VERPACHTING VETTE WEIDEN, LAMPERNESSE. Yzerenweg van Westvlaenderen. Eren van vertrek. Bezondere Delegence-diensten. OPENBARE van gel gen te ZATURDAG 20 JUNIUS 1837, ten twee uren nacr mid dag, in de afspanning het Stadhuis tot Loo, zal gebeuren de openbare VERPACHTING voor negen jarenin te gaen den I October 1859. Van de VETTEAVEIDEN, uitmakende de zoo genoemde ZEVENTIG GEMETEN, groot 50 hectaren 8 aren 35 centi aren, gelegen in de gemeente van Lampernesse, verdeeld jn 10 kav els of loten, gelyk zy thans zyn gebruikt. Nader inlichtingen wegens deze verpachting te be komen ten Kanloore van den Notaris FLOOR tot Loo. 1 MEI 1857. VAN BRUGGE NAER POPERINGIIE. Vert. uitBrugge Thourout Lichtervelde Rousselaere Iseghem Ingelinunster Aenk. te Kortryk Vert. uit Kortryk Meenen Wervick. u Comen. Yper lAenk. te Poperinghc KORTRYK. Aenkomsten van Doornyk Ryssel, Mouscroen en vertrek derzelve kon voi jen naer Gen t Brussel, Antwerpen, enz. 'sVoormiddags ten Ou. 15m. 8 u. 00 m. sTNamiddags ten 1 u. 45 m., 5 u. 50 m. Aenkomsten van Brussel, Antwerpen, Gent, enz., en vertrek der zelve konvoijen naer Mouscroen Doornyk voormiddag. namiddag. u. U. Vry i. 5-25 5-40 5-50 U. M. U. M. U. m. U. m. 8-15 2-30 8-50 3-10 9-00 3-30 Maend. i».,'. i 8-00 9-25 4-00 8-20 9-45 4-20 8-30 10-00 4-30 9-00 10-50 5-00 8-05 10-55 6-15 8-55 11-20 0-40 8-50 11-30 6-50 9-05 11-45 7-00 9-55 12-10 7-30 10-05 12-35 j 7-50 0-05 0-40 0-50 7-20 7-40 7-50 8-20 VAN POPERINGIIE NAER BRUGGE. Vert.uitPoperinghc Yper Comen. Wervick. Meenen Aenk. te Kortryk Vert. uit Kortryk Ingelmunster Isegbem Rousselaere Lichtervelde Thourout Aenk. te Brugge voormiddag. ha, middag- u. M. u. M. Yryd. 3-00 Maend. 0-30 7-00 5-05! 7-10 5-20 7-30 u. M. i<. u. M. 5-15 11-00 6-25 11-25 6-50 11-45 7-00 12-00 7-10 12-15 7-40 21-40 8-05 1-55 8-30 2-25 8-40 2-35 9-00 3-05 9-50 3-45 9-40 3-55 10-10 4-50 CORRESPONDENTIEN Ryssel, enz. 's Voormid dags tcn7u. 50 in., 10u.50m. 's Namiddags ten 1 u. 50 m., 4u. 55m.,0u.05m.8u.20m. BRUGGE. Aenkomsten uit Oostende en vertrek derzelve konvoijen naer Gent, Brussel, Antwer pen, enz. 'sVoormiddags tenGu.50m.,7 u. 40 m. 'sNa- middags ten 1 u. 35 m., 4 u. 00 m. en ten 0 u. thourout naur dixmude. Ten 3 u. 15 m. 's namidd. dixmude naer thourout. Ten Ou. 30in. 'smorgens. rousselaere naer dixmude. Ten 9 u. 50 m. 'svoormid- dags. Ten 3 u. 55 m. 'snam. dixmude naer rousselaere. Ten 0 u. 00 m. 'smorgens. Ten 5 u. 50in. 'snamiddags. comen naer ryssel. Ten 7 u. 15 m. 'smorgens. UT 4-10 4-50, 4-55 5-10 5-25 5-501 G-Oo! 6-50] 6-40, 7-00 7-25 7-30, 8-00 Ten 1 u. 00, ten 5 u. 00 m. 's avonds. ryssel naer comen. Ten 7 u. 00 m>, 9 u. 00 m. 'sniorg. Ten 3 u. 30 'snam. poperingiie naer rousbrugge. Ten 10 u. 15 m. 'svoorm Ten 8 u. 10 m. 's avonds. rousbrugge naer poperingue. Ten 9 ii. 30 m. 's voorm.' Ten 2 u. 50 m. 's namiddags. Poperinghc naer Bergen S.% Winocx. SElken Maendag ten 6 u. 00 m. 'smorg 1 Rousbrugge naer Bergen S.x Winocx. tyjken Maendag ten 6 u. 50 m., 7 u 'j 00 ni. 's morgens. BergenSWinocx naer Rotisbrugge. 'Eiken Maendag ten 3 u. 00 in., 3 u. 50 j m. namiddag. Rousbrugge naer Poperinghe. Eiken Maendag ten 0 u. 's avonds Rotisbrugge naer Duinkerke. Eiken Zaterdag ten 0 u. 00 m. 's morg. Duinkerke naer Rotisbrugge. Eiken Zaterdag ten 3 u. 30 m. namidd. Rousbrugge naer Veurne. Eiken Woensdag ten 6 u. 's morgens. Veurne naer Rousbrugge. Eiken Woensdag ten 3 u. namiddag. VRACHTWAGENS. Rousbrugge naer Yper. Eiken Vrydag namiddag van week. ieder;i YPER, per heet. 30 mei. 22-90 a »!>-»» 00-00 a »-» 13-80 a »»-»» 9-25 a »-» 17-80 a Hoppe. AELST, p. 50 kilo. fr. KORTRYKper hect. 1 juna. Tarwe 18-50 a 25-50 Sucrioen »&-»■» a »»-> Rogge 12-00 a 12-50 Haver 8-00 a 9-00 Bbonen a»-»» »»-»» GRAENMERKTEN. VEURNE,p. 1451it. 27 mei. BRUGGE, per hect. 50 mei. 18-00 a 24-50 16-37 a 17-25 12-50 a 13-75 9-00 a 10-50 13-25 a 15-75 (45-00 a 48-00. 29-50 a 34-00 00-00 a 00-00 19-00 a 20-50 12,00 a 13-50 20-0o a 24-00 PopeKinghe, p. h.r 29 mei. 22-85 a 14-00 a 8-25a Bergen (Frank.) 1 juny. 38 75 a 22 99 k 25 50 a 13 93 a 26 22 a POPERINGHE, p. 50 kilo. fr. 52-00 k 55-00. Drukkery en Boekbindery van D. ALLAERT, Rousbrugge-Uaringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4