Volksfeesten NIEUWE KERMIS De Boomteelt Inschryving op de Wer ken van HENDRIK CONSCIENCE. VERPA CHTING VETTE WEIDEN. BASCUL BALANSEN CROMREKE In Sebastopol LAMPERNESSE OP ZONDAG 21 JBNY EN VOLGENDE DAGEN. A. FLOOR. P. F. KINGET. Donderdag aenstaende KRAKEBOLLING. PRYZEN DER ZADEN OLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. ter gelegenheid der te liet Kollegie van Burgmeester en Schepenen der gemeente Crombeke Gezien de beraedslagïng der Gemeenteraedin date 25 Maert 1856, dragende dat in het toekomende de Gemeente- Kermis jaerlyks zal aenvang nemen den naersten Zondag van St. Jauin plaets van den 2° Zondag van September en dat er openbare vermakelykheden zullen plaets heb ben heeft ten dezen einde het volgende Programme van Volksfeesten vastgesteld. ZATERDAG 20 Juny. Het feest van des anderen dags zal aengekondigd worden door bet geluid der klokken en de verheffing der vaderlandsche vlag. ZONDAG 21. Om 4 ure namiddag, In de dorpplaets, Jfaslklimming en Muziekgespel door het genootschap van Itousbrugge. MAENDAG 22. Om4ure namiddag, op de dorpplaets, menigvuldige Volksspelen, onder andere het Schotelje- springen. DYNSDAG 23. Om 5 ure namiddag, by de heeberg het Doorntje, twee Bollingen, voor mannen en vrouwen. WOENSDAG 24. Om 5 ure namiddag, by de herberg het Hapken, Mastklimming en andere vermakelykheden. DONDERDAG 25. Om 5 ure namiddag, by de herberg den Keizer, inde dorpplaets, Tournoispel te lyve. ZONDAG 28zyn Koekezondag. By de herberg de Eceuwerk, om 5 ure namiddag, Bolling. Voor alle de boven acngehaelde Volksspelen zullen er menigvuldige en buitengewoone schoone pryzen te win nen zyn. Gedaen in het Dorphuis te Crombeke den 2 Mei 1857. By bevel De Sekretaris Burgmeester en Schepenen OPENBARE van gelegen te ZATURDAG 20 JUNIUS 1857, ten twee uren naer mid dag in de afspanning het Stadhuis tot Loo, zal gebeuren de openbare VERPACHTING voor negen jarenin te gacn den 1 October 1859. Van de VETTE-WEIDEN, uitmakende de zoo genoemde ZEVENTIG GEMETEN, groot 50 hectaren 8 aren 35 eenli aren, gelegen in de gemeente van Lampemessc, verdeeld in 10 kavels of loten, gelyk zy thans zyn gebruikt. Nader inlichtingen wegens deze verpachting te be komen ten Kantoore van den Notaris FLOORUoo. gelykvormig aen die in de statiën van den yzcrenweg. gewaerborgd cn volgens de wet geykt. Kracht kilos 100, 200, 500, 400, 500, 7U0^ 1000, 1500. Prys franks 21 23 28 54 40 54 79 100- By de weduwe ROBBE-DE-LAEYte Hooglede, by Rous- selaere (Westvlaenderen. Brieven franco). Dezelve zyn ook dienstig voor Molenaers. TE BEKOMEN BY DRUKKER DEZER of hooftinhoud der openhare leergangen vau BOOMSOEtf* Door H. J. Van Hulle. KORTRYK 8 Juni. GENT, 22 mei. AELST6 Juni. iMkdzaed fi Drozaed koolzaed-olie lynzaed-olie fcoolxaed-k.* lyosaed.k.» p. beet. 00— A 00 00-»» oo— 62-00 63-!o S7-oo A 58-0o 20-oo A 20-30 p. 100 28— A 29-». koolxaed fr. 34-00 a 33-00 p. beet. Ivnzaod 27-00 a 29-00 koolzaed-olie. 66-00 A 00-00 lynzaed-olie 61-00 A 6O-Ó0 koolzaed-k." stuv. 3 1/3 A 0 njO p. 21;2k. lynzaed-k.n 6 0/0 a 6 3/4 raepzaed fl. 23-00 per zak lynzaed !3-oo a !7-oo raepolie 84-oo A p. 137 lit. lynzaed-olie 76-0o A raepkoek 128-oo A 000-00 p. 121X k. lynkoeken 140-oo A 14o-oo RYSSEL, 5 Juni. Koolzaed fr. 32-00 A 34-00 den keet. Lynzaed 27-00 A 32-50 Koolzaed-olie» 113-00 A 113-50 Lynzaed-olie 107-5o A 000-00 Koolzaed-k. 17-50 A 18-50 de 100: Lynzaed-k. 20-50 A 25-50 KORTRYK, per heet". 8 juni. Tarwe 20-00 a 24-00 Sucrioen »»-»» a »»-»» Rogge lg-00 a 12-75 Haver 8-00 a 9-00 Boonen »»-»» è»»-»» Hoppe. YPER, per heet. 6 juni. 23-07 a 1»»-»11 00-00 a -» 12-70 a »»-»» 9-25 a »-» 16-60 a 11»-11» BRUGGE, per heet. 6 juni. 19-00 a 26-00 16-50 a 17-50 13-00 a 14-00 9-00 a 10-00 15-00 a 18-00 VEURNE,p. 1451it. 3 juni. 29-50 a 54-00 24-50 a 25-50 20-00 a 20-50 12-00 a 14-00 22-0o a 23-50 poperinghe, p. h.' 29 mei. 22-85 a 14-00 a 8-25a Bergen (Frank.) 8 juny. 58 47 25 26 24 05 a 11 83 a 25 75 AEEST, p. 50 kilo, fr. 42-00 a 45-00. POPERINGHE, p. 50 kilo, fr. 52-00 a 55-00. Drukkcry en Boekbindery van D. AJLLAERTRousbrugge-Haringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4