Dit en Dat. Het brood. De bakkers. W yB A-B rene gemaskerde wy/.o bckendt staen; o! zy moéten over den flaein van vtaiuing niet fier zyn, of het omvlietend bloed zou hunne aderen doen zwellen en als moedige krygsinanuen zouden zy op de bres staen om hunnen ei gendom by de minste schending te doen eerbiedigen. -Maèr, heluéshoeveel zyn ér nletT>y ons by dewelke het onverschillig of vreemd gevoel zoo diep geworteld is, dat zy zelfs, de onwetenden, hunne heilige regten, hunnen bloei en vooruitgang met de voeten treden. Rekent my niet pligtig, mynheer, aen deze wraekroepende daed, want ik ben bereid om alle beweging, dat tot heil van Vlaenderen strekken kan, te volgen. God gave dat nog Ménig Dorpgenoot met my, zoo als UEd. het verlangde, «nitwaekte, dan zonden wy niet alleen het genoegen heb ben welhaest eene vlaeniselie maetsehappy opgerigt te zien, maer zouden ons zeiven van het gedurig klagen dat wy in het voordezen zoo vermakelyk Rousbrugge niet meer zyn verlossen, wy zouden het vrolyke door het nut tige bekomenen onze kermissen of feesten zouden zoo niet als nu zynt om er yan te zwygen. Ik hoppe dat L'Ed., deze myne deelneming in uwe ge dachten, zult gelieven in den Dorpsbode over te nemen, w aermede ik blyve uwen zeer broederlyken Dorpgenoot. De werken van den. yzerenweg van Lichtervelde op Vc'nrnc worden spoedig voortgezet. Men twyfelt niet of mén zal nog voor den winter naer Dixmudc kunnen ryden. Koningin Maria-Amelia, weduwe van Lodowyk-Philip, is door koning Leopold op het trouwfeest van prinses Charlotte genoodigd. Twee gazetten van Veurne twis ten om eènen viseh. Met liet beginne van deze maend is den uitvoer der aerdappclen veroorlcfd. In onze staten kamer komt vader Adam en moeder Eva te barde, ze kunnen makkely k in hunnen ouden dag nog een pen sioentje krygen. Als gy een heer en eene dame in een rytuig ziet zitleu, elk naer verscbillige kanten ziende, wees dan verzekerd, dat zy ten minsten reeds eenige maenden gehuwd zyn. De kinderpokken heerschen tegenwoordig aller geweldigst te Ledeberg, by Gent, men ontmoet huizen waer drie a vier kinderen te samen niet die erge ziekte geslagen zyn. Groothertog Konslantyn heeft gemiddagniaeld in de Tuileriën te Paris en MM. von Kisselcff, Tolstóï en Aldebinski varen er by. Het is te verwonderen dat écn korps van 3000 Turken te Alexandricn is komen bezetting houden en dat de lente niet al te znmcrachtig riekt is weigeweten, daerom kan ous Dit en Dat ditmael niet wydloopig zyn want den drukker heeft de landpyn enz., enz., enz. De graen gewassen, nainelyk de tarwe, de rogge, de gerst en de haver, staen sedert zeer lang algemeen bekend onder den naem van Certalien. Deze naeut is afgeleid van Ceres, de goddin das landbouws by de Ouden, die aen haer de kunst om deze grien wassen aen te kweeken toe kenden, Na dat de zaden der graengewassen gemalen zyn noemt men ze in 't algemeen meel; gebruikt uien echter dit woord op zieh-zelven, dan bedócld men daermede het tarwe-mfeel. Van dit laetstc inzonderheid bereikt uien se- de'rt zoo veel eeuwen het voedsel, dat voor de meeste menschen de eerste behoefte js het brood. De heer sehcidkundige GirardinverhaeJtdat het brood by* de oostersehe natiën bekend was, daer de Egyplenaers reéds ten tyde van Mözes gist gebruikten 0111 hel te berei den. Intusschen heeft de kunst van brood te maken, hoe eenvoudig zy ook wezen mag, gelyk alle andere zeer onvolkomene beginselen gehad. Aenvankelyk vergenoegde men zich met het graen te doen roosten, het tusschen steenen te pletten en dan met water te koken; men kreeg alzoo eene soort van eetbare, maer niet zeer aengeuameu pap. Later maektenien van grof meel vaste koeken, en eindelyk bedacht men om er gist by te doen. ln de eer ste tyden werd het brood onder de asch gebakken. Het gebruik van bakovens wordt door Suidas aen zekeren Annus toegeschreven, een' in de geschiedenis onbekend' persoon van Egypte. Eerst in 580 van de stichting van Rome vestigden zich grieksche bakkersin deze stad; maer aen de noordsche nqlien bleef het gebruik van 't brood nog vele teüwen onbqkcnd. Waerschyu^lyk is. het de ko lonie van Phocaeeers, die in o'JC voor J. C. Marseille stichten die ook kennis van 't brood in Gallic bragten. Eeuwen lang bleef men ongedeesemd brood (brood zon der gist) gebruiken en 't is moeijelyk den tyd te bepalen wanneer men by het deeg begonnen is deesem of zuerdeeg te voegen dit gebruik is toeh zeer oud. Gewis was het gegiste brood ten tyde van Mozes Lekend daer hy de He breeuwen beval het paeschfeest te vieren niet ongedee semd brood. (Het gebruik van brood zonder zuerdeeg bestaet nog hy de Joden, van daer de gemeene en van iedereen bekende naem jodenbrood.)Zeer waerscüynlyk zal men tot de kennis van zuerdeeg gekomen zyn, by het toeval dat eenged eltedeeg inden baktrog achtergebleven en later met'water en meel vermengd, de zoogenaemda gisting, de opgang deed ontstaen. Het gebruiken van biergist heeft niet Zonder moeite veld gewonnen in de broodmakeryen der steden zelfs by de kreet van 24 niaert 16(18 verzette zich de geneeskundige faculteit legen het gebruik van biergist verklarende dat by schadelyk was. De instelling der hakkers zegt vernielde scheidkundige is zeer oud. Die van Gallië hadden tot hun engelbewaer- der Marcurius-Arlaius, dus geheeten naer het grieksch w oord Artos, dat brood beteekeud, en zy hadden hem.een tempel gebouw dwaervan men volgens Choiueb nog in de 17* eeuw de bouwvallen zag Defransche naem boulangor komt, volgens Ducange, van dc gedaente die men aenvan kelyk aen de brooden gaf, namely k die van bollen(&ow/e.ï.j Van beschuit werd gesproken van eene oude krouyk uit de regering van Karei den groolc, Abbon spreekt 'er ook van 111 zyn verhael van het beleg van Parys door de noor mannen. Gelyk men weet wordt het beschuit (van biscuit ofletterlyk hveebak) op de schepen gebruikt omdat men het beter kan bewaren dan het gewooiie brood,V BURGERSTAND. HAR1NGHE. Geboorten. 26 April. Leonie Amelfe Dèramoudt,dochter van Engel Albertus en Amelia Sophia Duwel, schip pers. Yscrvaert. Hutcelyken. 22 Arril. Petrus Jacobus Desmedt, 51 j., en Anna Theresia Rouserez 58 j. Haringhe. Sterfgevallen. 21 April. Maria Thesesia Deberdt, 5 j. dochter van Rosalia Deberdt. 21 April. Ccüua Rosalia Eusebia Haemers, 7 maend. dochter van Seraphinus en van Lxidovika Sauipers. 22 April. Emma Rosalia Blondeau, 1 j. 7 111. dochter van Benoit en van Reine Dehouck. i Mei. Leonie Amelie Derainoudt, 7 dagen, dochter van Engel Albertus en Amelie Sophie Duwel, schip pers. Yservaert. BEVEREN. Geboorten. 23 April. Emma Pharahilda Decnke^; doch ter van Adolphus ^osephus en van Yirgina Rosalia Rul thé. 26 April. Einereneia Florencia De Croos; dochter van Auiaudus Fredericus en van Rosalia Sophia Cor- rclle.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3