Openbare Verpachting GOEDEREN De Boomteelt BASCUL BALANSEN DE DEUGD VOOR ALLE STATEN DE KUNST VAN WEL TE STERVEN. in koopcr- yscr- tin- blek en aerdcwcrk wacronder schoonc marmyte, tinnen kommen en plalteelen en kafletièrc. Voors ccnige wagenmakers greedschappen zoo als Schoepers, Avcgeers, Beitels, Schaven, Schrop Kerfzaegen cn andereals mede cene hoeveelheid wa genmakers houtenbestaende namentlyk in 600 voor- en achter- speeken5 koppels schalieren twalf Meters wilgen plankon, 14 idem velgeplanken 175 idem abcelen bard,deel csschen planken dienstigvoor ploeg- balken cn deel eiken planken, twee koppels kips draeyschacmels cn scharen, cenige voorwerpen,dien stig voor het maken van ploegs en benootendeel stukken csschen hout, dienstig voor wagen assen, ee- nc hoeveelheid eggetans valleyenharnasschen rwingels en roemen koppel karrcwiels, en meer an dere objecten te lang om te melden. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling door den Notaris CAPELLE 10 watou. te Isenberghe. Op ZATERDAG 25 APRIL 1857ten twee ure namiddag ter herberg bcwoend door Engel Bocdeweel, te Isenberghe, zal er worden overgegaen tol de open bare Verpachtingvan heet. 13-02-67 cent., onder Hofstedeken, Huis, Gras, Zaeiland, Gronden cn Ho ven verdeeld in 20 artikelen cn in te gacn met l.stcn October 1857 voor dc 17 eerste en met 1 .S,CD Mei 1858 voor dc drie laetstc. Alles by plakbrieve broeder ver meld. Deze verpachting zal geschieden door hot ambt van den Notaris CAPELLE, te Watou resideerende, in wel kers studie het kohier van voorwaerden berustend is. NATIJERKUNDE IN DE VOLKSSCHOOLEN PRY ZEN DER ZADEN OL1EN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. van onroerende BEHOOREXDE AEN HET BUREEL VAN WELDADIGHEID ütHTI^Ï CENTIEM per bladzyde, by druk- JL%9 JL kcr dezer te bekomenalle de uit gaven tot hiertoe verschenen der VOLLEDIGE W E R K E N van Hendrik Conscience. gelykvorniig aen die in de statiën van den yzercnwrg. gewacrlwrgd cn volgens de wet geykt. Kiucht kilos 100, 200, 300, 400, 300, 700, 1000, 1300 Prys franks 21 23 28 34 40 34 72 100 By de, weduwe ROBRE-DE LAEY, Ie Ilooghledc, by Ro'us- sclaere (Westvlaendercn). (Brieven franco.)' Dezelve zyii ook dienstig voor de Molenaers. TE BEKOMEN BY DRUKKER DEZER v door P. J. IllI.legeer, Priester van het gezelschap van Jcsus. VYFDE U1TGAEF. Vermeerderd niet VoorbeeldenDichtjes en Spreuken. Boekdeel in 18" van 312 bladzydcn. Prys: 1 FRANK. of hooft inhoud der openbare leergangen vau BOOMSNOEI Door It. J. Van Hi i.le. DE Handleiding van Onderwyzers en Leerlingen, door Edward Campf.ss. EEN NIEUW WERKJE va.n des Ekrw. P. J. HILLEGEEH, Priester run de Sociëteit Jesu. Boekdeeltje in 18" van 132 bladz. met gedruklen omslag. Prys 43 Cestimen. Men geeft 13 voor 12 27 voor 24 37 voor 50 113 voor 100 exemplaren. Verschenen by Wc A. 1. VAN DER SCHELDEN en zonen Boekdrukkers en llandelaers in nieuwe en oude boeken te Gent, en verkrygbaer by alle boekverkoopers des fiyks, KOBTBYK 20 april. kooliaed fr. A -p. heet. lynzaed 27-..» 2<L»>» koolzacd-nlie 04-oo 6iS-oo lynzaed-olic 56-uo ,57-uo %- koolzaed-k." l'J-oo A 20-00 p.100. Ijn/acd.k.» 00-»» i Op-»* GENT, 17 april. koulzaed fr. 54-00 a 35-00 p. heet. fyuaed - Bi-00 i 20-00 koolzaéd-olie 05-lo a 66-00 lynzaed olie 9-00 56-uo K'oulzacd-k.» stuv. 5 1/4 a 5 1/4 p. 21/2k. .lynzaed-k.» 6 0,0 a .7 o/o .1 AELST18 april. rai'pzftcd fl. 23-00 per zak lynzaed 14-oo a 16-no raepolie 84-oo p. 157 lil. lyuraed-ulie 70-oo ik - raepkock !20-oo a ooo-oo p. 1215 k. ly nkoeken 140-oo d 145-uo RVSSEL, 17 april Koolzard fr. 28-00 .4 33-00 den-keet. Lynzaed 26-00 i 31-50 Koolzaed-olfe OOü-lX) h ooo-»» Lynzaed-olie» 104-75 6 WW-00 Koulzaed -k. 16-50 A 17-50 de 100. Lynzucd-k. '.2^-50'26-00 KORTRYK, per beet. 20 april. Tarwe 20-00 a 22-00 Sucrioen a bui-).* Rogge 11 -00 a 13-00 Haver 8-50 a 9-00 Boonen »»-:>» a n»-»» YPF.Rj.er beet. 18 april. 21-13 a »»-» 00-00 a «n'-ti 42-60 a "us»)» 9-12 a 10-00 a BRUGGE, per heet 18 april. 14-50 a 23-00 t4-5016-00 12-00 a 12-50 8-00 a 9-30 11-00 a 13-30 VEURNE,p.l43Tit. 13 april 27-00 a 31-50 20-00 a 22-75 19-00 a 20-75 12-00 a 14-00 18-oo a 20-50 Poperinciie, p. h. 10 april. 21-37 a 14-00 a 8-00 a Beroex (Frank.). 0 april. 56 88 A.»» 25 40 a 25 93 a 14 19a»* 23 63 a.» I Hoppe. AELST, p. 30 kilo. fr. 42-00 a 46-00. POPERINCIIE, p. 30 kilo, fr. 32-00 a 33-00. Drukkery en Boekbinder) van D. ALLAERT, Uousbrugge-llaringbe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4