nieuws: Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. verduiken omdat het stadsbestuur uitsluitelijk uit liberalen daargesteld iszij zou liever gehad hebben dat, gelijk in sommige andere steden, men zich meer met de partij dan met de stadsbe langen zou bekommeren; maar de kiezers hebben cr anders over beschikt en zij hebben wijzelijk gehandeld, de vruchten doen er zich reeds van gevoelen,veel verbeteringen zijn lot stand gebracht en alles laat verhopen dat de Raad in zijne voor uitgaande pogingen zal blijven volharden. De klerikale financiers zijn waarachtig onge lukkig, het is genoeg dat de partij ecne lïnancieele instelling opricht, beschermt en aanprijst om een slechten uitval te hebben; het zijn thans noch Langrands afstroperijen, noch de bedriegerijen van zoo veel zoogezegde goede kristenen waarvan men klaagt; maar van de betalingeopschorsingen der Banque de l'uriion (Gebroeders Jacobs). Het schijnt dat er meer dan vijf duizend schutdeischers zijn en onder anderen de Noncius van den Paus voor een millioen, die, in plaats van hét naar Rome gezonden te hebben het in de bank heeft gedeponeerd! Waarom?.... wij zeggen het ni« maar wij veronderstellen het. Veel kloosters zijn ook voor belangrijke sommen vast, doch het zal beter dan met de anderen afloopcn, daar de aetionarissen nog 800 franken op ieder hunner actiën moeten storten, zoodanig dat de schuld- eischers weinig zullen verliezen. Indien de bank der gebroeders Jacobs eene liberale instelling ware geweest zoowel als het eene klericale is, al de vuilbladen der partij zouden gedurend maanden lang met verwijtselen vervuld zijn geweest. Maar! Men leest in de Petit Eyónnais Vrydag, 6 December heefi de correctionnele rechtbank van Boiirg (Aïn) een kerel, die broeder O/.é heette in de broeder school te Bourg en broeder Pacifiqne in de Liefdadigheids Hospilie, bij verstek, tot II maanden gevang veroordeeld, voor beleedigitig tegen de openbare zeden. Het is ongetwijfeld dat die heilige man nu elders zijn verfoeilijk talent uitoefent onder eeaeu derden naam. Daardoor moeten de ouders zien aan wat gevaar zij zich blootsellen met hunne kinderen aan zulk siach van onderwijzers toe te vertrouwen. O LI EKOEKEN VAN 't NIEUWSBLAD (van 7 December 1872.) Onze lezers zullen hun geduld in hunne twee handen moeten nemenover helgeen de Apenschrijvers.de verledene week alzoo al uit hunne botten gestegen hebben 1. Het slot van 't Salettenrtii'rakel't is onbeschoft van te zeggen dat het jufv. Lamarlière is die 0. L. V. van Salette gespeeld heeft, omdat zij 52 jaar oud, zwaar van lichaam en gestalte was!.... en geen patois en kon en nooit in die streek gewoond had Zoodan, indien de Lamarliere 't patois der streek gekend had of min vóllijvig ware geweest en jonger, dan had het Men haalt ze soms wel buiten 't glasraam Bij monsterprachl, bij nachtfeestpra'al, Voldoet ze een stond des kweekers hoogmoed Als een boeleerster in de zaal. Of stelt een schoone haar in den hairbos, Die zwaar haar op de schouders weegt De bloem wordt 's morgens met de scherven Van 't wijnglas uil de zaal geveegd MM Wat standverschil In 'l gras verdoken Waar nauw een menschenoog haar ziet Ken bloempje schuilt vol lust en leven, ln 't groen der weide, bij den vliet. En waar' het niet dat soms een horzel liet needrig bloemje zoekt en vleit Wie zou zich der viool bekreunen, 1 a 't diepe woud, in de eenzaamheid Moe luttel dauw en zonnestralen Het bloempje ontvangt voor stam en bot; Toch dankbaar zendt het ambergeuren Den omtrek rond omhoog aan God Luik, 1872. Yictorien Yande Weghe. kunnen gebeuren dat het zij ware geweest!.. M'hent weg en wij mogen zeggen dat «de oolijke magister der Toekomst» al zijn geduld heeft moeten op de proef stellen om dit artikel tot 't einde toe te lezen. 2. Het vraagt zeer eenvoudig dat wij hem zouden willen zeggen wal dal liet recht van eigendom is, het stelen, resti tutie, enz., enz. Zoo! Dat het 't niet en weet?... 'T en is geen keure dat er thans zooveel Langrands zijn dat er zooveel testamenten binnengedouvven en den hongeri ge» erfgenamen ontfutseld zijn, zonder dat men eens gehoord heeft der restitutie van 't minste gepreeuwd sommeken T is zeker omdat zij niet welen wat ze doen 5. 'T en is geen waar dat het Salette voor een geloofspunt wil doen aannemen..., Ehwel als men er geen geloof moet hechten aan dat mirakel, waarom dan zulke lange artikels en zooveel lawijt?! 4. De balk tegen het strooken een artikel tegen een on zer gemeenteraadsleden 5. Zij gaan maar 's avonds in de kleine straatjes om er de jongens op te rapen die'aldaar te sterven liggen van hon ger. ('t ls edelmoedig)» En zij zijn'kwaad omdat er te weinig licht is en zijniet gezien worden. (Min edelmoedig). 6. 't Zijn. leugens van Westoutre (Oude gewoonte). - Nen doodslaande» hiernamaals tegen T dokteurtje van Po- perin'ghe. En. slaapdrank van laster en personaliteiten, te gen menschen, die noch van ver noch van bij in betrek zijn met ons bladjel... 7. Nog eenig luchlpoeier tegen den Filosoof. Wanneer men de verhevene leerstelsels van Mgr. van Perpignan aan neemt en bewondert, dan is men zooveel te meer verplicht deze van Mgr. van Brugge te aanveerden, die juist het tegen overgestelde oplegt!... Wat hutsepotWat dinne woorden kramerij 8. Al wat er op het stadhuis gedaan wordt is wel ge daan.'t is jammer dat zij er allen liberalen zijnMen hen nog nooit schooner de èzeloor uit het vossenvel zien steken 9. Eene reclame voor hun bisschoppelijk Kollegie tegen de kinderen van 't wereldlijk Kollegie, die te communie gaan. D'hunnezijn heilige bitjes, 't is daarom dat ze, buiten het oog van iedereen, in eene bijzondere kapel communieceeren 10. Eene zaag op de kerkhof kwestie: zij juichen de wetschennis toe door de hunnen gepleegd, en willen soort bij soort hegraven hebben. Het is zeker daarom dat zij te Door nik den bisschop niet hij zijne medegeloovjgen begraven heb ben In de oogen van God is iedereen gelijk, uitgenomen de bisschoppen 'T en is maar flauw, zegt het Nieuwsblad, en w ij vinden het ook. 11. Een onmedoogende spotlach met de ongelukken van Frankrijk. Dat goedje en spaart niemand zij zijn er de schuld van, en zij hebben den moed nog te spotten En 12. Eene onrechtstreeksche bedreiging tpgen Bis marck, omdat hij zijn land niet door de Jesuiten laat exploi- teeren f Het Nieuwsblad zou willen hébben dal liet overal zoo gemakkelijk gaat als hier!... 'T is er zoete meêl... Tot Zaterdage. gjgs.-rrn-SBro— IJperen, 14° December 1872. Vlaaimsche Ster. - Maandag laatst heeft deze maatschappij haar Tooheelsaizoen geopend met eene vertoo- ning op stadsschouwburg, samengesteld uit de volgende stukkenEen man die de kas houdt Voor de parade of •de broek van 'nen Garde Civiek; Veel geschreeuw en weinig wol. Alle drij blijspelen met zang in een bedrijf. Doordien de verlooning op eenen Maandag plaats greep was het publiek minder talrijk dan naar gewoonte. Wat de verlooning betreft wij zijn genoodzaakt te bekennen dal zij veel te wenshen overlietniet onder betrek van moraal of eenïge inkrimpingen van uitvoering of orkest maar onder dat van samenhang en het van buiten kunnen dei- rollen door de looneelspeelslers. Het ontoereikend van buiten kunnen der rollen door de aclricen is iels waartegen de Commissie zulker maalschappij niet genoeg kan opkomen, en in zulk geval, ware het haren plicht strenge maatregelen te nemen om den terugkeer van zulke onaangenaamheden te vermijden. Voor hetgeen de samenhang aangaat wij mogen ons doch niet te streng toonen wegens eene maatschappij liefhebbers die zich veel moeite geeft om na het dagelijks werk zich nog onledig houden tri et rolfen en muziek van buiten te leeren en dan oj) liet tooneel verschijnen met damen die denzelfden dag uit Brussel aankomen en soms zonder voorafgaande repetitie genoodzaakt zijn op het tooneel te verschijnen! Hetgeen wij hierboven komen neèr te schrijven was, zoo men het ons vertelt, Maandag het geval met de tooneeispeel- sters. De trein uil Brussel ten 8 ure 's morgens vertrokken zijnde, is, uit oorzaak der overstromingen langs den kant van Audenaarde, alhier maar eenige minuten vóór 5 ure des avonds aangekomen, llet was dus onmogelijk voor het looneelgenootschap nog eene repetitie te houden. Hopen wij dal voorlaan de ijverige leden der Vlaamsche Ster hunne pogingen heter zullen bekroond zien en dat zij, in plaats van den Maandag, ons den Zondag eene vertooning geven, maar vooral met aclricen die hunne rollen ten minste goed van huiten kunnen. (Een liefhebber). Deurwaarder. - Bij koninklijk besluit van 30 November 1872, is M. J. Dewilde, kandidaat-deurwaarder te Hooghlede, deurwaarder benoemd bij de Rechtbank van eersten aanleg onzer stad. Onderneming. - M. Lapiere-Vandevijver, onder nemer alhier, is den 10 December aannemer verklaard voor de som van fr. 5600-00 der uit te voeren hertellingen té doen aan den kerktoren der gemeente Oudecapellle. Weldadigheid. - Maandag den 16 dezer, zal er op Sladstooneel zaal een belangrijk feest plaats hebben. Geheel de verledene week hebben de heeren onder-officieren besleed om de op te voeren stukken te repeteeren, en wij gelooven, volgens de moeite die deze heeren zich geven, wij een puik Concert en Tooneel zullen hebben en dat de Bewaarscholen onzer stad eene mooie som zullen mogen opstrijken. burgerwacht. - Den 22 dezer, ten 7 ure 's avonds, in het lokaal der sociëteit Burgerwacht, (Oud-Zilveren Hoofd hotel) zal er eene schieting met het comblain geweer plaats hebben, gegeven door M. Jules Iweins, ter gelegenheid zijner kiezing als onder-voorzitter der maalschappij Cijbelschulters, Men schrijft uit Poperinghe EENE KATHOLIJKE FEEST EN EEN N1EUN\E KANDIDAAT. Op S' Elois moere laatst was het tr'l' feest hij de nicht» van de koe. De vergadering bestond niet, gelijk die van het concert der liberalen, uiteen hoop crapulent zoo onze minzame dib- baarden en bevallige dibbetjes zeggen. Er was hier geen klein bier: alles was puik, zoo hft be hoort in eene feest die ten zeiven tijde voor bruiloft, kind- kersten, kerkgang en krostilliade dienen moest. Zie hier de naamlijst der godvruchtige personen die de eer gehad hebben deze luisterlijke feest bij te wonen Madame Katlin en M. Kattrol Madame Colombo, met haar schoon albasteren kroonhals en hare liefelijke spanliptjes, vergezeld van haren gemaal, M. Pigeonnier. Madame en M. Pilalus. Mej. Lucietje, onder het geleide van Madame Katlin, die haar een rijken kristelijken man zal bezorgen. M. en Madama Pieler van't Zooseps. Mejuflers Fy en Ko, zusters van den amphilryon, M. Gry- zebolle, etc. Nooit wierd alhier zoo een kostelijk avondmaal opgedisebt: schapenbouten, kalkoenen, koetongen, hespen, acht soorten klein dessert met vier soorten lekkeren wijn overgoten, niets ontbrak er. Men at, men dronk, en hoe meer men gedronken had, met hoe meer lust men herdronk. Het yleesch wierd dapper aange rand, en, naarmate de wijn vloeide, mannen en vrouwtjes vonden alles van langst om smakelijker. Het dessert wierd ook niet vergeten, en 't was zoo lekker, zoo schoon Maar 't geen al de begeerten der vrouwtjes ont wikkelde en alles in pracht overtrof, 't waren twee gemon teerde stukken, juist rechtstreeks over de heeren Kattrol en Pigeonnier. Allons, nog een glaasje, zei Cesar, laat ons allen ons ver heugen in den Heer. O Ja, antwoordde Madame Kattin, dat is billijk. Die de gratie van den Ilemel wint zal hel overige als toe- maat verkrijgen. Hoon aan alwie onze geestelijke herders beknibbelt en hun heiligen roep bestrijdt. Wat zaligen en verheven staat: hunne broodjes zijn gebakken voor hun leven, hunnen roep is dengenen van den Hemel Zeg liever dien van hunne maag,onderbrakM. Pigeonnier,en waarom zouden zij dien langen zwarten rok aantrekken ten zij om goede mulleges te doen en alsdan met de dibbetjes Maar Madame Coiomba stopte hem den mond met renen zoen, en zei: beminde Pigeonnier, uien ziet wol dal gij nog weet van t verkeer in goddelooz'e gezelschappen; maar weest niet ongerust, geachte vrienden en vriendinnen, 'k beloof het u, ik zal hem tegen de naaste kiezing geheel bekceren en hem u overleveren zoo zuiver en onbevlekt als ecu klein Sint-Jan- neken. Juffer Ko zuchte ik werisch dat het aan mij ware van aldus M. Pigeonnier in Sint-Janneken te mogen ontvangen. En gij, Lucieije Lucietje sloeg kuisch hare oogjes neèr, maar Madame Kat tin, die alreeds een stukje los was, hervattede Tut, tut, tut! wij zijn hier al katholijken van gelijke soort, en wat kwaad bestaat er onder ons van alle pruderie van kant te stellen en eens onze mutsen over de bruggen te werpen. Ja, ja, M. Pigeonnier, in Sint-Janneken, ware niet te versteken; inte gendeel, en al waar hij enkelijk Sint-Jan den dooper, zouden wij, gelijk eertijds de Anabaptisten, ons niet allen doen her- doopen Ongetwijfeld, sprak Ko, indien wij daardoor het geloof konden versterken. Toe, een glaasje daarop. Madame KattinJa, ja, nog vee! glaasjes daarop.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 2