VAN ROUSBRUGGE. Vraeg ROUSBRUGGE. 9 9 JUNI 1857. N.° 26. l.sle JAER. STERFGEVAL. Men betaeld voor DEJV DORPSBODE die eiken dinsdag verschijntle Rousbrugge en allen die het blad by den drukker afhalen, perjaer fr. 4-00; zes maendenfr. 2-25; met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maenden-, voor Frankrijk 7 fr. 'sjaers. Berigten en Aenkondiqingen 12 centimen den drukregel. Afficlien en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vracht var voor den maendag morgend by DÉSIRÉ ALLAEIIT, drukker-uitgeper te Rousbrugge-lluriuglte, toekomen. De builengew oone groote vogelschieting, waervan wy in voorigcn nummer gewaegden, zal alhier plaets hebben den Zondag 12 July. Bezondere programma's zullen in weinige dagen de maetschappyen toegezonden Morden. Nimmer heeft alhier de handboog met' zulken yver ge- handteerd geweest dan den tegenwoordigen zomer, jong en oud alles Mil schotter zyn, en men spreekt van al de bczonderste schietingen by te woonen die door den vreem den uitgeschoven zyn. Poperinghe, Watou,Yper, Meenen, üixmude, Nieuport, Veurne, Loo, Duinkerke, Bergen, Hondschoote, Rexspoede, enz. enz., zullen Rousbrugge- uaren in hunne pelotons te tellen hebben. Zondag heeft de groote vinkenpryskamp,uilgeschre ven door de maetschappy den Beenhouwer verkochten plaets gehad. 7 Maetschappyen hebben aen den oproep beantwoord. De pryzen, bestaende in zilveren vogel en eermetalen, zyu behaeld geweest als volgt Prys Veurnemaets. de Sterre, met 2448 liedjes, id. Bulscamp, maets,St. Sebastiaen 2105 id. Poperinghe, met 2054 id. Veurnevoornoemdmet den meest zang- opbrengenden vogel. 778 liedjes. 2" 3' 4' id. id id. voor het verstkomend genoots. Dit feest is in beste orde en grootste vrolykheid gevierd gewordenvan daegs voor dc plechtighied was men in volle werking tot het vergieren van lokael en stelperk. Eene groote triomphboog in wiens midden de eere pryzen hangden en boven dewelke den standaerd der maet schappy wapperde, was voor den ingang van het gilden hof geplaetst en droeg in groote gedrukte letters den vol genden groet WeLLbkoM! WensCht De beenhoUWer U aLLen Ware VInkenIeren. By het uitgaen der zael van het gildenhof dat zich naer den achtcrkocr leide, las men een tw eede jaerschrift WeLgekoMen LIefiiebbers, Den beenhoUWer, aLs VInCk, zIngt U gLorIe In WUY. Het strydperk was wel geschikt en deszelfs ingang in- schelyks met eene praelboog versierd, waerop te lezen stond Waer VreUgDe Is, zYn VInkenIeren, tWYL hUn VInren tIereLIeren reeUW, DeeW,DeeW, ChIsLeWUI In eene opgeschikte, met vlaggen en w inpels bekroonde tent, ter oorzaek van het warme junyweder geplaetst, stond in groote letters uitgedrukt Rousbrugge fapt van 't beste bier Voor eiken broeder Vinkenier. Een smaek'lyk glas, een vrolyk lied, Dat miskend Rousbrugge niet. Dus zingt al gy, wie drinken kan. Rousbritgge noemd u brave man. En het blykte dat menigeen dit wel verstond daer het lied en het glas nog al eene tamelykc rol gespeelcfhebben. Alles is op zvn vlaeniscli in eensgezindheid en vreugde geëindigd. Zondag, om 9 ure voormiddag, is alhier in den ouder dom van 47 jarennaer eene slepende ziekte overleden den heere AXICET-RENÉ-ARSÈNE DESPOT, voordezen sekretaris van het parket by de regtbank te Veurne. De heer Despot, was sinds jaFen vrederegter dezes kantons Rousbrugge-IIaringhe en reeds verscheidene ja ren lid van den raed onzer gemeente. Zyn goéd oordeel en minzaem karakter zullen bet medelyden over zyn zoo vroeg afsterven lang in het har te van allen die hem keie den bewaren. De zielendienst zal morgen om 10 ure in onze perochiale kerke plaets hebben, naer denwel ken het laetstc over schot des braven mans ter gemeente Vinchemzal gehragt zyn om aldaer by zyne overledene familie te rusten. Met eenen onafhanglyken wil, vol ontzach voor de Dienaers der H. Kerk, verzoeken wy den heer Pastor van Rousbruggeregtveerdig le zynof welhet w oord REGT- VEERDIG11EID in den predikstoel niet meer te naincn Volgens byzondere berigten, zal er geene verandering in het ministerie komen, ten minste voor als nog niet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 1