VAN ROUSBRUGGE. ROUSBRUGGE. 16 JUNI 1857. N.8 27. HmMMPKHh KUNST- EN LETTERNIUWS. Men belacht voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verschgntte Rousbrugge en allen die het blad by den dru afhalen, per jaerfr. 4-00; zes muendenfr. 2-23; met de post fr. 4-73, of /r. 2-50 per zes maenden-, voor Frankr 7 fr. 's jaers. Beriqten en Aenkondiqinqen 12 centimen den dri/kreqel. Affichen en Bekendmakinqen bu den uita drukker fr. 's jaers. Berigten en Aenkondigingcn 12 centiinen den drukregel. A ffichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vracutvrt t'oor den motendag morgend by DÉSIRÈ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-J/aringhetoekomen. Woensdag lestlodenheeft de ter aerdbestelling van den heer vrcderegter Despot alhier plaets gehad. Nevens de faniillie van den overleden, de gemeenteraed en andere overheden, en een aental vreemdelingen, waeronder byna alle de heeren notarissen des kantons, woonde eene overgroote menigte burgers den lykstoet by, diedoorhet muziekgenootschap met slagende trommel voorgegaen en door de korpsen gendarmen en douanen gesloten was, op tragen stap den betreurden ter kerke vergezelden De hoeken van het baerkleed werden gehouden door de heeren burgmeester, een schepen, een der twee by ge voegde regters en den greflicr van het vredegeregt. Rond de middag uer kondigde helspelen van het muziek aen dat de plegtigheid geëindigd was. Het lyk werd in de kerk bcwackt tot half twee ure na noen. Alsdan voerde men hel laetste overblyfsel van den heer Despot, naer Vinchem over, om aldaer by zyne over ledene familie te rusten. Een aenzienlyk getal lieden volgden nevens de familie in verscheidene rytuigen de Iykkoets op. Te Vinchem naer de gewoone kerkelyke plegtigheid wierd er eene grafrede uit naem zyner talryke vrienden uitgesproken, die niet dan medelyden met den betreurden by de toegestroomde massa volk opwekte en die by ons allen lang den beminden in het geheugen zal houden. N. B. Deze redevoeringafzotidcrlyk en op groot formaet gedrukt is by drukker dezer ten voordcele van den armen te koop. Prys onbepaetd Zondag lest, zynde solemneel H. Sakraments-dag, heeft de processie haren omtrek in het dorp gedaen, wel ke door een aenzienlyk getal geloovigen gevolgt wierd. Het fraei weder zette aen dezelve zoo als aen de menig vuldige versieringen veele pracht by. Men leest in de gazette \an Gent Met genoegen melden wy dat de heer van Damme-Ber- nier, oud Notaris te S. Laureins en grondeigenaer te Gent, hier gekozen is geworden tot provinciael raedslid. met 223 stemmen tegen 166, gegeven aen den heer Karei Temmerman, kalholyk kandidaet. Het is eene goede tyding voor de vlaemsche beweging en voor de schooue kunsten de heer van Damme is een yverige voorstander van beide, en gewis zal hy geene gelegenheid laten voorbygaen om alles aen te wenden w at mogelyk is voor den bloei en vooruitgang van vlaem sche tael en kunst. te-s By koninglyk besluit van 10 dezor, is den heer' Joyc-Ghys, lid der staten van Westvlaenderen voor het kantou Rousbrugge-Haringhe, oud burg meester van Walou, kommissaris van het arrondisse ment Veurne-Dixmude benoemd, in vervanging vau den heer R. Deprey, overleden. Men meldt ons uit Watou Ter gelegenheid der benoeming van den heer Joye-Ghys als arrondissé- mets kommissaris te Yeurne, heeft er zondag avond alhier eene buitengewoone vreugde plaets genomen. Het klokkcngeluid bomde van in den vroegen namid dag, het nationale vaendel wapperde byna uit elke woonst en de verlichting was des avonds algemeen. Zoodanig waren onze eerbewyzingen wegens dén heer Joye-Ghys, dat onze vreugdeblyken slechts des andcrendaegs morgens verkoelden. Lof zy Veurne, het zal een brave man in zyncn kring ontvangen in vervanging van dezen die het ver- loorcn heeft. Dc Maclschappy van Rhelorika der stad Nieuport, laet den uitslag kennen der oordeelvelling van de Letter- en Tooneelkundige pryskamp welke zy uitgeschreven heeft ter gelegenheid van de 2d" verjaring van Z. M. inhuldin^ als koning der Delgen. Voor het letterkundig vak Aen den schryver van bet stukje als kenspreuk dragende 's lands wys, 's lands eer, ten titel van aenmoediging, een zilveren eermetael toe te kennen met vergelding. VLAEMSCH MIDDENKOMITEIT. Zondag 7 dezer heeft de aangekondigde vergadering van het Vlaemsch middenkomiteit plaets gehad oDder bet voorzitterschap van de heer Felix De Boone.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 1