VILLE CYPRES. LES DEUX SOÜRBS, Meubels en Herberggerief, ENCRE BEIGE PERFECTIONS," Soiree Vocale, Instrumentale el Dramatique VILLE D?YPRES. Brouillés depuis Wagrani, Openbare verkooping TE YPRE. 2o-6ö Le Collége des Bourgmestre et Echevins prévient les intéressés que le rctle de Cindemnité it payer par les propriétaires pour l'établissernent des trottoirs dans les rues des Récollets et Longue de Thourout., a été arrélé provisoirement par le Conseil Communal en sa séance du 7 courant, et qu'il sera déposé pendant 15 jours a l'inspectioix des personnes imposées de ce elief. Fait a Ypres, le 9 Décembrc 1872. Les Bourgmestre et Echevins, I». BEKJE Par Ordonnanee Donnée AD BÉNÉFICE DES ASILES, paria Société Chorale des Sous-Ofiieiers du lr ré giment de ligne, avee le généreux concours de Mlla Zélie Simar, amateur, et de Ia musique, sous la direction de M. Ch. Simar, LUNDI 16 DÉCEMBRE 1872, a 6 h. du soir, A LA SALIE DU TIIÉATRE. lre partie. Madame Gryzebolle. Maar, zou er niemand proeven van mijne hespen M. Pigeonnier. (Geheel verschrikt en ter zijde). Goede Engel-Bewaarder, bescherm mij er van Mej. Ko. Nog een glaasje op de Voortplanting van 't Geloof. Madame Kattin. Ja, ja, en op de vernieling der liberalen. Ik wil eene tweede Judith worden, en liberalen of halve liberalen, zij moeten overal buiten Het Konzul moet hier hologène zijn, en w ij moeten, met de eerste gelegenheid, M. Chaerei vervangen door mijn lieven heer Kattrol. M. Pigeonnier. Maar, waarom dat? M. Chaerei is een eer lijk en treffelijk man. Madame Kuttin. Eerlijk en treffelijk zoo veel gij wilt, maar dat maakt onze affaire niet. Wij moeten hier fraaie menschen hebben, en kan men fraai zijn als men zijne geestelijke herders bedroeft? Heeft M. Chaerei niet nog onlangs geweest, hij die rijk en onafhankelijk is naar de verfoeielijke concerts en braspartijen van 't liberaal muziek, en zal hij altijd, gelijk het standbeeld van't eiland Rhodes, blijven staan met een been op d<n eenen en met een voet op den anderen oever Indien hij gedurende helleven van tante sheursels loopt metal dekolruren van den regenboog vanNoëop zijn politiek vaantje,zij i het de goede koleuren die er op zullen overblijven als tante zal vertrokken zijn Dat moet eindigen, en, indien het noodig is, ik zal zelve naar Brugge gaan bij Monseigneur. MM. Gryzebolle en Pilalus. Bij Monseigneur Madame Kattin. Ja, Ja, en ik ken er den weg naar toe. Meent gijindien ik de bane van Poperinghe uiterste punt van den spoorweg van West-Vlaanderen tot Brugge niet gekend had, dat ik mijn duurbaren heer Kattrol eens zou be- - zelen hebben en heden een rijk, bekoorlijk en machtig katin- neken zijn M. Kattrol die het spreekwoord kent: als 't schaaptje bleet 't verlieslzijne bete, had zoo stilzwijgend geweest als de heeren van onzen raad, bij welken, zoo men ziet, hij beschikt is ook stomme muziek te gaan spelen, maar hij had geen enkele beet gemist, noch niet een glaasje laten voorbijgaan. Eensklaps sprong hij open men meende dal hij eene re devoering ging doen, maar hij ging rechtstreeks naar den koer, alwaar hij zich verschudde in de geheimste gebouwen- plaats, en aldaar verrichte bij, op tweederlei manieren,'t geen de-katers doen als zij te zeer onvermeugen zijn. Doch, hij vras te veel belemmerd om juist zijne maat te nemen en nadies, om zich te herinneren dat hij Kattrol zijnde, behoorde, gelijk de katers, alles met zijnen poot toe te klauwen en met asschen •f zand te verbergen. Een stond daarna, eene,dame ging, al waggelende, op de zelfde plaats, en zij moest meer dan distralct zijn, want als zij terug binnen kwam zij verspreidde eenen geur die al onze tafelgenoten buiten deed vluchten, M. Pigeonnier aan hel hoofd, 't geen Madame Gryzebolle,met hare ongeproefde hes pen, geheel aan haren bruidegom overliet. 's Anderdaags alles was hersteld, bij middel van zeep, een vaije steenpoeier en 't water dat ons thans in overmaat is ver leend. En Madame. Colomha zei, al spanlippende Ja, 't was een schoon en voortreffelijk gezelschap en, in zulke omstandighe den, maakt men zich eene eer van katholijk te zijn. Ane.N I A. B. -Men schrijft ons uit Wervick, den 15 December 1872. Alhoewel het alhier en overal ernstig begint te worden niet de zaak der overstroomingen, ik kan toch niet laten u te schrijven over een kluchtig voorval dal gister en eergister al hier heeft plaats gehad. Eenige goede zielen en eenige andere onzer inwoners, die uit bate of schijnheiligheid, die goede zielen naarapen, heb ben alhier den Hemel gesmeekt door middel van eenen kruis weg te gaan in onze straten. Het was aardig deze menigte er te zien van door trekken, geladen ieder met zijnen regenscherm ik bemerkte er onder ander een schoenmaker met groote waterleerzen aan!... Ik ben ver van tegen die overtuiging op te komenik wil iedereen in zijne doenwijze eerbiedigen maar men veroorlove mij ook, op mijne beurt, een klein opmerkingsken te maken waarotn hadden al diegenen die den Hemel afsmeekten tot het ophouden des regens, elk zijnen paraplu mede? Is het omdat zij twijfelen of lezen helpt Of is het dat de menigte niet veel betrouwen tneer stelt in dezen die hun het bidden aanraden, omdat de daden dezer mannen hemelbreed verschillen met de edelmoedige leerstelsels van den goddelijken Zaligmaker?.... Altijd is het vast dat er bij de godvruchtige menigte iels onze kers bestaat, daar zij bidt om droogte, en zij gewapend is met eenen regenscherm Dit doel ons denken aan de petitie die de Bruggelingen den Paus toestuurden, ten einde een anderen bisschop te vragen, omdat dezen laatste het vertrouwen van hier boven verloren heeft, daar hij gebeden bevolen had tol het eindigen des re gens, en het van 's anderendaags zoo geweldig had beginnen regenen dat iedereen uitriep: ziede wel, Ons Heere en horkt naar de kalholijken niet meer 'T is hier ook alzoo van 's anderendaags na den kruisweg is een katholijk huis met zijne kathoiijke bewoners volge- spoeld en de appels en de saucissen de Boulogne van den katholijken gegalonneerde-koopman zwemmen ook. X. Poperinghe, den 6 December 1872. Eenige weken na onze laatste gemeentekiezirig een corres pondent van 't priesterblad verkondigde met de grootste voldoening dat al de kathoiijke zieken "t liberaal docteurlje verlieten; maar het droef mannetje, bemerkende dat hij inderdaad sedert die kiezirig, door den invloed der geestelijk heid, vijf klienten verloren had die ongelukkiglijk onder de handen van eenen katholijken genezer alle vijf naar Molleghem gingen, antwoordde dat Onzen Heer met al die wraakzucht niet gediend was, dewijl er reeds vier van die zieken naar d'eeuwigheid waren cn dat de vijfde achterging. De correspondent, verbitterd over deze antwoord die hij tot nu nog niet heeft kunnen zwelgen, deed eerst dezelve aanzien als eene reklame waardoor 't dokteurtje zijne verlorene klienten (die reeds bij den Heer waren) wilde weder winnen. Maar dit was niet genoeg, en zie hoe hij nu de gekwetste reputatie van zijnen beschermeling zoekt te verheffen door de bekendmaking van eene oude historie die geene reklame is en waarvan de zin is als volgt: Onze doktor der katolijke universiteit van Leuven heeft i) over zeven maanden (25 Mei) drip menschen genezen welke >i 't liberaal docteurlje van de dood niet kon redden. Drij werkl eden, versmacht in eenen aalput, waren op het punt van te sterven onder de handen van den liberaal, en zijn door de kunst van onzen kalholijken geneesheer na korte oogenblikken tot leven en beweging gekomen. ...(Boum!) Zie hier de waai beid De liberale doktor, dien men opzocht en vondt in het huis van een zijner zieken, was de eerste op de plaats der ramp. Zoohaast (lij den aard van het ongeluk bestatigd had deed hij de slachtoffers die op hunnen buik lagen op hunnen rug leg gen, trok de borst open om het hert te vrij ven en deed spoe- diglijk de noodige hulpmiddels naar den apotheker halen. Ziende dat hij, werkende op den eenen zieke, de twee andere moest verlaten, vraagde hij medehulp, en welhaast is de Leu venaar, aan wien men uitleg van hét voorval gegeven had, opgekomen, geladen met flesschen die men meestal hij mees ter Cornette reeds gevonden had, en korts na hem kwam een tweede kathoiijke geneesheer met ijdele handen, die, om mede te werken, daar al vond wat hij noodig had. De vrijving van zes handen en de trappeling van zes beenen sloegen in de oogen van het gapend volk. Vier handen deden inderdaad meer dan twee,en zes handen haddm op die drij ongelnkkigen nog meer uitwerksel dan die van den eerslgekomen genees heer. Ook na eene uur blootstelling aan de opene lucht kwam er meer betering dan in het eerste kwart; maar hetgeen bij zonderlijk de bewondering opwekte, 't is dat de liberale doc tor, om aan de zieken lucht en adem te geven, het omstaande volk deed uit den weg drijven, en dat de Leuvenaar den adem wilde ingieten met den mond te openen en onder het gedrom van het volk d> ze opening aanstonds te stoppen met korken waarop de tanden en de lippen zictT convulsievelijk toesloo- ten (waarom dit ook niet gedaan met de neusgaten?) Kortom al de eer dezer menschlievende werkzaamheid werd door de Soutanedragers die daar tegenwoordig waren lo'ege- eigend aan de talenten en de opoffering van den kalholijken docteur van Leuven die, volgens den correspondent van het Nieuwsbladdie menschen binnen eene uur gered heeft. Nota Dp drij geneesheeren hebben alle drij gewrocht dat zij zweeleden gedurende drij groote uren de eerste zieke werd zoo goed als gered vóór de komst van den leuvenaar, de tweede is na eenige dagen gestorven, en de derde is, na een aanhoudend gevaar van vier weken, door de oog van eene naald gekropen. Hoe kan men toch zoo zottebollen met dien braven heer van Leuven om de beenen om te vellen van een ander I Men moet geene oogen hebben om niet te zien dal die lompe en plompe reklame het werk is van droef volk. L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE, SOMMAIRE N" b. 5" ANNÉE. Nos Gravures Les usines de Couillet. Labeur et Souci. Les jardins de Kensington, par Gustave Doré. Un service a café turc. Texte: Nos Gravures. Causerie. Les examens en Chine et cn Belgique. 'Henrielte Roberlsarl. Nouvelle. Science allrayante. La Couleur des cheveux. - Mes souvenirs de Russie. Les paysans. Les voies du chati- ment. Roman. Une grave question liygiériique. L'horos- cope des jeunes fumeurs. Nouvelles artistiques. MARKTEN VAN ÏJPEREN. AARD DKR GRANEN ENZ. 14 1) ec. 7 Dec. verkoclittc middenpr. vcrkochlte midtlrnpr. kwantiteit. p. iOUkilo. kwantiteit. pf 100 kilo. Tarwe 33,000 52-00 56,000 51-75 Rogge 4,500 19-00 4,800 19-00 Haver 000 19-75 300 19-00 Erweten 7.00 19-75 1,600 20-50 Boontjes 5,200 20-75 3,900 Aardappelen 6,000 7-50 4,000 7-00 Boter 550-00 530-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week yau den 8" tot lh" December is gesteld aan 52 c. per kilo. Le Secrétaire, I. de Codt. 1. La Muette de Portici, ouverture (Auber). 2. Pour les pauvres, merci! romance chantée par M. Frédérix (Dassier). 5. a. Bolero, de l'opéra le billet de Marguérite (Gevaert), b. Chanson de l'Abeille, de l'opéra la reine Topaze (Victor M.assé), chantés par Mlls Zélie Simar. 4. Les balteurs de blé (De Rillé) chanté par la Société Chorale des sous-olliciers, sous la direction de M. Ed. Siiriar. b. Grande scène de li tragédie Jeanne d'Arc, drmandée, (Soumei), interrogatoire de la prison, déclamée par M"° Zélie Simar. La réplique sera donnée par M. X.— 6. Fantaisie sur l'opéra la Somnambule, pour cor anglais (Bellini), exécutée par M. Ch. Simar. 7. La coquette, arriette, dite par Mlla Zélie Simar (Lhuiilier). 8. Le desert, ode-symphonie, transcrite pour harmonie et choeurs, par Van Calck (F. David). 30 minutes d'entr'acte. 2e partie. Comédie en 1 acte par MM. Grange etThiboust. Comédie en 1 acte par M. Jules Moineaux. APOTHÉOSE. Le piano sera tenu par Messieurs Simar, frères. Ten gevolge van vertrek en by uitscheiding vao bedryf. VAN Op WOENSDAG 18° DECEMBER 1872, ten IO ure voormiddag, zal den Deurwaerder 3..-S'. VEES- HAEtiHE, te Ypre residerende, voortsvaren, ter herberg CAMELIA, Boterslraet n° 109, tegenover het klooster der Bousbriigge-Damen, tot de openbare verkooping van: Stoelen, tafels, comoden,kassen, stoven, spiegels, quinquels. horlogien, beddebakken, nachttafels, sargien, lakens, hoofdeinden en andere bëddegoedc-ren, koper-, tin- en aerdewerk, brandhout en veel andere voorwerpen. Voorts Ilerberggereedschappén, zoo als: Kapper-, pinte-, druppel- en wvnglazen, tinnen liters en dobbel liters, toog, buffet, enz. Met den gereeden gelde, verhoogd van 10 ten honderd voor onkosten, hetaelbaer in handen van gezegden Deur waerder L. VERHAEGHE. dun trés beau noir en écrivant, d'une limpidite inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et u'nvide pas les Plumes métaljiques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmu.de, 51'.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 3