COUSYN-BAELDEN, Dit en Dat. Veele nieuws maer de drukker heeft geen lyd, nogthans moet hy vragen als de Loonaren denken dat de dagen der maenden, sedert de wereld vergaen is, geene nummers meer dragen, dat bivkt uit hun pragramma voor de vogelschieting die is op July 1857 dit zouden wy gelooven ware Loo in de plaets van Watou geweest, daer hangde zondag avond de gevreesde kommeet te midden van het vogelenspel. Niet roort te vertellen op boete van BEKENDMAKINGEN. ArduinenBrabantsche Pannen en Tegelsenz. Achter de lezing der ingekomene stukken, brieven van persoonen, die afwezigheden wettigden, enz., werd de beraedslaging geopend over de inaetregelen om eene stelselmatige werking in te rigten tegen den franschen invloed op Vlaemsch Belgien. In grondbegin werd door de vergadering aengenomen alle fransche mededeelingcn, van bestuerswege gedaen en zooveel mogelyk zelfs die van bezonderen te w eigeren. Over het inrigten van meetings werd de belangrykste woordenwisseling gevoerd. t)e eindbeslissing was: de stichting, in grondbegin, «ener algemeene maetschappydie in geheel Belgien ver takkingen zoude hebhen. De werkingen dezer maetschap py zouden geen openbaer karakter hebben, althans de byzondere niet. Uit deze maetschappy zouden de oproe pingen uitgaen voor de meetings, welke zy in verschil lende steden en gemeenten van Vlaemsch Belgien zou beleggen. Wy. verheugen ons over de maetregelen welke er geno men zyn in de zitting van het komiteit en denken det zv in heel Vlaemsch Belgien met voldoening zullen vernomen worden. In deze vergadering zegt den heer Michiel Van der Voort, over de stelselmatige tegenwerking van den franschen invloed in Belgie, dat het eenigste middel daertoe bestaet in het nitsluitelyk gebruik der vlaemsche tael in alles en voor allen. In de huishondelyke zaken, in handel, immers in alle betrekkingen dienden de Vlamingen zich volgens hem te bedienen van hunne moedertael. Het kwaed is gemakkelyker om uit te roeijen dan men wel denkt. De gemeentebesturen zouden het voorbeeld dienen te volgen van Zel'zate 'en Veurne, met het gouvernement enkel kor- responderen in de tael welke 't volk magtig is, en ver- stooten alles, wat het gouvernement hun toestuert in eene tael, die door de meerderheid des volks zoo goed verstaen wordt als het hebreeuw schof hetshineesch. «Het zyn de burgers niet, (riep de spreker) die de grillen en de wil moeten volgen van de bureaucraters, het zyn «Ie bureaukraten die den wil moeten volgen van de burgers. Wy zyn te tolerant, veel te tolerant jegens de Walen: wy mogen 't niet langer zyn, want wg eiken dag iets toegeven of dulden, en zy eiken dag iets nemen van ons regt, dat geleid tot het algeheele verlies van Vlaenderen, ja lot de vernietiging onzer nationaliteit. Aerdige uithangborden en een nog aerdiger BREVET. Eene verhandeling over de uithangborden ware voor zeker het koddigste wat men hedendaegs zou kunnen in schrift brengen. Daer zyn toch zulke aerdige opschriften, niet alleen ten platten lande maer ook in de groote stedendat de erns tigste man somtyds by het zien der zelve zynen lach niet bedwingen kan. Waerom toch gaen boeren en menschen gelyk Snoek's almanak zegt) niet liever by eenen school meester te rade voor hun uithangbord, dan zich alle ^ogenblikken aen de bespotting des publieks prys te ge- ven. Zoo kan men zich te Zwynaerde verlustigen by het uit hangbord waervan wy de beknopte bcscliryvihg hier laten volgen Het opschrift staet in eene scholle, of lieverhetgeheeie verbeeldt eene houten schol« te midden lecsl fieri; In de groote schurre, by C. Van en zyne gezellin,voer man vun /.nynaertle op Gent, koopman in stokvis.Ter regler zyde van dit meer dan dubbelzinnig ding staet. Haersnyilerlinks bardsehirderte midden is een scheermis, kam en schaer geschilderd; en daer onder staet... de nummer van 'i huis? o neen het plaetje van eene verzekerings-kompagnie Waerachtig niet Een soort van ornementje waerin de naem van den Raphael des dorps, die 't schilderde Mis, den riacm van de ge zellin van den achtinsweedigen koopman voerman haersnyder bardschilder Mis nog altyd mis Daer onder staet, als wy hel dan toch zeggen moeten.... eene heele diergaerde een konyn, een houd, een bok, een kal/ en een ezel Een uertje verder ter gemeente Eecke, staet ergens Ily J. B. D*** anliquar, verkoopt men alle soorten van kruidenierswaren caloen catoenette neusdoeken koussen; alle soorten van rysblomme en gruis en kerkens matrase slager en pluimkuisscher aen eenen civielen prys. Te Ursel is ergens eene herberg waer den Gekerden keizer uitsteekt. TeMaldeghem (by stroobrugge, van roemry- ker gedachtenisse uit 1830) vindt men In den Kri'm digi by Sebastopol. De maker van laetstgegeven opschrift, die een zoo groot bewys levert zyner geographische ken nis van 'tbereuehteoorlogstonneel, is zekerlyk beter dan iemand in staet om naer de lauweren te dingen, on langs uitgeloofd door het middeneeuwsch rederikersgilde van Rousselaere, voor een gedicht op de verwoesting van Sebastopolzeker een hoogst belangryk onderwerp voor de Vlamingen, voor welks uitschryving men den heeren van gemeld broederschap hoogen dank mag weeten Maer mogt er iels of wat aen het bewuste gedicht een verheven lierzang,gelyk het programa cischl) ontbre ken, en mogt het den verdediger by tyds vermoeden, wy verzenden hem naer den poëet van Eecke, die voor eene herberg aldaer 't volgende rympje heeft gemaekt In de cabaret die men hier wyst Word men gclaeft en gespeyst; of te wel by de geestigen poëet van Deurle, die voor eene peisterings-plaets in de warande aldaer schreef In de val voor muis ende rat Peistert ende drinkt men wat.... Verzen van zulke gehalte en kracht zouden inderdaed alleszins weerdig zynen van 't onderwerp en van het Rhetoryk. Hola daer steekt nu het fransch aepjen eventjens den kop uit de mouw 1 Bravo, dat is nu eerst vernuftig uitge dacht In Belgie wonen immers Vlamingen en Walen Zeker herbergier van Baeleghem heeft boven zyne deur doen schilderen In Sint Ivo, bon bier. Zou er wel iemand de stoutheid hebben van te beweeren dat dien man geenen bon verdient En nu.... hoeden af, Ileeren Eerbied voor den Wyze; eerbied voor de tael van Racine, en.... eerbied voor den dansmeester (bode van nieuport.) BY ROUSBRUGGE-BEVEREN, kan men bekomen alle slach en soorten van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 2