Dit en Dat. BURGERSTAND. daer een wachter by te plactscn om het doorryden te ver bieden; omtrent half twelfkwam een ryder met strooi ge laden wagen over de placts der werken gereden, en nauwelyks was hy voorby, of de grond zakte neer en zeven arme werklieden lagen eronder bedolven. Als men de aerde weg geruimd had en tot by hen geraekte, waren er al vier dood en de dry andere waren in eenen ellendi- gcn staet naer het gasthuis gedragen. Het schynl dat het gejammer van de toegeloopene huisvrouwen en kinders der omgekomenen hartscheurend geweest is. Dcrzelver lykdienst en begraving is den 21 geschied, in liet by we zen van den geheelen gemeenteraed, van de bezonderste inwooners cn van meer dan 200 aerdew erkers. Inzamelin gen van hulpgelden worden gedaen voor de weduwen en weezen. De koning van Siairi, in het schier-eiland van Indië over den Ganges, is ongelwyfeld de eenigste vorst der wereld die een lyfwacht bezit, een ter dege geoefend meisjes-bataljon van 400 hoofden, deze worden uit de schoonste cn kloekste meisjes van het land gekozen, tre den met liaer 13,tc jaer in den dienst, met haer 25""' jaer in de reserve. By hunne opname, doen zy belofte van zuiverheid, en worden van dezelfde eerst ontslagen door hunne opname onder de wettige vrouwen des konings. In de keus dezer laetsten laet de koning zich ondertusschcn niet zoo zeer door de schoonheid, als door krygskundig* uitmuntendheid geleiden; het vooruitzicht van zulkeene onderscheiding onderhoudt dien ten gevolge in dit vrou- welyk corps eenen huitengewoonen nayver. Het bataljon draegt eenen rykelyken uniform; hetbeslaet uit vier ben den van 100meisjes; het voornaeinste wapen is het schiet geweer, dat allerknapst gehanteerd wordt. Degene, die zich in het maneuvreeren het knapst en het bekwaenisle toont, wordt van den koning tot bevelhebsler der bende aengesteld. Deze lyfwacht vergezelt den koning op alle zyne togten, en op jagt of op zyne wandelingen, is hy altvd door eene afdeeling derzelve omgeven. Twee volle dagen worden wekelyks besteed tot de oefeningen in lans- cn sabelgevechlen, in pistool-, geweer- en snap- haenschieten. De handigste worden van den koning, die deze oefeningen van tyd tot tyd bywoont met armbanden en andere versiersels onderscheiden. Zelden kómen in dit zonderlinge corps straffen voor; dikwils tweegevechten. Deze moeten door de bevelhebster, des bataljons goedge keurd worden en geschieden altyd met den blanken sabel en in de tegenwoordigheid der bende tot welke de kam pers belmoren. Zy eindigen dikwyls inet de dood van eene der vechters, welke dan met groote plegtigheid be graven wordt, terwyl de overlevende zich twee maenden in de eenzaemheid vertrekt, in het vasten en bidden. Dit vrouwelyke corps dient tot voorbeeld aen geheel het ove rige van het sianieesch leger, het welk deszelfs voortref- felykheid aenerkent, zynen inoed bewondert en het tracht te evenaren. Men zal niet ontkennen, dat deze baerde- looze lyfwacht het koningdom veel bevalligheid cn aentrekkelykheid byzet; wy recoramandeeren liet recept aen alle europeensche potentaten. Weinig nieuws. Lieve lezer dit staet u mogelyks niet aennoglhans in de bierhuizen klapt en raest men om het meest op nietsbeduidende zaken en waervoor men ons meer dan eens lot bloedens kwaed maekt, dat is toch belachelykmoet het nog wat verder gaen, dan maekt men ernotariale bekendmakingen van, en... O dan zal het gaen, toen zal ik myn dit f.n iht kunnen vervul len, want vele heeren notarisen doen geerne een aimonje in den Bode stellen, om dat, zeggen zy, het de gazette is van het kanton en dat men altyd onzen eigen winkel be hoort te bevoordeeligen en ook dat het de eer van het panton ROUSBRUGGE-HARINGIIE geldt, nu... daer in heb ben zy gelyk, niaer... ter zake. Wie gy ook zyn mag, di« my leest, gy zyt myn vriend, uit ltousbrugge kan ik u niet vertellen en hier is ook de minste praet het beste, wy gaen op reis, wilt gy een toertje door Holland? In 's Gravenhage de tentoongestelde schilder-cn kunstwerk- stukken van levende meesters, belopen verre over de 700. Byna alle ncderlandsche kunstcnaers van naem, hebben hunne kunstwerken ingezonden, terwyl men de namen van onderscheidene groote en goede meesters uit Frank- ryk,Belgien en Duitschland inden katalogus kan bemer ken.Stappen wy voort tot Rotterdam, daer zien wy dat de geitenvellen merkelyk in prys verhoogen, men ver koopt nu 70 en 71» centen hetgeen men vroeger op de inesthoopen smeet. De boter, in tegendeelheeft sedert ecnigc dagen eene gevoelige daling ondergaen. Zoo gy naer Bladcl wilt daer verkoopt men dezelve thans 50 a 55 centen het ned. pond. Iets wat alle teerhartige ziel moet raken is in een dorp omstreeks Tiel voorgevallen Een jong dienstmeisje is geheel haer gezicht geschonden van eenen uil omdat zy zyne jongen tergde; gy ziet het lezer, die een ander kwaed wilwordt zelve gestraft. Daerom zetten wy met voorzichtigheid onze reis voort Van Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Swolle, Assen, Leeuw arden, Groeningen, Schiedam enz. enz. verwachten wy vele nieuws, doch zullen daer niet naer toe gaen tot dat, wy beter onderl igt zyneen goede vriend heeft my belooft te schryven zoohaest hy daer zal aenkomen. lk geloof dat er nog iels of wat te veranderen is aen het uithang bord van den Gouden Leeuw, daer staet namentlyk nog van hel kaniondaer is te kort en yzely k vele vans te. supprimeren. Daer wy nu op onze terug reis zyn moet ik u doen kennen wat verschil er lusschen twee reizende treinen kau bestaen De eerste trein vertrekt in den schoonen voormiddag, de zon scliynt met majesteitsvolle pracht op het varende voertuig, de reizigers zyn zoo bly- geestig, zoo opgetogen dat het waerlyk den aenschou- weren genoegen baerd, cn dit zicht verheugd de reizi gers nog meer, want haudvollcn geldspeciën van alle kleur en groote stroomen slortregend uit hunne handen het volk ter bclooning toe; in vollen vloed van genoegen gingen zy hen in eene zee van tabak en pypen, haring, kaes en schiedam, dukaten en poëten baden. Twee slagen krygt de klok, het is namiddag, de tweede trein komt aen Geen mensch regl het hoofd op voor het ne derig bespannen rytuig, de hemel dreigt het in zyne vaert met afwisselende zon en zwarte wolken, de reizigers zyn niet zoo met vreugde doorstraeltmaer niet w eemoed op het gelaet wisschen zy van tyd tot tyd een traen uit de oogen hetwelk ons aen eenen waren rouw deuken doet. Waer zy naertoe reden datraektons niet, niaer zeker is'l dat zy, in plaels van hen in die massa van zeen, van kaes, haring enz., zich vergenoegd hebben met eene zee van verschen schiedam alléén hen zoo mildig door den hemel tot stelping hunner droefheid geschonken. Gy weet n« nog niet door wie deze treinen bezeten waren, en dat zal ik zwvgen want... gv weet wel... Dooren zou kyven en AMEN. ROUSBRUGGE-HARINGHE. Huwelyk.20 Mei. Petrus Franciscus Ludovicus Liefoo- ghe, 23 j., werkman met Sophia Ludovica Louwyck 29 j., dienstmeid. Beide alhier geboren en woonende. Sterfgevallen 19 Mei. Martha Augustina Laroye, 86}., w eduwe van Josephus Constantinus Vcrhaeghc werk man. Haringhe, 12 Mei. Petrus Jacobus Verhille 39 j., werkman. Harin ghe. 24 Mei. Anna Rosalia Leffris 68 j., huisvrouw van X*- verius Focquenoev. Landbouwer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3