ROUSBRUGGE. STATISTIEK. BERIGT- De Liefhebbers van den Handboog van hel dorpRousbrugge, zyn byeen geroepen op Donder dag 28 Mei, om 7 1/2 ure des avonds, in de estaminet het Gouden Hoofd by Louis Dcmeester, ten einde te beraedslagen over het geven eener buitengevsoonc groote Vogelschieting. Hy zong voor moedertael en land, Tierelier. Sprak op den wael en baslaerd schand, Tierelier. 'I Was daerom dat hy armoe leed, En ach! ik draeg hetzelfde kleed, Tiereliere lier. Zag hy geen einde aen zyn smart, Tierelier, Toch zong hy steeds met open hart, Tierelier, Daer Iiy voor 't regt der burgers sprak Was "t nyd die veler ziel ontstak Tiereliere lier. Zeer velen speelden hem de vrind, Tierelier, Nu zus en morgen zoo gezind, Tierelier. Zy draeiden als een molen rond, Dit was een aerdig kunstverbond, Tiereliere lier. God zond den armen zanger troost, Tierelier, Ontrukte hem aen gade en kroost, Tierelier, Hy nam hem \an de onstuimige acid, Waer huichlary aen welzyn paert, Tiereliere lier. Doch ecne hope blyft my by, Tierelier, De weêrwraek die gy liet aen my, Tierelier, rk Zing, vader, wat gy hebt gedaen, Zoo lang myn zwakke snaer zal slaen. Tiereliere lier. Antwerpen, 22 Mei 1857. Edw. van Kïswyck. In een buitenlandsch tydschrift vinden wy de volgen de uit de beste bronnen geputte statistieke opgaven van liet getal Roonischen en Protestanten over de geheele we reld in 1855. ROOMSCIIEN. De kerkelyke staten. 5,000,000 Toskanc, Parma, Modena, enz. 2,75o,ooo Napels en Sicilië. 8,7oo,ooo Sardinië. 5,000,000 Oostenryk en zyne Duitsehe Staten. 1l,5oo,ooo Hongarië. 10,000,000 Italië. 5,000,000 Polen. 4,000,000 Spanje. 14,ooo,ooo Port uga el. 3,5oo,ooo Frankryk. 33,000,000 België en Holland. 4,5oo,ooo Pruissen. 6,000,000 Zwitserland. 1,000,000 Rusland. 2,ooo,ooo Groot Brittannic en Ierland. 5,ooo,ooo Turkve. 3,ooo,ooo Zuid-Amerika. 29,ooo,ooo Noord-Ainerika en Canada. 2,5oo,ooo Indië en China. 3,ooo,ooo De West-lndiën en Haïti. 2,5oo,ooo Totael. i39,ooo,ooo PROTESTANTEN. Groot Bretanië. 31,000,000 Ierland. 2,ooo,roo Pruissen. 1o,000,000 Kleine Duitsehe Staten. 1-1,000,000 Oostenryk. 3,000,000 Denemarken. 2,5oo,ooo Zweden en Noorwegen. 4,600,000 Holland en België. 2,5oo,ooo Zwitserland. l;5oo,ooo Frankryk. 2,5oo,ooo Rusland. l,2oo,ooo Griekenland en de Aziatische eilanden, 5oio,000 Yereenigde Staten van N.-Amerika. 21,000,000 Britsch Amerika. l,75o,ooo Afrika en deszelfs eilanden. 7oo,ooo De West-Indiën en Guyana. 1,000,000 Oost-Indië, Ceylon en China. 5oo,ooo Australië en Polvnesië. 1,000,000 Totael. 88,25o,ooo Wy hopen de toekomende week in staet te zullen ge- steldt zyn den uitslag der laetste zitting der Gémcente- raed, aen onze lezers, te kunnen mcdedeelen. De Landbouw-maetscliappy onzes arrondissements, heeft in vergadering van 8 April 11, onder het voor zitterschap van den heer Henri Carton, tot de gedceltelyke vernieuwing van haerkomileit overgegaen. Deaftredende leden waren MM. De Patin, prokureur des Konings, on dervoorzitter; Parret, landbouwer te Yperen De Meester, veearts, te Meessen Verschaevc, vetweyer, te Yperen; Vereist, landbouwer, Zillebeke; Deinyttenacrc, Ignaes, landbouwer, te Gheluwe; J.-B. Vandermeersch, landbou wer, te Neèrwaesten Jacob Alexander, landbouwer, te Rousbrugge-Haringhe Criemveearts, te Rousbrugge- Haringlie. Allen zyn herkozen geworden. Er was daerboven te voorzien in twee openstaende plaetsen; tot dies zyn benoemd MM. Comyn, notaris en burgmeester te Langcmarck, en Delbeke, landbouwer en burgmeester te Locre. By besluit van den gouverneur van Wesl-Vlaenderen zal de navigatie, voor de uitvoering van dringende wer ken, aen de Pelikaenbrng, ten uitgacn van Nieuport, op 't kanael van Nieuport naer Veurne en op den weg in gravier van Nieuport naer Duinkerkegestremd zyn te rekenen van den 17 mei tot 1 juny. De passagio met ry- tuigen op die brug wordt onderbroken van 21 lot 51 mei. By het graven van eenen waterput, ter diepte van vyftig meters, te Elsene, by Brussel, heeft men steenen ontdekt waerin meer dan veertig verschillende soorten van zeeschelpen voorkomen. De natuerlvke stof der schel pen is er voor het meestendeel van verdwenenmaer de kalksteenacrde die in de schelpen geslopen is, vertoont der zeiver vormen zoo uitnemend schoon, dat geene menschenhand, die alzoo zou kunnen vervaerdigen. Da heer Ed. Fiers, beeldbouwkunstenaer, heeft, dezer da gen, cenige dier wonderbare steenen aen den heer J.-B. Van Peereboom, voorzitter van het Museum te Yperge zonden. Den 49en dezer, is er in de gemeente Sint-Gielis by Brussel, een deerelyk ongeluk gebeurd. In de voorstad Louisa wordt, onder de kassvde naer Waterloo, eenc vuilbeek genjaekt. Nu hadden de werklieden verzuimdt

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 2