KDNST* EN LETTERNIEUWS. Ingezonden Artikel. f publieke baen naby het gehuchle Yortheni, door eenen tot nu onbekenden kwaeddoener. aengeiaiidgewee^,4lie liacr het gouden kruis en ketting afgerukt heeft, die Zy aen den hals droeg. De groole geschreeuwcu van bet slagtoffer dezer niisdaedhebben den dief de vlucht doen nemenhet kruis en de ketting in den brand latende wel ke 7.yne pligtige begeerlyklieid opgewekt hadden. Onlegenzeggelvk legt men dagelyksy meer en meer vernuft aen denilag iu hetvervalschen derlëvensmiddel.en. Donderdag laetsl heeft men op de merkt vaijS. Nikoiaes eene|boerin aengelioudeu j die verscheidene koperen geld stuften in liarë boter gestoken hatf, ten einde waerscnyfi- iyk alzoo hel gewigt te verzwaren. Men zegt dat Nelle-Mie aerdig stond te kyken, wauneer de commissaris hare boter voor de tweede niael Woog, en bet geWigl minder bevond dan den eersten keer. -- Donderdag! laetst, zegt de National, regende het; een burger van Brussel ging door de oude Kleerkoopersstraet met een regenschermby ging over hel plankier van het Hotel du Grand Monarque, eensklaps komt daer een heer zoo baestig buiten gelopen, dat de burger niet tydig ge- genoeg zyn regenscherm kon wegtrekken, zonder tien hoed le raken van den heer die uit het hotel kwam. Daer- door viel de hoed van den heer op den grond. De burger haesttc zich den hoed op te rapen en verschooniiig te vra gen. Maer de heer, wiens hoed gevallen was, stelde zich iiiénnede niet te vreden en vroeg een tweegevecht. De vóorbvganger weigerde en alsdan bragthem zyn uitdager een hevigen voetstamp. De mishandelde sloeg niet tegen maer beloofde eene klagl by de justicie in te leveren legen zynen tegenstrever, die niemand anders is dan de heer Jaubert, kolonel der lansierste Namen. Vrydag heeft men inde Rhonebeke, gemeente \Vou- menliet lykje gevonden van een nieuw geboren kind. Desz^lfs handjes «aren te samen gebonden met garen, liet parket van Yeurne heeft zich ter plaets begeven. Een duilsch dagblad maekt nopens do luchtgestelte nis de volgende waefneming bekend, welke hel verzekert naukeurig bevonden te zyn 11a verscheidene jaren opge merkt te zyn geweest. NYanneer de esschenboom zjne bladeren schiet eerder dan de eik, alsdan zal het jaerge- tyde regenachtig of ten allerminste vochtig wezéil'; *l is hetgeen liet verledeue jaer in duitschland heeft plaets ge had. Müer deze lente beginnen de eiken uit te botten voor de esschen, hetgeen hel \00rteeke11 is van eenen droegen zomer. Indien deze waerneming niet uitsuileljk tol duilscliland behoort, zou zy voor onze landslieden stoiïe lot vvaerneiuing kunnen opleveren, en gevolgentlyk mis- scliieh eene oëgsï heilzame aenwyznig wezen. Men leest in den UniversEen zonderling feit is de verledene week te ltome gebeurd. Gedurende den nacht iv men in 't kabinet van graef Rayrteyal gedrongen, langs de deur zy nee slaepkamer. De kvvaeddóciiers hebben al zyne papieren in de wargebragt, doelide voorwerpen van weerde geëerbiedigd, alsook de niedalien en dekoralien die zy onder de band hadden. Men is vervolgens naer de keuken van hel gezantschap gegaen, alvvaer men een kie ken heeft «/ebraden vervolgens heeft men zich verwyderd, zonder iemand in hel paleis Colonna te hebben wakker gcniaekl, en /.ouder door den post te zy 11 opgemerktdie er dèu ingang van bewaerde. Men wil in die zonderlinge inhuisbrek.iiig iets van de londensclie onbescheidenheid zien. --Vier gelukzoekers van Gasconschen oorsprong, in eene herberg goeden.sier geiuaekt hebbende, deden den quirton boven kómen en regelden met hem den prys van liet mac!. De.eerste slak de hand in den zak, de tweede hield hem degen, zeggende, dat hy betalen wilde; de derde machte hetzelfde gebaer de vierde zegde tot Reu yarêotfik verbied u geld aen te nemen van die beeren. Wyi niemand $ieh wilde ten ondergeven, zegde een huii- i.er: 0111 overeen te komen, moeien wy den yareon een d<ek voor de oogen binden; hy, dien hy vatten zal be- taelt het gelag. Dit voorstel werd uitgevoerd. Terwyj jor n- de arron in de kamer rondtast, ontsnappen zy do eene na den andere. Ije baes komt boven, onze geblinddoekte gneep hem aen, en heiasjévig vasthoudend^riephy ïiit: fla gy zyt het, pie toet gelag betalen zult lig* M. Van HuUrbusch, ondespastoor te Thielt, is 6:i beiftemd te Ouckenc|' IJ M. Ma sureqlprofe*or in 't kollege të Mecnen| i dërpastoor teftTbiglt benoemd. M. Bcke, onderpastoor te Rolleghemkapelle is ka laén te Sivpe ouder Moorslede benoemd. M. R. de Tollenaere, prolessor 111 't Semenarie te Roiis- juid te Rolleghemkapelle. hebben zich, met toelating ■nt, ter beschikking gestebl van den zeer eerw. heer Kindekens, vikaris-generael van Detroit in Amerika. Deze dry heeren zullen zich eer>t naer liet Amerikaenseh kollege 't welk eerstdaegs te Leuven stoet geopend te worden, begeven en aldaer ver- bh ven tot dat er een genoegzaem gelal andere prïestërs zltllén gereed zyn 0111 als zendelingen naer Amerika te vertrekken. De Koning heeft eenen cigenhandigen brief tóëgc- stuerd aen den Kardinael-Aerlsbisschop van Mechelen, ter gelegengeid van den 25" verjaërdag zyner verheffing tot den inetropolilaensehen bisschoppel) ken stoel van België. De prelael hebfl /.ich óniirubfely k by M. begeven om Ilacr ov v.r Ril bew ys van toegenegenheid te bedanken. In de laetste zitting van den gcmeenleraed van Nieuport heeft de heer Kesleloot-de Man, aen den heer voorzitter overhandigd, namens den heer baron Jules de Saint Genois,schepen der stud Gent,lid van de koniuglyke ahademie te Brusselenz., een exeniplaer zyner groote ver handeling over den waren nacin, geboorteplaels, bloedver wanten en wapenen, begraefplaets en geschriften van Cornelius de Schepper, gezegd Scepperus, geboren le Nieuport in 1502, gestorven le Antwerpen den 28 maert 1554,.een werk door den heer de Saint Genois de stad Nieuport ten geschenke aengehoden. De raed stemde dank betuigingen aen den heer baron de Saint Genois, en ge lastte het schepenen-kolle.gie hein die by brieven te laten kciinca. De beer F. Roelants, schryver van het drama Wil lem de Zteyyer, dat op 30 maert laetstleden met zulk eenen ongemeenen byval op den brusselschen schouwburg der YVarande werd vertoont, is dezer dagen door Z. M. den koning der Nederlanden tot ridder benoemd van de orden der Eikenkroon. )>v lift Mynheer de uilyever van de Doiipsuode, Met een wacr deelnemend gevoel hen ik gedwongen my le vervoegen met den zin der opmerking gedaen in uw voorgaeiide nummer nopens de vlaemsche Reweging binnen ons dorp. Het is indei daed onbegrypelv k, my 11- lieer, wanneer men het aenzienlyk getal jongelingen en lieden iu den bloei van het leven bemerkt, met onderwys en gtjesf bebebt, en die den tv d erspeelen met nüllelooze en niets beduidende dingen, lerwjl zy denzelven niet zoo veel nut voor hun en bet nakomelingschap zouden kunnen besteden, en gansch eene natie in w erking komt 0111 voorige. roem eii grootheid door eigen tael, door eigen zeden, te erwinnen. Dit reuzenwerk is wel de aëndacht vau al Wat vlamiug is waerdjg. liet is te veronderstellen da! er velen onwetende zyn met het geene erop den grond dat zv bewandelen is voorgevallen, of wel, die voor vallen, die opofferingen, die heldendaden moeten hen op

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 2