VAN ROUSBRUGGE. 26 MEI 1857. N.9 24. l.5te JAER. HET VLAEMSCH IN DE SOLDATENSCHOOL. KUNST- EN LETTERNIEUWS. DE ARME ZANGER. Men bctaeld voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verschijntte Rousbrugge en allen die het blad by den drukker afhalen, perjaerfr. 4-00; zes muenden fr. 2-2ü; «iet de post fr. 4-75, of fr. 2-'i0 per zes maendenvoor Frankrijk 7 fr. 'sjaers. Berigten en Aenkondigingen 12 eentimen den drukregel. Affirhcn en Bekendmakingen bij den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaelst. Alle opzendingen moeten vrachtvry voor den maendag morgend bij DÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Haringhe, toekomen. De Moniteur deelt het programa mede, waerin de ken nissen worden opgenoemd, die de jongelingen moeten bezittenwelke zich op rang stellen als kandidaet voor leerlingen der soldatenschool. Onder de kennissen die van hen worden vereischt, be hoort ecne grondige kennis der fransche tael en der eerste beginselen van het duitsch en het i.aty.n. Over het vlaenisch is er zelfs geenc spraek. Wy vragen waeracn eene diergelyke handelwyze der regering gely kt? weihoe! de leerlingen der soldatenschool die later allen een graed verwerven in het leger, die de rekruten van de loling znllen hebben te leeren, moeten niet eens de tael verstaen van de meerheid der natie. Vergeet het ministerie dan, dat twee derden der solda ten van ons leger Vlamingen, en wat meer is, grooten- deels vlaemsche buitenjongens zyn die geen woordeken fransch verslaen. Hoe wildt men hun de fransche commcndos leeren, als de soldaten-leermeesters ze hun niet kunnen bedieden in de tael die zy verslaen Door ruwe toesprakenfransche vloeken en onweerdige behandelingen Zoo gebeurt het, ja. De waelsche koporaels en serjanten verliezen hun geduld by de onvrywillige onkunde van onze vlaemsche jongens. Zy verliezen hun geduld, en da er het hun onmogelyk is zich van de rekruten te doen Verstaen, mishandelen zy de arme soldaten niet zelden op ecne manier die alle voorstelling te boven gaet. Hel is gezien geweest, dat zy hen met de kolven der gewceren op de voelen stompten, zoodanig dat de rekru ten schier niet meer konden voortgaen; dat zy hen in het gezicht sloegen en de tanden los knorden in den mond. In geen land der wereld hebben de soldaten by het aenleeren van den wapenhandel meer uit te stacn, dan de Vlamin gen in Belgic. Knappe, groote jongelingen beven voor snuggere kopo raels, die soms verscheidene jaren jonger zyn dan zy. Op één verstandig biilyk man, die met zoelaerdigheid jegens de jeugdige soldaten te werk gaet, vindt men honderd ruwedomme kerels, die met de rekruten omgaen als een ossendryver met het vee. En de minste tegenstribbeling, de kleinste onwil wordt gestraft met verzending naer de strafdivisie. Men inag zich inderdaed verwonderen hoe er niet jaerlyks eenige koporaels en serjanten overhoop ge steken worden, door dc rekruten, welke zy den wapen. handel leeren. Men lacht in Brussel met de Vlamingenondanks de geschiedenis die leert hoe gevaerlyk het is te lachen met een volk, en ondanks hel spreekwoord welk zegt, dat hy die het leste lacht, zulks ook het beste doet. De Schelde. De uitgave der Volledige werken van den vermaerden antwerpschen vlaemscben schryver, M. II. Conscience, thans arrondissements-kommissgris te kortryk; geschiedt gelykvormig de beloften van het prospectus, regelmatig alle veertien dagen verschynt eene aflevering van een honderdtal bladzyden. Zyn reeds verschenen de werken Het Wonderjaer. De Leeuw van Vlaenderen. Wat eene Moeder lijden kan.J/oe men Schilder wordt.Blinde Rosa. Lambrecht Jlensmans. De Loteling, Jacob van Artevehle. Rikke-Tikke-Tak en Sis ka van lloosemael. Deze goedkoopc uitgaef vindt veel byval, wordt fraei en kompaktgedrukt, en met gravuren opgeluisterd. Weekelyks nog vermeerdert het getal lnschryvcrs, door de menigvuldige aenvragen blyft de inschryvingnog open. Dc jonge zoon van den betreurden volksdichter, Th. van Ryswyck, zendt aen de Schelde ter opneming het on derhavige roerende stukje, waerin al de gevoelens uit schenen, welke den schryver kenmerken van hel Liedje van den Liereman Komt, luistert allen eens naer my, Tierelier; Ik zetel ook aen Schaldis zy,, Tierelier. Myn vader zong my lustig voor, 'k Verstout my op het zelfde spoor, Tiereliere; lief. Hy zong met zwier op vryen toon, Tierelier Zyn lauw'ren waren schimp en hoon. Tierelier. Hy werd gemorteld tot aen 't graf... Dat niaer alleen hein ruste gaf, Tiereliere lier.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 1