Poperhighe. VerscSiilligc tijdingen. BURGERSTAND Sterfgevallen. naar de zaal uitlokken. Het zijn vier Tooneelstukken alhier nog door geen eene maatschappij of tooncellroep opgevoerd, en de nieuwe stukken trekken altijd ineer nieuwsgierigen naar zich. koormaatsctaappij. - Donderdag avond laatst hebben wij alweer een allerschoonst concert bijgewoond, gegeven aan de Heeren leden der IJpersche Koormaatschappij. De groote zaal van den Gouden Arend was letterlijk vol met leden die zich uitermaten beloofd hebben over alles wat er gespeeld en gezongen werd. De koorzangers, onder het kundig bestier van Mr L. Baralto, hebben met alle volmaaktheid twee lieve stukken gezongen. De tweezangen, de romancen, het kluchtlied hebben allen even bevallen' en gebisseerd geweest. De kundige heer G. heeft de aanhoorders betooverd door zijne uitmuntende uil voering op de viool, en toen hij eindigde daverde de zaal door de welverdiende toejuichingen welke hem werden ge geven. De afdeeling sijmphonie heeft insgelijks veel succes gehad ook het kan niet missen: de liefhebbers die hunne medehulp lcenen zijn allen artiesten die op hunne beurt de eereleden en de heeren vreemdelingen verrukt hebben. Het slotstuk Orphée aux enfers heeft op eene weerdige wijze de reeks schoone uitvoeringen viin dien echt gelukkigen avond gesloten. Wij, van onzen kant, kunnen niet clan het orgaan van de toehoorders wezen en onze hertelijke complimenten maken aan eene maatschappij die met zooveel gepastheid hare eere- leden 'nu en dan met een echt artiestiek feest weet te ver gasten. Si' Kikolaas-kerk. - Men begint, boven de daken der huizen, reeds de stellingen te bemerken die opgetimmerd zijn geweest tot den opbouw van den toren dezer kerk. Dit werk,in het verleden nasaizoen aangelegd, zal in den loop des zomers waarschijnlijk reeds afgewerkt zijn, of ten minste zal men kunnen het effekt beoordeelen van dit monument, dat maar kan helpen dan tot de verfraaing onzer stad. Water. - Wij hebben onder het oog eene bro- chuur (verslag over het inrichten van een nieuw sijsteem van waterverdeeling in onze stad). Dit; verslag, opgemaakt door den heer Heyninx, bouwmees ter en ingenieur onzer stad, bevat een voorstel tot verbetering onzer drinkwaters, dat weerdig is in aanmerking genomen te worden.» Dit plan is nog door niemand zoover gedacht geweest en is allesints geschikt, door zijne betrekkelijk niet vee! kostende gemakkelijkheid van uitvoer, 0111 IJperen, van grondwater be roofd, met een zeer goed sijsteem van waterverdeeling te voorzien. Allen die dit verslag gelezen hebben zijn het eens om hef plan goed te keuren en er de spoedige bewerkstelling van te verlangen. Priesterlijke benoeming. - De heer Isacq, onderpastor van S' Pieters-kerk alhier, is pastor te Vijve-S'- Eloi benoemd. V:ua «lest 2G° tot «Seaa 27" Beeembcr 1872. GEBOORTEN v^ouweWjk5) te 7" Nevrjans, Theresia, 84 jaren, zonder beroep, echtgenote van Florentinus Coupey, Meenenstraat. Deraedt, Isabella, 83 jaren, hovenierster, weduwe van Petrus Vlaemynck, S' Jacobs-nevens-IJpcren. Desodt, Eulaha, 20 jaren, kantwerkster, Meenenstraat. Kinderen beqeden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 2. Vrouwelijk geslacht, 0. tezamen 2. Poperinghe, 18 December 1872. Maar zoete lieve Abbéljes toch, en gij eerweerde gebrilde heer Havermuis Hoe, gij verzamelt al uwe schranderheid, al uw vernuft om den schrijver te vinden die laatst eenen schets van 't ka rakter van uwen afgeveerdigden, M. Berten, gegeven heeft, en gij gelooft er den duim op te leggen in de Vlamingstraat Gij zijl volstrektelijk mis, eerweerde gekruinde iieerenen indien gij niet beter den weg naar den Hemel kent, uwe ver blinde schapen zullen vruchteloos,bij middel van 't vagevuur, de kappelaantjes marmijtte honden koken; en gij zult hun, vrees ik, bij een leidbandje, vóór een geheel andere poort als die van S' Pieter brengen. Badt gij ten minste een stond ernstige overweging kun nen maken Maar zulks werd onmogelijk: die verzaakt aan de rede wordt het speeltuig van de laagste driften, en men zou zeggen dat de liefdedoiheid, welke men beweert aan uw kleedsel eigen te zijn, uw oordeel geheel heeft verduisterd. Ook hoe plotseling wendt gij 11 0. Q. Zou hel dan waar zijn dat, met een verwijfde rok aan te trekken, menigvuldige onder u de gevoelens van hun geslacht afleggen, verzaken aan al wat beminnelijk is, en, even als een onderbroken waterstroom, woelig en zinneloos buiten de na tuurlijke loopbaan gedreven zijn En, iri uwe verdwaaldheid, gij gelooft dat men, in den Cafézaken, welke men zelfs met geene tangen wil handelen, zou voor den dag brengen Arme sukkelaartjes Maar, dat er bij uitzondering, eens kwestie geweest ware van uwe vriendelijke betrekkingen met jonge schoone dibbe- tjes, niet om u aan te randen maar om u te verontschuldigen, dat zou mogelijk en verstaanbaar zijn. Eu waarom dan zoudt gij alleen op de aarde, voor eene na tuurlijke zaak, onder deparias gesteld worden en in den ban van 't menschdom geslagen zijn Als gij in de zwarte militie zijt ingelijfd geweest en dat gij, zonder kennis of ondervinding, verzaakt hebt aan famillie, liefde en aan al wat de natuur voorschrijft te beminnen als men u, door de biechte, al de jongste, eenvoudigste en des te bekoorlijker dibbeljes geleverd heeft, en dat men u geoor loofd zelfs verplicht heeft van al de mijsteriën dezer hemelsche schepseltjes te doordringen; wie zou gelooven, o jon gewei gevoedeAbhétjes! dat uw hart gevoelloos blijft en dat men olie op een verborgen, doch niet te min gloeiend vuur kan gieten zonder hetzelve te doen vlammen en ons met zijne glinsterende stralen te Verlichten e De gratie zult gij antwoorden, maar vergeet het niet, eerweerde Abbéljes zijn er veel geroepen er zijn maar wei nig uitverkoren. En, om niet te veel klaarte over de ijdele vermetelheid van zekere beloften hier te trekken, herinnert u en overweegt somwijlen, o jonge Abbéljes, het leven van uwen uitmuntend- sten en ijverigsten voorzaatOrigenes. En omdat ik niet verblind genoeg ben om deze lichtstralen niet te zien, en dat gij mij, tot heden, niet hebt kunnen wijs maken dat twee en twee vijf is, gij schrijft mij valschelijk den artiekel toe op M. Berten, en zoekt te doen gelooven dat ik overal handele, niet uit gepijndheid, maar uit boosaardige en venijnige inzichten. En waarom niet uit gepijndheid, lieve Abbétjes Hoe, gij zoudt gedurend vijf of zes jaren niet dan vruchlelooze pogin gen aangewend hebben Bekent dit niet meer, want aldus zoudt gij kunnen uwe prestige en diesvolgeris uwe macht verliezen. En waarom aldus den moed laten vallen en gedurende zes nieuwe jaren ad majorem dei gloriam, en uit christelijke liefde, uw stelsel niet hernemen? Moogdel gij er in gelukken zoo gij er tot heden toe in gehikt zijt, het ware voor mij eene snoode ondankbaarheid uwe goede en aanhoudende zorg voor mijne ziel en lichaam te miskennen. De boosaardige inzichten, welke gij mij leent, late ik voor uwe rekening. Eene zaak alleen bedroeft mij't is dat gij mij ook venijnige inzichten toeschrijft en mij aldus blootstelt aan het misnoegen van mijnen en uwen vriend, M' I.owij,die tot he den, alleen, in Poperinghe, het voorrecht en't monopolium van 't venijn heeft bezeten. Nu, ik aanveerde deze droefheid als eene beproeving welke mij overgezonden is tot kastijding van hetgeen waar ik onvrij willig te kort gebleven hen in mijne plichten jegens u, eer weerde kortgebroekte Abbétjes, die meent mijne geestelijke overheden te zijn Uwe andere prulletjes zijn van te klein gewicht en het for maat der Toekomst te zeer bepaald om er heden van te hande len. Ik zal dus eene nieuwe uitdaging verwachten, en, indien het u kan aangenaam zijn, alsdan uwe memorie met eenige beweegredens van kerkvaders en leeraars der katholijke chris tenheid ververschen. A. B. De verl.dene week heerschte er eene groote droefheid on der de arme menschen van Poperinghe, en in veel huisgezin nen zat men te weenen en te kermen. Gedurend een oogenblik was het gerucht verspreid dat den zeer Eerweerden heer Deken, met zijne ma sceur, de stad ging verlaten en Bisschop IcDoornijk benoemd was. De menschen van goeden zin konden de droefheid hunner behoeftige medeburgers niet begrijpentot dat zij ver namen dat hel M. Deman, pastor van 0. L. V. was die in de zaifde hoedanigheid naar Kortrijk overging. Aldus verliest men hier een waren discli, en Poperinghe blijft met Ma sceur en met de kierewijtooge. 0. Q. P. S. Een sermoentje, als 't u belieft Poperinghe, 24 December 1872. Een naamloos gazettepriestertje heeft een voortreffelijk wapen uitgevonden om het guzettedokteurtje te bestrijden. Niets kunnende antwoorden op de onwederlegbare schriften van zijnen poülieken tegenstrever, het neemt zijnen toevlucht tot personaliteiten en zoekt hem te tergen met zijne vrouw en haren sedert lang overleden vader door de modderkolom- men van 't Nieuwsblad 'te trékken. Wij zijn te treffelijk en te edel van hart en gemoed om ons op dit terrein aan den krapuleuzen schrijvelaar te willen ver vuilen. Wij zullen ons enkelijk bepalen met te zeggen dat de vertelling van den frank spijtig toegeworpen aan eenen werkman een suoode leugen is, uitgevonden om te kunnen overgaan tot de onteering der memorie van een treffelijk man die sedert 18 jaar begraven is, en die, geleefd hebbende met een gering stieletje toen hij over zeventig jaren nog een jongen was, in latere tijden door zijne nijverheid en zijn ver nuft rijk geworden is. Dij alle verstandige menschen dit is eene eer in plaats van eene oneer. Indien al de heeren vaders van onze snottige kruindragers in hunne jongheid zoo veel ijver en moed gehad hadden, vele boerenjongens en vele zoons van schoenlappers, van klakke- makers, van schaarslijpers, van gepijnde bakkers, van kloef makers, van voddemarchands en van schooiers zouden niet verplicht geweest zijn hun bestaan te zoeken in de door den Staat betaalde werkeloosheid, in langrandsche speknlatien, in erfnisrooverijen en geldstroperijen van alle slach, en menige onder hen zouden niet genoodzaakt zijn hunne ouders of ge heel hunne familie met dusdanig inkomen te helpen kweeken. Maar men ziet klaarlijk dat deze taktiek van 'l gazettepries tertje maar strekt om ons af te leiden van onzen politieken pennenstrijd waarin het ons niet kan volgen, en ons aan te randen op een terrein waar alle burgerlijke belangen uitge sloten zijn. Indien deze lafhertige en naamlooze schrijver zich liet ken nen, hij zou geen ander antwoord verdienen dan een klets op zijn wezen en een schop in zijne onderkruin. Onze geestelijke stadsomwentelaars prediken wekelijks met eene brieschende woede legen die schrijvers der Toekomst e.n verbieden aan de geloovigen dit blad te lezen, 't Is zeker op dat de menschen de walgelijke tumpera niet zouden kennen waarmede het Nieuwsblad zijne gewijde oliekoeken bakt en waarvan de Toekomst wekelijks de analijse maakt. De Poperingsche schrijvelaar zegt, dat 't dokteurtje kwaad is e om dat het niet heeft mogen gaan naar eene katholijke feest waar er mannevolk en vrouwvolk te samen was verga derd. Hola! 't dokteurtje is van zulke welriekende.vergaderingen geen liefhebher en bedankt u voor die beetjes. Sedert dat er in Poperinghe geene zieken meer dood gaan, de correspondent van 't Nieuwsblad doet van langs om meel de reden kennen van dezen gelukkigen toestand, 't Geen hij wekelijks uileen doet van 't dokteurtje is eén klaar'bewijs dat men, om van de pokken, den lijphus en andere ziekten te ge nezen, zijnen toevlucht moet nemen tot een katholijken ge neesheer.... (Boum j Ifet vreemd, dokteurtje heeft iewers gezegd dat het in Po peringhe geleefd heeft, niet op de kosten van den Staat, of van de goede zielen, gelijk de vetleggers van het Luilekker land, maar met den loon van zijne onmisbare diensten. In derdaad niets is in de samenleving onmisbaarder dan de genees- en heelkundige diensten. Wil men welen waarom, volgens den correspondent van 't Nieuwsblad, de diensten van den liberalen geneesheer, gedurende de 28 jaren dat hij Poperinghe bewoont, niet onmisbaar geweest zijn? 't Is oin dat de geestelijkheid hier nu een nieuwen dienstbewijzer van de katholijke Universiteit tegen hem in concurrentie gesteld heeft. Welke schoone redenering (Boum! De eerweerdige correspondent doet in het priesterbladje een woedenden uitval tegen de Universiteit van Gent,zeggen de dat de studenten daar goddeloos en vrijdenkers worden. Indien een dier goddelooze studenten zich,uit spekulatieais katholijke geneesheer in eene klerikale stad ging stellen, hij zou door de priesterpartij met opene armen ontvangen wor den. x. De heer Deman, pastor van Onze Vrouw te Poperinghe, is pastor van Onze Vrouw te Kortrijk benoemd, in vervanging van den heer Vandepulte, die pastor van St-Maarlens in laatst geffidde stad benoemd is. De heer Anseeuw, pastor te Dickebusch, is pastor van Onze Vrouw te Poperinghe benoemdhij wordt te Dickebusch vervangen door den heer Ghvoot, pastor te Vijve-St-Eloi. BERICHT. Een brief, bevattende handels-effektcn, getrokken door M. D. Soenens, te Gent, op de heeren A. en E. Maquet, te Rijsel, en door deze laatslen aangenomen, op den post verloren of ontvreemd zijnde, zijn de heeren ban kiers of alle ander persoon, die zich met uitwisselingen bezig houden, verzocht onmiddeiijk den persoon tc doen aanhou den, die een dezer effekten, de hierboven aangehaalde hand- teekens dragende, zou aanbieden. Maandag avond is op het grondgebied der gemeente Varssenare eene ijselijke spoorwegramp gebeurd. De barre-1- wachter Jos. De Poortere, grijsaard van 75 jaren, is bij bet aankomen dt-s sneltreins van Oostende naar Brugge, bij h 1 kruisen met ceu zandtrein, geraakt eu doodgereden. -Men

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 2