HOFSTEDE, COUSYN-BAELDEN, &OORN- WINDMOLEN, HOFSTEDE. TE WATOU. OPENBARE VERKOOPING PATRIMONIEELE WEL BEBOUWDE EN BE PLANTE te Jffaringhe. ArduinenJBrabantsche Pannen en Tegelsens. Op enbare Verkooping. HOFSTEDEKEN EN ZAEILANDEN HARINGHE en HOUTKERKE, (Frankryk). Op DONDERDAG 18 JUNY 1857ten 3 ure na middag, ter herberg bewoond by sieur Delanote, te Haringhe, by ue kerk, zal er overgegaen worden tot de verkooping van 1.» Een 'KOORN-WINDMOLEN met HOFSTE DEKEN, te Haringbe, t'samen in lande inhoudende 3 hectaren 8G areo 69 centiarenthans gebruikt door Joannes-Paptiste Masson. En 2.° 4 hectaren 40 aren 02 centiaren volgens tytelen 4 hectaren 36 aren 06 centiaren volgens ka daster ZAEILAND, teHoutkerke; gebruikt door de weduwe Devos. Door den Notaris CAPELLE, te Watou. Openbare Verkooping Op DONDERDAG 25 JUNY 1857ten 3 ure na middag, te Watou-plaets, ter herbergc bewoond door sieur Deblock, zal cr overgegaen worden lolde open bare verkooping van eene schoone, wel beplante en bebouwde patrimonieele H0FS1EDE, gelegen te Watou, ter uitzondering van een perceel Meersch in Stecnvoordc, inhoudcndevolgenstitels H.17-52-54C. cn volgens cadaster te Watou, sect. A, Nrs 687, 713, 714, 715 en 716, sect. C, N™ 1090, 1091, 1093, I094b/s cn sect. F, N™ 26,27, 52, 53, 75 tot en met 77, 77 bis84, 93, 94 lot en met I0Ö inclus, 112, 224 lot en met 226, 300, 300bis, 301 cn 302, II. 16-21-70 C.en te Steenvoordc sect. C, nummers 241, 242 cn 245 *96 aren 20 centiaren, te samen H. 17-17-90 C.; in pachte gehouden door sieur Fidelis Lauwyck, tot 1" Oetober 1863, mits 1400 fr. 'sjaers, boven de lasten, verdeeld achtervolgens ka daster in 18 koopen by plakbrieven breeder vermeld. Palende bezondcnlyk aen MM. De Gheus, Maieur- Bossaert, Vanden Broucke en de douairière Merghe- lyck te YperM. de graef Goblet-d'Aviella te Brussel, M. Charles Vanhoobrouck te Gent, M. Decoullemont- dc Watervliet te CapelleSr Ulric, M. de graef de Bethune, M. Hubert Vanrcnynghc, broederen zus ter, te Poperinghe, M. Delanguesaing, M. Aranio- Defontenclle te'Rissel, M. Legrand te Steenvoorde, alsook Mme de wed. cn kinderen Fièvet te Warcmme. De titelen, papieren, bescheiden en bewyzen, ra- kends den eigendom der voorschreven Hofstede, be rusten ten inzage van de gegadigde, ten kintoore van den Notaris CAPELLE, *e Watou. Rousbrugge-llaringhe, ter westzyde van den steenweg na Poperinglie, bekend by kndaster.sectie A, N" 562 en 5G8, palende van noorden 't kuis en erve van sieur Josephus Verlynde, van oosten den zeiven steenweg, aldaer voor- hoofdende, vanzuiden liet huis en erve van de gebroeders Neut, en van westen de Ilaringhestraet. Bewoond en gebruikt by de weduwe cn kinderen van vvylen sieur Ludovieu» Verlynde; om door den kooperdaer acn vryen handslag te hebben eene maend na de geld- telling. De voorwaerden der verhooping met de titelen en be- wyzen van eigendom, berusten ter studie van den Notaris FEYSte Rousbrugge-llaringhe verblyvende. van eene schoone gelegen Op WOENSDAG 24 JUNY 1857, ten 3 ure namiddag, in d'herberg bewoond by sieur Franciscus Verhaeyhe, staende binnen 'tdorp van Rousbrugge-llaringhe, ten zuido^ten der markt, zal er overgegaen worden met INSTEL en OVERSLAG in ééne cn dezelfde zitting, van eene zeer goede, w el bebouw de en beplante HOFSTEDE en de hoeveelheid volgens nieuwe metiny van II. 13-74-70 C., onder bebouwde gronden, hofplaets, hovenierhof, boom- gaerden, zaeilanden cn maeigrazen, te zaaien eenen blok van lande uitmakende, behalvens twee parceelen inaei- gras in den Wyngaerd-ineersch, al geslaen en gelegen binnen de gemeente van Haringhe, weinig zuid van de kerke, verdeeld in 17 koopen, alles by plakbrieved bree der vermeldt. Balende MM. Leroy-dc Bethune, te Douay, den Baron de Mont-Blanc, te Ingelmunster, Henri De Cousseniacker, joufv. Florence DeCousseinaeker en zuster, te Bella, joufv. Lafranco, te Brugge, en M. Carton, te Yperen. De voorhandige goederen zyn gebruikt by d'erfgena- men van wylen sieur Pieter Jacobus Carton, onlangs over leden te Haringhe, en de koopers zullen daervan in het vryc gebruik tredente weten van de Huizingen, Ge bouwen en Zaeilanden, den I Oetober, cn van de Boom- gaerden, Gras- en Hooilanden den 11 november, weder- zyds van den jare 1857. Deze verkooping zal geschieden krachtens vonnis ver leend door de regtbank van eersten aenleg, zitting hou dende te Veurne, ten overstaen van den heer Vrederech ter van het kan Ion Rousbrugge-llaringhe, en door het ministerie van M.ssc' FEYS, Notaris te Rousbrugge- Haringhe, verblyvende. Het kohier van voorw aerden met de grosse van beroe pen vonnes, de plans en eigendoms-bew yzen, zyn berus tende ter inzage der gadinghebbenden, ter studie van voormelden Notaris FEYS. BY ROUSBRUGGE-BEVEREN, kan men bekomen alle slach en soorten van van eene schoone wel beplante en bebouw de patrimonieele

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3