiën van broeders, paters en nonnen gestraft zijn door het verlies van de eenen of anderen vriend en eindelijk dat het maar de katholijke leugenaars zijn die de waarheid kennen (Attrappe champagne 2° 't Gaat liedjes drukken aan 2 ccntimen 't stuk tegen de liberalen, als er liefhebbers zijn!... (zegt het). 5° 't Nieuwsblad geeft 10,000 fr. voor die een klein leugentje in zijne kolommen kan vinden (Het"is niet mogelijk, 'l zijn al groote.) 4° Het geld der chineeskens is ons geld (hel geld van "l Nieuwsblad) zegt het, en daarvan moet geen rekening gemaakt worden omdat de liberalen dat van disch, hospicen enz. in HUNNE POOTEN hebben (Bordeelachtig); voor ieder kind die arm is moet men het gaan toogen en zij zullen 5 fr. geven! En de chineeskens die bij duizenden fr. ieder kosten, wij hebben nooit geen gezien 5° Het boft dat het geld heeft voor alles, maar het zegt niet van waar dat geld komt, 6° Wat, uwe reputatie nemen?... hé, gij hebt nooit geen gehad zegt het. (Men ziet van hier waar zulke schrijvers verkeeren). 7° Het zegt dat het eene indigestie heeft door het inslikken van den bril. den stok en den imperiaal van den drukker der Toekomst, ('t Wenschte dat het Nieuwsbladje het arm heeste nog niet cre- veerde, 't ware jammer!). 8° Het zegt dat het het volk bemint en eenige woorden verder, 't kan zijn spel niet duiken en 'l geeft :t volk nogeens eenen kaakslag! 9° Het zegt nog Gij liegt als zegt dat we liegen. ('t is gemakkelijk 10° Verders,De liberalen zijn beurzensnijders, roept het uit. (wat zijn dan Langrand en zijne be schermers LI" Dan iels over zijne lievelingen de klokke- luiders en de poetsers En 12° een verwoedent artikel tegen -de eerlijke lieden van Passchendaele uitgekraamd door een gewone bezoeker van den .-lap. (alhier overal gekend). En zie daar is het, zie! En zeggen dat er men schel] zijn die dit wekelijks lezen van hunne schoone oordjesnu, men moet iets doen oru zijne zaligheid te winnen, 't Is daarom ook dal de redactie van 't Nieuwsblad vollen aflaat verleent om ieder abonnent voor een jaar. (Courage!). SalulTot binnen acht dagen. DE TOEKOMST -T- r~> lJperen, 1G" November 1872. FranscSa Toonccl. - Volgens wij vernemen, zat voorlaan de dag van verlooning gesteld worden op den Dijnsdag van elke week. Dus Dijnsdag toekomende zal M. Andraud met zijn gezelschap ons eene schoone verlooning komen geven waarin twee operetlen van Offenbach. Men zal nog bemerken dat de laatste phials van 25 cenlimen ver hoogd is. (zie onze aankondigingen.) Ongeluk. - De verledene week heefter alhier in de voetvolk-kazeerne een ongeluk gebéurd dooi'onvoorzichtig heid. Twee serjanten-majoors goede vrienden en kamaraden speelden met een vuurwapen, waarmede men naar de keers schiet, zoover dat de eene op den andere aanlegde. Ongeluk kiglijk zat er nog een klein kogeltje op die het oog van den makker trof. De andere meenende zijn vriend gedoodigd ie hebben, was als zinneloos. De gewonde werd naai- 'l militair hospitaal overgevoerd alwaar hij tegenwoordig aan hel bete ren is. bnrgei'waclit. - Zondag laatst heeft de trekking plaats gehad voor de leden van den Tuchtraad der Burger wacht, die moeten zetelen iu 4" trimester 1872. De uitslag der trekking is Leden. De heeren Cuvèlie Bernard, onder-luitenant hij d'eerste kompanijSmagglu; Emile, serjant bij de 4e komp. Leclercrj Thomas, korporaal, bij de 1° komp.; Vanheugen Nikolaas, wacht bij de 5e komp. Bijvoegende leden. MM. ïoussaért, Ld. luitenant bij de 2° komp.; Liégeois Frangois serjant bij de 4C komp.; Breync Ftoiimond, korporaal bij de i': komp.Leleup, Charles, wacht bij de 2° komp. lieden Zondag, ten 10 1/2 ure 's morgens heeft de Revue geene plaats. Des avonds ten 7 ure in lietlokaal dt r cijbelscbiit- ters een banket bij inschrijving voor dt- heeren der Burger wacht, en deeling der prijzen gewonnen iii 1870-187!. Concpt'S voor' cïea« Arnae. - Maandag avond is de reeks concerts begonnen welke den kl ing aldaar beslaande eiken winler inricht en welks opbrengsten bestemd zijn ter verzachting van hel lot onzer arme medeburgers. De eerste poging is goed gelukt; de omhalingen li bben meer dan dertig franken opgebracht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1