BELLE FERME, KOORN- De Boomteelt BASCUL-BALANSEN A WATOU. WINDMOLEN, DE KUNST VAN WEL TE STERVEN. FERME, BEKENDMAKINGEN. Vente publique D0RIG1NE PATRIMONIALE, Lc JEUDI 25 JUIN 1857, a 3 heures de relevée a Watou, a l'Hótel du Lion d'or oceupée par Deblock, i-l sera procédé a L'ADJUDIGATION d'une bonne d'origine patrimoniale, contenant parmi Jardin Manoir amassé de Batiments, comprenant Corps de Logis, Grange, Vacherie, Écuric et autres Batiments de FermeJardinVerger, ie tout plan té d'Arbres montants el fruitiers, Prairie et Terre labourable, 17 hect. 80 ares, situéc a Watou, a l'exceptiou d'une PETITE PORTIONsituée a Steenvoorde. Oocupée par Ie sicur Fidède Lauwyck, jusqu'au ler Octobre 1863, au prix annuel de 1,400 franks. Pour plus amples renseignements s'adresser au Nolaire CAPELLE, audit Watou. Op enbare Verkooping HOFSTEDEKEN EN ZAEILANDEN TE HARINGHE en HOüTKERKE, (Frankryk). Op DONDERDAG 18 JUNY 1857ten 3 ure na middag, ter herberg bewoond by sieur Delanote, te Haringhe, by de kerk, zal er overgegaen worden tot de verkooping van 1 0 Een KOORN-WINDMOLEN met HOFSTE DEKEN, te Haringhe, t'samen in lande inhoudende 3 hectaren 80 aren 69 centiarenthans gebruikt door Joannes-Paptiste Massox. En 2.° 4 bedaren 40 aren 62 centiaren volgens tylelen 4 hectaren 36 aren 06 centiaren volgens ka daster ZAEILANDteHoutkcrke; gebruikt door d* weduwe Devos. Door den Notaris CAPELLE, te Watou. EEN NIEUW WERKJE, PRYZEN DER ZADEN OLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. BEVEREN. Geboorten. 22 Mei. Jcrommus Benediclus Veryepe zoon van Petrus Franciscus Felix, en van Sopia Rosalia De Grauwe. Jfutvelyk. Constantinus Bernardus Slove, jongman, 39 j., byzonderen, alhier woonende, metllenrica Anna Barbara Demeester, 22 j., jonge dochter, bezondere, woonende te Rousbrugge-IIaringhe. gclykvormig aen die in de statiën van den yzcrenwcg. gewaerborgd en volgens de wet gèvkt. Kracht kilos 100,"200, 500, 400, 500, 700, 1000, 1500 Prys franks 21 23 28 54 40 54 72 100 By de weduwe ROBBE-DE LAEY, te Ilooghlede, by Rous- wdaere (Westvlaenderen). (Brieven franco.) Dezelve zyn ook dienstig voor Molenaers. d'unc TE BEKOMEN BY DRUKKER DEZER of hooftinhoud der openhare leergangen vau BOOMSOEtfc' Door lï. J. Van Hulle. van den Eenw. P. J. HILLEGEER, Priester t:an de Sociëteit Jesu. Boekdeeltje in 18° van 152 bladz. met gedrukten omslag. Prys 45 Centimes. Men geeft 13 voor 12 27 voor 24 57 voor 50 115 voor 100 exemplaren. Verschenen by W A. I. VAN DER SCHELDEN en zonen Boekdrukkers en Ilandelaers in nieuwe en oude boeken, te Gent, en verkrygbaer by alle boekverkoopers des Rv ks. KORTRYK 25 mei. GENT, 22 mei. koalxaed lynraed koolzaed-olie lynzaed olie fcoolzaed-k.» lynzaed.k.» i 00 fr. 00- 00-»» A oo-n» 62-lo 4 (14-00 ÜH-oo 4 58-1 o iO-oo 4 20-50 p. 100. 00-» a 00-»» - beet. koolzaed fr. 34-00 a 53-00 p. hect. lynzaed 27-00 a £>-00 koolzaed-olie GO-oo a 00-00 lynzaed-olie 61-00 4 OO-oo k'oolzaed-k.nstuv. 5 Ii2 a 0 ft/Q P- 21i2k. lynzacd-k." 6 0,0 a 6 3,4 AELST25 mei. raepzaed fl. 23-00 4per zak lynzacd 15-oo a 17-oo Taepolie 83-oo a p. 157lit. lynzaed-olie 76-0o raeitkock 120-oo a ooo-oop.1213 k. lvnkoeken 135-oo 4 t4o-o& RYSSEL, 15 mei. Koolzaed fr. 32-00 a 34-00 den Weet. Lynzaed 27-00 4 32-50 Koolzaed-olie» H2-00|a 000-00 Lynzaed-olie 106-3o 4 000-00 Koolzaed k. 18-50 a 20-00 de 10#. Lynzaed-k. 21-00 4 24-00 KORTRYK, per hect. 25 mei. Tarwe 17-52 a 23-CC Sucrioen a im-»» Rogge 12-00 a 12-50 Haver 8-15 a 9-00 Boonen »«-»» a YPF.R, per heet. 23 mei. 22-30 a ii iii> 00-00 a 'I-» 14-40 a ii -M 9-25 ii M-ji 18-00 a a ii -ii ii BRUGGE, per hcct. 23 mei. 18-00 a 24-50 10-50 a 17-00 12-25 a 14-00 8-75 a 09-75 13-88 a 15-75 Hoppe. AELST, p. 50 kilo. fr.®45-00 a 48-00 VEURNE,p. 1451it. 20 mei. 28-00 a 53-50 22-00 a 24-75 19-00 a 21-00 12-00 a 14-00 20-0o a 22-00 POPER1NGHE, p. 50 kilo. fr. 52- poperinghe, p 22 mei. 22-91 a 14-00 a 8-00 a h.r Bergen (Frank.) 25 Drukkery en Boekbindery van ALLAERT, Rousbrugge-Haringbe. 38 24 24 14 24 00 a 55-00. mei. 82 a 64 a 61 ft W» 70 a 45a»»

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4