BET RONDLEUREN. Dit en Dat. 1* De kalsyde die de Staveldani-brugge moet verbin den niet de kalsyde van Hoogstade naer llousbrugge; 2® De kalsyde van Stavele door Crombckeen NVestvlc- teren naer de kalsyde van Poperinghe naer Westvleteren. Bygevolg is de commissie aldus zamengesteld M. de arrondissements-commissaris van Yperen, voor zitter; de heeren burgineestere van Poperinghe, Stavele, Grombeke, Westvleteren, Beveren en van eenen schepen der gemeente llaringhc die door den gemeenteraed daer- toe zal aengewezen worden. tn ons nummer 12 van 5 Maert 11.' spraken wy over bet Rondleuren, waermede onze gemeente buitengewoon en onverdragelyk geplaegt is. In "bet volgende tnunimer van 10 derzelve maend verklaerde een inwooner van ltous brugge ons goed inzicht niet te willen bestryden maer drukte zich ondertusscben uit als wilde hy hctzelvcr met eens tot de dood veroordeelen. Een politie reglement, zegt hy, mag nooit tegenstrijdig aen de wetten zgn, dat gelooven en weten wy, en het liegt maer aen hein die belast is een reglement te maken van te voorzien dat hetzelve met geene wetten strvdig is. De tref van 18 Juny 1842, zoo gaet hy voort, loet eenieder toe mits patentregt te betalen zyne waren op openbare plaetsen ten koope te bieden. Waer zou het ons ooit in het hoofd komen de kramers op open bare plaetsen den verkoop te verbieden, het ware be- lachelyk en tegenstrydig aen de voordeelen der gemeente, vermits het deze zyn die onze week- en jaermerkten moe ien opluisteren. Wy gelooven dat den heeropmerken wel zou doen gezegde wet met min vlugheid grondig te herzien, hy zal er zonder twyfel in bemerken dat allen kramer zyne waren op merkten of ander openbare plaetsen, of wil in- of onder gebouwen te koop mag aenbiedendat -.men ook zyne waren niet ry tuigenpeerden of ander last dieren mag rondvoeren, dit alles wordt klaeren duidelyk gezegd, maer bcpacld zich enkelyk, en wy gelooven dat het niet anders kan zyn, voor de openbare plaetsen. Men vindt in de wet niet geschreven dat het toegelaten is stou- telyk in het huis van den burger te dringen, hem onver dragelyk te kwellen om hem aldus de waren met geweld op te vesten. Dit alles zegt de w et niet en wy verkeren in de vaste mening dat een kollegie van burgmeester en schepenen in staet is dergelyke ongerymdheidin voor deel zyner burgery, in voordeel van handel en rust, te doen ophouden. Dat de leurder zyne waren op de markt te koop biedt, en mits de wet hem het rondleuren toelaet, dat hy destra- ten doorkruist en met luide keele roeptnaeldenspellen enz., maer dat hy ons, in naem der redelykheid, gerust laet in onze w ooningen. Het lydtgeen twyfel of allen bur ger zou deze doeiiwyze goedkeuren, daer het veel zou toebrengen om ons van menig bedrog te vryvaren, en zelfs zou de heer inzender van bovengenoemde opmerking ze kerder mogen zyn geene nieuwe foppingen meer te moe ten verduren. Hoe het zyzyn wy tegengesproken geweest wy mo gen den tegenspreker niet te min onder de rei der vrin den des vooruitgangs tellen, hy aerzeld niet te verklaren dat het rondleuren schadelyk voor de burgers van ltous brugge is, en dat liy die'aen een leurder koopt schade aen zynen eigen handel doet;, dit kan niet anders, zoo luid het oude deuntjekoopt gy aen my niet, ik koop aen 11 niet; in tegendeel koopt gy aen myik koop aen u. De cene genegenheid is de andere waerdenz. enz. Daer by mogen wy nog voegen dat deze handclwyzen hunne noodlottige en goede gevolgen hebben, te weten haet en nyd, in het eerste, vriendschap en overeenkomst, in het tweede geval. Hierom verstouten wy ons te durven hoopen dat de ge achte heer opmerker, die even als w y een inwooner van Rousbrugge is, het met ons eens zal zyn om dit laetste ten allen tyde in ons midden te bewaren en niets te ver zuimen dat aenlciding tot verbetering en welzyn onzer gemeente kan toebrengen. Dit is de taek van eiken waren burger. Onze velden geven thans een verrukkend uitzicht, de gevallen regens "en nu het schoone zomerweder doeneene onzeggelyke ontwikkeling aen alle gewassen ontslaen geene bloole velden meer, de natuer heeft er een zoo jeug dig, zoo groeizaem groene tapyt over gespreidt, dat men in vele jaren zoo geene gezien heeftde landbouwer kan zyne verrukking niet weerhouden by het bezichtigen zyner velden. Te midden dit alles zien wy reeds de koolplant haer prachtig gouden kleed aentrekken die binnen eenige dagen het schilderachtig uitzicht onzer streek ten hoog ste zal voltooijen. Immers alles wat op den akker is ge- zaeid of geplant staet overccrlyk. De tuinbouw is niet minder schoon, menig hovenier geeft blyken van ware kunde, dat zy het niet ten kwade nemenwy zeggen aen de minder geoeffende De maend April geeft menig zachte regenbuien de tuin- en hoorn slakken beginnen zich tevertoonen, weest zorgvuldig en vernielt ze zy zyn nu gemakkelyk om vangen, zoo niet, zy zullen vermeerderen en later schadelyk zyn voor vele kruiden. Maekt bergen voor meloenen en komkommers om met klokken of handglazen bedekt te worden. Alle welriekende planten dient men nu te zaeijen, alsook por- celyn in warme plaetsen. Men zet de tuinboonien en plant de bloemkoolplanten, die in February zyn opgekomen. Men kan ook artisjokken planten in vogligcn grond. Men zaeije nog alle weken alle soorten van salade, alsook ra- dys, raepzaed, koolzaed, enz. want nu worden dicschielyk groot. Verplant de jonge seldryplanten op vette aerde. Roer de grond tusschen de rven boonen en erwten. Hoog de aerde tegen de struiken der boerekool en bloemkool na eene regenbui. De staetkundigc tydingen draeijen altyd in den zelfden kring rond. De conferencie van Neuenburg heeft don derdag geene zitting gehouden en den Dorpsbode wordt op zynen duim geklopt van het Veurnesch Advertentieblad. Verschooning konfrater eenmeel is geene gewoonte, hy konde dat ook al een ander door den neus vry venmaer zag door de vinger. De koningin van Engeland is zeer welvarend, alsook de prinses, aen welke zy het leven heeft geschonken. Wacrom, vragen er veel onzer le zers, staet den uitslag der Provensche stierekeuring in den Dorpsbode niet?... Om dat zy die het behoorden te doen, in het belang hunner gemeente, er ons geene nota van inzenden. Op maendag 27 dezer boiling om scha penbouten in den Hert, by het dorp, en men spreekt van de afschatling der republiek van San-Marina, die door de pauselyk gendarmerie zou ingenomen zyn, en al hare vryheden zou hebben zien vernietigen. De douaniers van West-Nicuwkerkc hebben 10,221 meters kantwerk van smokkelaers ontnomen. Onze budjet van oorlog voor 1858 beloopt enkelyk inaer tot 32,182,000 fr. Een koning van Denemarken wilde geene hofw arren dulden. Als hem dacrvan de reden gevraegd w erden zeidc hy i! Als ik zotten wil hebben maek ik myne edellieden dron ken. Ik heb dan meer gekken als iny lief is. Het en- gelseh parlement zal op 30 april byeenkomen. Er blykt uit eene nota, zoo laet den Eeetoonaer verstaen, dat er in 't algemeen uit Vlaenderen zes-en-tw inlig duizend ko- nynen per jaer naer Engeland worden verzonden. Op pacsche maendag is het vrouwfen kapsel, in Sebastopol, niet verbold geworden maer te Gent gaen ze de Verloren- broodbrugge vermaken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 2