KOORN- WIN D M 0 L tN, BELLE FERME, HUIS met GROND HOFSTEDE, A WATOU. BASCULBALANSEN FERME, OPENBARE VERKOOPING bekendmakingen. Op enbare Jerhooping. HOFSTEDEKEN EN ZAEILANDEN HARIN3H3 en HOULKERKE, (Frankryk). Op DONDERDAG 18 JUNY 4857ten 3 ure na middag, ter herberg bewoond by sieur Delanote, te Haringhe, by de kerk, zal er overgegaen worden tot de verkooping van 1.° Een KOORN-WINDMOLEN met HOFSTE DEKEN te Haringhet'samen in lande inhoudende 3 hectaren 80 aren 69 centiaren thans gebruikt door Joannes-Paptiste Masson. En 2.° 4 hectaren 40 aren 62 centiaren volgens lytelen 4 hectaren 36 aren 06 centiaren volgens ka daster ZAEILANDte Houtkcrkegebruikt door de weduwe Devos. Door den Notaris CAPELLE, te Watou. Vente publique D'ORIGINE PATRIMONIALE, 7 Le JEUDI 25 JUIN 1857a 3 heures de relevée a Watou, a l'Hótel du Ltox d'or occupée par Deblock, il sera procédé a L'ADJUDICATION d'une bonne d'origine patrimoniale, contenant parmi Jardin Manoir amassé de Batiments, comprenant Corps de Logis, Grange, Yacbcrie, Écurie et autres Batiments de Ferme, JardinVerger, le tout planté d'Arbres montants el fruitiers, Prairie et Torre labourable, 17 heet. 80 arcs, située a Watou, a l'exception d'une PETITE PORTION située a Steenvoorde. Occupée par le sicur Fidède Lauwyck, jusqu'au ler Octobre 1863, au prix annuel de 1,400 franks. Pour plus amples renseignements s'adresser au Notaire CAPELLE, audit Watou. en Erve TE ROUSBRUGGE-HARINGHE.' openbare verkooping PATRIMONIEELE WEL BEBOUWDE EN BE PLANTE te Haringhe. ministerie van M.SSCrfEYS, Notaris te Rousbrugge- Ilaringhe, verblyvende. d'une van een Op DONDERDAG 18 JUNY 1857, ten 4 ure nemiddag, in d'herbergö de Postert van Pef.rden, gebruikt by sieur Josephus De Lanote, binnen 'tdorp van Rousbrugge, zal er overgegaen worden tot de INSTEL en OVERSLAG in de zelfde zitting van EENIGEN KOOP. Ten schoon en gerieflyk huis HD1S metstagie, bestaende in winkel, woonplaets, beneden eti bovenplaetsenciterne, keuken, bakkery, remisen en verdere afhangelykheden met 1 are 39 centiaren Grond en Erve daer medegaende, geslaen en gelegen in het dorp Rousbrugge-Ilaringhe, ter westzyde van den steenweg na Poperinghe, bekend by kadaster sectie A, N™ 502 en 568, palende van noorden 't huis en erve van sieur Josephus Verlynde, van oosten den zeiven steenweg, aldaer voor- hoofdende, van zuiden het huis en erve van de gebroeders Neut, eir van westen de Haringhestraet. Bewoond en gebruikt by de weduwe en kinderen van wylen sieur Ludoticus Verlydeom door den kooperdaer aen vryen handslag te hebben eene maend na de geld- telling. De voorwaerden der verkooping met de titelen en be- wyzen van eigendom, bejusten ter studie vand en Notayis FÈYSte Rousbrugge-Ilaringhe verblyvende. van ppnp Qplinonp gelegen Op WOENSDAG 24 JUNY 1857, ten 3 ure namiddag, in d'herberg bewoond by sieur Franciscus Verhaeghe, staende binnen 't dorp van Rousbrugge-Haringhe, ten zuidoosten der marktzal er overgegaen worden met INSTEL en OVERSLAG in ééne en dezelfde zitting, van eenc zeer goede, wel bebouwde en beplante HOFSTEDE eti "de hoeveelheid volgens nieuwe nietiny van H. 13-74-70 C., onder bebouwde gronden, hofplaets, hovenierhof, boom- gaerden, zaeilanden en maeigrazen, te zamen eenen blok van lande uitmakende, behalvens twee parceelen maei- gras in den Wyngacrd-meersch, al gestaen en gelegen binnen de gemeente van Haringhe, weinig zuid van dc kerke, verdeeld in 17 koopen, alles by plakbrieved bree der vermeldt. De voorhandigc goederen zyn gebruikt by d'erfgena- men van wylen sieur Pieler Jacobus Carton, onlangs over leden te Haringhe, en de koopers zullen daervan in het vrye gebruik treden, te weten van de Huizingen, Ge bouwen en Zaeilanden, den 1 Oetober, en van de Boom- gderden, Gras- en Hooilanden den 11 november, weder- zyds van den jarc 1857. Deze verkooping zal geschieden krachtens vonnis ver leend door de regtbank van eersten aenleg, zitting hou dende te Veurnc, ten overstaen van den heer Vrederech ter van het kanton Rousbrugge-Ilaringhe, en door het Het kohier van voorwaerden met de grosse van beroe pen vonnes, de plans en eigendoms-bewyzen, zyn berus tende ter inzage der ga'dinghebbenden, ter studie ran voormelden Notaris FEYS. gelykvormig aen die in de statiën van den yzerenweg. gewaerborgd en volgens de wet geykt. Kracht kilos 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1300 Prys franks 21 23 28 34 40 54 72 10Ü By de weduwe ROBBE-DE LAEY, te Hooghlede, by Rous- selaere (Westvlaenderen). (Brieven franco.) Dezelve zyn ook dienstig voor Molenaers.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3