Dit en Dat. '2° De abonnements rol voor 1857 is vastgesteld. 3° De gemeente rekening is aldus In ontvangst tot fr. 1G056-34 In uitgaven tot 15580-55 Batig slot f. 475-89 Die van het bureel van weldaed, zoo volgt In ontvang fr. 13031-94 In uitgaef fr. 11627-85 Batig slot fr. 1404-09 En 4° Er is vastgesteld dat, ter markt, de kooplieden zoowel als de inwooners, op een en hetzelfde uer mogen beginnen koopen. Wy mogen byna verzekeren dat er alhier dit jaer eene nog veel buitengewooner groote vogelschieting, met de handboog, zal plaets hebben, dan deze van den verle den zomer. Te Crombeke is men in volle werking om allerhande vercieringen en verbeteringen te voltooijen Jaen de ge meente plaets tegen de aenstaende nieuwe jaerlyksche groote kermes die met menigvuldige vermaken en volks- speelen zal ingestelt zyn. Zoo er nog een David Tinier bestonde, hy zou er zeker menig knappig schilderyje kunnen op maken, macr tot zyne groote verwondering zou hy die oude vlaemsche vrolykheid niet meer ontwaren, de liereman staet op geene ton meer, de jeugd w upt en danst zoo onschuldig m het zand niet meer; nog de grysaerd mag geene oogge tuige meer zyn van het openbaer vermaek zyns kinds, hy zelf mag geen kermes spronk meer wagen. Neen die tyden zyn voorby, de rondborstigheid heeft plaets gemaekt voorde ondeugdde slimpery. 'T is jammer! Men zegt dat er tot Watou een tentoonstelling-tom bola geopend is ten voordeele van een oudmannenhuis. Men hoort er alhier wenig van spreken. ONLUSTEN. In onze hoofdstad is, ten gevolge der bepleiting van dé w et op de liefdadigheidde rust herhaelde malen gestoord geworden. De kalholyke volksvertegenwoordigers zyn door de menigte, die zich voor het volkspaleis had ge- schaerd. met gejouw onthaeld, terwyl de vertegenwoor digers der linkerzy met vivats werden begroet. Ook zyn tie ruiten verbrvzeld geworden in de kloosters der paters kapucynen en jesuiten en het bureel der Emancipation en de geroepen van leve de Koning teeg het ministerie en het zingen van de Brabanconne. Dezelfde geroepen zyn aengeheven geworden wanneer zich de prinsen donderdag avond nacr den koninglyken schouwburg begaven. Wat het ergste is, is dat woonsdag Mgr. Gonella pauselyken nunciuswelke het volk by het uittreden der Kamers voor een kalholyke representant had genomen, met gefluit en gejouw werd onthaeld. Toen later M. Gonella, welke in het Volkspaleis was teruggekeerd, en weder uittrad, ver gezeld van den minister van builenlandsche zaken, be kende het volk zynen misslag en zich het hoofd ontbloo- tende, opende het eenen weg aen den vertegenwoordiger eener bevriende natie. Na deze jammerlyke feiten aengestipt te hebben moeten wy byvoegendat in een land waer het regt van petition- neeren bestaet, men tot dergelyke buitensporigheden zynen toevlucht zou moeten nemenindien men de baen aen de willekeur niet wil openen. Men denke aen Frank- ryk. Te Gent. Antwerpen, Luik, Namen en Bergen hebben min of meer onlusten plaets gehad. Men leest in eene briefwisseling uit Brussel van het antwerps dagblad l'Avenir De heer de Decker schynt de verantwoordelykheid van den toestand niet meer te willen dragenziet hier een woord, dat men my als echt opgeeft: Eene bloedvlek op eenen naem, zou hy gezegd hebben, wordt nooit uit- géwisclit, en ik wil niet dat ïnyn naem er mede besmeurd zy. Het vlaemsch midden-comiteil zal, op 7 juny, om 10 ure voor middag, in de Zwaen, groote markt te Brussel eene algemeene vergadering houden. De zaken aen d« dagorde zyn 1° Aenstelling van bestuer; 2° Verslag gedaen namens het bestuer vanhet vlaemsch midden-koiniteit; 3" Lezing van ingekomene stukken; 4" Maelregelen om eene stelselmatige werking in tn rigten légenden franschen invloed op vlaemsch Belgie; 5° Het invoeren van een onderscheidingsteeken voor Vlamingen; 6" Inrigtingen van Meetings, enz. 7" Voorstallen gedaen door de leden der vergadering. ONTDEKKING IN AFRIKA. Den beroemden reiziger Liwingslon, van een langen togt uit Afrika teruggekeerdheert in de City, te Londen, eene redevoering uitgesproken, waerin hy zegde, eene plant in Afrika te hebben ontdekt, die wel 1500 fr. de ton weerd is, en volgens het oordeel van zaekkundige mannen, met voordeel het vlas zoude kunnen vervangen. Hy zegde ook een twalftal zeer smakelyke boomvruchten te hebben ontdekt, welke in Europa geheel onbekend zyn en die gemakkelyk zouden kunnen overgeplant worden. M. Liwigston zegt dat er nog ontzaggelyke hulpbronnen zyn voorden europesclien handel en lanbouw, in Afrika, die streken. waer hetgran hooger groeit dan de lengte van eenen man, die op den kop van eenen os is gezeten. Wat de inwooners over het algemeen betreft, zy schyneu niet beters to vragen dan met de blanken in handelsbe trekkingen te komen. Toén M. Ch. Rogier eergisteren uit de Kamer ten zy- nent terugkeerde, ontving hy het droevige berigt, dat zyn broeder, M. Teil Rogier, doktor in geneeskunde te Trelon, zoo gevaerlyk ziek was, dat hy in stervensgevacr verkeer de. M. Rogier is onmiddelyk naer Trelon vertrokken. Naer men zegt heeft de bankier Mirès, ten pryze van 100,000 fr., het blad le Figaro aengekocht, dat nu dage- lyks zou verschynen. Men leest in den Cosmos: Een behendig belgiscl» werkman heeft een nieuw kanon uitgevonden en met goeden uitslag doen gieten, di, kanon wordt langst de achterste schoef, hetzy reglvalpmd, hetzy zydelins gela den; de uitvinder schryft aen hetzelfde de volgend# voordeelcn toe een enkel man kan des noods het kanon laden en veel sneller afschieten, dan een gewoon kanon wordt afgeschoolen; de Jjdragt is sterker en juister; de helft van eene gewoone lading poeijer is voor dit stuk vol doende; zyne vuervatting is spoediger enmen moet het slechts kuisschen als men schoten gelost heeft. Berigten uitLyon gewagen van eene nieuwe uitvin ding, die aldaer veelseuatie wekt en voor de fabriekny- verheid en stoomvaert van het grootste belang is. act geldt namelyk hier niet minder, dan van eene besparing van 80 p. c. op de onkosten van den stoom als beweeg kracht, ten gevolge van eene nieuwe ontdekking van de heer Finot, die een gekombineerd vocht weet te bezigen, in plaets van steenkolen. Zyn toestel, deMoleur Lyonnais genoemd, is reeds in volle werking in de brouw ery to Vaise. Men heeft te Munchen den trouwring van Marlen Luther ontdekt. Ily is van goud en versiertmet fyne stee- nen en zinnebeelden der passie van Jesus Christus, langs binnen draegt hy voor opschrift: D. Martina Luthero, Catharina a Bora, 15 Junius 1525.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 2