VAN IJPEREN. Aanbelangend Bericht. 4 FRANKEN 'S JAARS ]\r 557. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. DE OLIEKOEKEN Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamcn25 centimen. ZONDAG, 24" NOVEMBER 1872. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De kiezing van M. Alpli. Vandenpeereboom is, in weerwil der pogingen van de ijpersche kopstuk ken der klerikale partij, gewettigd geworden; de Kamer vondt dat de vijf stembrief kens, welke onze politieke vijanden betwist hebben, geene onregelmatigheden inhielden. Inderdaad het was belachelijk van te willen houden staan dat het geteekende brieftjes waren, diegene waarop de naam van Mijnheer Vandenpeereboom, Minister van Staat, zich bevondt nevens die van achtbare personen, die door hun voorafgaande en den rang dien zij in de maatschappij bekleeden, aanspraak konden maken op de welwillendheid der kiezers; ook al degenen die door hunne poli tieke driften niet verblind zijn, Ministers of enkel Representanten hebben gevonden dat er geene redens bestonden om de bedoelde kiezing niet goed te keuren, terwijl de andere, ziende dat M. Vandenpeereboom door eene groote meerder heid ging aanveerd worden, van hunne tegenkan ting hebben afgezien, zoo dat de kiezing met eenparige stemmen, behoudens die van de hecren Vanoverloop en Berten, werd goedgekeurd. Welk zouden de redens zijn die den heer Ber ten hebben bewogen om zijnen ambtsgenoot in de Kamer niet te willen aanvaarden. M. Berten heeft altijd aanzien geweest voor een eerlijk en matig mensch, en dus zijne eigen neiging heeft hem tot deze overdrevendheid niet kunnen bewegen. Maar M. Berten heeft willen aangenaam zijn aan zijne patronen uit vreeze van verder de ondersteuningen der coterie Pantaleon-Boone te verliezen, M. Berten kende dc pogingen door zom- migen gedaan omdat de Kamer in hunne overdre- vene driften zou dcelcn zij hebben daartoe niets verwaarloost, noch smeekschiften, noch reizen naar Brussel om zich met de hevigste klericalen te verstaan gelukkiglijk voor het land en vooral voor ons arrondissement al hunne listige bewer kingen hebben den gewenschten uitval niet gehad, M. Vandenpeereboom is lid der Kamer gebleven, en zal gelijk voormaals de belangen van Staat, stad en arrondissement blijven behartigen. Ware de beslissing der Kamer uilgevallen zooals de kopstukken der ijpersche klerikalen het wenschtten, er zou eene algemcene afkeuring onder de bevolking plaats gehad hebben, en de verantwoording van zoo een beklagelijken als onbillijken uitval zou altijd op de coterie Boone- Pantalcon als eene schandvlek blijven wegen heb ben. BURGERSTAND Vaa «Een 35" Sot deu 22" Sovcuiticp SS72. Huwelijken. Sterfgevallen. f DE TOEKOMSÏ IJZEREN—WEG. Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-30. - 11-41. - 2-33. - 5-33. Naar POPERLNGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45. - 3-40. - 6-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40 Be pea'soueii die zich laten abonneci»eii aan «Ie Toekomst, tooi* 1873, zullen van heden Nieuwjaar het blad GRATIS ont vangen niet de nbonsacEiicnts-jiii'ijs ten onzen bnreeJe iu postzegels of audci'ziuds te doen gewoede». lot binnen acht dagen. IJperen, 23" November 1872. Bnegcrwaclit. - 7.ondag laatst, uit hoofde van het slecht weder, heeft de aangekondigde revne geene plaats ge had. Des avonds hebben de heeren Burgerwachten met een öOfal zich vereenigd op een banket, in t Oud Zilveren-Hoofd- Hotel. Vóór het beginnen van het feest werden de prijzen, be haald in de schietinge 1870-1871den winnaren overhan digd. In een eerste nummer zullen wij de namen mededeelen. Dan begon het banket die allerlekkerst en allerlevendigst was. De eeredronk aan Z. SI. Leopold II werd voorgesteld door het hoofd der Burgerwacht en met de grootste begees tering toegejuicht. Verschillige gezondheids-dronken werden nog voorgedragen: M. Cardinael, voorzitter, die van de Majoor-KominandantM. Jules Iweins, onder-voorzitter; een dronk aan de nieuwe en spoedige herinrichting der Burger wacht, enz., enz. Eindelijk stond SI. A. Hynderick recht en met die vastberadenheid die wij hem kennen, bracht hij eene protestatie uit in naam der Burgerwacht van IJperen, tegen eene brochuur onlangs in hellicht gekomen en in welke men de instelling afschets als slecht en gevaarvol voor het land. De plaats ontbreekt ons hier 0111 die edele woorden onder het oog te bréngen, wij moeten ons vergenoegen mot te zeggen, dat hij zoodanig zijne aanhoorders gJeleclriseerd heeft dat allen als een man zich rond hem schaarde om hunne protes tatie bij de zijne te voegen en zelfs den wensch uitten om aan den koning eene geschrevene protestatie uitgaande uit de Ijpersche burgerwacht te zenden. toEseej't. - Het liefdadigheids-concert in denZalm is Maandag laatst nogeens goedafgeloopen en de zangers van over acht dagen hebben weeral veel lof verdiend en eene goede ontvangst uitgelokt. Het publiek was zeer te vrede; doch wij hebben hoore'n opmerken dat een vreemd element, geheel buiten den vlaamchen aard, in zulke feesten afsteekt. Men moet zooveel mogelijk de politiek aan de deur laten en bovenal ons tusschen de geschillen niet stellen van twee groote mogendheden, bij wie het voor ons hoogst noodig is met beidein vriendschap te leven. Franseh ToosaoeL - Het fransch gezelschap heeft Dinsdag eene puike vertooning gegeven; de spelers hebben ons bewezen dat zij ware artisten zijn. Dinsdag aanstaande geven zij ons Nos Bons Villageois een stuk dat gekend is als der beste van geheel het nieuw rc- pertoir. (Zie onze bekendmakingen). Koormaatscliappijj- Deze Maatschappij geeft, ter gelegenheid van Stc Cecilia, een muziekavond gevolgd door eene redoute, op Zondag 24 dezer, ten 7 ure 's avonds. Den Maandag geeft dezelve een banket aan hare werkende leden. Zonder twijfel of beide feesten zullen luister en aangenaam heid met zich hebben. Schoouc kunsten. - Wij hebben hier onder het oog LImpartial, eene gazet vair Brussel, handelende over dc Tentoonstelling dit jaar aldaar geopend. Wij hebben het genoegen de aanhalingen over drij onzer medeburgers aan te treffen en die wij ons verhaasten onze lezers mede te deelen. Na eerst een artikel over de gewrochten van M. Ed. Fiers gelezen te hebben, waarin men met den grootsten lof over zijne tentoongestelde werken spreekt, te weten, het eerste en het laulste aandenken, en de haande, treffen wij verder iets over onzen vriend Edtn. Lefever M. Edmond Lefever heeft naar de Tentoonzaal gezonden a het horstbeeld van Mej. E. M. (in gebakken aarde, 1183) en de nonchalance een standbeeldeken, insgelijks in gebak- >i ken aarde, 1184. Het borstbeeld is volmaakt en goed gelukt. Het wekt de a bewondering der liefhebbers op, die er al de kunstweerde ii aan vinden welk dit vak vereischt. ii De nonchalance is een lief beeldeken, vol geest en fijn afgemaakt. M. Lefever belooft veel voor de toekomst. Dan verder vinden wij e M. Corncin heeft het borstbeeld van Mej. J. M. tenloon- ii gesteld (plaaster 1117); het portret van M. L. H. ii (medailjon in plaaster, 1118), en een borstbeeld in gebakken a aarde. Die artiest heeft rechtaan onze loftuigingen en heeft a zich doen opmerken in de Tëntooonstelling dooi- de zui- ii verheid zijns talents en de fijnheid van voltooiing. Er zit a leven in zijne gewrochten, en M. Comein zal welhaast eene a goede plaats onder de beeldhouwers ingenomen hebben. Wij hebben het altijd gezegd, dat onze twee jeugdige kunstenaars, den naam van IJperen zouden eer aangedaan nebben. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 5) Vrouwelijk 1) te zamen, 6. Pannekoucke, Fidelis, werkman, eri Demarez, Juliana, dienstmeid. Vandaele, Fredericus, 50 j., wever, ongehuwd, Meenen- straat. Monteyne, Joannes, 25 j., werkman, ongehuwd, Meenenslraat. Verstraet, Petrus, 64 j., werkman, echtge noot van Romania Verly, Thouroutstrajit. Vandenhr'oucke, Amelia, 64 j., z. b., weduwe van Josephus Vanhoutte, Thouroutstraat.Vanbecelaere, Rosalia, 45 j., werkvrouw, echtgenoote van G ui 11 iel m us Breyne, Koeienmarkt. Debreyer, Ludovicus, 24 j., werkman, echtgenoot van Maria Braem, Meenenstraat. De Clerq, Joannes, 20 j., soldaat hij het 1'- Reg1 linie, Vleeschhouwerslaat. Srys, Josephus, 72 j., werkman, weduwaar van Amelia Cosman, Meenen straat. Kinderen beneden de 7 jaren. -Mannelijk geslacht, 5. Vrouwelijk geslacht, 0. te zamen 5.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1