TAM ROPSBltPGGE. ROUSBRUGGE. 5 MEI 1S57. I.* II. !.,u JAEt. irnïïMi Men betaeld voor DES DORPSBODE die eiken dinsdag verschynt t te Rousbrugge en alten die het. blad by den drukker mfhalen, per jaer fr. 4-00; zes maenden fr. 2-25; met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maendenvoor Frankryk 7 fr. 'sjaers. Herig ten en Aenkondigingen 12 cenlimen den drukregel. A/fichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden GnATis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vraciitvrt voor den maendag morgend by DÉSIllÉ ALLAEUT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Baringhetoekomen. Het convöi van den yzerenweg uit Poperinghe ten t, nre's morgens afreizende, vertrekt met 1 Mei 11. ten 5 ure 15 in. Hetzelve passeert tot Yper ten 5 ure 35 ni., teCoomen 6 ure, te WervicK 6 ure 10 m. en Meenen 6 ure 20 m. Aenkomst te Kortryk oniG ure 45 m. gclykty- dig met den trein van den staet voor Gent, Brussel, Ant werpen, enz. Geen ander veranderingen zyn aen de vertrekuren toe- gebragt. Zondag lestleden had ons dorp zyn zomerkleed aen en echter heeft hel geure weder aen menigeen den lust tot wandelen ontnomen. Ons muziek genootschap deed een uitstapje tot aen de herberg de Brikkcry, alwaer het, even als op zyneu togt, lieve muziekstukken liet hooren. >"iet min dan in zeven of acht plaetsen was het bolling voor neusdoeken en ander voorwerpen, terwyl men in den Hert de schapenbouten voor de boiling van den maendag bereide. By demaetschappy van blinde vinken,gezegd Verkwen, was liet stelling, en des avonds hadden allerhande ver- maeklyklicden plaets. Ook by het gelyke jonge gild, gezegd de Beenhouwer, was hel groot feest, hetwelkc slechts gisteren met een eet- inacl in volle vrolykheid en orde gesloten is geworden. Volgens de officiële statistiek van het gouvernement, is de bevolking van Belgien verdeeld in twee derden Vla mingen en éen derde Walen. Er is nu een snuggere Wael voor den dag gekomen, die in de Meuse. van Luik eenen brief heeft geschrevenwaerin hy met cyfers wil bywyzen, dat dit de grootste logen der wereld is, en dat het zon moeten zyn twee derde Walen en éen derde Vla mingen. Men weet hoe dit statistiek van het gouvernement wordt opgemaekthet is volgens de eigene bekentenis van ieder persoon zelf dus onfeilbaer en ontloochenhacr, en toch wil de Wael die bestryden. Brussel, onder anderenzegt byis drie vierden fransch Ook de helft der bevolking van Gent, Antwerpen, Brtrgge, Kortryk, enz. rekent hy voor Walen Het derdedat hy zoo goed wiï lyn voor Vlamingen aen te nemen, noemt hy onkundige werkliedenuitvaegsel der maetschappy Wat men toch scliry ven durftWie dit leest moet de schouders ophalen, en denken dat men gcene gezonde rede meer moet bezit ten, om schaemteloo» zulke loges te durven uitkramen. De Walen denken daerdoor hinder te doen,en zy leveren ons in tegendeel de ontegensprekelykste bewyzen di r regtveerdighcid onzer zaek. Op al de contributie-biljetten staet te lezendat, indien de belastingschuldige meent te hoog geschat te zynhy zich mag voorzien in beroep by M. den gouverneur, doch alleenlyk na de verschenen lermynen vol betaelt te heb ben. In Rusland waer de ST/10 der bevolking nog in siaverny zyn, kan nun ingelyks nog appelceren van de vonnissen by den Keizer, maer slechts na dat die vonnis sen ten uitvoer zyn gebragt geweest. Dus, wanneer gy by voorbeeld veroordeeld geweeest zyt tot den knoutgy moogt in beroep gacn doch slechts na de slagen ontvangen te hebben. Indien Z. M. uwe klagten gegrond vindtzy staet u eene zekere schadevergoeding voor de ontvangene slagen toe; maer het ware te vergeefs aen uw regt op dezelve vooraf te verzakengy moet eerst en vooraT den stok passeeren. Men schryft uit Breteuil aen den journal de roise: Een welstellend persoon komt op eene zonderlinge wy ze aen zyne dood te komen. Op dc veemarkt van donderdag had de landbouwer P. tegen den dank, van zyn vrouw, zyn verken verkocht aen een gebuer. Gehoord hebbende dat deze het s'anderendaegs geslagt had, en de verwvtingeu niet meer willende hooren van zyne vrouw, besloot h\ zyn heest weder te halen. Inderdaed, hy drong 's nacht- in de kamer waer hetzwyn hing, nam het op zy ne schou ders en ,oiu er geniakkelyker mede voort te kunnen, wond de touw waeraen het vast was rond zynen hals. Aen de brug gekomen zy ndc, en waerschynlyk vermoeid, heeft hy het doodc verken op dc leuning gelegdhet beest is er van gegleden naer den kant der rivier en heeft den dief verstikt. 'Tis een landbouwer van Santcrre, die 's morgens vroeg naer zyn w erk gaende, 't zwyn en den dief vond opgehangen aen dezelfde koord. Het aerdigsts van al is, dat niemand van het ongelukkige verken heeft willen eten. Terwyl men zich in Belgien over de dnerte der boter beklaegt, schynt het dat zy nu in Engeland veel is afge slagen. De overvloed van die waer is op de merkt \a/i Londen zoo growt, dat de boterkoopmans uit Holland ge durig de kuipen boter terug kry gendie zy naer Engeland verzenden. Zondag avond, is eene Jonge dochter, Joanna Va» Koutte genoemd, winkelierster te Alvcringiicmop de qc n -it n

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 1