KOOPDAG COUSYN-BAELDEN, KOOPDAG DE KUNST VAN WEL TE STERVEN. ROUSBRUGGE BEWEREN. BASCUL-BALANSEN BEKENDMAKINGEN. EEN NIEUW WERKJE, MEUBELEN, WINKELTUIG, DEEL BROU WERSPAPIER EN OUDE BOEKEN, ZATERDAG 23 MEI 1857, 8 ure 's morgens, ten huize bewoond door Genoveva Phisel te Rous- brugge, Beveren-calchiede. KOOPDAG van allerhande soorten van Menagie- goederenzooalsKoper,- Tin- en Gleiswerk, Tafels, Stoelen, Kleerkassen, Kommode, Spiegels, Slaghoro- gie met Kasse, Bedbakken, wollen en pluimen Mat- trassenidem HoofdeindenManskleederen en Lyn- waed; benevens een deel Winkelgetuig, bestaende in koperen Schalen, idem Gewigten, yzeren Balancen, Kaffó-trommeldeel grauw Papier (lsU soort voor brouwers), Toog, Banken, Bakken, deel oude Boeken waeronder twee groote Dictionnairen en meer ander voorwerpen te lang om te melden. Met den gereeden gelde betaelbaer in handen van den Grefller RUYSSEHte Rousbrugge, met deze ven- ditie heiast. ArduinenBrabantsche Pannen en Tegelsens. VAN EENIGE MENAGIEGOEDEREN, WAGEN MAKERS-GEREEDSCHAPPEN Op DONDERDAG 7 MEI 1857, ten 9 ure 's mor gens, ten huize en wagenmakerie van Pieter Goe- thaelst, te Watou-Dorpplacts. Koopdag van eenige Menagie-Goederenbestaende in kooper- yser- tin- blek en aerdewerk waeronder schoone marmyte, tinnen kommen en platteelen en kaffétière. Voors eenige wagenmakers greedschappen zoo als Schoepers, Avegeers, Beitels, Schaven, Schrop Kerfzaegen en andereals mede eene hoeveelheid wa genmakers houten, bestaende namentlyk in 600 voor- en achter- specken 5 koppels schalierentwalf Meters wilgen plankanr, 14 idem velgeplanken r 175 idem abeelen bard, deel esschen planken dienstig voor ploeg- balken, en deel eiken planken, twee koppels kips draeyschacmels ca scharen, eenige voorwerpen, diea- stig voor het maken van ploegs en bcnootendeel stukken esschen hout, dienstig voor wagen assen ec- ne hoeveelheid eggetansvalleyen, harnasschen, zwingels en roemen koppel karrewiels, en meer an dere objecten te lang om te meiden. Op gewoone voorwaerden en- tyd van betaling door den Notaris CAPELLE te watou. PRY ZEN DER ZADENOLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. ffuwtlyk. 22 April. Carolus LudovicusFerdinandusRyc- keboer, jongman, landbouwer, 32 j., geboren en woonende te Beverenmet Joanna Theresia Baes, 41 j., landbouwster, geboren te Stavele, woonende te Beveren, weduwe van Carolus Ludovicus Missiaen. VAN DEN EEUW. P. J. HILLEGEER, Priester ran de Sociëteit Jesu. Boekdeeltje in 18" van 152 bladz. met gedrukten omslag. Prys 45 Centimes. Men geeft 13 voor 12 27 voor 24 57 voor 50 115 voor 100 exemplaren. Verschenen by W* A. I. VAN DER SCHELDEN en zonen Boekdrukkers en Handelaers in nieuwe en oude boeken te Gent, en verkrygbaer by alle boekverkoopers des Ryks. DOOR VERANDERING VAN WOONST. van BY ROU9BRUGGE-BEVEREN, kan men bekomen alle slach en soorten van gelvkvormig aen die in de statiën van den yzerenweg gewacrborgd en volgens de wet geykt. BRACHT kilos 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1*0* Prys franks 21 23 28 34 40 54 72 10S By de weduwe ROBBE-DE LAEY, te Hooghlede, by Rous- selaere (Westvlaenderen). (Brieven franco.) Dezelve zyn ook dienstig voor de Mwlenaers. EN HOUTTEN DIENSTIG VOOR DEN WAGENMARERSTIB1. TE WATOU. KORTRYK 27 april. GENT1 me». AELST2 mei. >WluM f iytNid laolsaed-oKa Wntaed-olia Uolaaed-k» fUt. Si-, i *4 27— 29-.. 64-oa I5-oo A 56-oo l9-oo A 2(>-00 p. 100. 00-.. A 00— koolzaed fr. 54-00 A 55-00 p. heet. lynzaed 26-00 a 29-00 Looliaed-olic 65-lo G6-00 lynzaed olie 58-00 A 56-oo kooliaed-k." stav. 5 1/2 A 0 niO p. 21;2k. lynited-k." 6 0/0 A 7 o/o raepiaed 11. 25-00 A per stk lynzaed 14-oo A 16-oe raepolic 82-oo A p. 157 lit. lynzaed olie 72-!o A - r.rpkoek 120-OO A ooo-oo p. 1215 k. lynkoeken 140-oo A RYSSEL, 2 met. Ko.ltaed fr «M» 33-00 dca kacc Lvnaard *WI0 i 31-50 Koolzaed-olie 115-50 A 000*00 Lynzaed-olie 105-oo A 000-00 koolzaed k. 16-50 A 17-50 dal». Lynzaed-k. 25-50 A 26-00 KORTRYK, per hect. 27 april. Tarwe 16-90 4 22-00 Sucrioen »»-». 4 »»-»» Kogge 11-00 4 12-00 laver 0-004 0-00 loonen »•-»» YPER, per hect. 2 mei. 21-92 4 »»-»» 00-004 »»-»» 12-804 »»-»» 9-00 4 a a 16-60 4 »»-»» BRUGGE, per hect 2 mei. 17-50 a 23-00 15-00 4 16-6* 12-00413-00 8-50 4 9-50 12-00 4 14-00 VEURNE,p.l45lit. 29 april 29-75 4 33-00 21-25 4 22-75 19-00 4 20-50 11-00414-50 19-0© 4 23-00 POFERINGHE, p. h.' 1 mei. 22-60 4 U-00 4 8-00 4 Bergen (Frank.) 4 mei. 38 56 4 a. 24 18 4 24 00 4 13 26 4 26 82 4 Hoep». AELST, p. 50 kilo, fr. 42-00 4 45-00. POPERINGHE, p„ 50 kilo. fr. 52-0»4 55-00.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4