BE JICHT EN HET RHDMATiSMDS B©@MEK Men vraagt EENE GOEDE KOKIN Voor Hotel; Petrus GHELEIN-LOWAGIE HENRI CÖRNETTE, BOK-TAILUS, PtiKOE, A Ril MES, de MM. GOUBAU Mis et Cic, mm BILGE PERFECTIONS, Eikei!, Iepen, Witlgen, EsscSien en Abeclen YisscSie-Iarkt, n° t te IJperen, Tegen-Rhumatische W atte van Br. Pattison. Bij My €h. Becuwe, Apotheker, te IJperen. Openbare Verkooping te BE VEREN. 5© KOOPEN TE IJ PEREN, maakt liet publiek bekend dat hij eene zeer groote hoeveelheid Fill 1TBOOME\ te verkoopen heeft aan zeer geringeii prijs, zooalspij ramiden, Perziek- hoornen, hooge PruimhoonieTi, enz., enz. STQVEMAKER, SLOTENMAKER EN IJZERDRAAIER, Très-bëlle vente ESSENCES MÉLÈZES, CANADA-S, CHÊNES, IIÊTRES Le Jeudi 8© Janvier !8¥ê!, A MESSINES. Chez ill. L. YERGRACHT-COIRTOIS, Entrepreneur, m A V A UT-A L L A E S Ütll)53ï'l}01*. SI IJ Dl Cll Maagpiüen per doos met 30 pillen 50 centm. ormpairoiien tot verdrijving der wormen bij kind. en volwas, per stuk 12 centm. ïlftl/W-nüJflï» ve,'korl den lijd van het karnen van uren tot op minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en uOtLI |>ö"fl"l verhindert het spoedig sterk worden. In f/2 kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a fr. 1, 4G. U'lUWeAiftl 7l!MW!"<»« r/n>jf 's 'let eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, (jlliKl li lISga~#Jhfl slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, enz., en IdialOD Droppels ZOtK'el" sc'lat'e'Ö'i:e bestanddeelen, bevrijden oogenblikkelijk van de hevigte Kiespijn. liet flesch- ZEKER MIDDEL TER VERDRIJVING VAN RATTEN EN MUIZEN ZONDER VERGIF. ZIJN GEHEELLIJK GENEZEN DOOR DE Men gebruikt die met den besten uitval tegen het Jicht en de Rhumalische Kwaal van alle slacb, tegen de tandpijn, lendenzweer, borstontsteking, keelkwaal, enz. In rollen van fr. 1-50 en van 80 centiemen. GOEBE LOOM VOLGENS VERDIENSTE. Zich te begeven ten bureele der Toekomst. Elk zegge bet voort. Maakt bet publiek bekend dat hij zich komt le stellen als Smid, Stovemaker, Slotenmaker en IJzerdraaier. Hij verhoopt door zijne voordeelige prijzen en de goede uitwerkingen der hem toevertrouw de vragen de gunst van eenieder te verdienen. Apparlenant a lTnstilulion Royale de Mcssiues. a midi précis, Le Notaire BUT AYE, résidant a Messines, pro- cédera a la vente pubiique du dit bois se trouvant sur les parties ci-après indiquées COMMUNE DE WYTSCHAETEt A. Sur une part ie de bois connue sous le noni het Buffel-Bosch, a proximité de la maison occupée par le gardebois Denturck. 43 marches de Mélèzes. 28 marchés d'Hêlres. B. Dans le bois nommé de Elzerie ou Ca- pellerie-boscli, le long du pavé d'Ypres a Messines, el prés le cabaret Le Coq de Paiile. 58 marchés d'Hêlres, Chênes et Canadas. C. Sur une partie de bois prés la ferme de Louis Goudezeune, un pen au levant, du cabaret Le Steetje. 17 marchés de Canadas. Immédiatement après, il sera vendu au cabaret Le Coq de Paiixe, le long du pavé de Wytsehaele a S' Eloi, le Taillis croissant sur environ 3 hectares de bois, nommé Het Cappellerie-Bosch, silué prés le rnème cabaret et. a l'ouest du dit pavé, avec 92 de très-beaux Plancons, le tout divisé en 4 lots. Ces quaire lots seronl aussi présentés en masse. La réunioh a midi précis au cabaret le Coq de Paiile. Cetle vente se fera avec long ceédit moyennant de constituer caution. Le Nolaire BUTAYE, susnommé, est chargé de la recette et de eetle vente. Pannes et Faitières rouges et plombées, Tuyaux de drainage et Tuyaux a coliet pour Cheminées, Ponts, Egoüts el Acqueducs; Briques moulées et pour voütes; Briques ereuses; Carreaux et Bri quettes pour fours5 etc., etc. Prés la Porte de Menin. Alle slach van NAAI- EN BREIMACHIENEN, van Elias Howe, Junior, (Niet te confondeeren met het système Howe die maar een namaaksel is). Nota. De machienen bij hem gekocht zijn gewaarborcht en men leert de bewerking voor niet. Gemak van betaling. Werhwijpnkel voor herstellingen. BXjBSöQsoraeaB'*ia! uit drop, salmiakzout, mout, anijs, zwavel en uit extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde, worden door alle doktoren bevonden liet beste raiddel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In l/l en J/2 dozen a fr. I en GO centra, en in proefzakjes a 50 centra. moest, daar het ook bij het inmaken van zure vruchten, het weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, boonen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezien gevonden worden. In d/i pakjes ii 40, in lL 75 centm. en in j/i a f''- 'U Een bus van fr. I, is voldoende om liet grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, schwaben, enz., vrij te houden. Proefkusjes kosten fr. B te IJfpei'eu bij Cis. Beenwe, apotheker, Botermarkt, kortrljk bij C.-J. Vanderrespt, apoth., Oostende bij Koekenpoo, apoth., Bousselacre bij F. Ameye, apoth. En in de andere plaatsen in de gekende depots. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. Dij den aankoop dezer artikelen wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette er op, dat ieder arti kel tol waarborg der echtheid voorzien is met de firma Emmerik a. d. 11. ES. eon G-imtborn. Apotheker en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. VAN Op MAENDAG 50" DECEMBER 1872, ti'ii 1 ure precies namiddag, op d'hofstede gebruikt door sr DjSsiré Vanhodtte, ter gemeente van Beveren, aen het gehuchte ter Eyke, zal den Notaris VAVISEV BËKGHIE, Ier standplaets van Rousbrugge-Baringhe, met de tusschen- kornst van fijnen ambtgenoot Mr BIITAYE, Notaris ie Meessen, overgaen tot de openbare verkooping vart rond ALLERSCHOONSTE dienstig voor alle slach van werken. Deze Booinen zyn allervoordeelist gelegen voor den trans port. Met langen tyd van betaling mits stellende goede borg, ter aenveerditig van genaemden Notaris VANDEN BERGHE. OP BE KAAI, SMS® EÏOÜU heden af /t«» tnen «le Ttsbeife de*' eei'lreHtn'eu van «Eest SJTxet'en— TFejj bekomen ten bm'eele vesn ons blad tstan den prijs 5 centiemen. DE A WYTSCHAETE, l_—i,i.i.iii Ces arbres conviennent aux charpcntiers, fabricanttf elc., et les Mélèzes, par leur grossen! (55 c. a i-20),sont propres a la charpenle et a la menuiserie. Ee gardebois Denturck indiquern les marchés aux amateurs. DÉPOT A 1'PILES, d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. TE BEKOMEN EI J DIXMUDE-STRAAT, N° 27, IJPEREN, Boek- en Steendrukkerij Engel Van Dixmudestraat, 59, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 4