VAN IJ PEREN. Aanbelangend Bericht. Oliekoeken vanzaallioiMadje. w 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 562. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR JJPEREN. Fr,. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 2o cenlimcn. ZONDAG, 29» DECEMBER 1-872. Bcreel Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vraehlvrij Wat is een doctrinairP De antwoord is een voudig, het is een man die de overdrevenheden, van welken kant zij hun mogen opdoen, tegen werkt; hij bevecht de Radicalen, omdat zij de maatschappij plotselings willen vooruitstoten, zonder zich te bekommeren over de gevolgen hunner schijnredens en zonder rekening te houden der maatschappelijke belangens. Zij zouden hunne grondstelsels willen doordrijven al moesten zij al de instellingen, die het welzijn van het land tot den oogsten trap van bloei hebben verheven, ten onderen brengen. Het zijn nog de doclrinairen die het uilslui- telijk meesterschap der geestelijkheid tegenhouden, uit vreeze van al de misbruiken der vorige eeuwen, te zien herstellen. En daar het de gematigde mannen zijn die, door hunne werking, de maatschappij van den jesuitieken invloed moeten redden, het is tegen hun dat al de clericale baterijen gericht zijn; zij vergeven aan de vooruifgangers hunne bewer kingen, zij zouden hun zelfs, als het noodig is om de doclrinairen te bevechten, de hand toerei ken. in de hoop hel water zoo veel te eerder troubel te zien worden om er beter in te kunnen visschenzij verwaarloozen niets om de eene en de andere te benadeeligen liegeii en bedriegen zijn de wapens waarvan zij gebruik maken om al wat liberaal is in den openbaren geest te benadeeligen, men tracht te doen geloven dat deze, zoo niet in gemeenschap zijn, ten minste deelen in de gevoelens der commuuaars die door hunne wandaden het menschdom bedroefd hebben, zij behandelen al degenen, die de onderdrukking der Bisschoppen niet willen gedulden, als de opvolgers der wanschepsels die de fransche om wenteling van 1795 met zoo veel bloed bezoe delden, maar zij weten te zwijgen wat hunne voorzaten hebben gedaan. Indien de omwentelaars van 1795 en onlangs de parijsche cornmunaars eenen afkeer in alle eerlijke harten opwekken, zoo veel te grooter moet dien zijn welke de dweepende geestelijkheid, der vorige eeuwen, overlaat De wanschepsels, die in 1795 en onlangs te Parijs zulke gruweldaden pleegden, bepaalden zich, ten minste met de menschen te doodigen zonder hun voorafgaandelijk le pijnigen, terwijl de inkwisitie, welke men de HEILIGE durfde noemen, vooralleer hare slachtoffers levende le branden, zij hun op alle wijzen folterde, ja lot hunne voeten met vet 'e bestrijken en voor een gloeiend vuur te braden Het is aldus dat onder de regering van Philippus II, in Spanje alléén, 5900 ongelukkige gebrand werden, zonder te rekenen al degenen die in Sicilië, in Vlaanderen, in Amerika en tot in de Indien toe aan den hals gebracht werden En zeggen dat deze gruweldaden van de jaren 1400 tot 1808 in Spanje voortgeduurd hebben, het is niet gelooüijk, en nogtans het is bewezen. Niet te min wij maken onze geestelijkheid niet verantwoordelijk over de afschuwelijkheden hunner voorgangerswaarom doen zij het zelfde niet ten aanzien der schelmen waarmede de liberalen geen uitstaans hebben? Omdat zij de gewoonte hebben van een stro.o in de oogen dei- liberalen te beknibbelen en niet gevoelen dat eenen balk de hunne belemmerd. De Patrie behelst de benamingen van ver schelde geestelijken tot hooge posten, hetgeen een bewijs is, niet dat het de waardigste zijn die tot de beste Pastorijen worden verheven, maar wel degenen die door hunne overdrevene en lage werkingen in de vorige kiezingen de kandidaten van het bisdom hebben doen zegepra len. Wat zal er van dit al geworden? A IA TOEEOMSf IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 3-40. - 9-59. - 11-41. - 2-55. - 5-33. Naar POPERINGÏIE. 9-03. - 8-43. - 9-38. Naar P0PERINGI1E-HAZEBR0UCK. 6-30. - 11-43. - 5-40. - 6-32. Naar RÖÜSSELAERE. 7-33. - 12-33. - 6-40 S&e |sca*sa)i8B«»s tïic zaeïa jst"Ta aljwiiBJCcrcn atïsi de Toekomst, v«oi' 1873, zullen ran Ssetlesï tot JXlienwjaar B«c4 blad «ÏÏATÏS «wat- vaaagcaa aaact de abnnueinents-pidjs ten onzen burecle in postzegels of andeeziuds te doen geworden. Van 21 December. Lezers! Verleden week heeft *t apenbiadje een staalken van zijn vernuft gegeven. Daar gij den moed niet hebt om alle acht dagen van die oliekoeken te proeven, de Toekomst heeft de taak op 'zich genomen dien corvee te doen. Ziehier den korten inhoud van hel gckwijlsei van die afgo dendienaars 1" Nog altoos schuim over 't Salêtte-mirakei. In een walgelijken en onverstandigen kout waar noch reden noch gezond oordeel in zit, valt het uit legen de onderwij zers eener schole diere betaald met stads en staatsgeld Zijn hadden en zonden loopen uit op den geldwinkel en het doodigen van 't wereldlijk onderwijs ten voordeele van het zijne. 2° Eene veroordeeling van Cissen en Tiste over slagen enz., door het leugenbladje valsclieiijk toegepast op de taai ste kiezingen en waarin het de huize niet kan vergeten dat alsdan kreeg. 5° 't En weet niet wat dat stelen, rooven of afdoen en ook niet wat eigendom is. Ga vraagt het aan de arme dutsen van Ingelmunster, vraagt het aan de slachtoffers van Lan grand, enz., deze zullen misschien gelukkiger zijn dan wij om het u te doen verstaan 4° lïet houdt slaande dat de menschen allen niet gelijk zijn voor God Om deze drogredens te bewijzen, ziehier wat liet durft schrijven <i Volgens de communads alleèneis iedereen gelvk Gy ziet Toekomst, hoe naer gv communarde zyt. - Wat ii zal Jupiter daervan zeggen Gaet hein een keer zeg- gen dat iedereen gelyk is, en zet u in zvn canapé of in zyn ii voiture, of drinkt een keer zyn champagne of cognac, ii zeggende: In d'oogen van God is iedereen gelijk!... We!, wel! schrijvertjes toch, zijtgij niet beschaamd?.. Hadt gij toch liever gezwegen Maar zij en doen er mis schien niet omme! 5° Zeepe over den Ban que de V Union. Eene bankbreu- -ke, zegt het, en bewijst niet, al ware het mei bedrog. Alzoo redeneeren de clericalen Koophandel is geen politiek neen 'l, 't is uwe re ligie. G° Drij correspondenlien,ecne van I'asschendaele en twee van Poperinghe, even dinne en flauw Men zou zeggen dat ze al vriend aan malkaar zijn zijn de menschen niet gelijk voor God noch voor de II. Kerke, wij gelooven dat de artikels van 't Rordeelbladje het toch ten minste zijii. 7° Een oliekoeksken op de regen tie gekneed en ge wrongen om te komen op d'affaire van hun kollegie (wat winkel, wat winkel 8° Over d'overstroorningen. Wij zijn er niet tegen dal gij de ongelukkigen ter hulp komt met uwe gebeden; maar, om de liefde gods, voegt er wat franken bij en uwe gebeden zullen daarom niet minder krachtig zijn Tot Zaferdage. Waarschijnlijk eene zinspeling op den eenen of anderen rijke onzer stad. IJperen, 28" December 1872. Vlaamsclic S4cï». - Den Zondag 29" December zal voor de abonnenten der Vlaamsche Ster, alsook voor het IJpersch publiek een schoone dag zjn. De alom bekende viaamsche koninklijke Toonfelmaatsehr.ppij dé fonteinisteo, van Gent, komt alhier eene luisterlijke lerlooning geven op Stadsschouwburg. Het programma dat wij op onze 5° blad zijde mededeelen belooft veel, en zal zonder twijfel veel volk

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1