VAN ROUSBRÜGGE. 17 FEBRUARY 1857. N.° 10. I* JAER. NOGMAELS ONZE BRIEVENPOST Vlaemsche Seijaerd. EEN DRIETAL VRAGEN. i Men betaeld voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verschyntte Rousbmgge en alien die het blad by den drukker wfhalen, perjaerfr. 4-00; zes maenden fr. 2-23met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maendenvoor Frankrijk 7 fr. 'sjuers. Berigten en Aankondigingen 12 centimen den drukregel. Affchen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vracutvky voor den maendug worgend by DÉS1RÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Róusbrugge-Haringhe, toekomen. Helpt u zeiven zoo helpt u God. Rousbrugge dit spreekwoord past u wonder wel. Steunt niet op de regt- veerdigheid van den Albeschikker alleen, weest niet zoo geduldig de eeuw van geduldigheid is voorby, gy moet vragen en hervragen, zonder vragen zal u niet geworden, in tegendeel, men zal den gedoogzamen ymlrooven om den klager te troosten, en, w eest op uw hoede, uien schoeit u op zulke leest. Erzyn een aental dringende zaken ge boekt, die men onder de groote b e 1 a n g e n s van Rousbrugge tellen mag, en nu en dan aen het publiek zullen medegedeeld zyn. Dat hetonsgelieve te aenhooren, dat het medewerke en onze Regeering zal hare moedi ge poogingen by onze regtveerdige eischen voegen. Zyn w y enndragtig en vragen wy als broeders uit een huisgezin eenen brievenpost, die eerste onmisbare noodzakelykheid .welke alhier met alle regt behoorde te bestaen. De re- geerin j heeft reeds deze vraeg gedaen, wil men mogc- lyks antwoorden, ja, maer lang geleden enlang vergeten Dageljks hooren wy van menig bediende en koopman klagcnoveronzegesteltenis indenbrievenpostdienst, maer iets dat wy niet verstaen, is dat zy niet meer trachten die slaet van zaken te doen veranderen. Kom, Rousbruggcnaren, willen wy niet achteruit ver helden wy ons, komen wy byeen, verschaffen wy middels en doen wy ons regt als hoofdplaets van een kanton gel den, schept moed, de zege zal aen ons zyn, want Een- dragt geeft magt De middenafdeeling, gelast met het onderzoek van een krediet van fr. 1,104,480, voor vermeerdering der jaer- w edden van de kleine ambtenarenis op nieuw byeenge- komenonder voorzitschap van den heer Delehaye, en heeft kennis genomen van de antwoorden van het gouver nement op de voorgestelde vragen. Dit de uitleggingen van het gouvernement blykt dat TDy drukken op de woorden groote belangens, omdat, wy onlangs een zeker spotlag hierover hebben zien geven; Wy raden aen wie het aengaet, dat zy beter jóuden doen van het oude spreekwoord indachtig te zyn «i Jw iensbrood men eet, wiens woord men spreekt. een groot getal ambtenaren nog hunne regelmatige jaer- wedde niet geniéten. Na eene lange beraedslaging, heeft de rniddensoklie zonder hare eerste beslissing te wyzigen, nieuwe inlich tingen gevraegd en hare vergadering op de aenstaende week verdaegd. Het zal op uw en toren gaen luideni> gentscii spreekwoord. Alle Belgen zyn gelyk aoor de wet. GRONDWET DER BELGEN. ART. 1. Is de Vlaming die de tael Van de Walen niet verstaet, Tot 't bekleeden van een ambt, Bv de Walen w el in stael? NEEN Is de Wael, dye onze tael In het minsteniet verstaet, Tot :t bekleeden van een ambt, Bv de Vlamingen in staet? JA! Voegt dat neen en ja te saem En zegt my in Godes naein Stemt dit steksel overeen Met dat schoon ARTIKEL EEN'? Alle Belgen yn gelyk voor de wetzegt onze Konstitulie. Dit artikel zal voortaen eéne bloedige spotterny zyn want een Wael die geen ziertje vlaemsch kent, kan tot alle ambtenja zelfs tot notaris in Vlaemsche-Belg\e be noemd worden; terwyl een Vlaming die geen (ranselt kent, onbekwaem wordt verklaerd voor't geringste plaetsken in zyn eigen Vaderland Wy hebben gisteren de ter doodveroordeeling inge woond van den brandstichter-moordenaer Claes en wy bekennen, dat zekere gebruiken in de procedner, in vele

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 1