Maatschappij D e Vlaamsche Ster. fïïi DE BOLDERS, TAILLE- a PLANTSOEN- EENE WONING MET LAND, GilÉ CONGEST. AU (CASINO, REGISTERS, Kerk- en Gebedenboeken, enz., De Jongen van Ruiselede, DE FONTEIISTEN, van Gent, Burgerlijke GodsSmizeii der stad Upereu. Schouwburg:' van ïJperen. Op Zondag 23n December 1872. EENE ÖÏIBE TOOVERHEKS YERKÖÖPOG BINNEN MOORSLEDE. ESTAMINET, rue des Bouchers, prés la station, a Ypres. Rogge 1 Tweede vertooning van 't abonnement, gegeven door de Koninklijke Maatschappij db U dj 'OrdÖ'ibVA 9 Prijzen der plaatsen: le pl. 2 fr. 2e pl. 1 fr. 5e pl., S0c. MOORSLEDE, Broodhoek. Instelpenningen te winnen. Men stelt in het openbaer te koop, met honden van J wee Zitdagen, van wege de meerderjarige eigenaers, het volgend onroerende goed GEMEENTE MOORSLEDE, wyk Sl Accarius, naby de dorpplaets. In de zittingzaal van bet Belle Godshuis in de Rijselstraat teIJperen. 1° Op ZATERDAG 4 JANUARI 1875, ten een ure namiddag, van 7 koopen gesneden Berkenhout, 3750 Vlakepersen,2400 Hoppepersen, 5500 Boonpersen, 14 koopen Dunning van Spar ren, 14 koopen Hakhout met 1655 Plantsoenen. En 2° op ZATERDAG 11 JANUARI 1873, ten een ure namiddag van 98 koopen Eiken,iepen, Abeelen, Popelieren en Beuken Boomen. Voor verdere inlichtingen, de plakbrieven na te zien. De Notaris VA N D E RM E E RS CHte IJperen, is me deze verkoopingen belast. Verkrijgbaar ten bureele van dit blad GROOTE SOkTEERING aan zeer geringe prijzen. VERENSCIIEN Schetsen uit liet leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, schrijft de oorzaak toe aan de onvoorzichtigheid van het slachtoffer. Te Pollinkhove, in het gehucht Fintelle, dreigt de dijk der Veurnambaclitsche vaart door te breken. De helft der gemeenten Oostvleteren, Westvleteren, Rous- Jjrugge, Iloogstade, Pollinkhove, Loo, Nieuwkappelle, gansch de gemeenten St-jacohs-kapeiler Noordschoten en Reninge zijn overstroomd. De daken der hofsteden gelijken van verre aan booten. De schaden zal onberekenbaar zijn Te Stavelen staat meer dan een derde der gemeente onder water. Het water begint thans te dalen. Een groot getal officieren der burgerwacht van Antwer pen, hadden over eenige dagen den oproep van den heer kononel David beantwoord, ten einde de zitting, welke om 8 ure op het stadhuis gehouden werd, bij te wonen. Voorloo- pig is er besloten, dat eene petitie aan den Koning zou gezon den worden, ten einde de burgerwacht geheel en al herin te richten, vooral onder het oogpunt van goede wapening. Het clericaal ministerie heeft eene tweede vergadering verboden Een blad van Ronsse meldt dat in zijne laatste geheime zitting, de klerikale gemeente-raad dier stad, de afschaffing der gemeenteschool, door M. Bekaert bestuurd, heeft beslist alsook de afschaffing der gemeenteschool, bestuurd door Mev. Delcourt en de vervanging dezer als bestuurdster, door Mej. Sophie Couvreur en de afschaffiing der plaats van surveillant in de middelbare school. O de klerikalen zijn zoo voor het onderwijs 11 In den nacht van Vrijdag tot Zaterdag der verledene week is er te 's Gravenhage eene afschuwelijke misdaad ge pleegd. Mevr. de weduwe van der Kouwen, alleen wonende op de Bocht van Guinea met eene jeugdige dienstbode, zijn beiden vermoord. Nadat op aanbellen den geheelen dag niet was opengedaan, werd 's avonds de hulp der politie ingeroe pen. De voordeur ging, toen men er tegen aanduwde, open. Men vond in de keuken de meid, liggende met een stoel op het lichaam en met afgesneden hals bij den kachel. Het lijk van Mevr. van der Kouwen lag een eind verder, eveneens met afgesneden hals. Bloeddruppels zijn zichtbaar van af het bed in de slaapkamer van Mevr. van der Kouwen tot in de keuken toe. Alles is opengebroken en eene groote geldsom gestolen. Zilver en kostbaarheden zijn niet aangeraakt. Bloedkringen der lamp, op verschillende plaatsen, getuigen dat de daders zich den tijd hebben gegund alles na te gaan. Van achter aan het huis is de inbraak gepleegd.Twee hondjes zijn Ongedeerd in huis gevonden. Politie en justitie houden zich ieverig met een onderzoek bezig. Deze ongelukkige zaak maakt veel in druk, te meer 'daar in Nederland dergelijke afschuwelijke misdaden tol de zeldzaamheden behooren. ^'ILLUSTRATION EUROPÉENNE, SOMMAIRE N" 7. 5° ANNÉE. Gravures Eglise de Jerusalem h Bruges. Rosa Nera a la fontaine. - La Tamise, vue la nuit. Tigre lerrasant un crocodde. TexteNos Gravures Une guerre inégale. Apologue. Causerie. A propos d'un jour qui approche. Henriette Robertsart. Nouvelle. Sing-u Ia rités historiques. L'am- bassade refusée. La fausse communarde. Le poïds du cerveau chez Fhomme et chez la femme. Moyen de faire pousser les flours en hiver. Les voies du chatiment. Roman. MARKTEN VAN IJPEREN. LcnTcnl'er 100 kilo 23 Dec. AARD DER GRANEN ENZ. 28 Dec. 21 Dec. verkoch tie kwantiteit. middenpr. p. lOükilo. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 19,900 55-00 29,800 32-75 2,700 £0-00 6,100 19-00 Haver 500 19-50 900 20-50 Enveten 500 22-50 1,100 19-50 Boontjes 0,600 21-50 2,700 20-00 Aardappelen 5,000 7-50 4,000 7-50 Boter 520-00 330-00 De prijs van )ece per kilo. het menagie-brood, voor de week van den 29" December 1872 tot 5" Januari 1873 is gesteld aan 52 c. SiorSs'ijk. Per hectoliter. 25 Dec. Tarwe fr. 24 34 a 28 07 Iloodea. 100 k 8 80 a Roode tarwe Rogge Haver a - 14 a 8 67 a Vcssa-sje. Boter p. i /2 k. 1 68 a Eieren per 23 3 a Peerdb. p. h,a Per 145 liters. 9 1.81 5 75 18 Dec. 24 Dec. Tarwe (nieuw) 28tol 56-25 27lot 35-50 Tarwe van fr. - Rogge 19-— 22 19 22 Sucrioen CO 1 18-75 21 Haver 1214 12 14 Boonen 2224- 20 24 Tarwe fr. Oude tarwe Rogge Boekweit Haver 32 50 a Aardapp. fr. 6 a a Boter, de kilo 3 00 a 18 75 a Eiers, de 26 3 15 a a Koolzaadolie 87 a a Lijnzaadolie 82 a Gent. -Per hectoliter. 27 Dec. Tarwe, fr. a Rogge, a Haver, 12 50 a 13 Peerdeboon. 16 75 a Koolz. 100 k 42 a Lijnzaad. 40 a Kempz. 100-k.a - Koolz. olie, guld 90a - Lijnolie, 80 a - Lijnkoeken, fr. 24 a 26 - Koolzaadkoek. 18 a 18 50 - Kempkoeken. a BE Blijspel met zang, in 1 bedrijf, door Emiel Van Goethem. Volksdrama, in 1 bedrijf, door P. Becort. <33 <m Blijspel met zang, in 1 bedrijf, door P. Decort. Blijspel met zang, in 1 bedrijf, door P. Geiregat. Kaarten te bekomen bij Engel Van Eeckhout, Voorzitter der Maatschappij, in de Dixmudesli aat, 59, aan den prijs van fr. 1-50 de eerste plaats en 75 centiemen de tweede. VA V m degeregtigde Juffer Camilla-Seraphina Reuse, met recht van gëbrujk tot 1 October 1873. Samengesteld uit 15 koopen. Een Mails van 2 woningen met 52 a. 90 c. land, pVuifl langs de Yperstraet,in pacht gehouden doorPhilippus T.ogier. tot 1 October 1873. (In 2 koopen). Deze koopen zyn breedvoeriger beschreven by plabrieven. Den INSTEL zal geschieden op IYoensdag 15 January 1875, ter herberg van Fr. De Cadt, te Moorslede, weinig oost van de statie van den yzerenweg Moorslede-Passchendaele, langs den steenweg. Den ©VERSLAG op Woensdag 29 January 1873, ter herberg van Bruno Van Colen, le Moorslede, dicht aen de gemelde statie. Om te beginnen juist ten 2 ure namiddag. De voorwaerden van verkooping en de lytels berusten ter studie van den Notaris YERLEZ, le Moorslede. Alle inlichtingen te bekomen ten kantoore van Meester VAN EECH.E, Notaris te Yper. VERILOOPIKGEN VAN BÖSSOHEI, EN EENE Eene Hofstedegroot onder bebouwden feMgrond, boomgaerd, weiden, hovenierhof, zaeilan- fcaEaBden, meersschen en bosschen, 18 h. 97 a. 46 c., langs den steenweg op Passchendaele, in gebruik van de me- MET EENE PLAAT, BOOK. A.-G. VAM ©ER CRU! In ons land bestaan verscbillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 3